<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

آلودگی خاك ناشی از عملیات حفاري چاه نفت

چکیده
دنیاي صنعتی و نیازهاي آن منجر به استفاده هرچه بیشتر انسان از سوختهاي فسیلی شده است در این میان نفت و گاز بعنوان سوختهاي اصلی نقش بزرگی در آلودگی هاي زیست محیطی دارا می باشند از جمله مشکلاتی که امروزه صنایع نفت با آن مواجه هستند آلودگی هاي ناشی از حفاري چاه هاي نفت می باشد. با توجه به افزایش تقاضاي انرژي، وابستگی شدید اقتصاد به نفت و لزوم تثبیت سهم ایران در اوپک، انجام عملیات حفاري امري ضروري و حیاتی است. صنعت حفاري یکی از بخش هاي اصلی صنعت نفت و یکی از تخصصی ترین فعالیت هاي صنعتی در جهان بشمار می رود. این صنعت مانند هر فعالیت صنعتی دیگر در پایان پسماندها و ضایعاتی را به محیط بر می گرداند و در صورتی که برنامه ریزي مناسبی براي پردازش، تصفیه و حذف آن وجود نداشته باشد، در دراز مدت اثرات نامطلوبی را با توجه به شرایط اقلیمی بر محیط اطراف برجاي خواهد گذاشت. با در نظر گرفتن نیاز به حفظ محیط زیست براي نسل هاي آینده، شناخت عملیات حفاري و آسیب هاي ناشی از این عملیات بر محیط هاي آلوده به cutting زیست، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در طی فعالیتهاي حفاري و اکتشاف تولید از میادین نفتی، در هنگام عملیات حفاري مواد هیدروکربنی به سطح زمین آورده می شود.این مواد هیدروکربنی با وارد شدن به اکوسیستم خاك باعث بروز مشکلات زیست محیطی می شوند. طبق بررسی هاي انجام شده از سال 1358 تا سال 1386 تعداد 598 چاه جهت استخراج نفت حفر شده است.که حفر این تعداد چاه آلودگی هاي بسیاري را به جا گذاشته است.


کلمات کلیدي:

حفاري، چاه هاي نفت، آلودگی خاك، محیط زیس

نویسندگان :

هادي زارعی، سمانه ویسه، شبنم صفاپور

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري , چاه هاي نفت , آلودگی خاك , محیط زیس ,
:: بازدید از این مطلب : 961
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انجام پایان نامه بررسي ميزان تاثير حفاري بر تراوايي و تخلخل ناحيه اطراف چاه با نرم افزار  FLAC 3D

 

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: نمونه پایان نامه , دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D) , ,
:: برچسب‌ها: انجام , پایان نامه , بررسي , تاثير , حفاري , تراوايي , تخلخل , چاه , نرم افزار , FLAC 3D ,
:: بازدید از این مطلب : 2127
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نوآوري در روشهاي متداول حفاري زیرزمینی در آبرفت تهران (مطالعه موردي ایستگاه مترو G’4 )

روش حفاري زیرزمینی با توجه به نوع و رطوبت خاك، موقعیت قناتهاي منطقه، فاصله تاج مقطع در حال حفاري تا سطح زمین، مشخصات هندسی مقطع، بار زنده موجود در سطح زمین و در بالاي مقطع در حال حفاري و میزان تردد ماشین آلات در تونل در حال ساخت متفاوت است.بدیهی است روش بهینه از نظر ایمنی، راندمان و هزینه عملیات اجرایی مناسبترین روش حفاري است. با توجه به عوامل محدود کننده از جمله ترافیک ماشین آلات و نیروي انسانی فعال در تونل و نیز فضاي بسیار محدود به منظور دپوي مصالح و یا خاکهاي حاصل از حفاري، در هر پروژه میتوان متناسب با شرایط موجود و با G’  استفاده از روش اجراي مناسب بر عوامل محدود کننده فوق غلبه نمود.در مطالعات صورت گرفته در مورد ایستگاه مترو  4معروف ) NATM جایگزینی روش استفاده از ریب یا تیر قوسی بتن مسلح (معروف به روش روسی) به جاي روش تیر پیشرو به روش اتریشی)، حذف استرات و استفاده از سازه اصلی در حفظ پایداري خاك و نیز اجراي سازه نگهبان گنبدي شکل با استفاده از ریبهاي متقاطع روشهایی هستند که هر یک با توجه به شرایط خاص حاکم بر پروژه تسریع عملیات اجرایی و صرفه جویی ریالی را با رعایت اصول فنی و ایمنی میسر ساختهاند.


کلمات کلیدي:

حفاري، ریب، تیر پیشرو، استرات، فریم

نویسندگان :

سید محمد فرید آستانه (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي)

علی آصف (کارشناس مهندسی عمران ، شرکت مهندسی آب و خاك)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري , ریب , تیر پیشرو , استرات , فریم ,
:: بازدید از این مطلب : 1484
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

پيشنهاد سيستم طبقه بندي جديد جهت پيش بيني سرعت حفاري در معادن روباز

حفاري هم همانند ساير مراحل معدن كاري روباز در ارتباطي تنگاتنگ با توده سنگ مي باشد . پارامترهاي بسيار متنوعي از ماده سنگ و توده سنگ نتايج و فرآيند حفاري را تحت تأثير قرار مي دهند . گرچه در مطالعات مختلف به اثرات ماده سنگ تأكيد فراوان شده با اين حال عدم شناخت صحيح پارامترهاي ساختاري توده سنگ نتايج غيرقابل پيش بيني در حفاري به بار مي آورد . در مقاله حاضر سيستم طبقه بندي جديدي جهت تعيين انديس قابليت حفاري توده سنگ (RDi) ارائه شده است . براي اين منظور شش پارامتر توده سنگ شامل، بافت و دانه بندي سنگ، سختي موس ، مقاومت فشاري تك محوري (UCS) ، فاصله داري، دهانه و پركننده درزه ها و شيب داري درزه ها مورد بررسي و امتيازدهي قرار گرفته اند . در اين سيستم در مجموع براي هر توده سنگ امتيازي از 7-100 اختصاص مي يابد . امتياز بيشتر نشان دهنده كيفيت مناسب توده سنگ از نظر حفاري مي باشد . در پايان با توجه به امتياز RDi سرعت حفاري به طور كيفي در پنج حالت آهسته، متوسط آهسته، متوسط، متوسط سريع و سريع پيش بيني مي شود .

 

كلمات كليدي:

حفاري، سرعت، انديس قابليت حفاري توده سنگ

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 سيدهادي حسيني ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي استخراج معدن، دانشكده مهندسي معدن و ژئ

 

 ياشار پوررحيميان ] - مربي دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه صنعتي سهند

 

 حميد آقابابايي ] - دانشيار دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه صنعتي سهند

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري , سرعت , انديس قابليت حفاري توده سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1501
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي تاثير مراحل حفاري مغار توسعه بر پايداري مغار اصل فاز يك مسجد سليمان توسط نرم افزار phase 2 با نگرشي ويژه به نتايج ابزار دقيق

سد و نيروگاه برق آبي مسجد سليمان در 25 كيلومتري شمال شرقي شهر مسجد سليمان و 26 كيلومتري پايين دست سد شهيد عباس پور واقع مي باشد . در اين طرح چهار فضاي بزرگ زيرزميني كه شامل مغار اصلي و ترانسفورمر فاز يك و توسعه مي باشد، در نظر گرفته شده است . از جمله ويژگي هاي بارز اين طرح، حفاري و توسعه يك فضاي بزرگ، همزمان با نصب تجهيزات و بهره برداري يك فضاي بزرگ مجاور آن ( فاز يك ) مي باشد . در اين تحقيق با استفاده از برنامه Phase 2 و نتايج ابزاردقيق، تأثيرات مراحل حفاري مغار توسعه بر پايداري فضاهاي زيرزميني فاز مجاور مورد تحليل گرديده است . پس از مدلسازي مغارهاي نيروگاه و ترانسفورمر هر دو فاز كه در امتداد طولي هم واقع شده اند، داده هاي حاصل از ابزار دقيق ( سلول فشار ) نصب شده در فاز يك مورد بررسي قرار گرفته اند . براساس تجزيه و تحليل هاي انجام گرفته، در مراحل اوليه حفاري مغار طرح توسعه، تنشهاي ناحيه دراين بخش متمركزگرديده وبا پيشروي مراحل حفاري، توزيع تنشها يكنواخت مي گردد .

 

كلمات كليدي:

مغار، حفاري، پايداري، Phase 2، ابزار دقيق، سد مسجد سليمان

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسنده:

 حسن آقائي  - كارشناس ارشد استخراج معدن، كارشناس شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار , حفاري , پايداري , Phase 2 , ابزار دقيق , سد مسجد سليمان ,
:: بازدید از این مطلب : 2469
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي اثر نفوذ گل حفاري در سازند شكافدار بر پايداري يكي از چاه‌هاي ميدان نفتیA

در صنعت نفت پايداري چاه از اهميتي فوق العاده برخوردار است چرا كه يك چاه ناپايدار نياز به عمليات اضافي، گران و وقت گير دارد . مطالعه موردي يكي از چاه هاي نفتي واقع در سازند
شكافدار با استفاده از داده هاي حفاري، لاگ هاي پتروفيزيكي و داده هاي توليد نشان مي دهد كه در سازندهاي شكافدار اثر متقابل گل حفاري و سازند در پايداري چاه نقشي اساسي دارد . در اين مقاله يك مدل واقعي با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مغزه، لاگ هاي تصويرگر و ديگر آزمايش ها ساخته شد . سپس به بررسي نقش افزايش وزن گل حفاري در توسعه باز شدگي شكستگي ها كاهش زاويه اصطكاك داخلي و القاي ناپايداري پرداخته شده است . در اين مطالعه از نرم افزار UDEC جهت تحليل عددي رفتار ديواره چاه استفاده شده است . از نتايج اين تحقيق مي توان براي پيش بيني رفتار ديواره چاه هايي كه در آينده در اين ميدان نفتي حفر مي شوند استفاده كرد كه موجب كاهش ريسك عمليات حفاري مي گردد.

 

كلمات كليدي:

پايداري چاه، سازند شكافدار، گل حفاري، حفاري، تحليل عددي، زاويه اصطكاك داخلي

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 ميثم عزيزي  - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي حفاري نفت دانشگاه صنعتي اميركبير
 حامد محسني  - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندس اكتشاف نفت دانشگاه صنعتي امير كبير
 روح اله سيمرغي گرگري  - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي استخراج معدن، دانشگاه صنعتي اميركبير

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري چاه , سازند شكافدار , گل حفاري , حفاري , تحليل عددي , زاويه اصطكاك داخلي ,
:: بازدید از این مطلب : 1604
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه