<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثیرشرایط مختلف آزمایش برضریب آزمون LCPC 

 

 

 

کلمات کلیدی :

حفاری مکانیزه . سایش . خراشندگی خاک . آزمون LCPC 

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , سایش , خراشندگی خاک , آزمون LCPC ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسک ناحیه های خرد شده در پروژه های تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش ماتریس ریسک فازی (مطالعه موردی قطعه دوم تونل امامزاده هاشم(ع))

خلاصه
امروزه با توجه به نیاز کشور به مدیریت زمان اتمام پروژههای تونلسازی، روش حفاری مکانیزه مورد توجه عوامل اجرایی و طراحان قرار گرفتهاست. روش حفاری مکانیزه علاوه بر مزیتهای قابل توجه، معایبی همچون عدم انعطافپذیری دستگاه با شرایط پیچیده زمینشناسی، هزینهسرمایهگذاری بالا و ریسکهای فنی اقتصادی را شامل میشود. در این راستا ارزیابی ریسک مخاطرات پیشرو میتواند کمک بزرگی به کاهشهزینههای حفاری نماید. در این تحقیق سعی خواهد شد تا با استفاده از روش ماتریس ریسک فازی، به عنوان یکی از روشهای معمول در ارزیابی -ریسک به ارزیابی ریسک نواحی خرد شده در قطعه دوم تونل امامزاده هاشم )ع( پرداخته شود. در طی انجام تحقیق، مقاطع مختلفی از مسیر بااستفاده از مدلسازی عددی و تحلیلهای آماری از نظر مساحت ناحیه ناپایدار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. در ادامه با مطالعه وضعیتپروژههای مشابه، ریسک ناحیه خردشده برای قطعه دوم تونل امامزاده هاشم )ع( محاسبه شد. نتایج حاصل از بررسیها نشان داد که در اکثر قطعات مورد مطالعه در مسیر تونل عدد ریسک بالا است که بایستی در زمان حفاری تمهیدات ویژهای برای مقابله با مخاطرات در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی:

حفاری مکانیزه . نواحی خردشده . ماتریس ریسک . مدل آماری . FLAC2d .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , نواحی خردشده , ماتریس ریسک , مدل آماری , FLAC2d , ,
:: بازدید از این مطلب : 75
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب ماشين حفاری تونل در شرایط زمينشناسی مهندسی مختلف و مختلط مطالعه موردی خط 3 متروی تبریز

 

 

 

 

واژه های کليدی:

زمینشناسی مهندسی . مسائل ژئوتکنیکی . ماشین حفار تونل . حفاری مکانیزه . خط 3 متروی تبریز

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمینشناسی مهندسی , مسائل ژئوتکنیکی , ماشین حفار تونل , حفاری مکانیزه , خط 3 متروی تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 639
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تونلسازي و تغيير اقليم

 

 

 

 

واژه هاي کليدي:

انسداد و گل گرفتگی . شاخص دوام و وارفتگی سنگ . برش پره . حفاری مکانیزه . چسبناکی . مارن

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انسداد و گل گرفتگی , شاخص دوام و وارفتگی سنگ , برش پره , حفاری مکانیزه , چسبناکی , مارن ,
:: بازدید از این مطلب : 628
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مد لسازی عددی تونل سازی مکانیزه در زون های گسل خورده توسط نرم افزار  FLAC3D مطالعه موردی: تونل انتقال آب صفارود کرمان

چکیده
امروزه یکی از اصلی ترین مشکلات تونل سازی مکانیزه برخورد دستگاه TBM به زون های سست و ضعیف از جمله محیط هایگسل خورده می باشد که در نزدیکی حوزه تاثیر زون گسلش تغییرات کنتورهای تنش کرنش، جابجایی قائم، جابجایی افقی و ... عامل -اصلی ناپایداری های اساسی در این محی طها می باشد. از جمله مخاطرات برخورد دستگاه به زون های گسل خورده هجوم آب به داخلتونل، پایین آمدن سطح آب زیرزمینی منطقه، گیر کردن دستگاه حفار، ناپایداری سینه کار و محیط تونل، آسیب رسیدن به سیستمنگهداری و ... می باشد که عامل اصلی هزینه های اجرایی م یباشد. تونل انتقال آب صفارود کرمان یکی از بلندترین تونل های انتقال آبایران و خاورمیانه به شمار می رود که در طول مسیر خود از زون های گس لخورده متعددی عبور می کند. یکی از اصلی ترین گس لهایمنطقه، گسل لاله زار می باشد که با حوزه تاثیر چهل متری، چالش برانگیزترین گسل منطقه است. در این تحقیق با استفاده ازمدل سازی عددی در محیط FLAC3D پیش بینی تاثیر این پدیده بر روند تونل زنی، مشاهده تمرکز تنش در نواحی مختلف تونل،زون های پلاستیک ایجاد شده در این محیط انجام شدهاست. نتایج نشان می دهد که مشاهده تغییرات تنش، کرنش، جابجایی کمکشایانی در زمینه عملیاتی و طراحی می نماید و حاکی از ناپایداری تونل در منطقه گسل خورده دارد.


واژ ههای کلیدی:

حفاری مکانیزه . محیط های گسلش . مدل سازی عددی . تونل انتقال آب صفارود

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , محیط های گسلش , مدل سازی عددی , تونل انتقال آب صفارود ,
:: بازدید از این مطلب : 376
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين فشار سينهکار بهينه در بخش خروجی ایستگاه S01 خط دو قطار شهري تبریز با استفاده از روابط تجربی و مدل سازي عددي سه بعدي

چكيده
تونلسازی در نواحي کم عمق شهری و در زمین های نرم، همواره توأم با مخاطراتي است که ناديده گرفتن آن ها مي تواند عواقبناخوشايندی دربر داشته باشد. مسئله نشست سطح زمین و تأثیر آن بر سازه های سطحي از مهم ترين اين مخاطرات است که به منظورجلوگیری از خسارت بر سازه های سطحي بايستي با آيین نامه های مربوطه کنترل گردد . درصورتي که مقدار نشست ايجادشده، از مقدارمجاز آن بیشتر شود ميتواند به سازه های سطحي و زيرسطحي آسیب وارد کند. در ماشینهای حفاری مکانیزه تمام مقطع فشار اتخاذشده برای سینه کار و محیط اطراف ميتواند تأثیر زيادی در کاهش نشست های سطحي زمین داشته باشد. در مسیر خط دو قطار شهریتبريز به ويژه در قسمت خروجي ايستگاه S01 با توجه به وجود سازه های مختلف و تراکم شهری در حوالي مسیر حفاری، اهمیت اينمسئله دوچندان مي شود. هدف از اين مقاله تعیین فشار سینه کار بهینه جهت ورود دستگاه حفاری از ايستگاه S01 به داخل زمینمي باشد. روش های تجربي متعددی جهت تعیین فشار سینه کار وجود دارد. در کنار اين روش ها استفاده از مدلسازی عددی نیز ميتواند دقت محاسبات را تا حد قابل توجهي افزايش دهد. نرم افزار FLAC3D يکي از قدرتمندترين نرم افزارها جهت انجام آنالیزهای موجوددر محیط های خاکي مي باشد. لذا با استفاده از نرم افزار FLAC3D مدلسازی سه بعدی پرتال ورودی TBM در اين ايستگاه انجام گرفتهو میزان فشار سینهکار بهینه مورد نیاز تعیین و با روابط تجربي مقايسه گرديده است. در نهايت به بررسي تاثیر تغییرات فشار سینهکار برروی نشست سطحي زمین با استفاده از مدلسازی عددی پرداخته شده است که فشار KPa 061 به عنوان فشار سینهکار بهینهانتخابگرديد. با توجه به نتايج حاصله، مشاهده گرديد که فشار سینهکار بهینهی بدست آمده از روش مدلسازی عددی انطباق خوبي با نتايج حاصل از روش تجربي دارد، و همچنین نشستهای سطحي ايجاده شده در مدلسازی عددی نیز با برداشتهای صحرايي مطابقت دارند.


واژه هاي کليدي:

حفاری مکانیزه . فشار سینه کار . خط دو قطار شهری تبريز . روش عددی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , فشار سینه کار , خط دو قطار شهری تبريز , روش عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روشهای عددی در تحلیل نشستهای سطحی ناشی از حفاری مکانیزه تونل در محیط شهری

چکیده
با توجه به وجود روشهای مختلف حل عددی معادلات دیفرانسیل مانند روش المان محدود و روش تفاضل محدود و همچنین تعددنرم افزارهایی که بر مبنای این روشها به محاسبه میپردازند، در بررسی یک پدیده ژئوتکنیکی مانند حفاری مکانیزه تونل مترو درمحیط شهری و نشستهای سحطی ناشی از آن این سوال به وجود میآید که کدام نرم افزار یا به عبارت دیگر کدام روش عددینتایج نزدیکتری نسبت به واقعیت ارائه میدهد؟ برای پاسخ به این سوال در این مقاله دو مقطع از پروژه حفاری مکانیزه متروی مادریدبا لایه بندیهای متفاوت انتخابگردیده و با انجام مدل سازی عددی در آن دو مقطع، نشستهای سطحی قائم محاسبه شده توسطنرم افزارهای آباکوس و فلک که به ترتیب بر مبنای روش المان محدود و روش تفاضل محدود به محاسبه میپردازند، با یکدیگر و بادادههای موجود اندازه گیری شده در محل مقایسه گردیده است. نتایج حاصل نشان میدهد در حالتی که رفتار خاک از محدودهالاستیک تجاوز نکرده، نرم افزار فلک نشستهای سطحی قائم را در مقایسه با نرم افزار آباکوس، بیشتر و نزدیکتر به واقعیت محاسبهنموده است. در حالتی دیگر که تغییر مدل رفتاری خاک از الاستیک خطی به موهرکولمب نتایج را تغییر داده، نرم افزار فلک بار دیگرنشستها را بیشتر و نزدیکتر به واقعیت محاسبه کرده است. همچنین تغییر مدل رفتاری از الاستیک خطی به موهر کولمب در نرم - افزار فلک تاثیر بیشتری بر نتایج گذاشته است.


واژه های کلیدی:

روشهای عددی . حفاری مکانیزه . نشستهای سطحی . آباکوس . فلک

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روشهای عددی , حفاری مکانیزه , نشستهای سطحی , آباکوس , فلک ,
:: بازدید از این مطلب : 577
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد سیستم تونلسازی سپر EPB با و بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی تاثیرگذار مطالعه موردی در پروژه خط 6 مترو تهران

چکیده
در سالهای اخیر استفاده گسترده از تونلسازی سپری در فضای شهری به دلیل حساسیتهایی مثل کنترل نشست سطح زمین، ایمنی و کیفیتفضای حفاری، پیروی از زمانبندی پروژه به عنوان روشی مناسب مورد استقبال قرار گرفته و در حال گسترش است. این تحقیق بر روی پروژه خط7 مترو تهران )فاز یک( انجام شده است، در این پروژه برای اولین بار ماشین EPB خط 7 مترو تهران به 6 زیرسیستم کلی و بیش از 17زیرسیستم فرعی تقسیم شده است. تمامی زمانهای خرابی مربوط به زیرسیستمها، در پیوستهترین بازه زمانی کارکرد ماشین که حدود 12 ماه بود،استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. برای اولین بار تحلیلهای آماری علاوه بر زیرسیستمهای کلی بر روی عوامل بیرونی )مثل بازدیدهای دورهایمربوط به هر زیرسیستم و تمیزکاری و ...( که از آن به عنوان نام قراردادی "زیرسیستم سایر" نام برده میشود، انجام شد. پس از تشکیل پایگاهداده، با استفاده از نرم افزار Excel و Minitab توزیع فراوانی خرابی و تابع توزیع هر زیرسیستم مشخص شد. در انتها با استفاده از تحلیل پارتو،مشخص شد که قسمت تخلیه مصالح حفاری با و بدون در نظر داشتن عوامل بیرونی به ترتیب با 3334 و 42322 درصد فراوانی از کل دادهها، بحرانیترین زیرسیستم سپر EPB است.


کلید واژها:

حفاری مکانیزه . عملکرد ماشین . زیرسیستم های EPB-TBM . خرابی ماشین . تحلیل پارتو

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , عملکرد ماشین , زیرسیستم های EPB-TBM , خرابی ماشین , تحلیل پارتو ,
:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روشهای تحلیل سازه ای قطعات پیش ساخته پوشش تونل در اثر بار جکهای 1 TBM ؛ مطالعه موردی

چکیده
پوشش نهایی تونلهای حفاری شده به روش مکانیزه، از نوع قطعات پیشساخته بتن مسلح به نام سگمنت تشکیل شده است. طراحی سازهسگمنت برای انواع بارهای وارده شامل بار خاک )سنگ( پیرامونی، بار آب خارجی، بارهای لرزهای، بارهای ناشی از حمل و ... انجام میشود.یکی از بارهای مهم در طراحی سگمنتها بار ناشی از جکهای پیشران دستگاه حفار میباشد که بنا بر تجربه های ثبت شده میتواند یکی ازعوامل بروز آسیب به سگمنتها نیز باشد. در این مقاله مدلسازی عددی دو و سه بعدی اجزا محدود به منظور ارزیابی میزان نیروهای کششیایجاد شده سگمنت زیر جکهای دستگاه حفاری مکانیزه تونل انجام شده است. تحلیلها برای سگمنتهای دو پروژه تونل انتقال آب کانیسیبقطعه 2 و همچنین تونل مترو خط 7 تهران انجام شده است. نتایج مدلسازی عددی با نتایج حاصل از روش حل بسته مقایسه و نقاط قوط وضعف هر روش بررسی شده است. همچنین برای اولین بار در این تحقیق شکل اصلاح شده پد جکهای دستگاه حفاری تونل، به منظور کاهشمیزان نیروهای کششی ایجاد شده، معرفی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای اعمال شکل پد پیشنهادی الزاما نیاز به ایجاد تغییر در هندسهپدها نیست و میتوان تغییر را در قاب ایجاد کرد که درآنصورت کنترل لهیدگی مهم خواهد بود. نتایج تحقیق نشان میدهد روشهای حلبسته موجود دست کم 03 درصد نتایج را بیشتر تخمین می زنند. همچنین استفاده از شکل پدهای پیشنهادی نیروهای کششی زیر جکها را07 تا 65 درصد کاهش داده و به عنوان یک جایگزین مناسب برای پد جکهای دستگاه حفار قابل پیشنهاد میباشند.


کلیدواژه ها:

طراحی سگمنت . بار جک . حفاری مکانیزه

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی سگمنت , بار جک , حفاری مکانیزه ,
:: بازدید از این مطلب : 656
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 6 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تحلیلی و عددی رفتار پوشش سگمنتی تونل

چکیده
تونلهای حفر شده با سپرهای بسته با استفاده از پوششهای سگمنتی بتنی پیشساخته نگهداری میشوند. اگر چه نتاای آزمایشاگاهی،عددی و تحلیلی قابل استنادی در ارتباط با رفتار پوششهای سگمنتی تونل وجود دارد ولی رفتاار آنهاا تحاا تاا یر درزههاای واولی ومحیطی حلقه سگمنتی همچنان واضح نیسا. همچنین امتداد قرارگیری درزه با تعداد سگمنا موجود در یک حلقه کنترل میشاود. دراین مقاله یک مطالعه تحلیلی و عددی با استفاده از روش تفاضل محدود صورت گرفته اسا که به بررسی فاکتورهای تا یرگذار روی رفتارپوشش سگمنتی پرداخته شده اسا. نتای عددی نشان میدهد که با افزایش تعداد ساگمنا در یاک حلقاه، مماان خمشای القاایی درپوشش تونل کاهش مییابد که این امر یک اصل کلی در رفتار پوشش سگمنتی تونلها میباشد. زمانی که فاکتور فشار جانبی زماین

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , پوشش سگمنتی , مدلسازی عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 483

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه