<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

رده بندی مهندسی توده سنگ ضعیف و خرد شده بخش شرقی خط 2 متروی تبریز

خلاصه
در پروژه های عمراني به ویژه مباحث تونلسازی، رده بندی توده سنگ های ساختگاه پروژه به جهت رفتارنگاری و كنترل عکس العمل توده سنگنسبت به سازه و همچنین طراحي و تعیین نوع تحکیمات اولیه و ثانویه از اهمیت ویژهای برخودار است. ردهبندی توده سنگ بیانگر كیفیت مهندسيآن است و با توصیف خصوصیات ذاتي توده سنگ، قابلیت درک بیشتری از شرایط توده سنگ و رفتار آن را در اختیار مهندسان طراح قرار ميدهد.،RMR از این شاخص ها به عنوان داده ورودی در مدل كردن توده سنگ مکانیک سنگ استفاده ميشود. در این تحقیق از چهار سیستم طبقه بندیبرای ردهبندی تودهسنگ در بخش شرقي خط 2 متروی تبریز استفاده شده است. این قسمت از مسیر مورد مطالعه در تودهسنگهای RMI ،GSI ،Qمارن و رسسنگ قرار گرفته است. ردهبندی مهندسي تودهسنگهای مارني و رسي بویژه زماني كه خردشده باشند از پیچیدگيهایي برخوردار است.ویژگیهای ذاتي و برجای این نوع سنگها به شدت رفتارآنها را تحت تأثیر قرار داده و در عمل مشکلاتي را به همراه دارند. نتایج این تحقیق نشاندهنده كیفیت پایین سنگ های مارني در برگیرنده این منطقه مي باشد.

کلمات کليدی:

رده بندی توده سنگ . سنگ های ضعيف . حفاری . NATM . متروی تبریز

 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رده بندی توده سنگ , سنگ های ضعيف , حفاری , NATM , متروی تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه نشست سطحی زمین در دو روش عددی و تجربی در تونل های دوقلوی مترو تبریز

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشست . تونل دوقلو . متروتبریز . حفاری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , تونل دوقلو , متروتبریز , حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 156
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر مسلح سازی تونل به روش طاق چتری با استفاده از تحلیل اجزاء محدود سه بعدی

خلاصه
در هنگام حفاری تونل، در اثر به هم خوردن وضعیت تنشهای برجا ناشی از حفاری تونل، تغییراتی در ترمهای شرایط پایداری زمین و سازه های موجود در سطح زمیناتفاق میافتد. به منظور کنترل و محدود کردن نشست ناشی از عملیات حفر تونل روشهای بسیاری از جمله حفاری چند مرحلهای، کاهش طول پیشروی در هر مرحله وسسیستمهای پیش نگهدارنده تونل پیشنهاد شده است. یکی از مشهورترین روشهای پیش مسلحسازی تاج تونل، دوغاب زنی به همراه لولههای فولادی است که روشطاق چتری نامیده میشود. این مطالعه نتایج تحلیل اجزاء محدود اثر مسلح سازی تونل به روش طاق چتری را با در نظر گرفتن سربار و خواص مکانیکی گوناگون زمینبررسی میکند. به این منظور یك مدل اجزاء محدود سه بعدی در نظر گرفته شده تا رفتار جبهه تونل مسلح شده با لوله های فولادی در سه بعد را تحت شرایط گوناگونبدست آید. با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی نشست نسبی سطح زمین و تاج تونل مشاهده میگردد که با افزایش سربار، نشست افزایشو با افزایش مدول تغییرشکل، نشست کاهش مییابد. این امر اثبات میکند هنگامی که خواص مکانیکی زمین بهبود مییابد اثر مسلح سازی طاق چتری در کم کردن نشست سطح کاهش مییابد.

کلمات کلیدی:

تونل . حفاری . روش طاق چتری . فورپولینگ . UAM .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , حفاری , روش طاق چتری , فورپولینگ , UAM , ,
:: بازدید از این مطلب : 599
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی فیزیکی جهت بررسی تاثیرات حفر تونل بر باربری شمع در سانتریفیوژ

چکیده
درتوسعه سیستم های حمل ونقل زیرزمینی به ناچارتونل هایی وجوددارند،که درنزدیکیی شیمه هیای موجیود وگیروه شیمه هادرمنیایامتمانی ترتیراکم سیامته میی شیوندخازینجاکه میایی ازم العیای گاشیته بربررسیی تیا یرای تی شیمه هیا در مقابیل تی تونیلتمرکزداشت،تا یرای تونل دوقاو برت وگروه شمه به موبی بررسی وم العه نشدخدراین مقاله،ی سری نمونه هیای سانترییوسسیه بعیدیبرای بررسی تا یرت و گروه شمه تحت بار درمعرض تیشریت درسامت تونل های دو قاودرماسه مشی موردارزییابی قرارگریت ختیا یرایعم حفاری هرتونل بر شمه ها درنزدیکی وسط میاه شمه ونزدی کف شمه بررسی شدخکاهش ظریییت شیمه درمیسا سیامت تونیلدوقاودرنزدیکی تای شمه 63 % ودروسط میاه شمه 22 % بدست یمده استخگرچه در وا سامت تونل نیروی محوری درشمه کاهش میییابد،اماایت ظرییت در لنگر ممشی هیچ گاه مشاهده نشدخهمین ورسه نمونه برای گروه شمه سامته شیدکه دونمونیه در نزدیی وسیطمیاه شمه )نمونه SS ،نمونه TT (،وی نمونه زیرتاشنه گروه شمه )نمونه BB (بررسی شدخدرمیان سه نمونه برای حفیاری تونیل در مواجهیهباگروه شمه نمونه BB بزرگ ترین نشست های گروه شمه ) 2.2 %برابرق رشمه(،رانتیجه می دهد که 22 %ظرییت کاهش می یابید خبعباری دیگربزرگ ترین تیچش سرشمه به 2.2 %می رسد.


کامای کایدی:

شمه . گروه شمه . سانتریفیوس . تونل . حفاری

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمه , گروه شمه , سانتریفیوس , تونل , حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 650
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی فیزیکی جهت بررسی تاثیرات حفر تونل برباربری شمع در سانتریفیوژ

 

 

 


کلمات کلیدی :

شمع . گروه شمع . سانتریفیوژ . تونل . حفاری

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , گروه شمع , سانتریفیوژ , تونل , حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 519
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر حفاری تونل خط 2 متروی مشهد با استفاده از TBM بر سازه های مجاور در شرایط مختلف

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

حفاری . نشست . خط 2 متروی مشهد . برج آلتون . تغییر شکل تخم مرغی شکل

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری , نشست , خط 2 متروی مشهد , برج آلتون , تغییر شکل تخم مرغی شکل ,
:: بازدید از این مطلب : 532
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهکارهای عبور از زونهای گسله یا دستگاه حفاری TBM (مطالعه موردی تونل انتقال آب کرج)

چکیده
عبور از زونهای گسله می باشد. در پروژه قطعه دوم تونل انتقال آب کرج TBM یکی از مخاطرات حفاری تونل با دستگاه اقدامات جامعی در خصوص عبور از گسل پورکان صورت گرفت که اهم فعالیت های آن در سه مقطع زمانی قبل، حین و پس از عبور از گسل صورت پذیرفت. با توجه به اهمیت تونل در انتقال 16 متر مکعب آب به تصفیه خانه ششم تهران، ایمنی تونل در زمان وقوع زلزله و پس از آن در دستور کار قرار گرفت . در این مقاله طرح ارائه شده در خصوص مقاوم سازی تونل و ایجاد امکان جابجایی تونل در زمان وقوع زلزله ارائه شده است. در این طرح محدوده تونل در برخورد با گسل پورکان به صورت سه بعدی مدل عددی گردید و در نهایت بازشوهایی به فاصله 10 سانتیمتر در حد فاصل هر دو رینگ در نظر گرفته شده است. همچنین طرح جامع جهت بازگرداندن شرایط هیدرولیکی، سازه ای و آببندی تونل به شرایط اولیه اجرا گردید.

کلمات کلیدی :

حفاری . تونل . TBM . گسل . مدل عددی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری , تونل , TBM , گسل , مدل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی و شبیه سازی ریزش تونل در معرض لایه های سست در شرایط استاتیکی و انفجار؛ مطالعه موردی

چکیده:
 ریزش تودههای خاک و سنگ در حین حفاری تونلها به عنوان یکی از چالشهای بزرگ در حین احداث تونلها حائز اهمیت میباشد. امروزه با روشهای مختلف و سیتسمهای نگهدارنده گوناگون ازبه وجود آمدن چنین اتفاقاتی جلوگیری میشود. اما آنچه در اکثر حفاری تونلها اتفاق میافتد حاکی از عدم شناخت کافی لایهها در عمق زمین میباشد. ریزش به وجود آمده در تونل آبرسانی به شهر صدرا در شیراز یکی از این چالشها میباشد. در مقاله حاضر با توجه به زمینشناسی و لایهبندی موجود، به بررسی امکان ریزش در مسیر تونل میپردازیم. پس از آن با انتخاب تونل جایگزین به عنوان یکی از راهکارهای فرار از منطقه ریزش کرده، به بررسی شرایط ریزش مجدد و اثر حفاری انفجاری در آن خواهیم پرداخت.


واژههای کلیدی :

حفاری . تونل جایگزین . انتشار موج . آنالیز دینامیکی . مدلسازی عددی

نویسندگان :

وحید جمالی  ، نورا... صدرا  ، سیاوش بدری

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری , تونل جایگزین , انتشار موج , آنالیز دینامیکی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 501
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تونلهای با روباره کم با نگاهی به تونل شماره 3 پروژه محور چهار خطه هراز

چکیده
 راهها از مهمترین تاسیسات زیربنایی هر کشور محسوب میشوند که میتوانند تاثیرات مهمیدر زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حتی نظامیداشته باشند. جاده هراز به عنوان یکی از مهمترین جادههای کشور که تهران را به شمال کشور متصل میسازد از سالها پیش جهت اهداف اقتصادی ( جابجایی محصولات تولیدی در شمال کشور و تامین مایحتاج مردم این خطه ) و یا نیازهای تفریحی مردم تهران با ترافیک بسیار سنگینی مواجه بوده است که به دلیل مشکلات زیاد در طراحی و اجرای آن، همه ساله تعداد زیادی از هموطنان در این جاده به عنوان حادثه خیزیترین جاده کشور جان خود را از دست میدهند که طرح چهارخطه کردن آن با هدف کاهش سوانح و همچنین دسترسی آسان تر تهران به سواحل دریای خزر مورد توجه قرار گرفته است. پروژه چهار خطه محور هراز با توجه به صعوبت اجرایی که عملیات در جوار جاده قدیم، پس از طراحی تونل شماره 3 با معضل عبور از زیر جاده موجود مواجه گردید گونه ای که روباره تونل طراحی شده حداقل 7 و حداکثر 12 متر میباشد ولی با این توصیف که این طول 34 متر که به صورت مایل زیر جاده موجود میباشدراکفیلی از جنس مصالح حاصل از حفاری خروجی تونل 6 قدیم ( آندزیت بازالت با درزه داری کم و میباشد، حفاری در شرایط فوق به صورت سنتی بسیار مشکل ( RQD~ 50- 60 – RMR~ 51 – Q~ گسلهایی با باز شدگی بالا – 1.5 با ریسک زیاد همراه خواهد بود که با توجه به توضیحات فوق ریزش جاده موجود برابر با ضرر بسیار زیاد از لحاظ اقتصادی، توریستی ... میباشد. در این مقاله مطالعات انجام شده در خصوص تونلهای مختلفی که با این روش، حفاری گشته مورد بررسی قرار گرفته و پایان روش اجرا شده در پروژه مذکور توضیح داده خواهد شد.


واژههای کلیدی:

تونل . حفاری . روباره کم . ریزش . پروژه چهار خطه محور هراز

نویسندگان :

نوید گوهری

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , حفاری , روباره کم , ریزش , پروژه چهار خطه محور هراز ,
:: بازدید از این مطلب : 548
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتار نگاری و ابزار دقیق در تونل های شهری

خلاصه
همانطور که می دانیم شرایط زمین شناسی و جنس زمین پیرامون، ابعاد تونل، عمق قرارگیری تونل ها علاوه بر اثرگذاری بر روش اجرای عملیات حفاری، در چگونگی نصب، فاصله، تعداد و نوع ابزارهای دقیق مورد استفاده نیز تاثیر گذار می باشد . اطمینان از صحت انتخاب پارامترهای مقاومتی خاک به دست آمده از مطالعات ژئوتکنیکی یکی از موضوعات مهم در طرح های عمرانی به خصوص در مقوله تونل سازی می باشد. همچنین بررسی صحت مدل سازی و آنالیز عددی و مقایسه آن با شرایط واقعی جهت بهینه سازی طرح دارای اهمیت زیادی می باشد. بنابراین مقایسه نتایج آنالیزهای عددی و تغییر شکل های اندازه گیری شده نتایج بسیار مهمی را به دست می دهد. یك روش کارا و دقیق برای تعیین پارامترهای ورودی ژئومکانیکی مصالح زمین استفاده از روش آنالیز برگشتی است که در آن با بهره گیری از نتایج حاصل از رفتارنگاری و ثبت عکس العمل های برجای زمین شامل تنش ها و کرنش ها پس از حفاری تونل، می توان پارامترهای واقعی توده دربرگیرنده را تعیین نمود و از آن برای تصحیح طراحی فضای زیرزمینی و سازه نگهدارنده در فازهای آتی و پروژه های مشابه سود جست. در این مقاله برخی نتایج بدست آمده از ابزار دقیق و کاربرد آن در پروژه متروی کرج مورد بررسی قرار خواهد گرفت .


کلمات کلیدی:

تونل، ابزار دقیق، رفتار نگاری، حفاری، بهینه سازی

نویسندگان :

محمد جواد کاظمینی ، مهدی دهقان

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , ابزار دقیق , رفتار نگاری , حفاری , بهینه سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 828
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه