<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

حل تحلیلی انتشار امواج انفجار درسنگ با استفاده از تئوری الاستودینامیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

انفجار . تابع گرین . حل تحلیلی . انتشار موج

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار , تابع گرین , حل تحلیلی , انتشار موج ,
:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارئه یک حل تحلیلی جدید برای محاسبه هد هیدرولیکی ، سرعت و دبی جریان در آبخوان مجاور با جریان متغیر سطحی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

اندرکنش آبخوان - جریان . حل تحلیلی . MODFLOW . تبدیل لاپلاس . جریان سطحی با سطح متغیر 

 

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش آبخوان - جریان , حل تحلیلی , MODFLOW , تبدیل لاپلاس , جریان سطحی با سطح متغیر ,
:: بازدید از این مطلب : 291
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تیر ترکخورده، ارتعاش آزاد، سنجش سلامت سازهها، حل تحلیلی، مسئله معکوس

خلاصه
در این پژوهش، ابتدا یک روش تحلیلی برای ارزیابی فرکانسهای تیر ترک خورده با شرایط مرزی فنری و جرم متمرکز ارائه شده است. جرم متمرکز در نقطهای دلخواه از تیر قرار دارد. همچنین ترک به صورت فنر پیچشی بین دو بخش از تیر در نظر گرفته میشود و سختی فنر با توجه به ویژگیهای هندسی و فیزیکی تیر و عمق نسبی ترک تعیین میشود. برای بهدست آوردن فرکانسها از روش خارج قسمت ریلیو معادلات تیر تیموشنکو استفاده شده است. برای این منظور، پاسخها بدون درنظر گرفتن جرم متمرکز بهدست میآیند و سپس اثر جرم متمرکز نیز منظور میگردد. در بخش بعدی، یک روش نیمهتحلیلی برای ردیابی ترک در تیرهای با شرایط مرزی نامعین با استفاده از جرم آزمون ارائه میشود. در این روش، از فرکانسهای طبیعی تیر به عنوان شاخص آسیب استفاده شده است که این فرکانسها با توجه به معادلات تیر تیموشنکو و روش خارج قسمت ریلی بهدست میآیند. میزان سلامت تکیهگاهها با قراردادن دو فنر پیچشی با سختی مجهول در ابتدا و انتهای تیر و بهدست آوردن سختی این دو فنر ارزیابی میگردد. برای صحت سنجی روش پیشنهادی، از روش المان محدود استفاده شده است، که تطابق بسیار خوبی با واقعیت دارد.


کلمات کلیدي:

تیر ترکخورده، ارتعاش آزاد، سنجش سلامت سازهها، حل تحلیلی، مسئله معکوس

نویسندگان :

سیدمیلاد محتسبی ، ناصر خاجی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیر ترکخورده , ارتعاش آزاد , سنجش سلامت سازهها , حل تحلیلی , مسئله معکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 747
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي میرایی موج P در فضاهاي زیرزمینی

خلاصه
انجام اقدامات دفاع غیرعامل، در جنگ هاي نامتقارن امروزي در جهت مقابله با تهاجمات و کاهش خسارت هاي ناشی از حملات هوایی، زمینی بر روي سازه هاي زیرزمینی و تونل هاي محافظ (تأسیسات نظامی، هسته اي، نیروگاه) موضوعی بنیادي است که وسعت و گستره آن تمامی زیرساخت ها و مراکز حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی، سیاسی، ارتباطی را دربر می گیرد. در این تحقیق تمرکز بر روي انتشار موج و میرایی در توده سنگ هاي لایه اي (به عنوان پدافند غیر عامل) صورت گرفته است. روش بکار گرفته شده در این مقاله تحقیقاتی بصورت مطالعه عددي بر روي میرایی یک بعدي موج فشارشی در توده سنگ با بکارگیري از روش عددي المان مجزا با استفاده از نرم افزار انجام گرفته است. نتایج آنالیز حساسیت انجام شده بر روي خواص مکانیکی توده سنگ حاکی از آن است، کاهش چگالی سنگ، UDEC کاهش مقاومت برشی و فاصله داري ترك ها (درزه هاي توده سنگ)، باعث افزایش میرایی موج هاي دینامیکی در توده سنگ که در نتیجه می تواند راهنماي خوبی براي طراحی هوشمندانه پدافندهاي غیرعامل زیرزمینی (سازه هاي زیرزمینی دفاعی) باشد.

واژه های کلیدی :

حل تحلیلی ، پدافند غیرعامل،مدل سازي عددي، میرایی موج

نویسندگان :

سعید اسماعیلی ، مسعود قائمی  ، مهران خانلی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حل تحلیلی , پدافند غیرعامل , مدل سازي عددي , میرایی موج ,
:: بازدید از این مطلب : 1095
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازي عددي نقش خواص توده سنگ بر روي پایداري فضا تحت برخورد موشک کروز

چکیده
از دیدگاه پدافند غیر عامل طراحی هوشمندانه فضاهاي زیرزمینی در برابر موشک هاي سنگین از اهمیت بسزایی برخوردار است. حفظ تأسیسات اصلی و بنیادي یک کشور (نیروگاه هاي برق آبی ، انبار مهمات، تأسیسات هسته اي) به عنوان مهمترین ابنیه ي اقتصادي و سیاسی کشور اهمیت موضوع را دوچندان می کند. در این میان توده سنگ درزه دار از نظر انتشار امواج و انتقال انرژي موج ناشی از برخورد موشک رفتار پیچیده تري از خود نشان می دهند. در مقاله حاضر تلاش بر آن است پروسه تحلیل دینامیکی انتشار امواج فشاري ناشی از برخورد موشک و نفوذ آن در محیط پیوسته و ناپیوسته با استفاده از روش تحلیلی و عددي مورد بررسی قرار گرفته و نحوه پایداري پوشش تونل در برابر بارهاي وارده با استفاده از دیاگرام فشار- زمان و جابجایی- زمان براي نقاط مرزي FIAC تونل نشان داده می شود. نتایج حاصل از رسم دیاگرام اندرکنش به روش تحلیلی و محاسبات عددي (با استفاده از نرم افزار بیانگر آن است که نقاط مرزي تونل درپوش گسیختگی قرار می گیرند و همچنین تطابق بهتري را بین نتایج حاصل از )UDEC و روش تحلیلی و نرم افزار FIAC مشاهده می کنیم.

کلمات کلیدي :

موشک کروز، حل تحلیلی، مدل سازي عددي ،FIAC،UDEC

نویسندگان :

مسعود قائمی ،سجاد برنجیان ، داوود شریفی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , موشک کروز , حل تحلیلی , مدل سازي عددي , FIAC , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1003
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

برآورد تحلیلی فرکانس ارتعاش آزاد سد خاکی بر بستر صلب

سدهای خاكي، سازه هایي سه بعدی، عظيم، نا همگن و غيرایزوتروپ هستند كه در اندركنش با شالوده و آب مخزن مي باشند. استفاده از سد خاكي همگن به علت حجم مصالح زیاد و همچنين رخ دادن پدیده رگاب در ارتفاعات كم، معمول تر است.در عين حال سد خاكي با هسته رسي به علت انعطاف پذیری بدنه و وجود رس به عنوان یک لایه نفوذ ناپذیر با ارتفاعات مختلف ساخته مي شود. ارائه روشي مناسب جهت تعيين فركانس طبيعي سازه كه یکي از پارامترهای تاثيرگذار در تحليل لرزه ای سد هاست، نقش حائز اهميتي در تحليل دقيق این سازه ها دارد. فركانس طبيعي سازه به كمک روابط تجربي، روشهای تحليلي، ابزار گذاری و یا آناليز مودال به دست مي آید. در این مقاله با استفاده از تحليل جرم گسترده و فرض تابع شکل مثلثاتي ، فرمولاسيون جدیدی برای محاسبه تقریبي فركانس طبيعي سد خاكي همگن و ناهمگن ارائه شده است. فركانس حاصل از روابط پيشنهادی با روابط تجربي محققين گذشته و نتایج نرم افزار مقایسه شده است. نتایج حاكي از آن است كه تابع شکل مثلثاتي برای توصيف پاسخ های دیناميکي این سدها عملکرد خوبي دارد و مي توان از این فرمول پيشنهادی برای برآورد تقریبي و سریع زمان تناوب اصلي سدهای خاكي استفاده كرد.


کلمات کلیدی:

فرکانس طبیعی، سد خاکی همگن و ناهمگن، حل تحلیلی، پی صلب، تابع شکل.

نویسندگان :

مریم مهدی زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی)

علی قنبری (دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرکانس طبیعی , سد خاکی همگن و ناهمگن , حل تحلیلی , پی صلب , تابع شکل ,
:: بازدید از این مطلب : 1402
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه