<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر نوع رس بر آبشستگی رسوبات چسبنده در پایین دست دریچه کشویی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آبشستگی . رسوبات چسبنده . نوع رس . حوضچه آرامش . دریچه کشویی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبشستگی , رسوبات چسبنده , نوع رس , حوضچه آرامش , دریچه کشویی ,
:: بازدید از این مطلب : 304
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 10 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی تأثیر تغییر ارتفاع پله های انتهایی حوضچه آرامش بر روی پروفیل جریان آب به روش VOF  

خلاصه
در این مقاله با استفاده از یک ارزیابی عددی توسط نرم افزار فلوئنت ، تأثیر تغییر در هندسه مدل در محاسبۀ مناسب پارامترهای جریان بر رویبه )RSM( حوضچه آرامش مورد بررسی قرار گرفته است . از معادلات ناویر استوکس به منظور حل میدان جریان ، از مدل آشفتگی تنش رینولدزبه منظور تعیین پروفیل است . حل معادلات مومنتم و آشفتگی به روش حجم محدود صورت گرفته است . مشاهده می شود که ، با افزایش ارتفاع پله های انتهایی حوضچهآرامش ، سطح آب بالا رفته و سرعت آب کاهش پیدا کرده و با کاهش ارتفاع این پله ها سرعت آب افزایش و سطح آب پایین تر می رود . سپساستفاده )SPSS( برای ارزیابی دقت کار و صحت دادن به روش عددی انجام شده از روش تحلیل آزمون آماری توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس کرده و با توجه نتایج حاصل شده از این نرم افزار مشخص شد که روش عددی انجام شده از دقت نسبتاً خوبی برخوردار است .

کلمات کلیدی:

حوضچه آرامش . نرم افزار فلوئنت . معادلات ناویر استوکس . مدل های آشفتگی . روش حجم سیال (VOF) .

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوضچه آرامش , نرم افزار فلوئنت , معادلات ناویر استوکس , مدل های آشفتگی , روش حجم سیال (VOF) , ,
:: بازدید از این مطلب : 488
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آنالیز حساسیّت ابعاد شبکه بندی در محاسبۀ مناسب پارامترهای جریان بر روی حوضچه آرامش با استفاده از نرم افزار

خلاصه
در بررسی های عددی جریان آب بر روی حوضچه های آرامش انتخاب شبکه بندی مناسب دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این میانشبکه بندی های مناسب ، دقت محاسبات را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند. در مدل های ریاضی عددی برای مدنظر قرار دادن مسائلاختلاط دو فاز آب و هوا، نیز اندازه و نوع شبکه بندی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در صورت استفاده از شبکه بندی نامناسب، بین نتایجبدست آمده از روش عددی در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی اختلاف فاحشی به وجود می آید. در این مقاله با استفاده از نرم افزار فلوئنت، تأثیرشبکه بندی های مختلف در محاسبۀ مناسب پارامترهای جریان بر روی حوضچه آرامش مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده ازروشهای عددی و نرم افزار فلوئنت، عملکرد پارامترهای جریان بر روی حوضچه های آرامش در تعیین ابعاد مناسب شبکه بندی مورد استفاده قراربه منظور مدلسازی تنش های رینولدز )RSM( گرفته است. از معادلات ناویر استوکس به منظور حل میدان جریان، از مدل آشفتگی تنش رینولدزبه منظور تعیین پروفیل سطح آب استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در صورت استفاده از شبکه بندی )VOF( و از روش حجم سیال0/0095 متر، به مقدار قابل توجهی در وقت و در هزینه صرفه جویی خواهد شد. دقت روش عددی انجام شده با استفاده از روش تحلیل آزمونمورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به موارد مطرح شده و تحقیقی که برای آنالیز حساسیت روی )SPSS( آماری توسط نرم افزار اس.پی.اس.اسدارای دقت مناسب و RSM 0 و با مدل آشفتگی تنش رینولدز / شبکه بندی در این مقاله انجام شده در این حوضچه آرامش شبکه با سایز 0095 خوبی می باشد.


کلمات کلیدی:

حوضچه آرامش . نرم افزار فلوئنت . معادلات ناویر استوکس . مدل آشفتگی تنش رینولدز . آنالیز حساسیت

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوضچه آرامش , نرم افزار فلوئنت , معادلات ناویر استوکس , مدل آشفتگی تنش رینولدز , آنالیز حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 531
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی لایه حفاظتی سنگچین در جریانهاي خروجی از حوضچه آرامش در کف کنی رودخانههاي آبرفتی

خلاصه
باتوجه به اینکه در انتهاي سازههایی چون سرریز سدها، تندابها، آبشارها و دریچهها بدلیل سرعت زیاد جریان نیاز به سازهاي براي استهلاك انرژي و کاهش سرعت جریان به منظور جلوگیري از فرسایش و حفاظت از تاسیسات پاییندست میباشد، لازم است از سازههاي مستهلک کنندهي انرژي استفاده کرد که یکی از این سازهها، حوضچه آرامش از نوع پرش هیدرولیکی میباشد. که در آن با شکلگیري پرش هیدرولیکی و عبور جریان از رژیم فوقبحرانی به زیربحرانی انرژي مستهلک میشود. ولی حتی با به کار بردن این سازهها استهلاك کامل انرژي در حوضچه آرامش اتفاق نمی- افتد و مقداري از انرژي دورتر از خروجی حوضچه آرامش مستهلک می شود. به دلیل استهلاك انرژي در خارج از رودخانه و امکان انتقال پرش هیدرولیکی به داخل رودخانه، آبشستگی در پاییندست حوضچههاي آرامش اتفاق میافتد. خسارات ناشی از این آبشستگی ، ممکن است باعث آسیب رساندن به پنجه سدها یا خرابی حوضچه و در نهایت خرابی کل سازه و از بین رفتن سازهاي شود که حوضچه براي آن طراحی شده است. براي جلوگیري از اثرات نامطلوب ناشی از آبشستگی در پاییندست حوضچههاي آرامش اجراي یک لایه حفاظتی از مصالح با قطري درشتتر از مصالح بستر رودخانه که به آن ریپ راپ می گویند بسیار سود مند است. ریپ راپ در واقع یک لایه حفاظتی بوده که در هر سطحی همچون اطراف پایههاي پل، ناحیه مجاور جریانهاي خروجی از لولهها، کالورتها و همچنین پاییندست حوضچههاي آرامش که در معرض فرسایش و آب شستگی است به کارمی رود. استفاده از لایه هاي ریپ راپ به دلیل انعطافپذیر بودن، راحتی اجرا، تعمیر و نگهداري و از همه مهمتر اقتصادي بودن آن در اکثر سازههاي هیدرولیکی توصیه شده است.در طراحی حوضچههاي آرامش براي حصول اطمینان از عملکرد صحیح حوضچه بایستی مطالعات آبشستگی پاییندست این سازه در نظر گرفته شود. مشخصه هاي یک ریپ راپ عبارت است از طول لایه ، ضخامت ، قطر مناسب سنگ، وزن سنگ و دوام و پایایی سنگ که در ابنیه هیدرولیکی طراحی می شود. در محاسبه قطر سنگ پایدار عواملی چون خصوصیات جریان، خصوصیات مصالح سنگی و خصوصیات رودخانه دخالت دارد. در این مقاله به معرفی و بررسی خصوصیات لایه حفاظتی و کارهاي محققین پیشین به منظور به دست آوردن قطر سنگچین پایدار پرداخته شده و در نهایت مقایسهاي در رابطه با روشهاي مختلف طراحی صورت گرفته است.


کلمات کلیدي:

حوضچه آرامش، آبشستگی، سنگچین پایدا

نویسندگان :

آزاده کولانی ، علیاکبر اختري ، وحید کرمی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوضچه آرامش , آبشستگی , سنگچین پایدا ,
:: بازدید از این مطلب : 551
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه