<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی مطالعات ژئوسنتتیک ها به عنوان تقویت کننده لایه اساس و خاك بستر در راهسازي

خلاصه
کاربرد الیاف در روسازيها براي اولین بار در دهه 1930 در کارولیناي شمالی و جنوبی گزارش شده است. بعد از آن گروه گستردهاي از این نوعها به شکل ژئوسنتتیکها گسترش یافت. ژئوسنتتیک یک اصطلاح جامع است که به صفحاتی اطلاق میشوند ¬ مصالح براي استفاده در روسازيکه ترکیبی از مصالح پلیمري هستند و در پروژههاي خاکی و روسازي استفاده میشوند. این محصولات و کاربردهاي آنها افزایش عظیمی داشتهاست که موجب رقابت و گسترش روزافزون آن شده و قابلیتهاي بالقوهاي را چه از نظر تجاري و چه از نظر کاربردي به وجود آورده است. یکیاز دلایل عدم اطمینان مهندسین از استفاده از این نوع مصالح عدم آشنایی و درك کامل از عملکرد این مصالح است. بنابراین اجراي مصالحژئوسنتتیکی با سرعت کمی پیشرفت میکنند. در این مقاله هدف گردآوردن بخشی از اطلاعات موجود در رابطه باعملکرد ژئوسنتتیکها درروسازي است.عبارت تقویت کننده به توانایی یک ژئوسنتتیک براي جبران استحکام کششی ضعیف مصالح روسازي اشاره دارد. تقوی تکننده در دو ناحیه بسیارموثر است: یکی در تقویت خاك بستر و لایه هاي سنگدانه اي و دیگري در لایه آسفالت گرم و لایه روکش. در این مقاله سعی شده است تامطالعات انجام شده در مورد ژئوسنتتیکها در نقش تقویت کننده لایه اساس و خاك بستر بررسی شود. در تمام این بررسیها ژئوسنتتیک به عنوان تقویتکنننده موثر واقع شد.


کلمات کلیدي:

ژئوسنتتیک . روسازي انعطافپذیر . خاك بستر . تقویت کننده . اساس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوسنتتیک , روسازي انعطافپذیر , خاك بستر , تقویت کننده , اساس ,
:: بازدید از این مطلب : 179
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر خاك بستر بر روي ميزان خردشدگي سنگدانههاي بالاست راهآهن تحت اثر بار ضربهاي

خلاصه
خطوط ريلي داراي بالاست يكي از متداولترين انواع سازههاي ريلي هستند كه جهت عبور و مرور قطار استفاده ميشوند. در اين نوعخط، لايه بالاست يكي از اجزاي اصلي سازه خط راهآهن است كه وظيفه ايجاد پايداري لازم براي سازه خط، پخش بارهاي افقي وقائم وارد بر تراورسها و تسهيل در زهكشي روسازي راهآهن را بر عهده دارد. يكي از خرابيهاي رايج در اين لايه، وقوع خردشدگيدر سنگدانههاي بالاست است به نحويكه ميتواند عملكرد بالاست و در نتيجه كل خط را تحت تاثير قرار دهد. خردشدگي در لايهبالاست به دو صورت شكستن هر يك از سنگدانهها و سايش گوشههاي آنها در تماس با يكديگر رخ ميدهد. يكي از عوامل موثربر خردشدگي لايه بالاست، خاك بستر مي باشد كه در زير لايه بالاست و در بعضي مواقع لايه زيربالاست قرار ميگيرد. در اين مطالعهبه صورت آزمايشگاهي اثر بستر ضعيف و قوي بر روي ميزان خردشدگي سنگدانههاي بالاست بررسي شده است. بر اين اساس با درنظر گرفتن شرايط مختلف خاك بستر، دو نوع سنگدانه بالاست (شامل مارل و بازالت) تحت اثر آزمايش ضربه قرار گرفتهاند تا بهصورت غيرمستقيم اثر بارهاي ديناميكي قطار روي خردشدگي سنگدانههاي بالاست بررسي شود. نتايج بدست آمده نشان ميدهند كه ميزان خردشدگي سنگدانههاي بالاست در حالتيكه خاك بستر ضعيف است، كاهش مييابد.


كلمات كليدي:

خط راهآهن . بالاست . خردشدگي . خاك بستر . بار ضربهاي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خط راهآهن , بالاست , خردشدگي , خاك بستر , بار ضربهاي ,
:: بازدید از این مطلب : 508
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيشبيني مدول برجهندگي خاك بستر روسازي با استفاده از روش عصبي-فازي

خلاصه
مدول برجهندگي خاك بستر از جمله پارامترهاي بسيار مهم براي طراحي روسازيهاي انعطافپذير است. تعيين مدول برجهندگي خاك بستر نيازمندانجام آزمايش سهمحوري ديناميك بر روي نمونههاي خاك بستر است. بنابراين انجام اين آزمايش و تعيين مدول برجهندگي خاك بستر ميتواندبسيار وقتگير و پر هزينه باشد. در اين تحقيق سعي شده است تا يك سيستم استنتاج تطبيقي عصبي – فازي بهمنظور پيشبيني مدول برجهندگيمصالح خاك بستر توسعه داده شود. سيستم استنتاج تطبيقي عصبي – فازي توسعه دادهشده قادر است تا با داشتن درصد مصالح رد شده از الك نمره200 ، حد مايع، شاخص خميري، درصد رطوبت، درجه اشباع، مقاومت فشاري تكمحوري، تنش محدودكننده و تنش انحرافي مقدار مدولرا پيشبيني نمايد. مقايسه مقادير پيشبينيشده مدول برجهندگي بر اساس A-7- و 6 A-6 ،A- برجهندگي خاكهاي ريزدانه با طبقهبندي از نوع 4روش عصبي-فازي با مقادير اندازهگيري شده مدول برجهندگي خاك بستر نشان ميدهد كه اين روش ميتواند با دقت مناسب بهمنظور پيشبينيمدول برجهندگي خاك بستر به كار رود. با بهرهگيري از روش توسعه دادهشده ميتوان با انجام آزمايشهاي نسبتاً ساده خاك، مقدار مدول برجهندگي را بدون نياز به انجام آزمايش پيشبيني نمود.


كلمات كليدي:

سيستم استنتاج تطبيقي عصبي-فازي . مدول برجهندگي . روسازي . خاك بستر . مشخصات معمول خاك

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سيستم استنتاج تطبيقي عصبي-فازي , مدول برجهندگي , روسازي , خاك بستر , مشخصات معمول خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر خاك بستر بر روي ميزان خردشدگي سنگدانههاي بالاست راهآهن تحت اثر بار ضربهاي

خلاصه
خطوط ريلي داراي بالاست يكي از متداولترين انواع سازههاي ريلي هستند كه جهت عبور و مرور قطار استفاده ميشوند. در اين نوع خط، لايه بالاست يكي از اجزاي اصلي سازه خط راهآهن است كه وظيفه ايجاد پايداري لازم براي سازه خط، پخش بارهاي افقي و قائم وارد بر تراورسها و تسهيل در زهكشي روسازي راهآهن را بر عهده دارد. يكي از خرابيهاي رايج در اين لايه، وقوع خردشدگي در سنگدانههاي بالاست است به نحويكه ميتواند عملكرد بالاست و در نتيجه كل خط را تحت تاثير قرار دهد. خردشدگي در لايه بالاست به دو صورت شكستن هر يك از سنگدانهها و سايش گوشههاي آنها در تماس با يكديگر رخ ميدهد. يكي از عوامل موثر بر خردشدگي لايه بالاست، خاك بستر مي باشد كه در زير لايه بالاست و در بعضي مواقع لايه زيربالاست قرار ميگيرد. در اين مطالعه به صورت آزمايشگاهي اثر بستر ضعيف و قوي بر روي ميزان خردشدگي سنگدانههاي بالاست بررسي شده است. بر اين اساس با در نظر گرفتن شرايط مختلف خاك بستر، دو نوع سنگدانه بالاست (شامل مارل و بازالت) تحت اثر آزمايش ضربه قرار گرفتهاند تا به صورت غيرمستقيم اثر بارهاي ديناميكي قطار روي خردشدگي سنگدانههاي بالاست بررسي شود. نتايج بدست آمده نشان ميدهند كه ميزان خردشدگي سنگدانههاي بالاست در حالتيكه خاك بستر ضعيف است، كاهش مييابد.


كلمات كليدي:

خط راهآهن . بالاست . خردشدگي . خاك بستر . بار ضربهاي

نویسندگان :

مهدي كوهميشي ، مسعود پلاسي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خط راهآهن , بالاست , خردشدگي , خاك بستر , بار ضربهاي ,
:: بازدید از این مطلب : 368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيشبيني مدول برجهندگي خاك بستر روسازي با استفاده از روش عصبي-فازي

خلاصه
مدول برجهندگي خاك بستر از جمله پارامترهاي بسيار مهم براي طراحي روسازيهاي انعطافپذير است. تعيين مدول برجهندگي خاك بستر نيازمند انجام آزمايش سهمحوري ديناميك بر روي نمونههاي خاك بستر است. بنابراين انجام اين آزمايش و تعيين مدول برجهندگي خاك بستر ميتواند بسيار وقتگير و پر هزينه باشد. در اين تحقيق سعي شده است تا يك سيستم استنتاج تطبيقي عصبي – فازي بهمنظور پيشبيني مدول برجهندگي مصالح خاك بستر توسعه داده شود. سيستم استنتاج تطبيقي عصبي – فازي توسعه دادهشده قادر است تا با داشتن درصد مصالح رد شده از الك نمره 200 ، حد مايع، شاخص خميري، درصد رطوبت، درجه اشباع، مقاومت فشاري تكمحوري، تنش محدودكننده و تنش انحرافي مقدار مدول را پيشبيني نمايد. مقايسه مقادير پيشبينيشده مدول برجهندگي بر اساس A-7- و 6 A-6 ،A- برجهندگي خاكهاي ريزدانه با طبقهبندي از نوع 4 روش عصبي-فازي با مقادير اندازهگيري شده مدول برجهندگي خاك بستر نشان ميدهد كه اين روش ميتواند با دقت مناسب بهمنظور پيشبيني مدول برجهندگي خاك بستر به كار رود. با بهرهگيري از روش توسعه دادهشده ميتوان با انجام آزمايشهاي نسبتاً ساده خاك، مقدار مدول برجهندگي را بدون نياز به انجام آزمايش پيشبيني نمود.


كلمات كليدي:

سيستم استنتاج تطبيقي عصبي فازي . مدول برجهندگي . روسازي . خاك بستر . مشخصات معمول خاك

نویسندگان :

عليرضا غني زاده ، مرتضي رهروان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سيستم استنتاج تطبيقي عصبي فازي , مدول برجهندگي , روسازي , خاك بستر , مشخصات معمول خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 316
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 دی 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه