<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازي تونل با روش حفاري NATM در خاك رسي با استفاده از مدل رفتاري مناسب

خلاصه
از آنجايي كه در مناطق شهري با توجه به رشد روز افزون جمعيت و نياز به ساخت زير بنا هايي براي حمل و نقل سريع و راحت نياز به ساخت تونلمي باشد. ساخت تونل در مناطق شهري از زير ساختمان هاي متعددي عبور مي كند و حفر تونل باعث ايجاد نشست هايي در سطح زمين مي شود كهاين مقادير بايد كنترل شده باشد تا به سازه ها آسيبي وارد نشود، هدف اين تحقيق بدست آوردن اين نشست ها از طريق مدلسازي و راهكاري برايكاهش آن مي باشد.امروزه براي آناليز و طراحي تونل ها از روش هاي متعددي استفاده مي شود كه معمولا براي تونل هايي كه در زمين هاي ريزدانه اجرا مي شوند،بهترين روش استفاده از روش هاي عددي است. بررسي اثرات حفاري بر توزيع تنش ها در اطراف تونل ها و همچنين بررسي نشست هاي سطحي نيزدر زمين هاي ريزدانه مسئله مهمي است كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. FLAC در اين مقاله سعي بر بدست آوردن بهترين مدل رفتاري و مقايسه آن ها با مدلسازي تونل در خاك رس با استفاده از نرم افزار المان محدودبوده كه در اين روش مراحل حفاري هم از نظر زمان و هم از نظر ابعاد بايستي NATM 2 مي باشد، همچنين در اين مدلسازي حفاري به روش Dكوتاه باشد. در انجام اين تحقيق مد نظر است كه با بررسي مدل هاي رفتاري مختلف براي خاك رس، بهترين گزينه براي بررسي و مدلسازي تونلبدست آيد، همچنين نشست هاي قابل قبولي را بدست آوريم. مقايسه نتايج مدلسازي با مدل هاي رفتاري گوناگون از جمله كم كلي اصلاح شده ،موهر كلمب و در نهايت صحت سنجي آن با يك نمونه واقعي مد نظر مي باشد.

كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . NATM . خاك رس . FLAC . تنش و نشست .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , NATM , خاك رس , FLAC , تنش و نشست , ,
:: بازدید از این مطلب : 371
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي تونل با روش حفاري NATM در خاك رسي با استفاده از مدل رفتاري مناسب

خلاصه
از آنجايي كه در مناطق شهري با توجه به رشد روز افزون جمعيت و نياز به ساخت زير بنا هايي براي حمل و نقل سريع و راحت نياز به ساخت تونل مي باشد. ساخت تونل در مناطق شهري از زير ساختمان هاي متعددي عبور مي كند و حفر تونل باعث ايجاد نشست هايي در سطح زمين مي شود كه اين مقادير بايد كنترل شده باشد تا به سازه ها آسيبي وارد نشود، هدف اين تحقيق بدست آوردن اين نشست ها از طريق مدلسازي و راهكاري براي كاهش آن مي باشد.امروزه براي آناليز و طراحي تونل ها از روش هاي متعددي استفاده مي شود كه معمولا براي تونل هايي كه در زمين هاي ريزدانه اجرا مي شوند، بهترين روش استفاده از روش هاي عددي است. بررسي اثرات حفاري بر توزيع تنش ها در اطراف تونل ها و همچنين بررسي نشست هاي سطحي نيزد در زمين هاي ريزدانه مسئله مهمي است كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.FLAC در اين مقاله سعي بر بدست آوردن بهترين مدل رفتاري و مقايسه آن ها با مدلسازي تونل در خاك رس با استفاده از نرم افزار المان محدود بوده كه در اين روش مراحل حفاري هم از نظر زمان و هم از نظر ابعاد بايستي NATM 2 مي باشد، همچنين در اين مدلسازي حفاري به روش D كوتاه باشد. در انجام اين تحقيق مد نظر است كه با بررسي مدل هاي رفتاري مختلف براي خاك رس، بهترين گزينه براي بررسي و مدلسازي تونل بدست آيد، همچنين نشست هاي قابل قبولي را بدست آوريم. مقايسه نتايج مدلسازي با مدل هاي رفتاري گوناگون از جمله كم كلي اصلاح شده ،موهر كلمب و در نهايت صحت سنجي آن با يك نمونه واقعي مد نظر مي باشد.

كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . NATM . خاك رس . FLAC . تنش و نشست

نویسندگان :

علي اكبر گلشني ، حميدرضا اميري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , NATM , خاك رس , FLAC , تنش و نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 634
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیریخ زدگی دوره اي بر مقاومت یک محوري خاك رس تثبیت شده با پلیمر

خلاصه
بهبود کیفیت خاك ها از دیرباز مورد توجه مهندسین عمران بوده است و روش هاي مختلفی تاکنون جهت اصلاح مشخصه هاي مقاومتی خاك هاابداع شده که یکی از آن ها تثبیت خاك می باشد.از جمله مواد تثبیت کننده خاك که در چند سال اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته پلیمرهاهستند. مقاله حاضر به بررسی اثر متغیرهایی نظیر مقادیر متفاوت پلیمر، زمان و سیکل هاي یخ زدگی و آب شدن بر مقاومت خاك رس تثبیت شدهبا پلیمر رزین اپوکسی پرداخته است.مقدار پلیمر مورد استفاده 3و 4و 5 درصد وزن خاك خشک،زمان عمل آوري 2و 4و 8 روز و سیکل هايیخ زدگی و آب شدن 1و 2و 3 سیکل در نظر گرفته شدند.آزمایش ها نشان می دهد که افزودن پلیمر رزین اپوکسی به خاك سبب افزایش خواصمقاومتی آن می شود و افزایش تعداد سیکل هاي یخ زدگی و آب شدن باعث کاهش مقاومت نمونه هاي تک محوري می شود.


کلمات کلیدي:

خاك رس، پلیمر، یخ زدگی و آب شدن، آزمایش یک محوري

نویسندگان :

مهدي اثنی عشري ، حمید پوراحمدي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك رس , پلیمر , یخ زدگی و آب شدن , آزمایش یک محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 954
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهبود خصوصیات مکانیکی خاك رس با استفاده از سیمان و خاکستر بادي و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن

یک روش موثر براي تثبیت خاك استفاده از خاکستر بادي و سیمان مسلح شده با الیاف است که پتانسیل خوبی براي تزریق در خاك دارد . خاکستر بادي یک ماده پوزولانی است که خواص پوزولانی آن با آسیاب شدن بیشتر می شود. در این پژوهش تأثیر الیاف پلی پروپلین و خاکستر بادي براي تثبیت خاك رس مورد آزمایش قرار می گیرند . آزمایش مقاومت فشاري محدود نشده با اندازه گیري کرنش موضعی می تواند رفتار این مواد در خاك رس را به خوبی توصیف کند . آزمایشات انجام شده بر روي نمونه هاي مختلف آماده شده در آزمایشگاه ، افزایش مقاومت تک محوري در اثر ریختن خاکستر بادي مخلوط با سیمان را نشان میدهد . افزودن الیاف پلی پروپیلن در رس موجب کاهشی اندك در مقاومت تک محوري شده، اما در مقابل شکل پذیري خاك به طور قابل ملاحظه اي افزایش پیدا میکند.


کلمات کلیدي:

تثبیت، خاك رس، خاکستر بادي، پلی پروپیلن، پوزولان

نویسندگان :

کاوه فروزش (دانشجو ارشد خاك و پی، دانشگاه گیلان)

علی قربانی (استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه ژئوتکنیک)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , خاك رس , خاکستر بادي , پلی پروپیلن , پوزولان ,
:: بازدید از این مطلب : 1395
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي نشست پي قرار گرفته روي خاك رسي مسلح شده با ستون سنگي

يكي از روش هايي كه براي كاهش نشست خاك هاي رسي مورد استفاده قرار م يگيرد ، استفاده از ستون سنگي است. اجراي ستون سنگي در خاك رس با توجه به سختي بيشتر مصالح ستون سنگي در مقايسه با لايه رسي، متراكم شدن خاك اطراف ستون سنگي و زهكش عمل كردن مصالح ستون سنگي باعث افزايش مقاومت خاك مي شود. يك تحليل براي محاسبه نشست خاك هاي رسي مسلح شده با ستون سنگي صورت گرفت. PLAXIS عددي با استفاده از نرم افزار براي در نظر گرفتن اثر تراكم خاك به علت اجراي ستون سنگي، مقدار ضريب فشار خاك در حالت اوليه افزايش داده شد. براي در نظر گرفتن فاصله ستون هاي سنگي از نسبت جابجايي و براي الگوسازي مصالح از مدل موهر-كولمب براي خاك رس، ستون سنگي و ماسه استفاده شد. در سطح مشترك بين خاك رس و ستون سنگي از المان سطح مشترك استفاده شد. براي محاسبه نشست، از مدول يانگ معادل خاك رس و ستون سنگي استفاده گرديد. از نتايج خاك بعد از مسلح شدن محاسبه شد. اثر قطر ستون سنگي و تراكم خاك اطراف به (SRR) عددي نسبت كاهش نشست مورد بررسي قرار گرفت. از نتايج بدست آمده، مشخص شد كه با افزايش قطر SRR دليل اجراي ستون سنگي روي ستون، نسبت كاهش نشست افزايش م ييابد. همچنين مشخص شد كه تراكم خاك اثر قابل ملاحظ هاي روي عملكرد ستون دارد. نتايج حاصل از تحليل حاضر، با تئوري موجود در مورد ستون سنگي مقايسه شد. درنهايت از نتايج تحليل ها، يك منحني براي محاسبه نشست پي روي خاك مسلح با ستون سنگي پيشنهاد شده است.


كلمات كليدي:

خاك رس، ستون سنگي، درصد جابجايي سطحي، نسبت كاهش نشست

نویسندگان :

علي زحمت كش (دانشجوي كارشناسي ارشد گرايش خاك و پي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل)

عسكر جانعليزاده چو ببستي (استاديار بخش مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل)

رضا نورزاد (استاديار بخش مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك رس , ستون سنگي , درصد جابجايي سطحي , نسبت كاهش نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 1477
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثرات کاهشی شیروانی هاي قائم رسی بر ظرفیت باربري قائم شمع ها

رفتار شمع هایی که در مجاورت شیروانی قرار دارند با رفتار شمع هایی که در زمین مسطح قرار گرفته اند متفاوت است. این تحقیق به چگونگی کاهش ظرفیت باربري قائم شمع ها در مجاورت شیروانی هاي قائم رسی بکمک روش اجزاء محدود پرداخته و طی آن اثر پارامترهاي تأثیر گذار از قبیل فاصله شمع تا رأس شیروانی و نسبت طول شمع به ارتفاع شیروانی در حالتهاي مختلف بررسی گردید. در ادامه دیده شد که هر چه شمع از رأس شیروانی دورتر شود، یا نسبت طول آن به ارتفاع شیروانی افزایش یابد رفتار آن به رفتار شمع واقع در زمین مسطح نزدیکتر می شود که در این پژوهش بعنوان ضریب α با کمک آنالیز حساسیت انجام شده میزان تأثیر گذاري این پارامترها ارزیابی گردید و نهایتاً پارامتر کاهشی اعمالی بر مقدار ظرفیت باربري شمع هاي مستقر در زمین مسطح جهت محاسبۀ ظرفیت باربري شمع هاي واقع در مجاورت شیروانی در شرایط مختلف ارائه گردید.


کلمات کلیدي:

ظرفیت باربري، شیروانی، شمع ها، خاك رس، اجزاء محدود

نویسندگان :

مهراب جسمانی (استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)

علی کسري نیا (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك وپی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربري , شیروانی , شمع ها , خاك رس , اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1454
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه