<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقايسه فني و اقتصادي خاكريزهاي معمولي و مسلح شده ژئوگريدي راهآهن با نگرش به تامين منابع قرضه

خلاصه
در شرايط موجود خاكريزهاي راهآهن، سازههاي ژئوتكنيكي خاص هستند و طراحي و اجراي آن مستلزم تامين مصالح قرضهمناسب و تحكيم بسنر موجود بارگذاري ميباشد. احداث خاكريز در مناطقي كه با كمبود تامين منابع قرضه روبرو است، باعثافزايش هزينه، تاخير در اجراي پروژهها، تملك اراضي و بروز عوارض زيستمحيطي محتمل خواهد شد. در اين مقاله مقايسه و 10 متر و فواصل حمل متفاوت منابع ، فني و اقتصادي بين خاكريز مسلح با مصالح ژئوسينتيك و غير مسلح با ارتفاعهاي 6قرضه (در محدوده 50 الي تا 125 كيلومتر) انجام شده است. بارگذاري و طراحي خاكريزهاي راه آهن بر اساس نشريه 279(مشخصات فني عمومي زيرسازي راه آهن) سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و فواصل حمل ثابت آب، سيمان و ميلگرد، و 9 كيلومتر در نظر گرفته شده است. خاكريز مسلح داراي شيب ،250 ، پيكني و نيز حمل بتن با تراك ميكسر به ترتيب 10 (قائم) ميباشد. ضريب اطمينان پايداري آن در حالت مسلح و / (افقي) 10:1 (قائم) و خاكريز غير مسلح با شيب (افقي) 5انجام و در ادامه جهت كنترل عملكرد، جابجاييهاي افقي و قائم خاكريز توسط Slide و Ressa غيرمسلح با نرم افزارهايتحليل گرديد. نتايج نشان ميدهد در ارتفاع 6 متر هزينه برآورد يك متر طول خاكريز Plaxis نرم افزار اجزاي محدودمعمولي از خاكريز مسلح بيشتر است. با افزايش ارتفاع و فاصله حمل از قرضه مصالح خاكريز، برآورد خاكريز مسلح از برآوردهزينه خاكريز معمولي كمتر ميگردد، به طوري كه در ارتفاع 10 متر و در فاصله حمل قرضه 125 كيلومتر، اختلاف 32درصدي هزينهها در واحد طول خاكريز مشهود است. همچنين در انتها روابط رگرسيوني برآورد خاكريزهاي معمولي و مسلح براي ارتفاع و شيبهاي متفاوت و بر مبناي فواصل حمل متغيير پيشنهاد شده است.


كلمات كليدي:

راه آهن . خاكريز . ژئوسينتتيك . آناليز هزينه

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , راه آهن , خاكريز , ژئوسينتتيك , آناليز هزينه ,
:: بازدید از این مطلب : 547
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين فشار وارد بر مجاري جعبهاي دفن شده به روشهاي مختلف

خلاصه
به منظور طراحي مناسب مجاري مدفون، نياز به تعيين مناسب مقدار فشار وارد بر اين سازههاي زيرزميني ميباشد. چنانچه اين مجاريدر زير خاكريزهاي با ارتفاع زياد قرار گرفته باشند به علت فشارهاي اعمالي بزرگ اين مسئله از اهميت بيشتري برخوردار بوده و لزومبررسي اين مسئله را كاملاً آشكار ميسازد. در اين مقاله به بررسي مقدار فشار وارد بر مجاري جعبهاي مدفون در خاك به چهار روشمتفاوت پرداخته شده است. اين چهار روش عبارتند از: 1) دفن در خاكريز 2) دفن در ترانشه 3) دفن در خاكريز همراه با يك لايهمصالح نرم 4) دفن در ترانشه همراه با يك لايه مصالح نرم. در هر يك از اين موارد با انجام تحليلهاي عددي، الگوي توزيع تنش ومقدار تنش وارد بر اين مجاري مورد مطالعه قرار ميگيرد. تحليلهاي عددي با استفاده از نرمافزار اجزاء محدود و با در نظر گرفتنمدل رفتاري موهر-كولمب و الاستيك خطي، به ترتيب براي مصالح خاكي و مجرا انجام شده است. نتايج نشان داد كه در روش اولمقدار فشار وارد بر مجرا بيش از مقدار فشار ناشي از وزن ستون خاك قرار گرفته در بالاي آن است، در حاليكه در سه روش قرار گيري ديگر فشار منتقل شده به تاج مجرا كمتر ميباشد.


كلمات كليدي:

مجرا . تنش . ترانشه . استقرار در ترانشه ناقص . خاكريز

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مجرا , تنش , ترانشه , استقرار در ترانشه ناقص , خاكريز ,
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه فني و اقتصادي خاكريزهاي معمولي و مسلح شده ژئوگريدي راهآهن با نگرش به تامين منابع قرضه

خلاصه
در شرايط موجود خاكريزهاي راهآهن، سازههاي ژئوتكنيكي خاص هستند و طراحي و اجراي آن مستلزم تامين مصالح قرضه مناسب و تحكيم بسنر موجود بارگذاري ميباشد. احداث خاكريز در مناطقي كه با كمبود تامين منابع قرضه روبرو است، باعث افزايش هزينه، تاخير در اجراي پروژهها، تملك اراضي و بروز عوارض زيستمحيطي محتمل خواهد شد. در اين مقاله مقايسه8 و 10 متر و فواصل حمل متفاوت منابع ، فني و اقتصادي بين خاكريز مسلح با مصالح ژئوسينتيك و غير مسلح با ارتفاعهاي 6 قرضه (در محدوده 50 الي تا 125 كيلومتر) انجام شده است. بارگذاري و طراحي خاكريزهاي راه آهن بر اساس نشريه 279 (مشخصات فني عمومي زيرسازي راه آهن) سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و فواصل حمل ثابت آب، سيمان و ميلگرد، 5 و 9 كيلومتر در نظر گرفته شده است. خاكريز مسلح داراي شيب ،250 ، پيكني و نيز حمل بتن با تراك ميكسر به ترتيب 10 (قائم) ميباشد. ضريب اطمينان پايداري آن در حالت مسلح و / (افقي) 10:1 (قائم) و خاكريز غير مسلح با شيب (افقي) 5انجام و در ادامه جهت كنترل عملكرد، جابجاييهاي افقي و قائم خاكريز توسط Slide و Ressa غيرمسلح با نرم افزارهايتحليل گرديد. نتايج نشان ميدهد در ارتفاع 6 متر هزينه برآورد يك متر طول خاكريز Plaxis نرم افزار اجزاي محدودمعمولي از خاكريز مسلح بيشتر است. با افزايش ارتفاع و فاصله حمل از قرضه مصالح خاكريز، برآورد خاكريز مسلح از برآوردهزينه خاكريز معمولي كمتر ميگردد، به طوري كه در ارتفاع 10 متر و در فاصله حمل قرضه 125 كيلومتر، اختلاف 32درصدي هزينهها در واحد طول خاكريز مشهود است. همچنين در انتها روابط رگرسيوني برآورد خاكريزهاي معمولي و مسلح براي ارتفاع و شيبهاي متفاوت و بر مبناي فواصل حمل متغيير پيشنهاد شده است.


كلمات كليدي:

راه آهن . خاكريز . ژئوسينتتيك . آناليز هزينه

نویسندگان :

سيد مسعود نصرآزاداني ، محمد منجمي ، هدا اسدي  . احسان بدخشان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , راه آهن , خاكريز , ژئوسينتتيك , آناليز هزينه ,
:: بازدید از این مطلب : 461
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين فشار وارد بر مجاري جعبهاي دفن شده به روشهاي مختلف

خلاصه
به منظور طراحي مناسب مجاري مدفون، نياز به تعيين مناسب مقدار فشار وارد بر اين سازههاي زيرزميني ميباشد. چنانچه اين مجاري در زير خاكريزهاي با ارتفاع زياد قرار گرفته باشند به علت فشارهاي اعمالي بزرگ اين مسئله از اهميت بيشتري برخوردار بوده و لزوم بررسي اين مسئله را كاملاً آشكار ميسازد. در اين مقاله به بررسي مقدار فشار وارد بر مجاري جعبهاي مدفون در خاك به چهار روش متفاوت پرداخته شده است. اين چهار روش عبارتند از: 1) دفن در خاكريز 2) دفن در ترانشه 3) دفن در خاكريز همراه با يك لايه  مصالح نرم 4) دفن در ترانشه همراه با يك لايه مصالح نرم. در هر يك از اين موارد با انجام تحليلهاي عددي، الگوي توزيع تنش و مقدار تنش وارد بر اين مجاري مورد مطالعه قرار ميگيرد. تحليلهاي عددي با استفاده از نرمافزار اجزاء محدود و با در نظر گرفتنمدل رفتاري موهر-كولمب و الاستيك خطي، به ترتيب براي مصالح خاكي و مجرا انجام شده است. نتايج نشان داد كه در روش اول مقدار فشار وارد بر مجرا بيش از مقدار فشار ناشي از وزن ستون خاك قرار گرفته در بالاي آن است، در حاليكه در سه روش قرار گيري ديگر فشار منتقل شده به تاج مجرا كمتر ميباشد.


كلمات كليدي:

مجرا . تنش . ترانشه . استقرار در ترانشه ناقص . خاكريز

نویسندگان :

غلام مرادي ، ابراهيم حسنخاني ، اميرمهدي حلبيان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مجرا , تنش , ترانشه , استقرار در ترانشه ناقص , خاكريز ,
:: بازدید از این مطلب : 390
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي روشهاي تسليح خاكريزها با استفاده از مصالح ژئوگريد(مطالعه موردي، پل 5 دهانه 6 متري واريانت جديد رودخانه ارمغان خانه زنجان -ايران)

استفاده از خاک های مسلح در سازه های ژئوتکنيکي مانند ديوار نگهبان و شيرواني خاكي در سالهای اخير به سرعت گسترش پيدا كرده است. در نتيجه اين گسترش، روشهای مختلفي جهت تحليل و طراحي سازه های خاک مسلح توسعه يافتهاند. شيروانيها در بسياری از موارد به دلايلي از قبيل مقاومت كم خاک محل، مشخصات هندسي از قبيل شيب تند، ارتفاع زياد خاكريزی و يا بارگذاری بر روی شيرواني ، نياز به مقاوم سازی و يا تسليح دارند. بخشي از مطالعات بهسازی محور زنجان – قره پشتلو واقع در محدوده شمالغربي شهر زنجان، شامل احداث واريانت جديد بر رودخانه ارمغانخانه زنجان مي باشد كه شامل يك پل آبرويي طاقي 5 دهانه 6 متری همراه با خاكبرداری و ترانشه های نسبتاً عميق قبل و بعد از آن و خاكريزی 14 متری روی آن مي باشد. در پژوهش حاضر نقش ژئوسنتتيکها در پايدارسازی و كاهش هزينه های اجرايي خاكريز در ارتباط با پروژه پل طاقي ارمغان خانه زنجان بررسي شده است. تحليل پايداری به روش استاتيکي و ديناميکي بر روی خاكريز مسلح پل طاقي ارمغان خانه  Geoslope انجام گرديد. تحليلها به روش تنش موثر و ديناميکي غير خطي كامل صورت گرفت. به اين منظور از نرم افزار المان محدود آناليزهای پايداری و رفتار خاكريز در ،TNXSlope و Geoslope استفاده شد. با استفاده از روش های معمول طراحي و برنامه های كامپيوتری حالت خاک غير مسلح و مسلح شده با ژئوگريد در حين ساخت و پس از بارگذاری تحت اثر نيروهای استاتيکي مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است. همچنين مزايا و معايب هريك از روشها برای طرح پل طاقي موضوع بحث مورد بررسي و ارزيابي فني - اقتصادی قرار گرفته است. در نهايت گزينه برتر از لحاظ فني و اقتصادی برای ساخت پل طاقي ارمغان خانه ارائه شده است.

كلمات كليدي:

ژئوگريد، خاكريز، خاكريز مسلح ،TNXslope و Geoslope

نویسندگان :

محسن صالحي (عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي – واحد اردستان)

مجيد صفامهر(عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي – واحد اردستان)

حسين بور (كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي شركت مهندسين مشاور جامع كار سپاهان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگريد , خاكريز , خاكريز مسلح , TNXslope , Geoslope ,
:: بازدید از این مطلب : 1492
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه