<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی رفتار گروه شمع تحت بارهای جانبی سیکلی در خاکهای رسی

خلاصه:
این مقاله به بررسی عددی رفتار گروه شمع تحت بارهای جانبی سیکلی در خاکهای رسی با استفاده از نرمافزار FLAC 3D میپردازد. مدلسازیها برروی سه گروه شمع 2 × 2 ، 1 × 2 و 3 × 3 که نسبت طول به قطر شمع (LD⁄) 03 و نسبت فاصلهی بین شمعها به قطر شمع ، 33 ، آنها برابر 11 (SD⁄)7 و 9 است، انجام شده است. نتایج بهدست آمده بهصورت نمودارهای بار-تغییرمکان در یک نقطهی مشخص و نمودار لنگر خمشی در طول ،1 ، برابر با 3شمع ارائه شده است. ضریب کارآیی و ضرایب کاهشی بار محاسبه شدهاند. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که تعداد سیکلهای بارگذاری، تعدادشمعهای گروه و فاصلهی بین شمعها از عوامل تأثیرگذار بر رفتار گروه شمع هستند. ظرفیت باربری جانبی گروه شمع با افزایش تعداد سیکلهای بارگذاریکاهش مییابد بهطوریکه در گروه شمع 3 × 3 بعد از 13 سیکل بارگذاری، ظرفیت باربری جانبی حدود 02 % کاهش پیدا میکند. ضرایب کاهشی بار برای ردیفهای جلویی، میانی و پشتی به ترتیب برابر با 3.3 ، 01 .21 و 3.29 است.


کلمات کلیدی:

گروه شمع . بارگذاری جانبی سیکلی . ضریب کارآیی . ضرایب کاهشی بار سیکلی . خاک رسی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع , بارگذاری جانبی سیکلی , ضریب کارآیی , ضرایب کاهشی بار سیکلی , خاک رسی ,
:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر الیاف ضایعاتی صنعت فرش بر مقاومت فشاری و کششی خاک رسی

 

 

 

کلمات کلیذی:

خاک رسی . تثبیت و تسلیح . الیاف . آهک . ظرفیت باربری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رسی , تثبیت و تسلیح , الیاف , آهک , ظرفیت باربری ,
:: بازدید از این مطلب : 218
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های رسی با گذشت زمان

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

PILE SET UP . شمع . ظرفیت باربری محوری . افزایش زمان مند . خاک رسی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , PILE SET UP , شمع , ظرفیت باربری محوری , افزایش زمان مند , خاک رسی ,
:: بازدید از این مطلب : 318
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت کششی خاک رسی و پارامترهای موثر بر آن با استفاده از دستگاه جد ید کشش مستقیم خاک

سازه های خاکی تحت اثر تنشهای كششی القایي، م ت یوانند در معرض ترک خوردگی قرار گر یند. تنشها و كرنشها م ت یوانند ناشی از خشک شدن و انقباض به علت از دست دادن رطوبت، خمش لا ه ی های خاک به علت نشستهای نابرابر ا ی بارهای خارجی، و توسط نر یوهای ثقلی و ا ی زلزله باشند. در این تحقیق رابطه مقاومت كششی خاک و عوامل موثر برآن بررسی گرد د یه است. ابتدا دستگاه جد د ی اندازه گر یی مقاومت كششی را معرفی نموده و روش اندازه گر یی مقاومت كششی با استفاده از ا ین دستگاه توضیح داده شده است. سپس مقاومت كششی سه خاک رسی در شرایط تراكمی مختلف بدست آمده و بعد اثر پارامترها یي نظر ی سرعت كرنش، درصد رطوبت و وزن مخصوص بر مقاومت كششی سنج د یه شده است. د د یه شد كه برای خاكهای مختلف با افزایش سرعت كرنش، مقاومت كششی ابتدا افزایش و پس از رسيدن به اوج، كاهش ماب ید.


کلمات کلیدی:

مقاومت کششی، ترک کششی، خاک رسی، تراکم، سرعت کرنش

نویسندگان :

مجید قرینه(دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه شه د ی چمران اهواز)

سعود اولی پور (استاد ا یر گروه مهندسی عمران دانشگاه شه د ی چمران اهواز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت کششی , ترک کششی , خاک رسی , تراکم , سرعت کرنش ,
:: بازدید از این مطلب : 1310
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر ماده ترمیم کننده بتنویژه بر مقاومت فشاری و خصوصیات تورمی خاک رسی

خاک های رسی معمولا دارای مقاومت و ظرفیت باربری کم و مشکلات تورمی هستند. یکی از راه های مقابله با مشکلات این خاک ها، تثبیت خاک رس است. تثبیت خاک شامل فعالیت هایی است که در نتیجه آنها مشخصات مهندسی خاک بهبود یافته و به ویژگی های مورد نظر نزدیک است. در تثبیت به وسیله مواد شیمیایی استفاده از آهک و  1%و 2 % با یک خاک /5 ،%1،%0/ با درصدهای اختلاط مختلف 5 (P- سیمان بسیار متداول است. در این تحقیق از ماده ای بر پایه سیمان بنام ترمیم کننده بتنی ویژه ) 1771و همچنین شاخص تورمی خاک برای (Es)چسبنده استفاده شده است و پارامترهای مختلفی از جمله حد خمیری و روانی، مقاومت برشی ، کرنش و مدول الاستیسیته 1%از ماده افزودنی با خاک مورد نظر ، مدول الاستیسیته در کرنش / درصدهای مختلف اختلاط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در اختلاط 5، نسبت به خاک شاهد 419 % و در کرنش 100 % نسبت به خاک شاهد 313 % افزایش می یابد و همچنین با افزایش درصد ماده افزودنی، شاخص تورم کاهش یافت.


کلمات کلیدی:

ترمیم کننده بتنی ویژه، خاک رسی، مقاومت فشاری، شاخص تورم

نویسندگان :

امین اسکندری (کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات اهواز)

ساحل سهرابی (کارشناس ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز)

سید حبیب موسوی جهرمی (دانشیار سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز)

جواد احدیان (استادیار سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ترمیم کننده بتنی ویژه , خاک رسی , مقاومت فشاری , شاخص تورم ,
:: بازدید از این مطلب : 1587
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

اثر تاریخچه حرارتی بر روی خصوصیات مکانیکی یک خاک متورم شونده

در سالهای اخر ی مسئله ترمومکانیک خاكهای رسی، جهت استفاده در پروژههای مختلف صنعتی، مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این كار تحقق یاتی، اثر تاریخچه حرارتی بر خواص تورم ی یک خاک رس ی (بنتونیت) مورد بررس ی قرار گرفت. آزما یشات بر رو ی نمونه هایي كه قبلا در م عرض شرا یط حرارتی مختلف( ۱50،۱00،50 ،...)سلسو یس و در فواصل زمانی متفاوت( ۳0،۱4،7،۳ )روز قرارگرفته بودند، انجام شد. ته ه یی نمونه ها با استفاده از روش استاتیکی با توجه به نقاط انتخابی بر روی شاخه ی تر، خشک و نقطه به ن یهی منحنی تراكم، صورت پذ ر یفت و سپس اقدام به انجام آزمایش در دستگاه تحکم ی معمولی گرد د ی. نتایج نشان داد كه قدرت تورمی نمونه های ته ه ی شده در شرایط شاخه تر و خشک منحنی یكسان نمیباشد و قدرت تورمی نمونه ها با تاریخچه حرارتي در ا یفتی رابطه داشته بطور یكه ، نمونه ها با تاریخچه حرارتي بیش ر ت، از قدرت تورمی كمتری برخوردار هستند، در نتیجه این كاهش تابعی از، مدت زمان قرارگر یی در تاریخچههای حرارتي متفاوت مي باشد.


کلمات کلیدی:

خاک رسی، تاریخچه حرارتی، قدرت تورمی،منحنی تراکم

نویسندگان :

فرشته خسروی علی بابالو (دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه تهران)

علی رئیسی استبرق (استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

محمدحسین امد ی (استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

جمال عبدالهی (مربی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رسی , تاریخچه حرارتی , قدرت تورمی , منحنی تراکم ,
:: بازدید از این مطلب : 1408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر رزین شیمیایی و سیمان بر بهسازی یک نوع خاک رسی

بهسازی خاكهای رسي هميشه مورد توجه محققين بوده است.روش های مختلفي از جمله روشهای مکانيکي و شيميایي جهت بهسازی آنها پيشنهاد شده است.بهسازی، سبب بهبود خواص مکانيکي خاكها، نظير افزایش ظرفيت باربری و مقاومت برشي ميگردد. در این كار تحقيقاتي، بهسازی یک خاک رسي با استفاده ازسيمان و یک نوع رزین شيميایي مورد بررسي قرار گرفت. آزمایشات آزمایشگاهي، روی نمونههای تهيه شده از خاک طبيعي  8سيمان و رزین و زمانهای عمل آوری 28،۱4،7 روزه در دستگاه برش مستقيم انجام شده است. %،7 %، و مخلوط خاک طبيعي با درصد های % 5 نتایج نشان داده است كه افزودن رزین و سيمان موجب افزایش مقاومت خاک ميگردد واز مقایسه نتایج، استنباط ميشودكه این افزایش مقاومت، تابعي از درصد رزین وسيمان و زمان عمل آوری ميباشد.و از طرفي با مقایسه نتایج،مشاهده ميشود كه سيمان نسبت به رزین تاثير بيشتری بر بهسازی خاک دارد.


کلمات کلیدی:

رزین شیمیایی،سیمان،خاک رسی،مقاومت،زمان عمل آوری

نویسندگان :

فرشته خسروی علی بابالو (دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه تهران)

علی رئیسی استبرق (استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رزین شیمیایی , سیمان , خاک رسی , مقاومت , زمان عمل آوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1655
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه