<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تأثیر افزودن نانوسیلیس بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه کرمان

خلاصه
تثبیت خاک با افزودن مواد مانند سیمان، آهک، قیر و غیره یکي از روشهای موثر برای بهبود خواص ژئوتکنیکي خاک ميباشد؛ اما نانوذراتیکي از جدیدترین افزودنيها هستند و مطالعات بسیاری در مورد استفاده از نانوذرات در بهبود خاک انجام شده است. در سالهای اخیر گام هایبزرگ در زمینه فناوری نانو گرفته شده است و بسیاری از پیشرفت های مبتني بر فناوری نانو در مهندسي ژئوتکنیک انجام شده است. در این تحقیقسعي شده است تا تأثیر اضافه كردن مقادیر مختلف نانوسیلیس بر رفتار ژئوتکنیکي خاک ریزدانه با كمک تحقیقات آزمایشگاهي بررسي شود. دراین تحقیق نمونه خاک از منطقهای در استان كرمان انتخاب شد. به منظور بررسي تأثیر بهسازی خاک مذكور با كمک نانوسیلیس، آزمایشهایمختلف ژئوتکنیکي از قبیل حدود اتربرگ، تراكم استاندارد و مقاومت فشاری تک محوری انجام گرفت. نتایج آزمایشها حاكي از نقش بسیار7 و 28 ، مهم نانوسیلیس بر خواص خمیری، مقاومتي و تغییر شکل پذیری خاک بودهاست. هم چنین نقش عملآوری نمونهها در مدت زمانهای 1روز نیز در این پژوهش مورد بررسي قرار گرفت و نتایج آزمایشها، افزایش مقاومت با گذشت زمان را نشان ميدهد.


کلمات کلیدی:

نانوذرات . بهسازی . نانوسیلیس . خاک ریزدانه

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانوذرات , بهسازی , نانوسیلیس , خاک ریزدانه ,
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی استعداد روانگرایی خاک های ریزدانه (مطالعه موردی شهر ارومیه)

خلاصه
هر آنچه از نتایج تحقیقات انجام گردیده پیرامون روانگرایي خاکهای ریزدانه برميآید آن است كه لای و مخلوط لای-رس رفتاری متفاوت از ماسه دارد. این تفاوت رفتار به علت میزان فشار آب حفرهای و تغییرات ساختارخاک طي اعمال بارهای تناوبي است. درمجموع ميتوان گفت كاستيهای زیادی درتحقیقات انجام شده و منابع موجود ، پیرامون استعداد روانگرایي درخاکهای حاوی ریزدانه وجود داشته و منابع محدود موجود نیز با قطعیت پیرامون وقوع یا عدم وقوع روانگرایي دراین خاکها اظهارنظر ننمودهاند. در این تحقیق، ضمن اطمینان از صحت نحوه شبیه سازی های عددی، با مدل سازی عددی دو بعدی چندین سایت خاكي ریزدانه در شهرستان ارومیه و تحلیل لرزه ای این سایت ها (به روش دینامیکي غیرخطي تاریخچه زماني تحت ركورد شتاب زلزله)، ضمن بررسي پتانسیل روانگرایي سایت Flac 2D توسط نرم افزار های خاكي ریزدانه در شرایط لرزه ای، تأثیر نوع لایه های سایت های مذكور (لایه های سیلتي و سیلتي- رسي) نیز بر روی این پتانسیل، مورد مطالعه قرار مي گیرد. دراعماق مختلف سایت های مذكور در طي این تحلیل، (

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک ریزدانه , استعداد روانگرایی , تحلیل لرزه ای , روش عددی تفاضل محدود , نرم افزار Flac 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 77

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک های دانه ای فاقد چسبندگی با سیمان به روش اختلاط عمیق (Deep Soil Mixing)

خلاصه
اصلاح و بهسازی خاک ( Soil Improvement ) به منظور ایجاد تغییر در خصوصیات خاک ها به روشهای مکانیکی، هیدرولیکی،فیزیکی، شیمیایی وحرارتی صورت میپذیرد. این تغییرات شامل افزایش مقاومت برشی، کاهش نشستپذیری،کاهش روانگرایی خاک وتغییرخصوصیات مصالح قرضه و یا خاک شالوده و... میباشد. اختلاط عمیق خاک به عنوان یک گزینه مناسب جهت بهسازی خاک در محل مطرحاست که در ایران به صورت محدودی از این روش استفاده گردیده است. استفاده از این روش به منظور کاهش نفوذپذیری خاک در محل و نیزافزایش مقاومت آن با صرفه اقتصادی مناسب مطرح میباشد. این روش توسط اوگرهای چندمحوره و تیغههای همزننده و افزودن سیمان به خاکموجود در محل ستونهای خاک سیمان که میتوانند دارای همپوشانی با یکدیگر باشند انجام میشود. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی اثرات -افزودن سیمان به خاکهای دانهای فاقد چسبندگی در روش اختلاط عمیق در خاکهای ریزدانه فاقد چسبندگی استان خوزستان پرداخته شده است.8 و 41 درصد وزنی سیمان به خاک ریزدانه و کاهش ،6 ، پارامترهای فیزیکی و مکانیکی حاصل از ترکیبات دوغاب سیمان بادرصدهای 1پتانسیل روانگرایی این نوع خاک ها دراین مقاله ارائه گردیده است.


کلمات کلیدي:

اختلاط عمیق . روانگرایی . خاک ریزدانه . اصلاح خاک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اختلاط عمیق , روانگرایی , خاک ریزدانه , اصلاح خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 133
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثرات افزودن سیمان بر مقاومت برشی خاک های سست فاقد چسبندگی (ماسه ای)

چکیده
تثبیت خاکهای سست در مناطق ساحلی به منظور جلوگیری از نشست سازهها و نیز مقاومسازی آنها در برابر زلزله امری ضروری میباشد. دراین تحقیق بهبررسی آزمایشگاهی اثرات افزودن سیمان بر مقاومت برشی خاکهای دانهای فاقد چسبندگی بر روی خاکهای ریزدانه فاقد چسبندگی استان خوزستان پرداخته شدهاست. آزمایش برش مستقیم سادهترین و اقتصادیترین آزمایش برای خاکهای ماسهای و اشباع میباشد و مخصوصاً برای پیهای نواری مورد استفاده قرار میگیرد. بررسی این آزمایشات نشاد داد که پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسهای با افزایش مقدار سیمان به مقدار قابل ملاحظهای افزایش مییابد.


کلمات کلیدی:

تثبیت . مقاومت برشی . خاک ریزدانه . آزمایش برش مستقیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , مقاومت برشی , خاک ریزدانه , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 516
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مقاومتی خاک های ریزدانه آلوده به روغن موتور

خلاصه
با توجه به حجم استفاده از نفت و فرآوردههای آن، آلودگی خاک و آب یکی از شایعترین آلودگیهای زیست محیطی محسوب میشود. روغنموتور به عنوان یکی از مهمترین فرآوردههای نفتی و روغنی موجود که از آن برای روغنکاری وسایل مکانیکی استفاده میگردد، در صورت نشتبه محیط زیست، علاوه بر آلوده نمودن آبهای زیرزمینی و به خطر انداختن حیات موجودات زنده، میتواند مشخصات ژئوتکنیکی خاک را نیزدستخوش تغییر نماید. در این مطالعه با استفاده از آزمایشهای حدود اتربرگ، تراکم و تکمحوری، تغییر خواص ژئوتکنیکی نمونههای خاکریزدانه متشکل از مخلوط کائولینیت، ماسه و بنتونیت که با صفر، 4 ، 8 و 12 درصد وزنی به روغن موتور سوخته )استفاده شده( آلوده شده بود،مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، افزایش مقادیر روغن موتور سوخته در خاک باعث کاهش حد روانی، افزایش حد خمیری،کاهش شاخص خمیری، کاهش رطوبت بهینه خاک و افزایش وزن مخصوص خشک بیشینه میگردد. همچنین مشاهده شد که مقاومت
تکمحوری نمونهها با افزایش میزان روغن موتور سوخته از kg/cm2 40 به kg/cm224 کاهش یافته و این کاهش در صورت افزایش رطوبت خاک از رطوبت بهینه، بیشتر خواهد شد.


کلمات کلیدی:

خاک ریزدانه . روغن موتور . تراکم . مقاومت تکمحوری . آلودگی نفتی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک ریزدانه , روغن موتور , تراکم , مقاومت تکمحوری , آلودگی نفتی ,
:: بازدید از این مطلب : 580
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل توزیع اندازه ذرات خاک ریزدانه توسط روش های سنتی و مدرن

خلاصه
روش متداول در مهندسی عمران جهت تعیین نحوه توزیع اندازه ذرات ریزدانه خاک، انجام آزمایش هیدرومتری می باشد. طی چند دهه اخیراستفاده از روش های نوین و دستگاه های اتوماتیک اندازه گیری ذرات، در زمینه های مختلف علمی از قبیل شیمی، داروسازی، رسوب شناسی و ...رشد چشمگیری داشته است. بنابراین در این تحقیق ضرورت استفاده از فناوری های جدید برای رسیدن به نتایج بهتر در خصوص تعیین دانه بندیبخش ریزدانه خاک در نظر گرفته شده است. در مقاله حاضر، امکان استفاده از تکنیک های نوین پردازش تصاویر و پراش لیزر، بررسی شده ونسبت به ارائه نتایج تعیین توزیع اندازه ذرات ریز خاک به صورت منحنی دانه بندی بر حسب وزن مبادرت شده است. نتایج بدست آمده از تحلیلاندازه دانه ها با بهره گیری از روش های مدرن، نشان دهنده توانایی این روش های نوین در ارائه تصویر بهتر و دقیق تری از توزیع اندازه ذرات

کلمات کلیدی:

خاک ریزدانه . توزیع اندازه ذرات . پردازش تصویر . پراش لیزر . آزمایش هیدرومتری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک ریزدانه , توزیع اندازه ذرات , پردازش تصویر , پراش لیزر , آزمایش هیدرومتری ,
:: بازدید از این مطلب : 877
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر درصد آهک برروی مقاومت فشاری تک محوری خاک ریزدانه حاوی کلرید سدیم

 

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت . خاک ریزدانه . کلرید سدیم . آهک . مقاومت فشاری

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , خاک ریزدانه , کلرید سدیم , آهک , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین ظرفیت باربری پىنوارىمستقربر رویدیوارحائل خاكچسبنده مسلحشدهباسامانهتسلیحژئوگرید شاخكدار

باگسترشروزافزوندیوارهایخاکمسلحشده،اصلاحمسلحکنندههادرجهتافزایشوبهبودعملکردآن،درسالهاىاخيرموردتوجهقرارگرفتهاست.دراینمطالعهباافزودننوارهایىازژئوگریدمبناكهبازاویهبهآنمتصلمىشودمسلحکنندهجدیدىبهنامژئوگریدشاخك
دارمعرفىمىشود.تاثيرمستقيماضافهنمودناینشاخکها،افزایشمقاومتبيرونکشيدگىژئوگریدبوده و باافزایشدرگيرىمسلحکنندهوخاكرا به همراه دارد. پيشبينىمىشود كهبا استفاده از این سامانه،ظرفيتباربرىوبهتبعآنپایدارىو ضریب اطمينان،افزایشيافتهوجابجایىجانبىدیواركاهش یافتهوكنترلگردد.در غالب مطالعات انجام شده در این زمينه خاک انتخابي برای ناحيه مسلح شده، درشت دانه بوده و كمتر به استفاده از ریزدانه توجه شده است. اگرچه دیوار خاک مسلح با استفاده از خاكهای درشت دانه عملکرد بهتری دارد اما گاه در شرایط خاص و نبود مصالح درشتدانه استفاده از خاكهای ریزدانه غير قابل اجتناب است. لذا در این مطالعه خاک انتخابي ریزدانه و با چسبندگي پایين ميباشد.


کلمات کلیدی :

دیوار خاک مسلح، سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار، تغییر شکل جانبی، پایداری، خاک ریزدانه

نویسندگان :

یحیی عالیپناه (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استهبان)

منصور مصلینژاد (عضو هیئت علمی، بخش راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز)

ایمان بارانی (مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار خاک مسلح , سامانه تسلیح ژئوگرید شاخک دار , تغییر شکل جانبی , پایداری , خاک ریزدانه ,
:: بازدید از این مطلب : 1458
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه