<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

روابط حاکم بر تغییر حجم یک خاک رمبنده در حالت غیر اشباع

خلاصه
پیش بینی رفتار تحکیمی خاک های غیر اشباع به عنوان یک مبحث علمی جدید مورد توجه بسیاری از محققین این زمینه قرار گرفته است، که منجربه ارائه تعدادی مدل رفتاری در این خصوص شده است. در این پژوهش بر اساس نتایج آزمایشگاهی، معادله ای بر مبنای وزن مخصوص خشک ودرصد رطوبت خاک برای خط تحکیم غیر اشباع یک خاک رمبنده ارائه شده است. نمونه های رمبنده با شرایط اولیه متفاوت و به صورتاستاتیکی در آزمایشگاه ساخته شدند. نمونه های ساخته شده در شرایط ادئومتریک و در حالت غیر اشباع تا یک تنش مشخص بارگذاری شدند. براساس نتایج بدست آمده، رفتار تحکیمی نمونه های رمبنده در حالت غیر اشباع به علت تغییرات شرایط اولیه، بررسی شد و در نهایت با استفاده ازنرم افزار متلب معادلاتی بر مبنای وزن مخصوص خشک ودرصد رطوبت خاک، برای شیب و عرض از مبدا خط تحکیم غیر اشباع خاک رمبندهبدست آمد. معادلات تدوین شده موجب تسهیل در پیش بینی رفتار تحکیمی خاک های رمبنده در حالت غیر اشباع می شوند.


کلمات کلیدی:

خاک رمبنده . خاک غیر اشباع . وزن مخصوص خشک . درصد رطوبت .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رمبنده , خاک غیر اشباع , وزن مخصوص خشک , درصد رطوبت , ,
:: بازدید از این مطلب : 503
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی یکتایی خط تحکیم نرمال یک خاک رمبنده

خلاصه
مکش نقش تعیین کننده ای در بررسی رفتار تحکیمی خاک های غیر اشباع دارد، از اینرو این موضوع همواره مورد توجه محققین این زمینه بودهاست. در این پژوهش تأثیر شرایط اولیه بر روی رفتار تحکیمی یک خاک رمبنده، پس از فروریزش بررسی شده است. نمونه ها با شرایط اولیهمتفاوت و به صورت استاتیکی در آزمایشگاه ساخته شدند. در ابتدا بر روی نمونه های رمبنده تا یک تنش مشخص آزمایش تحکیم غیراشباع انجامشد و سپس با حفظ مقدار تنش، نمونه ها اشباع و رفتار تحکیمی آنها پس از فروریزش بررسی شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت کهشرایط اولیه تأثیر قابل توجهی بر رفتار تحکیمی نمونه های رمبنده، پس از فروریزش نداشته و رفتار تحکیمی آنها مشابه با رفتار تحکیمی خاکرمبنده در حالت اشباع می باشد. به عبارتی می توان گفت خطوط تحکیم نرمال خاک های رمبنده با شرایط اولیه متفاوت، پس از اشباع شدن وفروریزش یک خط واحد را تشکیل می دهند. این نتیجه موجب تسهیل در پیش بینی میزان تغییر حجم ناشی از فروریزش، در خاک های رمبنده می شود.


کلمات کلیدی:

مکش . خاک رمبنده . خاک غیر اشباع . فروریزش.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مکش , خاک رمبنده , خاک غیر اشباع , فروریزش , ,
:: بازدید از این مطلب : 485
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه رفتار تحکیمی خاک های رسی رمبنده در شرایط غیر اشباع و اشباع

در این پژوهش به بررسي تاثيرساختار اوليه نمونه های خاک رسي رمبنده بر رفتار تحکيمي آنها در شرایط غير اشباع و اشباع پرداخته شده است. همچنين تاثير تغييرات نيروی مکشي نمونه ها بر رفتار تحکيمي آنها قبل از اشباع شدن و فروپاشي حجمي، بررسي شده است. نمونه های استوانه ای خاک با توجه به منحني تراكم با شرایط اوليه متفاوت (نيروی مکشي، ميزان رطوبت و تراكم) بازسازی شدند. سپس در دستگاه تحکيم تک محوری تا تنش های متفاوتي بار گذاری شدند. با حفظ مقدار تنش، تغييرات حجم در اثر اشباع شدگي اندازه گيری شد. با افزایش درجه اشباع، بار گذاری مرحله به مرحله ادامه یافت. بر اساس نتایج، خط تحکيم نرمال برای نمونه ها رسم شد و تفاوت رفتار نمونه های خاک درشرایط غير اشباع و اشباع به علت تغييرات نيروی مکشي و شرایط اوليه بيان شد. برای بررسي رفتار مکشي و تعيين منحني مشخصه آب-خاک از روش فيلتر كاغذی استفاده شد.


كلمات كلیدی:

رفتار تحکیمی، خاک غیر اشباع، سخت شوندگی مکشی، فروپاشی حجمی، فیلتر كاغذی

نویسندگان :

علیرضا باقریه(استادیار دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر)

علی فارسی جانی (دانشجوی كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان، گروه عمران، همدان، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار تحکیمی , خاک غیر اشباع , سخت شوندگی مکشی , فروپاشی حجمی , فیلتر كاغذی ,
:: بازدید از این مطلب : 1718
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تأثیر شرایط اولیه نمونه های خاک رسی رمبنده بر میزان پتانسیل فروپاشی آنها

یکي از مسائل مهم در علم ژئوتکنيک تغيير حجم خاک های غير اشباع، تحت تنش ثابت در اثر افزایش رطوبت مي باشد. در طبيعت خاک هایي یافت مي شود كه تحت تنش ثابت با افزایش درصد رطوبت كاهش حجم بسيار زیادی از خود نشان مي دهند. این خاک ها به خاک های رمبنده موسومند. در این تحقيق سعي شده است كه با تغيير در شرایط اوليه نمونه های خاک رسي رمبنده از جمله ميزان رطوبت اوليه و وزن مخصوص خشک، در تنش های متفاوت ميزان پتانسيل رمبندگي آنها مشخص شود. بدین منظور نمونه های خاک با شرایط اوليه متفاوت تحت آزمایش تحکيم تک محوری (ادئومتر) قرار گرفتند. نمونه ها در دستگاه ادئومتر تا تنش های مشخصي بارگذاری شدند. سپس تحت تنش ثابت با افزایش ميزان رطوبت اشباع شدند. ميزان فروپاشي حجمي نمونه ها در اثر افزایش رطوبت با كنترل تغييرات طول شان ثبت شد. بدین طریق ميزان پتانسيل رمبندگي برای نمونه ها در تنش های مختلف با شرایط اوليه متفاوت معين شد و درباره نتایج آن بحث گردید.


كلمات كلیدی:

پتانسیل رمبندگی، خاک غیر اشباع، شرایط اولیه، فروپاشی حجمی، تحکیم تک محوری

نویسندگان :

علیرضا باقریه(استادیار دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر)

علی فارسی جانی (دانشجوی كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات همدان، گروه عمران، همدان، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسیل رمبندگی , خاک غیر اشباع , شرایط اولیه , فروپاشی حجمی , تحکیم تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1631
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مدلسازی عددی رفتار خاک های غیر اشباع در حالت های مکش ثابت و متغیّر

در این پژوهش مدل رفتاری BBM كه بر اساس اصول مکانيک خاک حالت بحراني توسعه یافته است، به نرم افزار كاربردی FLAC اضافه شده است. این مدل قابليت شبيه سازی رفتار های پيچيده خاک های غير اشباع در حالتهای مختلف بارگذاری نيرویي و بارگذاری محيطي (تغييرات مکش در خاک) را دارا مي باشد. در پژوهش حاضر، بعد از اضافه كردن كد تهيه شده به نرم افزار، كد تهيه شده با حل چند مثال كاربردی صحت سنجي شده و جواب های مدل با نتایج آزمایشگاهي موجود مقایسه شده است. از نتيجه كار تحقيقاتي حاضر ميتوان در آناليز و طراحي سازه های مختلف ژئوتکنيکي كه در حالت غير اشباع قرار دارند استفاده كرد.

کلمات کلیدی:

خاک غیر اشباع، مدل BBM ، نرم افزار FLAC

نویسندگان :

حجت محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف)

علی پاک (استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک غیر اشباع , مدل BBM , نرم افزار FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 1888
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه