<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پاسخ لرزه ای سد های خاکی با در نظر گرفتن اثر خصوصیات دینامیکی نواحی غیر اشباع

خلاصه
رسیدن به فنآوری بالای ساخت سد های خاکی نیازمند شناخت بیشتر رفتار قسمت های مختلف آن و توانایی تحلیل آن ها در شرایط مختلف میباشد. از طرفی منطقه غیراشباع در سدهای خاکی کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی پاسخ لرزه ای سد های خاکیبا در نظر گرفتن خصوصیات دینامیکی نواحی غیراشباع پرداخته شده است. خصوصیات نواحی غیر اشباع به صورت تابعی از منحنی نگهداشتآب خاک در مدلسازی در نظر گرفته شده و به برنامه اضافه گردیده است، مدول برشی خاک و ضریب میرایی تابعی از تنش موثر و کرنش برشی -در نظر گرفته شده است. بعد از انجام تحلیل در نرم افزار، به مقایسه نتایج بدست آمده، در حالت تحلیل های معمول و غیر اشباع برای سد خاکیهمگن پرداخته و تاثیر نواحی غیر اشباع در پاسخ دینامیکی این سد ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که در بالای سطح آزاد آب در حالت غیراشباع افزایش مدول برشی بر رفتار خاک اثرگذار است.


کلمات کلیدی:

سد خاکی . تحلیل دینامیکی . خاک غیراشباع . منحنی نگهداست آب خاک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , تحلیل دینامیکی , خاک غیراشباع , منحنی نگهداست آب خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 135
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تغییرات درجه اشباع خاک بر رفتار لرزه ای دیوارهای حائل

خلاصه
در این مقاله به منظور بررسی و ارزیابی رفتار لرزه ای خاک های غیر اشباع پشت دیوارهای حائل، یک سری آنالیزهای خطی معادل توسط برنامهکامپیوتری تفاضل محدود FLAC انجام شده است. هدف، بررسی اثر تغییرات درجه اشباع خاک بر رفتار لرزه ای دیوارهای حائل می باشد. همچنیناثر تغییر درجه اشباع بر نیروها و تنش های وارده بر دیوار حائل مورد بررسی قرار گرفته است. خصوصیات نواحی غیر اشباع به صورت تابعی از منحنینگهداشت آب-خاک در مدلسازی در نظر گرفته شده و به برنامه اضافه گردیده است. مدول برشی خاک به صورت تابعی از تنش موثر میانگین درنواحی اشباع و غیراشباع در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحلیل ها نشان می دهد که افزایش تنش موثر و در نتیجه افزایش مدول برشی، بر نیروهای لرزه ای وارد شده بر دیوار حائل تاثیرگذار است.


کلمات کلیدی:

دیوار حائل . تحلیل دینامیکی . خاک غیراشباع . منحنی نگهداشت آب خاک . پاسخ لرزه ای

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حائل , تحلیل دینامیکی , خاک غیراشباع , منحنی نگهداشت آب خاک , پاسخ لرزه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 132
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی رفتار ستون های سنگی در خاک های غیراشباع

خلاصه
روش ستون های سنگی، یکی از روش های قدیمی بهسازی خاک می باشد. در اکثر قریب به اتفاق کارهای پژوهشی انجام گرفته بر روی آنها چه در مقیاس آزمایشگاهی و چه در قالب کارهای تمام مقیاس و چه در مدلسازی های عددی ، فرض بر این بوده که خاک، اشباع می باشد و به نوعی به مسائل مرتبط با مکش ایجادشده در خاک پرداخته نمی شد. روابط معمول بدست آمده توسط محققین پیشین برای تعیین ظرفیت باربری ستون های سنگی نیز برای خاک در شرایط خشک یااشباع ارائه شده اند . استفاده از این روابط برای تعیین ظرفیت باربری ستون های سنگی واقع بر خاکهای غیراشباع به علت در نظر نگرفتن سهم مکش بافتی در مقاومتبرشی منجر به نتایج محافظه کارانه میشود. اهمیت این مسئله، خصوصا آنجایی بیشتر می شود که بیشتر خاکهایی که در عمل با آنها سر و کار داریم، در وضعیت غیراشباعمی باشند. در این مقاله، رفتار واقعی ستون سنگی در خاک غیراشباع و اشباع بررسی شده و نتایج حاصل باهم مقایسه گردیده است. طبق نتایج حاصل از تحلیل هایعددی انجام گرفته در این تحقیق، ظرفیت باربری زمین اصلاح شده با ستون سنگی در حالی که وضعیت خاک در حالت واقعی غیراشباع در نظر گرفته شود، نسبت بهحالتی که از اثرات مکش ناشی از مویینگی صرفنظر شده و خاک به صورت اشباع فرض می گردد، افزایش می یابد. همچنین مقادیر نشست های قائم و تغییرشکل هایخمره ای در حالت غیراشباع نسبت به حالت اشباع، مقادیر کمتری داشتند.


کلمات کلیدی:

ستون سنگی . خاک غیراشباع . مکش . منحنی مشخصه . تغییرشکل های خمره ای

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , خاک غیراشباع , مکش , منحنی مشخصه , تغییرشکل های خمره ای ,
:: بازدید از این مطلب : 307
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش روابط ترمودینامیک در رابطه پارامتر تنش موثر در خاک های غیراشباع

خلاصه
خاک ها یک محیط سه فازی هستند که شامل فاز های جامد )دانه های جامد خاک(، مایع )آب( و گاز )هوای موجود در بافت خاک( می باشند. ازنظر طبقه بندی خاک ها بر اساس میزان طوبت موجود در آن ها، خاک ها به دو دسته خاک های اشباع )همه منافذ خاک با آب پر شده است( وخاک های غیر اشباع )بخشی از منافذ خاک با آب پر شده است( تقسیم می شوند. سالیان زیادی خاک های غیر اشباع در طراحی و تجزیه تحلیلساخت و سازه های مهندسی عمران، یا نادیده گرفته می شدند یا در مقایسه با چارچوب سنتی مکانیک خاک اشباع، به طور نامناسبی مورد استفادهبوده اند. با هدف شبیه سازی رفتار هیدرومکانیکی این خاک ها، باید تنش موثر در خاک های غیر اشباع را محاسبه نمود. در سال های اخیر، روشتنش موثر در مدل های ساختاری خاک های غیر اشباع، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این روش، پارامتر تنش موثر نقش مهمی را ایفامی کند که باید به درستی انتخاب شده باشد. تا کنون روابط مختلفی برای محاسبه پارامتر تنش موثر ارائه شده است. در این پژوهش ابتدا به بیان نقشروابط و قوانین ترمودینامیک در رابطه پارامتر تنش موثر پرداخته می شود و سپس ایده ای مناسب جهت دستیابی به پارامتر تنش موثر ارائه می گردد و در انتها با استفاده از داده های آزمایشگاهی به مقایسه این روش با روش های دیگر در ارائه پارامتر تنش موثر، پرداخته می شود.


کلمات کلیدی:

خاک غیراشباع . پارامتر تنش موثر . روابط ترمودینامیک . مکش ماتریکی .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک غیراشباع , پارامتر تنش موثر , روابط ترمودینامیک , مکش ماتریکی , ,
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ادئومتریک پدیدههای خزش رمبندگی تحکیم خاکهای غیراشباع

خلاصه
با توجه به محدودیت نشست مجاز سازهها، پدیده خزش یا کرنش وابسته به زمان در خاکهای رسی نرم از اهمیت ویژهای برخوردار است. پدیدهمذکور که از آن با عنوان تراکم ثانویه نیز یاد میشود در گذشته به ندرت در خاکهای غیراشباع مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفتهاست. درپژوهش حاضر، از دستگاه ادئومتر اسموتیک جهت انجام آزمایشهای تحکیم و خزش در شرایط اشباع و همچنین تحت مکشهای کنترل شدهاستفاده شدهاست. پارامترهای تحکیم و خزشِ ) rC ، αC و cC ( مخلوط ماسه بنتونیت )ماسه ریزدانه دشت فسا و بنتونیت تجاری دشت شیراز( در -شرایط کنترل شده آزمایشگاهی محاسبه شده و تأثیر مکش و بارگذاری مکانیکی بر روی پارامترهای مذکور مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت نیز پتانسیل فروریزش ) collapse ( در تنشهای خالص مختلف بررسی میشود.


کلمات کلیدی:

خزش . خاک غیراشباع . ادئومتر اسموتیک . رمبندگی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خزش , خاک غیراشباع , ادئومتر اسموتیک , رمبندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 575
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر سرعت ساخت بر پایداری سد خاکی با در نظر گرفتن رفتار غیراشباع

عمليات ساخت سدهای خاكي در شرایط غيراشباع صورت ميگيرد، یعني رفتار سد خاكي در حين ساخت از قوانين مکانيک خاک كلاسيک تبعيت نميکند و لذا تحليل شرایط سد در این حالت جز با انجام فرضيات ساده كننده امکان پذیر نميباشد، در حاليکه ميتوان با در نظر گرفتن رفتار غيراشباع مصالح تحليل دقيقي از شرایط سد در حين ساخت ارائه نمود. با توجه به اهميت سرعت عمليات ساخت سد و تأثير این پارامتر روی فرآیند تحکيم خاک و زائل شدن فشار سيالات منفذی، در این تحقيق از برنامهای كامپيوتری جهت تحليل تنش- تغيير شکل برای تعيين وضعيت فشارهای سه فاز جامد، مایع و گاز در حين ساخت استفاده شده است. در ادامه یک برنامه كامپيوتری تکميلي جهت تحليل پایداری شيرواني در شرایط پایان ساخت و استخراج بحراني ترین دایره لغزش نوشته شده است. نتایج تحليلهای صورت گرفته نشان ميدهد كه ميتوان با تنظيم سرعت ساخت مقدار ضریب اطمينان را افزایش داد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، خاک غیراشباع، شرایط پایان ساخت، سرعت ساخت، روش اجزاء محدود

نویسندگان :

حسین نوربخش (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک)

سعید ابریشمی (استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , خاک غیراشباع , شرایط پایان ساخت , سرعت ساخت , روش اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1334
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر ریزدانه روی پارامترهای دینامیکی خاک تحت آزمایش سه محوری سیکلی

هنگامي كه خاک در اثر زلزله تحت ارتعاش قرار ميگيرد خصوصيات و پارامترهای آن دچار تغيير ميشوند.برای كاهش خرابيهای ناشي از زلزله نيازمند شناخت دقيق و درک صحيحي از خاک به عنوان محيطي كه زلزله در آن انتشار مي یابد هستيم.پارامترهای دیناميکي خاک در این زمينه نقش اصلي را دارند كه از جمله این پارامترها ضریب برشي و نسبت ميرایي است.مطالعه خاک اشباع به طور مکرر مورد بررسي قرار گرفته است از این رو دراین كارروی خاک غيراشباع آزمایش هایي صورت گرفته است باتوجه به اینکه خاک نزدیک به سطح زمين در هنگام وقوع زلزله غيراشباع مي باشد.پارامترهای دیناميکي خاک را ميتوان از آزمایشات آزمایشگاهي و هم آزمایش های در محل بدست آورد.در آزمایشگاه با اعمال بارهای سيکلي در فركانسهای مختلف و با ثبت تنش و كرنش ميتوان پارامترهایي از جمله مدول برشي و نسبت ميرایي خاک را بدست آورد.در این كارسعي خواهد شد با انجام آزمایش های سيکليک تاثير ریزدانه را روی خصوصيات دیناميکي خاک های ماسه ای مانند ضریب ميرایي و مدول برشي بررسي گردد. نتایج آزمایش نشان ميدهد كه افزایش درصد ریزدانه باعث كاهش مدول برشي و ميرایي نمونه ميشود.


کلمات کلیدي:

خاک غیراشباع ، ضریب برشی، نسبت میرایی، بارسیکلی

نویسندگان :

نینا زنگنه

دکتر محمد سیروس پاکباز

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک غیراشباع , ضریب برشی , نسبت میرایی , بارسیکلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1559
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارتقاء یک مدل رفتاری نصب شده در FlAC برای بیان رفتار تنش-تغییر شکل خاکهای غیراشباع

باتوجه به آنکه بخش عمدهای از لایههای سطحي در زمين از خاک غيراشباع تشکيل شدهاست، پيشبيني رفتار سازهها در این حالت درمهندسي ژئوتکنيک از اهميت ویژهای برخوردار است. امروزه مدلهای رفتاری بسياری در حالت اشباع یا خشک كامل برای خاكها موجود است، اما در خصوص خاكهای غيراشباع، جهت پيشبيني رفتار واقعبينانه نياز به توسعهي بيشتری است. یک مسير مناسب در این خصوص، ارتقاء مدل  نصب گردیده- FLAC كه قبلا در )CJS های رفتاری موجود به حالت غيراشباع است. در كار حاضر یک مدل رفتاری ارتجاعي-خميری ساده ) 2است، باتوجه به قابليتهای این كد در مدلسازی جریان دوفازه، برای بيان رفتار خاكهای غيراشباع ارتقاء دادهشدهاست و در شرایط سه محوری با نتایج آزمایش صحتسنجي شدهاست.

کلمات کلیدی:

خاک غیراشباع، مدل رفتاری ارتجاعی-خمیری(CJS2)،کد FLAC ،آزمایش سه محوری

نویسندگان :

محمد ملکی (گروه مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا)

الهام جدیدی (گروه مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک غیراشباع , مدل رفتاری ارتجاعی , خمیری(CJS2) , کد FLAC , آزمایش سه محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز پایداری شیروانیهای خاکی غیر اشباع

بسياری از پروژههای عمراني در شرایطي انجام مي شوند كه وضعيت خاک متغيراست وخاک به صورت كاملا خشک ویااشباع نيست عملا خاک در حالت غير اشباع است .این درحالي است كه مکانيک خاک كلاسيک خاک را به صورت دو فاز كاملا خشک ویا اشباع در نظرمي گيردمکانيکخاكغيراشباعبهدليلپيچيدهبودنرفتارخاكدراینوضعيتباناشناختههایفراوانيروبهروست.اهميتمطالعهرفتاراینگونهخاكهابسيارضروریميباشد. یکي از عوامل مهم وقابل تامل بررسي پایداری شيرواني های خاكي در حالت دوبعدی (شرایط كرنش مسطح ) وبادرنظرگرفتن رفتارتوام هرسه فازخاک برای ناحيه غيراشباع است در این مقاله سعي شده پارامترهای مهم دخيل در پایداری شيرواني در حالت غير اشباع برسي شوددر این راستا به مطالعه پرداخته شده است ودرانتها به مقایسه وتحليل ضریب اطمينان در درصدهای مختلف رطوبت پرداخته مي SLOPE/W موردی با استفاده از نرم افزار شود.

کلمات کلیدی :

خاک غیراشباع ، مقاومتبرشی،مکش خاک، پایداری شیروانی،SLOPE/W

نویسندگان :

مهردادتاج آبادی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان)

فضل اله سلطانی (استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک غیراشباع , مقاومتبرشی , مکش خاک , پایداری شیروانی , SLOPE/W ,
:: بازدید از این مطلب : 1837
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاومت برشی خاکهای غیر اشباع در شیروانی های خاکی

بسياری از پروژه های عمراني در شرایطي انجام مي شوند كه وضعيت خاک متغيراست وخاک به صورت كاملا خشک ویااشباع نيست عملا خاکدر حالت غير اشباع است .این درحالي است كه مکانيک خاک كلاسيک خاک را به صورت دو فاز كاملا خشک ویا اشباع در نظرمي گيردمکانيکخاكغيراشباعبهدليلپيچيدهبودنرفتارخاكدراینوضعيتباناشناختههایفراوانيروبهروست .اهميتمطالعهرفتاراینگونهخاكهابسيارضروریميباشد.
یکيازپارامترهایمهمدرخاكهایغيراشباعکهباعثتغييردرضریباطميناندرپایداریميگردد،مقاومتبرشيميباشد.درخاكهایغيراشباعمقاومتبرشيتابعيازتغييراتفشارآبوهوایموجوددرخاكميباشد دراین مقاله رفتار خاک وپارامترهای آن در حالت غيراشباع مورد مطالعهوتجزیه وتحليل دقيق قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

خاک غیراشباع ، مقاومتبرشی، مکش خاک ، ماتریس مکش ،فشارآب منفذی

نویسندگان :

مهردادتاج آبادی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان)

فضل اله سلطانی (استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک غیراشباع , مقاومتبرشی , مکش خاک , ماتریس مکش , فشارآب منفذی ,
:: بازدید از این مطلب : 1890
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه