<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت فشاری تک محوری خاکهای لس تثبیت شده با سیمان (مطالعه موردی خاک لس استان گرگان)

خلاصه
خاکهای فروریزشي از جمله لس ها، كه در حالت طبیعي به صورت غیراشباع یافت مي شوند، گروهي از خاکهای مسئله دار مي باشندكه در اثر ترشدگي و رسیدن به رطوبت بحراني، تحت بار مشخص، دچار فروریزش و كاهش شدید حجم مي شوند. این خاكها عمدتا درمناطق خشک و نیمه خشک یافت مي شوند. در ایران نیز خاکهای فروریزشي عمدتا در نواحي مركزی و شرقي گسترش دارند. وجودپروژه هایي نظیر سد سیوند، راه آهن تهران- مشهد، طرح زهکشي خدا آفرین، جاده یزد اردكان، جاده هشتگرد طالقان و احداث شهر هایيمانند كرمان، گرگان و برخي شهرهای دیگر بر روی اینگونه خاکها، ضرورت مطالعه، تثبیت و بهسازی این خاک ها را مورد توجه قرارداده است. این پژوهش با هدف بررسي تأثیر افزودن سیمان به عنوان ماده تثبیت كننده بر روی پارامترهای مقاومتي خاک فروریزشي لسگرگان با درصد و زمان عمل آوری مختلف انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده افزودن سیمان حتي به مقدار كم و با اعمال زمان عمل آوری به خاک فروریزشي منجر به افزایش خصوصیات مقاومتي آن به میزان قابل توجهي ميشود.


کلمات کلیدی:

خاک فروریزشی . خاک لس . بهسازی . آزمایش تک محوری 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک فروریزشی , خاک لس , بهسازی , آزمایش تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر آلودگی نفتی با آلاینده های مختلف بر میزان فروریزش خاک های فروریزشی مطالعه موردی خاک لس کلاله

خلاصه
آلودگی نفتی به دلیل مشکلات زیست محیطی که ایجاد می کند همواره مورد توجه بوده است. از این رو محققین سعی در حذف آلاینده های مختلفنفتی داشته اند. به دلیل این که حذف آلاینده ها در مواردی امکان پذیر نیست، مطالعات متفاوتی برای بررسی خصوصیت های ژئوتکنیکی خاک هاانجام شده است. حال در این تحقیق به مطالعه آزمایشگاهی خاصیت فروریزش خاک لس آلوده به دو ماده نفتی مختلف گازوئیل و نفت پرداخته شدهاست. این مواد با درصدهای 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 درصد وزنی به خاک اضافه شدند و با آب اشباع کامل انجام گرفت. دسته دیگری از نمونه ها به طور کاملبا مواد آلاینده اشباع شدند. نتایج نشان داد که با افزایش آلودگی به صورت درصدی فروریزش افزایش یافته است. درحالی که با اشباع کامل خاک با مواد آلاینده فروریزش به طرز قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است.


واژگان کلیدی:

آلودگی نفتی . خاک لس . فروریزش . نفت چراغ . گازوئیل

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلودگی نفتی , خاک لس , فروریزش , نفت چراغ , گازوئیل ,
:: بازدید از این مطلب : 350
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 22 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مدل های مختلف و جایگزینی پوشش گیاهی در منطقه خاک لس

خلاصه
منطقه خاک رمبنده در واقع همان منطقه لس در کشور چین می باشد که یکی از مناطق فرسایش یافته در جهان می باشد. بر این اساس در دو دهه گذشته ترمیمپوشش گیاهی در این منطقه جهت رفع مشکل فرسایش خاک به اجرا درآمده است.پوشش گیاهی یک راه بسیار مهم برای بهبود کیفیت و باروری خاک در منطقهلس می باشد. در این مطالعه به بررسی اثر مدل های ترمیم پوشش گیاهی از جمله پنچ زمین کشاورزی ، روش جایگزینی کربن ،اثر نیتروژن و خواص میکروبی در پوشش گیاهی در خاک لس و جایگزینی این موارد با پوشش گیاهی خواهیم پرداخت.


واژه های کلیدی:

پوشش گیاهی . فرسایش . خاک لس . ترمیم . خاک رمبنده .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوشش گیاهی , فرسایش , خاک لس , ترمیم , خاک رمبنده , ,
:: بازدید از این مطلب : 549
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ژئوتکنیکی علل ایجاد فروچاله در منطقه چشمه علی شهرستان مراوه تپه

خلاصه
پدید آمدن فرونشست و فروچالهها در خاکهای لسی از مخاطرات بسیار جدی این نوع خاکها بشمار میرود.خصوصا اگر این فروچالهها در مناطق مسکونی و صنعتی باشد مشکلات فوق العاده زیادی را بوجود آورده وموجب پدید آمدن خسارت مالی و جانی زیادی میشود. در روستای چشمهعلی در شرق استان گلستان در چندسال گذشته فروچالههایی بوجود آمد که در مناطق مسکونی خسارات بسیار زیادی رو به سازههای موجود واردکرد. در همین راستا آزمایشات ژئوتکنیکی و کاوشهای صحرایی برای پی بردن به علل ژئوتکنیکی این پدیده،بر روی خاکهای منطقه انجام گرفت. برای اینکار دو گمانه به اعماق m 27.62 و m 17.61 حفر گردید، و بر روینمونههای آن برخی آزمایشات ژئوتکنیکی از قبیل دانهبندی، حدود اتربرگ، آزمایش رمبندگی و آزمایشسهمحوری cu انجام گرفت. خاک منطقه مورد مطالعه از جنس لس بوده که دارای مشکل واگرایی میباشد.واگرایی خاک محل و آبشستگی ناشی از آن، یکی از مهمترین دلایل ایجاد فروچاله در منطقه چشمهعلیمیباشد. همچنین طبق نتایج آزمایش رمبندگی، خاک منطقه چشهعلی در رده خاکهای با شدت رمبندگی زیاد قرار دارد، رمبندگی نیز یکی دیگر از دلایل موثر ایجاد فروچاله میباشد.


کلمات کلیدی:

فرونشست . فروچاله . خاک لس . رمبندگی . پارامترهای ژئوتکنیکی.

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , فروچاله , خاک لس , رمبندگی , پارامترهای ژئوتکنیکی , ,
:: بازدید از این مطلب : 477
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه مشخصات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی استان گلستان

خلاصه
لسها نوعي از مصالح خاکي هستند که مناطق وسيعي از چندين قاره جهان را پوشاندهاند. بيش از 32 درصد سطح استان گلستان را سه نوع خاک لس باويژگيهای رسوبشناسي و مشخصات ژئوتکنيکي متفاوت پوشانيده است. در اين ميان حدود 07 درصد از خاکهای لسي استان، از نوع لس سيلتي بوده کهمناطق روستايي بسياری نيز بر روی آن قرار گرفتهاند. در لسهای سيلتي استان مخاطرات ژئوتکنيکي بسياری که گاهي صدمات جاني نيز در برداشته گزارششده است. بنابراين با توجه به وسعت لسهای سيلتي در استان، بررسي بيشتر مشخصات ژئوتکنيکي و راهکارهای مقابله با مخاطرات آن و نحوه بهسازی ايننوع خاک از اهميت ويژهای برخوردار ميباشد. در اين مقاله سعي شده است که با انجام نمونهبرداریهای صحرايي از نقاط دارای اين نوع خاک و انجامآزمايشهايي از قبيل تراکمپذيری، دانهبندی، اتربرگ، هيدرومتری، وزن مخصوص، مقاومتبرشي و تکمحوری نسبت به بررسي مشخصات ژئوتکنيکيبيشتری از اين خاک پرداخته شود. براساس آزمايشهای دانهبندی انجام شده، عمده لس سيلتي استان دارای طبقهبندی ML,CL-ML ميباشند. همچنيننتايج آزمايشها نشان ميدهد که عليرغم جنس مشابه اين رسوبات، پارامترهای ژئوتکنيکي آنها شامل چسبندگي و زاويهاصطکاک داخلي اين خاکها دارای تغييرات قابل توجهي ميباشد که احتمالاً ناشي از تفاوت محيط رسوبي و همچنين تاثير عمق مختلف سربار ميباشد.

کلمات کليدی :

خاک لس . لس سيلتی . مقاومت برشی . مخاطرات ژئوتکنيکی . تک محوری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک لس , لس سيلتی , مقاومت برشی , مخاطرات ژئوتکنيکی , تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 541
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومتی نمونه های تثبیت شده خاک فروریزشی با نانوسیلیکا

خلاصه
یکی از انواع متداول خاکهای مسالهدار، خاکهای فروریزشی هستند که بهوفور در بخشهای وسیعی از سطح زمین بویژه در بخشهای شرقی ومرکزی ایران یافت میشوند. خاکهای فروریزشی از جمله لس که در حالت طبیعی به صورت غیراشباع یافت میشوند، در اثر ترشدگی ناشی ازعوامل مختلف شامل بالا آمدن سطح آب زیرزمینی، بارندگی، نشت آب از تاسیسات آبی و غیره و رسیدن به رطوبت بحرانی خود تحت بارمشخص، دچار فروریزش و کاهش شدید حجم میشوند. در این پژوهش نمونههای بازسازیشده از خاک لس گرگان، با استفاده از محلولنانوسیلیکا با درصد غلظت و زمانهای عملآوری مختلف بهسازی شدهاند و مقاومتشان با آزمایش تک محوری بررسی شده است. با توجه به نتایجبدست آمده افزودن نانوسیلیکا حتی به مقدار کم به خاک فروریزشی منجر به افزایش خصوصیات مقاومتی آن به میزان قابل توجهی میشود که بعلت سطح ویژه بالا و برهمکنش گروههای هیدروکسیل موجود بر سطح نانوسیلیکا با دیگر ترکیبات سیلیکاتی موجود در خاک میباشد.


کلمات کلیدی:

خاک فروریزشی . خاک لس . بهسازی . نانوسیلیکا . آزمایش تک محوری

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک فروریزشی , خاک لس , بهسازی , نانوسیلیکا , آزمایش تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه