<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدل سازی عددی تاثیر عمق نصب زهکش های قائم بر فرآیند تحکیم خاک نرم مطالعه موردی

خلاصه
یکي از روش های موثر بهسازی، پیش بارگذاری با استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته ميباشد. هنگامي كه زهکش ها تا عمق طراحي آنهانصب شوند موجب تحکیم خاک در زمان مناسب و جلوگیری از افزایش زمان پیش بارگذاری ميشود. در این مقاله از نرم افزار آباكوس برایمدلسازی پروژه انبار نفت ماهشهر استفاده شده. مدلسازی برای بررسي عملکرد زهکش های قائم از نظر تغییر در طول و عمق نفوذ آنها در خاک وبا در نظر گرفتن ناحیه دست خورده در اطراف زهکش قائم و به روش چای انجام شده است. با در نظر گرفتن نرخ تغییرات درجه تحکیم نسبت بهانتخاب مناسب ترین طول زهکش برای این پروژه اقدام شده و بهینه ترین مقدار پیشنهاد داده شده است. نتایج نشان داده افزایش طول زهکش قائمتا عمق نفوذ مناسب ضمن صرفه جویي در هزینه ساخت بر میزان نشست خاک افزوده و نشست در زمان كمتر انجام شده است. از این رو موجب تسریع در فرآیند تحکیم خاک نرم گردیده است.

کلمات کلیدی:

پیش بارگذاری . زهکش های قائم پیش ساخته (PVDs) . خاک نرم . تحکیم . روش اجزای محدود

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بارگذاری , زهکش های قائم پیش ساخته (PVDs) , خاک نرم , تحکیم , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی نشست های بلند مدت تونل های حفاری شده در زمین های نرم با استفاده از مدل رفتاری خزش خاک نرم

خلاصه
تونلسازی در نواحی شهری و در زمینهای نرم، همواره توأم با مخاطراتی است که نادیده گرفتن آنها میتواند عواقب ناخوشایندی در بر داشته باشد. مسألهنشست سطح زمین و تأثیر آن بر سازههای سطحی از مهمترین این مخاطرات است که به منظور جلوگیری از خسارت بر سازههای روی زمین میبایستی با آییننامه های مربوطه کنترل شود. با توجه به اهمیت اثر پدیدهی خزش در خاکهای نرم ارزیابی دقیق اثرات گسترده ی آن بر روی سازه ها، به خصوص سازه هایزیرزمینی مثل تونل، امری ضروری است. در این مقاله به بررسی رفتار مدلی از تونل حفاری شده در خاک نرم در نرم افزار پلکسیس با در نظر گرفتن اثرخزش بر روی آن پرداخته و تفاوت آن را با تغییرات حاصل بدون در نظر گرفتن خزش سنجیده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر بالای خزش بر روی نشست های بلند مدت در خاک اطراف تونل می باشد.


کلمات کلیدی:

تونل . خزش . خاک نرم . مدلسازی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , خزش , خاک نرم , مدلسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی خاک های نرم مسلح با الیاف ،تحت شرایط محیطی مختلف

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک نرم . مقاومت برشی . الیاف پلی پروپیلن . شرایط محیطی

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک نرم , مقاومت برشی , الیاف پلی پروپیلن , شرایط محیطی ,
:: بازدید از این مطلب : 260
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی رفتار شم عها در مجاورت خاکریزها و یا شی بهای واقع بر خاک نرم با در نظر گرفتن ا ر ثخزش

یکی از مسائل ویژه در مهندسی ژئوتکنیک به خصوص در زمینه احداث سازه ها، قرارگرفتن پی در مجاورت یا روی شیروانی های خاکی است.بسیاری از برج های مخابراتی، ساختمان های بلند مرتبه و پل های موجود در مسیر آزادراه ها در نزدیکی شیب های تند قرار گرفته اند که بار آن هابه وسیله پ یهای شمعی تحمل م یشوند. چالشی که اکثر مهندسین در احداث سازه بر روی خاک های نرم با آن برخورد می کنند ، مقدار کرنش ناشی از خزش می باشد.بررسی پدیده خزش در خاک های رسیبر روی شیروانی ها و اثرات این پدیده بر روی شمع هایی که جهت تثبیت شیب ها استفاده شده اند و یا شمع هایی که در مجاورت خاکریزها قرار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است .در این مقاله پس از بررسی رفتار خزشی خا ن کرم،اثر آن روی خاکریز شی بدار و در نتیجه تأ ر ثی آن روی شمعی که در مجاورت پنجه خاکریز قرار دارد بررسی شده است .نتایج بدست آمده بیانگر آن است شمع هایی که در فاصله نزدی کتری از خاکریز قرار دارند بیشتر تحت تأ ر ثی عوامل موثر در مجاورت خاکریز می باشند.


کلمات کلیدی:

شیب، شمع، خاک نرم، خاکریز، خزش.

نویسندگان :

منا رحمتیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور))

علی نورزاد (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور))

احمدرضا محبوبی اردکانی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور))

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیب , شمع , خاک نرم , خاکریز , خزش ,
:: بازدید از این مطلب : 1550
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددی و نرم افزاری تخمين نشست تحکيمي بستری ازلایه رسنرمدرخاكریز مستغرق بندرآنتوروپبلژیک

خاكريزهاي دريايي از مهمترين ساختارهاي ساحلي هستند، كه وجود خاك هاي نرم دربسياري از مناطق ساحلي، اهميت بررسي پديده نشست را در اين گونه سازه ها بيش از پيش طلب مي كند. با پيش بيني دقيق تر اين نشست ها با توجه به حجم بالاي عمليات خاكي در ساختار خاكريزها، مي توان از خسارات هنگفت به اقتصاد پروژه جلوگيري كرد. در تحقيق حاضر مورد عملي در خاكريز بندر آنتورپ در كشور بلژيک مطالعه گرديد.مقايسه نشست واقعي موارد عملي بدست آمده با فرمول هاي نشست حاصله از تئوري تحكيمي ترزاقي حاكي از خطاي بسيار زيادي در محاسبه نشست بوده است.بنابراين براي حل اين معضل، با تخمين نشست خاكريزها با استفاده و حل عددي آن با استفاده از بسط معادله تحكيم گيبسون و همكاران اش به روش تفاضل محدود، نشان داد؛ كه plaxis از مدل سازي به كمک نرم افزار اجزاي محدود اين دو روش قادر به پيش بيني دقيق تر نشستخاكريزهاي دريايي هستند .


کلمات کلیدی:

نشست، تحکیم، خاک نرم،خاکریزهای دریای ی

نویسندگان :

بردیا برادران نویری (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران)

رحمان خضرائی خدابخش (استادیار گروه عمران، دانشکده فنی شهید چمران، رشت)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , تحکیم , خاک نرم , خاکریزهای دریای ی ,
:: بازدید از این مطلب : 1774
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه