<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

روشهای اعمال تأثیر شیب زمین در محاسبه ظرفیت باربری فونداسیون های مجاور شیب

خلاصه
طبق تعریف، شالوده به قسمتی از سازه می گویند که وظیفه توزیع نیرو بر روی خاک را داراست و به مجموعه شالوده و خاک زیر آن که تحتتأثیر آن قرار می گیرد پی و یا فونداسیون می گویند. در علوم مهندسی، خاک مخلوط غیر یکپارچهای از دانههای کانیها و مواد آلی فاسد شدهمیباشد که فضای خالی بین آنها توسط آب و هوا )گازها( اشغال شده است. خاک به عنوان مصالح ساختمانی در طرحهای مهمی در مهندسیعمران بکار گرفته میشود و همچنین شالوده اکثر سازهها بر روی آن متکی است. بنابراین مهندسان عمران باید بخوبی خواص خاک از قبیل مبداپیدایش، دانه بندی، قابلیت زهکشی آب، نشست، مقاومت برشی، ظرفیت باربری و غیره را مطالعه نمایند. جهت تعیین مقدار مقاومت یک شالودهپارامتری به نام ظرفیت باربری تعریف شد. طبق این پارامتر ظرفیت باربری یک شالوده تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که در ادامه به بررسیتأثیر هر کدام از این پارامترها پرداخته شده است. طبق تعریف، شالوده به قسمتی از سازه می گویند که وظیفه توزیع نیرو بر روی خاک را داراست و به مجموعه شالوده و خاک زیر آن که تحت تأثیر آن قرار می گیرد پی و یا فونداسیون می گویند.


کلمات کلیدی:

فونداسیون . ظرفیت باربری . خاک . مقاومت برشی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون , ظرفیت باربری , خاک , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 664
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثرات آلودگی و روش های آلودگی زدایی خاک ها

خلاصه
يکي از انواع آلودگي های محیط زيست ، آلودگي خاک ميباشد. به همین دلیل امروزه بحث مهندسي ژئوتکنیک زيست محیطي اهمیت خاصيپیدا کرده و تحقیقات زيادی در اين زمینه انجام ميشود. آلودگيهای خاک ميتوانند از نوع مواد مضر جامد يا مايع باشند که با خاک طبیعيمخلوط شدهاند. البته آلايندههای گازی نیز ميتوانند در آب حل شده و وارد خاک شوند. وجود آلودگي ميتواند بر خواص مکانیکي و ويژگي-های مقاومتي خاک نیز اثر بگذارد. امروزه به منظور خارج کردن آلودگي از خاک و بهبود شرايط آن بسیاری از روش های پیشرفته ارائه شدهاست. در اين تحقیق سعي شده ابتدا مشکلاتي که آلودگي خاک ها ميتواند در محیط زيست ايجاد کند بیان شود، سپس مجموعهای کامل از انواعآلايندهها از جمله آلايندههای صنعتي، شهری، نفتي،کشاورزی و ديگر آلايندهها و طريقه تقسیم بندی آنها آورده شده است. با توجه به اثراتچشمگیر آلودگي ها روی بعضي از خصوصیات ژئوتکنیکي خاک تغییرات پارامترهای مختلف مکانیکي خاک از جمله تغییرات حدود اتربرگ،ضريب نفوذپذيری، مقاومت فشاری محدودنشده و ديگر پارامترها در برابر آلودگي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در آخر مجموعهای ازاصول و عملکرد روش های معمول آلودگي زدايي از جمله استخراج بخار خاک، شست و شوی خاک، تثبیت و جامدسازی، اصلاح الکتروکینتیک و بسیاری از روش های ديگر به تفصیل بیان شده است.


کلمات کلیدی:

خاک . آلودگی . آلودگی زدایی . خصوصیات ژئوتکنیکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک , آلودگی , آلودگی زدایی , خصوصیات ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 372
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی تاثیر حفاری تونل های شهری به روش NATM برسازه های اطراف مطالعه موردی تونل امداد مشهد

تحلیل و بررسی تاثیر حفاری تونل های شهری به روش NATM برسازه های اطراف مطالعه موردی تونل امداد مشهد

کلمات کلیدی :

تونل ، NATM ،مدلسازی عددی ، نشست ، اندرکنش تونل ، خاک ، سازه

نویسندگان :

 

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , NATM , مدلسازی عددی , نشست , اندرکنش تونل , خاک , سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 720
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری تونل های کم عمق در زمین های سست حاوی بولدرهای سنگی

 

تحلیل پایداری تونل های کم عمق در زمین های سست حاوی بولدرهای سنگی

 

کلمات کلیدی :

تحلیل پایداری ، بولدر ، خاک ، تحلیل عددی

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , بولدر , خاک , تحلیل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1136
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر اندرکنشی خاک و سازه برای دیوار برشی بتن مسلح و خاک های مختلف

محور اصلی این مقاله بررسی اثر اندرکنشی میان خاک و سازه است که در همین رابطه این اثر را برای دیوار برشی بتن مسلح و پرفیل خاک های مختلف بررسی نموده و نتایج انجام م یدهد کمک گرفته شده است. مورادی که در این مقاله مورد مطالعه abaqus آن را استخراج کرده، برای انجام این کار از تحلیل غیرخطی که نرم افزار المان محدود قرار گرفته شده شامل بررسی اثر فوق میان دیوار برشی بتنی و خاک رسی، خاک ماسه ای نرم و خاک ماسه ای متراکم (سخت)بوده است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه پاسخ دیوار برشی به زلزله در تماس با خاک های مختلف م یباشد، مدل سازی در نرم افزار فوق به عنوان روشی برای این هدف در نظر گرفته شده است .


کلمات کلیدی :

اندرکنش، دیوار برشی، خاک، المان محدود

نویسندگان :

مسعود نوری زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعت آب و برق)

محمود رضا شیراوند (استادیار دانشگاه صنعت آب و برق)

مرتضی نظری منفرد (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

علی دارابی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش , دیوار برشی , خاک , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1062
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روشی نوین برای اندازه گیری گاز رادون منتشر شده از درون خاک (مطالعه موردی شهرکرمان)

سازوكار غالب جهت انتشار گاز رادون، از عمق 0/5 متری تا سطح زمين مکانيزم جریان دیفيوژن مي باشد؛ بنابراین ضریب دیفيوژن نقش بسيار مهمي در ميزان گاز رادون نفوذی به سطح زمين دارد. از اندازه گيری ميزان رادون مي توان جهت پيش نشان گری زلزله، تعيين گسلهای فعال،اكتشاف معادن اورانيوم و احتمال ابتلا به سرطان ریه در ميان مردم منطقه، استفاده نمود. در این مطالعه از خاک كرمان برای اندازه گيری غلظت رادون به عنوان یکي از مناطق زلزله خيز و منطقه ای با احتمال حضور اورانيوم استفاده گردید. از اینرو این مطالعه با هدف تعيين ضریب دیفيوژن رادون به روش حالت پایدار در خاک انجام شد. دستگاه طراحي شده برای تعيين این ضریب، متشکل از دو اتاقک دیفيوژن مي باشد و انداز هگيریها روی نمونه های دست نخورده خاک (كه خصوصيات فيزیکي آن مانند رطوبت و تخلخل مشخص بود) صورت گرفت. ضرایب اندازه گيری شده نشان دهنده نفوذ بالای رادون از درون خاک منطقه مورد مطالعه مي باشد. دستگاه طراحي شده توانایي تعيين ضریب دیفيوژن رادون را با هزینه كم، دقت بالا و نشت ناچيز دارد. همچنين در مناطق مختلفي كه به مطالعات رادون جهت كاربردهای متفاوت نياز مي باشد، با استفاده از روشهای مختلف تعيين ضریب دیفيوژن، مي توان از این دستگاه ساده و با كارایي بالا استفاده نمود.


کلمات کلیدی:

رادون، ضریب دیفیوژن، خاک، روش حالت پایدار.

نویسندگان :

فرناز جمادی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رادون , ضریب دیفیوژن , خاک , روش حالت پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 1276
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود مقاله مسلح شده بالاستیک بررسی تأثیر شکل خورده لاستیک در تقویت مقاومت برشی خاک ماسه

 

در این پزوهش تأثیر شکل خورده لاستیک در مسلح سازی خاک ماسهای بررسی می شود. لاستیک از جمله موادی است که برای تسلیح خاک
ماسهای قابل بهره برداری است. هدف این تحقیق بررسی مقایسه رفتار الیاف رشتهای و خردههای ورقهای لاستیک در مسلح سازی خاک ماسهای
میباشد. به این منظور آزمایش تراکم استاندارد و آزمایش برش مستقیم روی نمونههای مسلح با الیاف رشتهای و خردههای ورقهای لاستیک
ودارای اندازه ها و در صد های حجمی مختلف استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل تسلیح خاک با الیاف رشتهای موجب افزایش بیشتر
مقاومت برشی و شکل پذیری نمونه ها می شود.
کلمات کلیدی: تثبیت، ماسه ، لاستیک، جنس، مقاومت برشی

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , مسلح شده , بالاستیک , بررسی , تأثیر , شکل , خورده لاستیک , تقویت , مقاومت , برشی , خاک , ماسه ,
:: بازدید از این مطلب : 1554
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود مقاله تحلیل سه بعدی نشست خاک ساختگاه بر خطوط لوله نفت مدفون قوسی شکل، عبوری از زیر بستر رودخا

امروزه لوله خطوط نفتی بعنوان یکی از مهمترین شریان های حياتي كشورهای نفت خيز محسوب شده و جهت استفاده بهينه از آن باید بصورتي
عمل كرد كه كمترین آسيب به محيط زیست رسيده و ازجنبه فني و اقتصادی، احداث این خطوط قابل توجيه باشد . ساختگاه های خطوط لوله
مدفون مي تواند بسيار متنوع و صعب العبور باشد. از موانع صعب العبور، مي توان به رودخانه ها اشاره نمود.
مي باشد. برای (HDD روشيکهنسبتبهروشهایمتداولجهتعبورخطوطلولهنفتياززیربستررودخانهاخيرابيشتركاربردپيدانموده،روشحفاریدرجهتافق ( ي
با توجه به مطالعات عددی بسيار اندک پيشين، مدل سازی عددی سيستم HDD شناخت پارامترهای تأثيرگذار رفتار خطوط لوله اجرا شده به روش
مركب خاک- لوله توسط نرم افزار تفاضل محدود انجام گرفت . در این تحقيق ، اثر جابجایي های در حد مجاز یک خط لوله به وسيله نرم افزار
پس از اعتبارسنجي نرم افزار براساس تحقيقات گذشته، مورد ارزیابي قرار گرفته و نتایج حاصله بيانگر این است كه، FLAC3D تفاضل محدود
و همچنين عواملي نظير زاویه انحنا و شيب ورودی یا خروجي )ψ ،υ ،E ،φ ،C( عواملي همچون عمق خط لوله از بستر رودخانه، مشخصات خاک
لوله، در تعيين مقدار جابجایي خاک زیر بستر رودخانه تأثير بسزایي داشته است. با توجه به این شرایط مي توان جهت دستيابي به طراحي و اجرای
مناسب خط لوله به لحاظ فني و اقتصادی اقدام به محاسبه عمق بهينه جهت حفاری و زاویه بهينه انحنای لوله نمود.

کلمات کلیدي:خط لوله، روش حفاری جهت دار افقي، نشست خاک، نرم افزار تفاضل محدود flac 3d

سید امین فضل هاشمي 1، مهدي سیاوش نیا 2
- 1 مهندس ارشد برآورد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
2 ا -ستادیار و عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , تحلیل , سه بعدی , نشست , خاک , ساختگاه , خطوط , لوله نفت , مدفون , قوسی شکل , زیر بستر , رودخا ,
:: بازدید از این مطلب : 1644
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انجام پایان نامه بررسی تحلیل لرزه ای پی های دوقولو و بررسی تداخل پی در خاک با لایه مسلح با نرم افزار FLAC 2D

 

انجام پایان نامه بررسی تحلیل لرزه ای پی های دوقولو و بررسی تداخل پی در خاک با لایه مسلح با نرم افزار FLAC 2D

انجام پایان نامه بررسی تحلیل لرزه ای پی های دوقولو و بررسی تداخل پی در خاک با لایه مسلح با نرم افزار FLAC 2D:: موضوعات مرتبط: نمونه پایان نامه , دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D) , ,
:: برچسب‌ها: انجام , پایان نامه , بررسی , تحلیل , لرزه ای , پی , دوقولو , بررسی , تداخل پی , خاک , لایه مسلح , نرم افزار , FLAC 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1998
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارز ا یبی تاثر ی تونل زنی بر عملکرد گروه شمع

با توجه به گسترش زیرساخت های عمراني به خصوص حمل و نقل عمومي زیر زميني و تلاقي این نواحي با سازه های مجاور و بخصوص پي های عميق، محققين را بر آن داشته كه مطالعات گسترده ای در مورد تاثير حفاری بر رفتار گروه شمع مجاور محدوده  Plaxis ی حفاری انجام دهند. در این مطالعه با بهره گيری از مدل سازی عددی به روش اجزاء محدود در نرم افزار المان محدود اقدام به بررسي تاثير تغيير پارامترهای خاكي مانند مدول یانگ و ضریب پوآسون، در كاهش ظرفيت باربری و همچنين مقایسه ی تاثير این دو پارامتر در گروه شمع شده است.


کلمات کلیدی:

اندرکنش شمع-خاک-تونل، تونل شهری، گروه شمع، ظرفیت باربری.

نویسندگان :

رامین ولی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-گرایش مکانیک خاک و پی، دانشگاه ز ید)

رضا پورحسینی (استاد ا یر دانشکده ی عمران، دانشگاه ز ید)

جواد غلام نژاد (دان ا شیر دانشکده ی معدن، دانشگاه ز ید)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش شمع , خاک , تونل , تونل شهری , گروه شمع , ظرفیت باربری ,
:: بازدید از این مطلب : 1659
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه