<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی دوام بتن حاوي متاکائولن و خاکستر بادي

خلاصه
در این مطالعه سعی بر آن است که دوام نمونه هاي بتنی حاوي پوزولان هاي متاکائولن و خاکستر بادي با جایگزینی به ترتیب ٪ 15 و ٪ 30 وزنیسیمان در مقایسه با بتن معمولی در مدت شش ماه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این راستا نمونه هاي آزمایشی با سه نسبت آب به موادسیمانی مختلف تهیه شد. نمونه ها در دو شرایط محیطی نمکی مغروق و نمکی با سیکل تر و خشک حاوي ٪ 5 کلرید سدیم نگهداري گردید. نتایح تحقیق حاکی از آن است که استفاده از پوزولان سبب بهبود خواص دوام بتن می شود.


کلمات کلیدي:

دوام بتن . متاکائولن . خاکستر بادي . شرایط محیطی نمکی . نسبت آب به مواد سیمانی .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دوام بتن , متاکائولن , خاکستر بادي , شرایط محیطی نمکی , نسبت آب به مواد سیمانی , ,
:: بازدید از این مطلب : 278
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر آب انداختگی دوغاب هاي سیمانی بر قرائت نشست گمانه هاي نشست سنجی

چکیده
جهت بررسی و اندازه گیري عملکرد واقعی سازه هاي ژئوتکنیکی از لوازم اندازه گیري استفاده میشود. جابجائی قائم، به خصوص انداز هگیري نشست سدهاي خاکی، از اهمیت خاصی برخوردار است. کشیدگی سنج مغناطیسی نوعی از این ابزار میباشد. این مجموعه داخل گمانه گذاشته شده و فضاي بین لوله و دیوارة گمانه با دوغاب بنتونیت-سیمان پر میگردد. وقوع پدیده آب انداختگی در دوغاب میتواند سبب خطا در قرائت نشستهاافزایش سختی در گمانۀ تزریق با در نظر گرفتن افزایش سختی دوغاب در عمق و به کمک PLAXIS گردد.در این تحقیق به کمک نرم افزار یک سري آزمایشهاي تک محوري دوغاب این پدیده بررسی شده و مصالحی که میتوانند در کاهش این پدیده موثر باشند معرفی خواهند گردید.


کلمات کلیدي:

آب انداختگی، دوغاب سیمانی، بنتونیت، خاکستر بادي

نویسندگان :

مهرداد صالحی دوبخشري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب انداختگی , دوغاب سیمانی , بنتونیت , خاکستر بادي ,
:: بازدید از این مطلب : 1030
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهبود خصوصیات مکانیکی خاك رس با استفاده از سیمان و خاکستر بادي و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن

یک روش موثر براي تثبیت خاك استفاده از خاکستر بادي و سیمان مسلح شده با الیاف است که پتانسیل خوبی براي تزریق در خاك دارد . خاکستر بادي یک ماده پوزولانی است که خواص پوزولانی آن با آسیاب شدن بیشتر می شود. در این پژوهش تأثیر الیاف پلی پروپلین و خاکستر بادي براي تثبیت خاك رس مورد آزمایش قرار می گیرند . آزمایش مقاومت فشاري محدود نشده با اندازه گیري کرنش موضعی می تواند رفتار این مواد در خاك رس را به خوبی توصیف کند . آزمایشات انجام شده بر روي نمونه هاي مختلف آماده شده در آزمایشگاه ، افزایش مقاومت تک محوري در اثر ریختن خاکستر بادي مخلوط با سیمان را نشان میدهد . افزودن الیاف پلی پروپیلن در رس موجب کاهشی اندك در مقاومت تک محوري شده، اما در مقابل شکل پذیري خاك به طور قابل ملاحظه اي افزایش پیدا میکند.


کلمات کلیدي:

تثبیت، خاك رس، خاکستر بادي، پلی پروپیلن، پوزولان

نویسندگان :

کاوه فروزش (دانشجو ارشد خاك و پی، دانشگاه گیلان)

علی قربانی (استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، گروه ژئوتکنیک)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , خاك رس , خاکستر بادي , پلی پروپیلن , پوزولان ,
:: بازدید از این مطلب : 1341
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عامل زمان و درصد مخلوط آهک و خاکستر بادي بر خواص فیزیکی و مکانیکی خاك ریزدانه

در این مقاله تأثیر افزودن خاکستر بادي بر خواص ژئوتکنیکی مخلوط خاك و آهک مورد بررسی قرار می گیرد. خاك بوده که با درصد هاي مختلف خاکستر بادي و درصد معینی از آهک مخلوط شده و از طریق ML مورد استفاده  آزمایش هاي مقاومت برشی وحدود اتربرگ اثر خاکستر بادي بر مخلوط آهک و خاك بررسی گردید. این آزمایشات براي نمونه هاي اشباع 7 و 28 روزه انجام شد تا تأثیر زمان نیز بر این پدیده مورد آزمایش قرار گیرد. نتایج حاصله بیانگر % تأثیر فوق العاده خاکستربادي در مقاومت برشی است به گونهاي که نسبت به نمونه شاهد پارامترچسبندگی تا 700 افزایش در نمونه هاي 28 روزه و تا 600 % افزایش در نمونه هاي 7 روزه نشان داده است. در زاویه اصطکاك داخلی نیز  96%افزایش نسبت به نمونه شاهد مشاهده شده است.

کلمات کلیدي:

خاکستر بادي، آهک، خاك ریزدانه، حدود اتربرگ، مقاومت برشی

نویسندگان :

امید بنده زاده (دانشجو دکتري خاك وپی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات اصفهان )

محمد فرید آستانه (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزي)

محمد هادي داودي (استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کم آبی وخشکسالی در کشاورزي و منابع طبیعی)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکستر بادي , آهک , خاك ریزدانه , حدود اتربرگ , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه