<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی مشکلات ژئوتکنیکی کانال کنار گذر دریاچه مغان

بخش اول كانال اصلي مغان بطول 35310 متر از سد انحرافي ميل مغان شروع و به دریاچه شهرک شهيد غفاری مغان خنم ميگردد . دریاچه شهرک كه با هدف تنظيم نوسانات كوتاه مدت دبي های ورودی و نيازهای پایين دست احداث گردیده عملاً از طریق رسوب گيری ضعف حوضچه رسوب گير ميل و مغان را بر طرف مي نماید. حجم اوليه دریاچه 11.2 ميليون متر مکعب بوده و در حال حاضر بخاطر انباشت رسوبات به 1.5 ميليون مترمکعب كاهش یافته است لذا گزینه های مختلفي برای ساماندهي و تخليه رسوبات مطرح و در نهایت اجرای كانال كنار گذر بعنوان گزینه نهایي گردید كه به لحاظ نزدیکي این كانال به دریاچه شهرک مشکلات ژئوتکنيکي و اجرایي مختلفي دارد كه پس از انجام مطالعات ژئوتکنيکي مشخص گردید كه در مسير كانال انواع مختلفي از خاكهای مسله دار بالاخص خاكهای متورم شونده و واگرا وجود دارد. در این مقاله نتایج مطالعات ژئوتکنيکي انجام شده ، معرفي رشهای شناخت خاكهای متورم شونده و علاج بخشي آن در اجرا ارایه خواهد شد.


کلمات کلیدی:

خاکهای مسئله دار، خاکهای متورم شونده، خاکهای واگرا، کانال کنارگذر دریاچه مغان

نویسندگان :

دانش ستاری (دانشجوی دكتری عمران – مکانيک خاک و پي – شركت آب منطقه ای اردبيل)

هوشنگ خلفی زاده (كارشناس ارشد عمران - مدیریت ساخت و پروژه- شركت آب منطقه ای اردبيل)

سید نادر زکوی (كارشناس عمران – عمران -شركت آب منطقه ای اردبيل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای مسئله دار , خاکهای متورم شونده , خاکهای واگرا , کانال کنارگذر دریاچه مغان ,
:: بازدید از این مطلب : 1179
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی فیزیکی رفتار اندرکنشی خاکهای متورم شونده و رویه بتنی کانالهای انتقال آب

خاكهای متورم شونده یکي از انواع بارز خاكهای مساله دار در مطالعات ژئوتکنيکي محسوب مي شوند. این نوع خاكها بعلت داشتن پتانسيل تغيير حجم، به سازه های ساخته شده بر روی خود و یا درون خود آسيب مي رسانند. یکي از سازه های حساسي كه مي تواند بر روی این نوع خاكها ساخته شود كانالهای بتني انتقال آب مي باشند. این كانالها بعلت وزن كم و مساعد بودن شرایط تغيير رطوبتي بستر در معرض آسيبهای ناشي از تورم خاک مي باشند. این آسيبها بصورت ترک خوردگي رویه و بالازدگي نسبي پانلها مشاهده مي شود. در مقاله حاضر این پدیده بصورت مدلسازی فيزیکي مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این مدلسازی دستيابي به مکانيسم اندركنشي خاک و رویه كانال و ارائه راهکارهایي برای كاهش آسيب دیدگي رویه مي باشد. بهينه كردن محل و تعداد درزهای مقطع عرضي كردن بعنوان روشي برای مقابله با ترک خوردگي رویه پيشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:

مدلسازی فیزیکی، خاکهای متورم شونده ،PIV ،کانال، رویه بتنی

نویسندگان :

فریبا بهروزسرند (دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشگاه تبریز)

مسعود حاجی علیلوی بناب (دانشیار گروه ژئوتکنیک، دانشگاه تبریز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی فیزیکی , خاکهای متورم شونده , PIV , کانال , رویه بتنی ,
:: بازدید از این مطلب : 1298
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات تورم برای خاک رسی تثبیت شده با آهک در درصد رطوبت های مختلف در آب شهری و اسیدی

خاكهای متورم شونده یک مشکل جهاني هستند. با توجه به مشکلات فراوان ناشي از وجود این نوع از خاک، توجه به حل این مشکلات نيز كاملا جهاني شده است. دونالسن وجود این خاكها را در سال 1970 در ایران نيز گزارش كرده است. بطور خلاصه ميتوان چنين عنوان نمود كه خاكهای متورم شونده به علت بالا بودن درصد ذرات رس در ساختار خود، جذب آب بالایي داشته و همين جذب رطوبت باعث افزایش حجم خاک و در نتيجه ایجاد خسارتهایي به سازههای ساخته شده بر روی آن ميشود. از مهمترین سازههایي كه بر اثر وجود خاكهای متورم شونده دچار مشکلات عدیده ميشوند ميتوان به جادهها، ساختمانهای سبک، فرودگاهها، پوشش كانالهای آبرساني، دیوارهای حایل و برخي سازههای مدفون در این نوع خاک اشاره نمود. در این مقاله خاكي از منطقه ورامين تهران انتخاب وپس از انجام آزمایشهای اوليه اندازه گيری تورم بر روی این خاک، و حصول اطمينان از تورم در حدود 5%، تشخيص داده شد كه برای بالا بردن خاصيت تورمي آن، درصدهای مختلفي بنتونيت به خاک اضافه شود تا در نهایت برای مخلوط خاک و 40 % بنتونيت ( 40 درصد وزني خاک 5و 7 درصد) به بررسي روند ،3 ، خشک( خاكي با تورم پذیری بالا )در حدود 25 %( حاصل گردید. در مراحل بعد با استفاده از درصدهای مختلف آهک ) 1 تغييرات تورم و فشار تورمي خاک پرداخته شد. و در نهایت مقدار بهينه آهک برای كنترل تورم در این خاک بصورت درصدی از وزن خاک خشک بدست آب در مرحله غرقاب سازی نمونه بر تورم، مورد بررسي PH آمد.در مراحل دیگر آزمایش، اثر رطوبت اوليه در مخلوط خاک و آهک و همينطور تغييرات قرار گرفت.


کلمات کلیدی:

خاکهای متورم شونده، بنتونیت، آهک، فشار تورمی، خواص خمیری رس

نویسندگان :

احمد نظری (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی پردیس فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

محمد حاجی ستوده (استادیار پردیس فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

سعید قربان بیگی (استادیار پردیس فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

وحید تائبی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی پردیس فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای متورم شونده , بنتونیت , آهک , فشار تورمی , خواص خمیری رس ,
:: بازدید از این مطلب : 1375
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه