<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاربرد شاخص بازدهی انفجار در طراحی انفجار تونل البرز ومقایسه آن باروش های تجربی طراحی مطالعه موردی تونل البرز

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خرج ویژه . بازدهی انفجار . طرح انفجاربهینه . تونل البرز

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرج ویژه , بازدهی انفجار , طرح انفجاربهینه , تونل البرز ,
:: بازدید از این مطلب : 30
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر امتداد و جهت شیب کانسار بر مقدار خرج ویژه انفجاری مطالعه موردی معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران

خلاصه
انفجار از مراحل اصلي عملیات معدنکاری بوده و هدف آن خرد شدگي و جابجایي مطلوب توده سنگ مي باشد. خرج ویژه متأثر از ویژگيهایيمانند نوع توده سنگ، نوع ماده منفجره، سطح آزاد، میزان خردایش موردنظر سنگ، جهت شیب و امتداد لایه و شرایط ایمني و اقتصادی است.برآورد مقدار بهینه خرج ویژه یکي از فاكتورهای موثر در انتخاب عملکرد و كاهش هزینهها در معادن مي باشد. هزینههای انفجار بخشي از قیمتتمامشده ماده معدني است و بهینهسازی انفجار ميتواند در كاهش هزینهها و درنهایت كاهش قیمت تمامشده ماده معدني نقش مهمي داشته باشد. ازعوامل زمین شناسي موثر بر آتشکاری كه شامل مشخصات سنگ وتوده سنگ مي باشد مي توان به چگالي ومقاوت سنگ، درزه ها و لایه بندیهای موجود در توده سنگ و حفره ها و فضا های خالي درون زمین اشاره كرد. در این تحقیق با فرض یکسان بودن چگالي، مقاومت سنگ، عیارماده معدني ومشخصات ژئومکانیکي توده سنگ صرفا تاثیر امتداد و جهت شیب كانسار بر روی مقدار خرج ویژه مورد بررسي قرار گرفت. درمعدن زیرزمیني سرب و روی انگوران در سه جهت محتلف شامل مخالف جهت شیب كانسار، در جهت شیب كانسار و عمود بر جهت شیبكانسار )در امتداد كانسار( حفریاتي با ابعاد و الگوی انفجار مشابه ) 180 سیکل انفجاری( حفر گردید.پس از بررسي پترن های انفجاری در اینحفریات مشخص شد كه مقدار خرج ویژه در حفریات موافق جهت شیب، خلاف جهت شیب و در امتداد كانسار به ترتیب ۹۹ / 2 ، 26 / 2 ، 4۹ / 2كیلوگرم بر متر مکعب مي باشد. حدود 7۳ / 0 كیلوگرم بر متر مکعب با مقدار آن در حفریات مخالف جهت شیب كانسار بیشتر مي باشد. با توجه بهروش حفر معدن زیرزمیني انگوران به صورت كارگاه و پایه نامنظم اگر بتوان كل حفریات را در مخالف جهت شیب كانسار حفر نمود با تخمین 700،000 متر مکعب ماده معدني حدود 5 / 5 میلیارد تومان در هزینه معدنکاری در كل پروژه صرفه جویي مي شود.


کلمات کلیدي:

سرب و روي انگوران . انفجار . خرج ویژه . جهت شیب کانسار . هزینه معدنکاري

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرب و روي انگوران , انفجار , خرج ویژه , جهت شیب کانسار , هزینه معدنکاري ,
:: بازدید از این مطلب : 62
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد خرج ویژه در معدن مس سونگون با استفاده از روش های مبتنی بر ویژگی های توده سنگ برجا

خلاصه
ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگ برجا و شرایط زمین شناسی به عنوان پارامترهای غیر قابل کنترل بیشترین تاثیر را در نتایج آتشباری دارند. ازاین رو در طراحی الگوی انفجاری بهینه، مطالعه و شناخت کامل این پارامترها امری ضروری است. برای بررسی تاثیر ویژگیهای ژئومکانیکی تودهسنگ برجا، شرایط زمین شناسی و وضعیت ناپیوستگیها در مقدار خرج ویژه، با استفاده از دو شاخص قابلیت انفجار لیلی ) BI ( و شاخص خردایشسنگ مومیوند ) RFI ( خرج ویژهی پنچ الگوی آتشباری در معدن مس سونگون برآورد و با خرج ویژهی عملی در معدن مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج بررسی نشان میدهد که خرج ویژه برآورد شده با استفاده از روش شاخص خردایش سنگ ) RFI ( با مقادیر واقعی خرج ویژه مصرفی در معدن سونگون نزدیکی بیشتری دارد و حتی در مواردی با مقدار اجرا شده در معدن برابری میکند.


کلمات کلیدی:

توده سنگ برجا . شاخص قابلیت انفجار . شاخص خردایش سنگ . معدن مس سونگون . خرج ویژه

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توده سنگ برجا , شاخص قابلیت انفجار , شاخص خردایش سنگ , معدن مس سونگون , خرج ویژه ,
:: بازدید از این مطلب : 76
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی خرج ویژه الگوي آتشباري تونل

امروزه شبکه هاي عصبی مصنوعی ابزاري قدرتمند براي حل مسائل پیچیده از قبیل تخمین، تشخیص الگو و طبقه بندي انواع متغیرها هستند. در این تحقیق به منظور بررسی توانایی شبکه هاي عصبی در پیش بینی خرج ویژه آتشباري تونل، از دو نوع شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و پایه اي شعاعی مبتنی بر داده هاي الگوهاي آتشباري تونل انتقال آب از سد دوستی به مشهد که اخیرا اجرا شده است، براي مطالعه موردي استفاده شده است. 14 پارامتر از ویژگیهاي ژئومکانیکی توده سنگ، چالهاي انفجاري و نوع ماده ناریه بعنوان ورودي شبکه در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده مبین این است که شبکه هاي عصبی پس انتشار خطاي چند لایه و پایه اي شعاعی ارائه شده از توانایی بالایی در  پیش بینی خرج ویژه برخوردار بوده و می توان از آنها با اطمینان قابل قبولی بدین منظور استفاده کرد، با این حال از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه نتیجه و کارایی بهتري بدست آمده است.

واژه هاي کلیدي:

خرج ویژه، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه پرسپترون چند لایه، شبکه پایه اي شعاعی، تونل

نویسندگان :

مجید نیکخواه (دانشجو دکتراي مکانیک سنگ; دانشکده فنی و مهندسی; دانشگاه تربیت مدرس ; تهران)

مرتضی احمدي (دانشیار مکانیک سنگ; دانشکده فنی و مهندسی; دانشگاه تربیت مدرس; تهران)

نازبانو فرزانه (دانشجو دکتراي کامپیوتر; دانشکده فنی و مهندسی; دانشگاه فردوسی ; مشهد)

عباسعلی صبا (کارشناس زمین شناسی; شرکت مهندسی مشاور طوس آب ; مشه)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرج ویژه , شبکه عصبی مصنوعی , شبکه پرسپترون چند لایه , شبکه پایه اي شعاعی , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 1410
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه