<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک تایر ضایعاتی و متاکائولن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بتن . خرده لاستیک . متاکائولن . مقاومت فشاری

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن , خرده لاستیک , متاکائولن , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 497
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر بهسازی خاکهای رسی با استفاده از خرده لاستیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بهسازی فیزیکی و شیمیایی . خاکهای رسی . خرده لاستیک

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی فیزیکی و شیمیایی , خاکهای رسی , خرده لاستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 515
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روند تولید واستفاده از خرده لاستیک هاي فرسوده در بتن،آسفالت و قطعات بتنی

خلاصه
باتوجه به افزایش روز افزون استفاده از خودروها،به تبع آن تولید لاستیک هاي فرسوده نیز افزایش پیدا نموده است. بعنوان مثال تنها در ایالات متحده هر سال 270 میلیون لاستیکفرسوده تولید میگرددودر کشور ما نیز تخمین زده میشود که هر سال بیشاز 10 میلیون تایر فرسوده از دایره مصرف خارج شود.بازیافت این لاستیک ها وپژوهش در خصوص استفاده بهینه از آنها از اهمیت خاصی برخوردار است یکی از راههاي موثر استفاده وکاربرد این مواد در مهندسی عمران است. در این مقاله سعی شده است روند بازیافت لاستیک هاي فرسوده با توجه به بازدید عینی صورت گرفته وهمچنین ذکر برخی ازتحقیقات صورت گرفته در خصوص بررسی خصوصیات بتن حاوي ذرات خرده لاستیکی واستفاده خرده لاستیک در آسفالت آورده شودودر نهایت تولید آزمایشی جدول پرسی با استفاده از خرده لاستیک صورت گیرد.


کلمات کلیدي:

خرده لاستیک، بتن، مقاومت فشاري، آسفالت.

نویسندگان :

عبدالکریم عباسی دزفولی ،رضامنابی ، علی سلیمانی ورپشتی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرده لاستیک , بتن , مقاومت فشاري , آسفالت ,
:: بازدید از این مطلب : 682
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تأثیرخرده لاستیک بر خواص تحکیمی خاکهاي رسی متراکم شده

خلاصه
تولید و انباشت روز افزون لاستیکهاي فرسوده و ضایعاتی در دهههاي اخیر سبب بروز مخاطرات و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی در سراسر جهان شده است. در این مقاله امکان استفاده از خرده لاستیک به عنوان مصالح در مهندسی عمران با انجام آزمایشهاي تراکم و تحکیم ادئومتري بر روي نمونههاي مختلف خاكرس تسلیحشده با خرده لاستیک مورد بررسی قرار گرفته  20% و 30 % تهیه و آماده ،% است. نمونههاي آزمایشگاهی از مخلوط خاكرس با دو نوع خرده لاستیک با درصد هاي وزنی 10 گردیدند. نتایج حاصل از آزمایشها نشان داد که با افزودن خرده لاستیک، وزن مخصوص خشک حداکثر و درصد رطوبت بهینه نمونهها کاهش مییابد. همچنین نتایج آزمایشهاي تحکیم ادئومتري نشان میدهد که شاخص تحکیم نمونههاي مسلحشده با افزایش درصد خرده لاستیک کاهش و در مقابل شاخص تورم آنها افزایش مییابد. نشست تحکیمی در مخلوطهاي حاوي خرده لاستیک افزایش مییابد بطوریکه با افزایش درصد خرده لاستیک در مخلوط، میزان نشستپذیري افزایش مییابد.


کلمات کلیدي:

خاكرس، خرده لاستیک، تراکم، تحکیم، نشستپذیري، تسلیح

نویسندگان :

محرم اسدزاده ، حسین سلطانی جیقه

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاكرس , خرده لاستیک , تراکم , تحکیم , نشستپذیري , تسلیح ,
:: بازدید از این مطلب : 1011
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین درصد بهینه خرده لاستیک در ماسه جهت بهبود رفتار مکانیکی آن با استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس  (30×30 cm)

خلاصه
در این مقاله درصد بهینه خرده لاستیک در ماسه جهت افزایش پارامترهاي مقاومت برشی آن و همچنین تاثیر اضافه کردن خرده لاستیک روي مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، ماسه با (box 30×30 cm) منحنی نیرو تغییر مکان با استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس درصدهاي مختلف خرده لاستیک و همچنین تنش هاي نرمال مختلف مورد آزمایش برش مستقیم قرار گرفت و میزان درصد خرده لاستیک بهینه که به ازاي آن مقاومت برشی آن حداکثر می باشد، تعیین شده است. از آنجایی که مقاومت برشی خاك ها حاصل از زاویه اصطکاك داخلی و  چسبندگی می باشد، تاثیر خرده لاستیک روي هریک از این پارامترها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اضافه کردن خرده لاستیک باعث افزایش چسبندگی خاك و در نتیجه افزایش مقاومت برشی ماسه می شود، درحالیکه تاثیر خرده لاستیک در افزایش زاویه اصطکاك داخلی ناچیز می باشد. و از آنجایی که ماسه ها فاقد چسبندگی می باشند، اضافه کردن خرده لاستیک در جهت بهبود مقاومت برشی خاك بسیار موثر است. همچنین نتایج نشان می دهد افزایش خرده لاستیک باعث کاهش نسبی سختی خاك و افزایش ظرفیت شکل پذیري آن می شود.


کلمات کلیدي:

خرده لاستیک، درصد بهینه، مسلح کردن خاك، مقاومت برشی، آزمایش برش مستقیم

نویسندگان :

علیرضا شکوه فر ، محمود قضاوي ، سید عباس حسینی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرده لاستیک , درصد بهینه , مسلح کردن خاك , مقاومت برشی , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 856
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی مقاومت برشی مخلوط ماسه و خرده لاستیک

لاستیک دارای انعطافپذیری، مقاومت کشششی بالا ، دوام بالا و وزن سبک میباشد، از همین رو می توان از آنها می توان در پروژههای ژئوتکنیکی استفاده کرد. استفاده از لاستیک به عنوان مسلح کننده خاک هم از آلودگی محیط زیست هم از هزینه برای نگهداری و انبارکردن لاستیکهای فرسوده جلوگیری میکند و دیگر اینکه به عنوان مسلحکننده باعث بهبود خواص خاک میشود.هدف اصلی این پژوهش، بررسی رفتار تنش-کرنش و مقاومت برشی ماسه ریزدانهبابلسر مخلوط شده با خرده لاستیک است. خرده لاستیکهای مورد استفاده در آزمایشها در اندازه بین 1 تا 7 میلیمتر هستند. در این تحقیق که 10و 15 ،5 ،2 ، 10 سانتیمتر( انجام گرفته است. افزودن خرده لاستیک در درصدهای وزنی 0 × آزمایشها به وسیله دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس)قالب 10 به ماسه باعث افزایش زاویه اصطکاک داخلی، مقاومت برشی و شکلپذیری مخلوط ماسه-خرده لاستیک میشود.


کلمات کلیدی:

مقاومت برشی،خرده لاستیک، برش مستقیم

نویسندگان :

عیسی شوش پاشا (استادیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

سید محمود انوری (دانشجوی کارشناسی ارشدعمران دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی , خرده لاستیک , برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1771
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی نشست ماسه لای دار مخلوط شده با خرده لاستیک و کاربرد آن در بخش سابگرید راه آهن

با توجه به تولید روزافزون ضایعات لاستیکی ناشی از خودروها،دفع بهینه این ضایعات ضروری می باشد.مطالعات انجام شده در زمینه مهندسی ژئوتکنیک نشان میدهد که مخلوطهای خاک – خرده لاستیک دارای پتانسیل بالایی در جذب و کاهش ارتعاشات ناشی از اعمال نیروهای دینامیکی میباشند.همچنین با افزایش مقاومت برشی و ظرفیت باربری و...، و با رویکرد به حفاظت از محیط زیست می توانند در پروژههای مختلف راهسازی، پی ساختمان، خاکریزیهای پشت دیوار حایل، زهکش و... مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین در تحقیق حاضر بر آن شدیم تا با مطالعه قابلیت نشست پذیری مخلوطهای خاک و خرده لاستیک در سه ابعاد مختلف 20و 30 درصد، با استفاده از روشهای آزمایشگاهی و مقایسه نتایج حاصله با استانداردهای ، 3( میلیمتر و با درصدهای وزنی 10 ×3 ، 2×2 ، 1× از خرده لاستیک) 1 موجود در این زمینه، امکان استفاده از این مخلوطها را در زیرسازی خطوط ریلی مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مشاهده گردید که از انطباق مناسبی برخوردار می باشد، راهکار ارائه شده موجب افزایش خصوصیات مطلوب خاک می UIC ضمن آنکه با توصیه های آیین نامه طراحی خطوط ریلی گردد.


کلمات کلیدی:

خرده لاستیک، ماسه، نشست،کاهش ارتعاشات ، سابگرید راه آهن

نویسندگان :

احمد عباس زاده یخفروزان  (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک وپی ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آ.ش)

محمد حسین امینفر (استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز)

هوشنگ کاتبی (استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز)

علی امینفر (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک وپی ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آ.ش)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرده لاستیک , ماسه , نشست , کاهش ارتعاشات , سابگرید راه آهن ,
:: بازدید از این مطلب : 1580
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثیر هم زمان خرده لاستیک و پلیمر مایع بر پارامترهای مقاومتی خاکهای ماسه ای

این روشها را می توان با توجه به پیشینه تاریخی آنها به دو دسته استفاده از تسلیح کننده ها و تثبیت کننده های سنتی نظیر الیاف گیاهی و آهک وقیر و ... و مصالح و مواد نوین نظیر الیاف و بافته های پلاستیکی و لاستیکی و مواد شیمیایی نظیر انواع پلیمرها و ...نام برد. هدف اصلی این تحقیق بررسی خصوصیات مهندسی وفیزیکی خاکهای ماسه ای بد دانه بندی شده تثبیت شده با خرده لاستیک و نوعی رزین پلیمرمایع اوره فرمالدئید می باشد.در این وبرش مستقیم ونفوذپذیری انجام گردید،مشخص شدکه افزودن خرده لاستیک (CBR) تحقیق که بر اساس آزمایشات نسبت ظرفیت باربری کالیفرنیا ومقاومت برشی و چسبندگی ماسه شده وبرمیزان نفوذپذیری خاک CBR وپلیمر اوره فرمالدئید، هریک به تنهایی وبصورت هم زمان سبب افزایش مقدار تثبیت شده نیز تاثیر می گذارد؛ ضمن اینکه زاویه اصطکاک داخلی ماسه نیز به میزان کمی افزایش می یابد.قابل ذکر است جهت هریک ازحالات % ترکیب با خرده لاستیک و یا پلیمر و بصورت هم زمان نیز یک میزان درصد اختلاط بهینه وجود دارد که این میزان شامل 15 %خرده لاستیک و 1.1 رزین پلیمر مذکور در این تحقیق بدست آمد.

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک،خرده لاستیک،پلیمرمایع، CBR،مقاومت برشی

نویسندگان :

احمدجلیلی  (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

آرش توتونچی (استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت)

علیرضا باقری (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خرده لاستیک , پلیمرمایع , CBR , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1541
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی بهبود ظرفیت باربری پیهای مسلحشده با خرده لاستیک روی ماسه بابلسر

دراین پژوهش تاثیر استفاده از خرده لاستیک  (1-7 mm )در بهبود ظرفیت باربری خاک ماسهای بابلسر)سواحل خزر( مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظورتاثیر پارامترهای مختلفی از جمله درصد وزنی خرده لاستیک، عمق تقویت و درصد تراکم مخلوط روی نسبت ظرفیت باربری توسط نرمافزار Plaxis که بر پایه المان محدود میباشد، بدست آمده است.نتایج نشان میدهد با افزایش درصد وزنی خرده لاستیک و عمق تقویت، نسبت طرفیت باربری افزایش مییابد و در مخاوطهای با درصد تراکم پایینتر خرده لاستیک تاثیر بهتری دارد .

کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری، خرده لاستیک ، PLAXIS

نویسندگان :

عیسی شوش پاشا (استادیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

سید محمود انوری (دانشجوی کارشناسی ارشدعمران دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , خرده لاستیک , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 1560
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ویژگیهاي تغییرحجمی و تركخوردگی مخلوطهاي رس- خرده لاستیک

در این مقاله ویژگیهاي تغییرحجمی و تركخوردگی مخلوطهاي رس- خرده لاستیک با انجام آزمایش هاي تراکم، انقباض و تركخوردگی بررسی میشود. نتایج نشان می دهد با افزودن خرده لاستیک به خاك رس، وزن مخصوص خشک حداکثر و رطوبت بهینه کاهش یافته و میزان کاهش در مخلوط هاي با خرده لاستیک بالا بیشتر است. همچنین کرنش حجمی انقباضی و حد انقباض نمونهها با افزودن خرده لاستیک کاهش مییابد. مساحت سطح تركخورده و عمق تركها نیز در نمونههاي مخلوط در مقایسه با رس خالص کاهش یافته و در نمونه با 30 % خرده لاستیک به کمترین حد میرسد. این مطالعه امکان استفاده از مخلوطهاي رس - خرده لاستیک را به عنوان مصالح مناسب و ارزان در بهبود رفتار انقباضی و تركخوردگی خاكهاي ریزدانه در پوشش مدفنهاي بهداشتی پیشنهاد میکند.


کلمات کلیدي:

خاكهاي رسی، خرده لاستیک، انقباض، تركخوردگی، پوشش مدفن بهداشتی

نویسندگان :

حسین سلطانی جیقه (عضو هیئت علمی و استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان)

محرم اسدزاده (دانشجوي کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

وحید معرفت (عضو هیئت علمی و مربی گروه عمران، مجتمع آموزش عالی بناب)

امین ارثی زاد (دانشجوي کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاكهاي رسی , خرده لاستیک , انقباض , تركخوردگی , پوشش مدفن بهداشتی ,
:: بازدید از این مطلب : 1408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه