<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثر هوازدگی شیمیایی برخواص فیزیکی ومقاومت کششی ملات سیمان

 

 

 

کلمات کلیدی :

ملات سیمان . خواص فیزیکی . خواص مکانیکی . هوازدگی شیمیایی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ملات سیمان , خواص فیزیکی , خواص مکانیکی , هوازدگی شیمیایی ,
:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خواص مکانیکی و جمعشدگی ملات های ژئوپلیمری با پایه روباره و پومیس به منظور استفاده به عنوان روکش در سازه های بتنی

خلاصه
امروزه مصالح ژئوپلیمری بدلیل ویژگیها و برتریهای خاصی که نسبت به مصالح پایه سیمان پرتلندی دارند )مصرف کمتر انرژی در فرآیند تولید،انتشار کمتر گازهای آلاینده، خواص مکانیکی و دوام مناسب و ...( بیش از پیش، در معرض توجه مهندسین کشورهای مختلف قرار گرفته اند.در این مقاله، با توجه به دسترسی مناسب به روباره کوره آهنگدازی و پومیس در کشور، عملکرد ملاتهای ژئوپلیمری ساختهشده از این مواد پایهدر مقاومت فشاری، جمعشدگی ناشی از خشکشدن و مقاومت چسبندگی مورد بررسی قرار گرفتهاست. مقاومت چسبندگی نمونههای ملاتژئوپلیمری به بتن پایه در سنین مختلف از مقاومت جسبندگی ملات سیمان پرتلندی شاهد بیشتر بودهاست. همچنین میزان جمعشدگی نمونههایملاتهای ژئوپلیمری بیش از نمونههای ملات سیمان پرتلندی شاهد بودهاست. استفاده از 01 درصد پومیس بهجای روباره باعث کاهش جمعشدگینمونههای ملات ژئوپلیمری میگردد. همچنین نتایج نشان میدهد استفاده از منیزیماکسید تاثیر بهسزایی در کنترل میزان جمعشدگی ملاتهای ژئوپلیمری دارد.


کلمات کلیدی:

ژئوپلیمر . روباره . پومیس . جمعشدگی . خواص مکانیکی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوپلیمر , روباره , پومیس , جمعشدگی , خواص مکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 289
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر نانو ذرات دو بعدی بر خواص کامپوزیت های سیمانی

خلاصه
نانو ذرات دوبعدی از جمله گرافن، اکسید گرافن، نانو رسها و اخیرا نانو ذرات نیترید برون به دلیل خواص مکانیکی بالا و نیز ساختار دوبعدی کهدارند به عنوان یک افزودنی موثر در بهبود خواص مختلف کامپوزیتهای سیمانی مورد توجه قرار گرفتهاند. هدف این مقاله شرح مقایسهای اثر ایننانوذرات بر خواص مختلف کامپوزیتهای سیمانی و ترکیبات خاص بتن است. نتایج تحقیقات نشانگر آن است که از مهمترین ویژگیهای موثر ایننانوذرات بر ماتریسهای سیمانی می توان به بهبود خواص مکانیکی )مقاومتهای خمشی، فشاری و کششی(، کارایی، دوام، درجه و سرعتهیدراتاسیون، ممانعت از انتشار ترک، کاهش تخلخل و بهبود میکروساختار ترکیبات سیمانی اشاره کرد. این مواد به دلیل سطح ویژه بالایی کهدارند در مقایسه با نانوذرات صفر بعدی یا تک بعدی با درصدهای پایینتری نسبت به نانوذرات ذکر شده قابلیت بهبود خواص ماتریس سیمانی مورد نظر را دارند.


کلمات کلیدی:

نانو کامپوزیت بتنی . نانو ذرات دوبعدی . خواص مکانیکی . درصدهای بهینه 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانو کامپوزیت بتنی , نانو ذرات دوبعدی , خواص مکانیکی , درصدهای بهینه ,
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تجربی اثر اجزاي الاستومر، بر روي خواص مکانیکی و دینامیکی آمیزه های جداسازی لرزه ای

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

جداساز لرزه ای . نشیمن لاستیکی . آمیزه الاستومری . خواص مکانیکی . خواص دینامیکی . مطالعه تجربی

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جداساز لرزه ای , نشیمن لاستیکی , آمیزه الاستومری , خواص مکانیکی , خواص دینامیکی , مطالعه تجربی ,
:: بازدید از این مطلب : 247
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر افزودنی ها بر دوام بتن خود متراکم

خلاصه
تحقیقات نشان میدهد دوام بتن خود متراکم در برابر حملات طبیعی و یا عوامل فیزیکی و شیمیایی باعث افزایش طول عمر سازه های ساخته شده با بتن خودمتراکم نسبت به سازه های با بتن معمولی است. حجم مواد پودری مورد استفاده در بتن خود متراکم نسبت به سایر انواع بتن بیشتر است. مواد پودری مورد استفاده در این بتن علاوه بر تاثیر بر خواص پایداری بتن خود متراکم تاثیر قابل توجهی نیز بر خواص سخت شده بتن خواهد داشت. در این مقاله با بررسی پژو هش های انجام شده در زمینه تاثیر افزودنی ها بر دوام بتن خود تراکم، انواع افزودنی های موثر و نتایج حاصل از کاربرد آنها بیان شده است. این افزودنی ها شامل الیاف، زباله لاستیک تایر، مواد حباب ساز، پوزولان هایی هم چون نانوسیلیس، دوده سیلیس، زئولیت طبیعی، متاکائولین و خاکستر بادی است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ها با ترکیب این افزودنی ها در مخلوط بتن خود متراکم، می توان ضمن حفظ خواص مکانیکی، خواص دوامی را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش داد.


کلمات کلیدی:

بتن خود متراکم، دوام، پوزولان، خواص مکانیکی

نویسندگان :

معصومه سپهرینیا ، سیما صالحی ، دکترمهدی خداداد سریزدی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن خود متراکم , دوام , پوزولان , خواص مکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 604
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان و شرایط عمل آوري بر روي خواص مکانیکی بتن

خلاصه
بتن بعنوان یکی از پرمصرف ترین و کاراترین مصالح ساختمانی سال هاست که مورد توجه دست اندرکاران صنایع عمرانی قرار گرفته است. این محصول سودمند با در نظر گرفتن برخی موارد می تواند به خواص مهندسی مطلوب خود دست یابد که عدم رعایت این موارد میتواند یکی از معایب مهم پروژهاي بتنیکه همانا خواص مکانیکی ضعیف بتن باشد گردد. در این تحقیق، مسآله تاثیر توآم نسبت آب به سیمان و نحوه عمل آوري که از تاثیرگذارترین عوامل بر روي افزایش مقاومت در طول عمر بتن می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. بی توجهی به مسآله عمل آوري باعث تخریب بسیاري از زیرساخت هاي عمرانی نظیر پلهاي جاده اي، سازه هاي بنادر و همچنین لوله هاي آب رسانی شده است. در بررسی صورت گرفته، خواص مکانیکی بتن شامل مقاومت فشاري، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته، وزن مخصوص و جذب آب در شرایط مختلف بدست آمده است . بررسی ها نشان از تاثیر شدید نسبت آب به سیمان و شرایط عمل آوري بر روي خواص مکانیکی بتن دارد به نحوي که با افزایش نسبت آب به سیمان هر چه به شرایط واقعی نگهداري بتن که همان محیط طبیعی می باشد نزدیک می شویم خواص مکانیکی افت پیدا می کند.


کلمات کلیدي:

بتن ، خواص مکانیکی، نسبت آب به سیمان، شرایط عمل آوري

نویسندگان :

سیدمیثم مسلمی حسینی  ، مرتضی حسینعلی بیگی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن , خواص مکانیکی , نسبت آب به سیمان , شرایط عمل آوري ,
:: بازدید از این مطلب : 732
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 12 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خواص مکانیکی ملات ساخته شده با ماسه سیلیسی ویژه با استفاده از آب مغناطیسی

خلاصه
در دو دههي اخیر درکشورهایی مانند روسیه و چین تکنولوژي پیشرفته و جدیدي به نام تکنولوژي آب مغناطیسی مطرح شده است. در سالهاي اخیر، تحقیقات گستردهاي پیرامون استفاده از تکنولوژي مغناطیسی در صنعت ساخت بتن انجام گرفته است که نتایج مطلوب و رضایتبخشی در بهبود پارامترهاي مقاومتی و کارایی بتن حاصل شده است. استفاده از این تکنولوژي در صنعت ساختمان حائز اهمیت میباشد بطوریکه در مقاومسازي و مهندسی ارزش در صنعت ساختمان کاربرد دارد. در این تکنولوژي، میدان مغناطیسی بر روي اجتماع مولکولهاي آب اثر گذاشته و باعث پخششدگی آنها میشود که در نتیجهي آن تعداد مولکولهاي شرکت کننده در واکنش هیدراسیون سیمان افزایش مییابد. القاي میدان مغناطیسی باعث کاهش کشش سطحی آب میشود که در این صورت قدرت حلالیت آب افزایش و درجهي سختی کاهش مییابد. در این پژوهش، نمونهها از ملات ماسه سیلیسی با دانهبندي ویژه در قالبهاي استاندارد ساخته شده است. نمونهها در چهار گروه، شامل نمونهي شاهد(آب معمولی) و نمونههاي کنترل(آب مغناطیسی شده با گذردهیهاي متفاوت) تحت آزمایش قرار گرفتهاست. نتایج آزمایش نشان میدهد  تعداد گذردهی بهینهي آب از دستگاه القاي میدان مغناطیسی، یک بار بودهاست و با افزایش تعداد گذردهی آب از دستگاه القاي میدان مغناطیسی، اثر القاي میدان مغناطیسی روي آب و در نتیجه خواص مکانیکی ملات ماسه سیلیسی کاهش مییابد. سپس نمونههاي فشاري و کششی با آب معمولی و آب مغناطیسی شده با یک بار گذردهی از دستگاه القاي میدان مغناطیسی ساخته شدهاست. نتایج آزمایش نشان میدهد مقاومت فشاري ملات ماسه سیلیسی % 23 افزایش یافته ولی مقاومت کششی تغییر محسوسی نداشتهاست. همچنین مقایسهي مقاومت فشاري 7 و 24 روزهي ملات ماسه سیلیسی با آب معمولی و آب مغناطیسی نشان میدهد روند کسب مقاومت ملات ماسه سیلیسی با آب مغناطیسی سریعتر از روند کسب مقاومت ملات ماسه  سیلیسی با آبمعمولی است که این مسئله در کارهاي ساختمانی و پروژههاي عظیم حائز اهمیت میباشد.


کلمات کلیدي:

آب مغناطیسی، ماسه سیلیسی ویژه، خواص مکانیکی،کارای

نویسندگان :

عرفان آریا ، فرهاد کشاورزیان ، آذر رمضانپور ، مسعود زینی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب مغناطیسی , ماسه سیلیسی ویژه , خواص مکانیکی , کارای ,
:: بازدید از این مطلب : 774
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه