<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاربرد حفاظت کاتدي در ساختمان هاي اسکلت فلزي

چكیده
خوردگی در سازه هاي فلزي از اوائل قرن بیستم سبب صدمات جدي به یکپارچگی و ظاهر بسیاري از سازه هاي مهم تاریخی شده است. تکنولوژي هاي تعمیرات متداول ، گران و مشکل زا هستند و ممکن است موجب شوند تا سازه هاي حساس به چیزي بیشتر از بازسازي هاي مدرن تبدیل شوند. علاوه بر این، روشهاي تعمیر سنتی لزوما سبب افزایش عمر کافی سازه نمی شوند.حفاظت کاتدي می تواند به عنوان اولین راهکار مهندسی براي حل مشکلات مربوط به خوردگی آلیاژ آهنی دیده شود. پیشرفتهاي اخیر در طراحی و کنترل آند و نظارت بر سخت افزار، این تکنیک را براي استفاده در سازه هاي اسکلت فلزي به روشی که هم از نظر تجاري و هم از نظر حفاظتی قابل قبول باشد مناسب ساخته است. حفاظت کاتدیکابزاري است در خدمت بشر ، براي آن که بتواند از خسارت ناشی از خوردگی تأسیسات و سازه هاي فلزي بکاهد ، خسارتی که هر چند از دیرباز با آدمی عجین شده است ، ولی می توان گفت زائیده تکنولوژي و گسترشروز افزون مدرنیته درجوامع بشري است ، که خوردگی یا همان زوال و انهدام فلز در اثر ترکیب شیمیایی با محیط اطراف ،بیش از پیش رخ می نمایاند. حفاظت کاتدیک که کاربردي ترین ابزار در پیشگیري از خوردگی سازه هاي مدفون در صنایع نفت و گاز ، پتروشیمی ، آب وفاضلاب و نیروگاهی است ، سازه را در پیل خوردگی به کاتد تبدیل می نماید ؛ عموما از دو روش کاربردي براي حفاظت بهره می برند : سیستم حفاظتی گالوانیکی با کمکآند هاي فنا شونده که از لحاظ الکتروشیمیایی الکترونگاتیوتر از سازه اي است که بناست حفاظت شود ، روش دیگر استفاده از تزریق جریانی است ، که انرژي سازه اي را که بناست حفاظت  تغذیه می نمایند .این مقاله به بررسی عملی بودن حفاظت کاتدي ساختمان هاي اسکلت فلزي پرداخته DC شود را از یک منبع است.

واژههاي کلیدي:

اسکلت فلزي ، خوردگی، حفاظت کاتدي، آند

نویسندگان :

توماج چمنی ، فروغ طرفی ،شهاب طرفی  ، ناصر الهی ، جمشید سلحشور

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اسکلت فلزي , خوردگی , حفاظت کاتدي , آند ,
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر نانوسیلیس در پیشگیري از خوردگی بتن معمولی

خلاصه
خوردگی آرماتورهاي فولادي درون بتن مهمترین عامل انهدام ناگهانی سازه هاي بتنی است. یکی از راه هاي پیشگیري خوردگی آرماتورها، افزودن مواد پوزولانی به مخلوط بتن است در این مقاله تأثیرات نانو سیلیس با درصدهاي وزنی متفاوت در نمونه هاي بتن معمولی غوطه ور در محلول کلرید سدیم 5% درصد که با ولتاژ 12 ولت، خوردگی آنها تسریع شده است بررسی شد. نتایج آزمایشات با استفاده از روش الکتروشیمیایی پلاریزاسیون خطی در مدت 2 ماه مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مشاهده شد که افزودن نانو سیلیس به بتن، نفوذپذیري آنرا کاهش و در درصدهاي وزنی کم، نانوسیلیس باعث بهبود خواص مقاومت به خوردگی بتن می شود.


کلمات کلیدي:

پوزولان ،خوردگی ، پلاریزاسیون خطی، تسریع شد

نویسندگان :

امیر چهکندي ، محمود میري ، محمدرضا سهرابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان , خوردگی , پلاریزاسیون خطی , تسریع شد ,
:: بازدید از این مطلب : 573
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کنترل ایمنی سازه هاي بتنی با حسگر فیبر نوري

خلاصه
فیبر نوري یکی از محیط هاي انتقال داده با سرعت بالا می باشد و کاربرد گسترده اي در شبکه هاي تلفن شهري و بین شهري ، شبکه هاي کامپیوتري و اینترنت دارد. استفاده از حسگرهاي فیبر نوري در سازه هاي بتنی اولین بار به وسیله آقاي "مندت" پیشنهاد شد و سپس چندین گروه تحقیقاتی در ایالت متحده و اروپا کاربرد انواع حسگر فیبر نوري جایگذاري شده یا متصل شده به سازه هاي بتنی مسلح را گزارش دادند. نیاز به کنترل ایمنی ، تعمیر و بهبود سازه هاي بتنی هر ساله در حال افزایش می باشد لذا نمایش سلامت سازه بصورت تخمینی به منظور حفظ عملکرد و امنیت آن از نطر افتصادي کاملا مورد نیاز می باشد. حسگرهاي فیبرهاي نوري به دلیل هدایت نور بسیار عالی و مزایاي حس گري نظیر ضد الکترومغناطیسی و ضد خوردگی بودن به عنوان بهترین حسگر از دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفته است. باتوجه به اینکه فیبرهاي نوري داراي اندازه هسته و حفره هاي بزرگتري نسبت به دي اکسید سیلیسیم رایج می باشند ، قادر به جذب نور در زاویه بزرگتر از 60 درجه بوده و یک سیستم هدایت نور بهتري را ارائه می دهند. لذا فیبر هاي نوري می توانند مزایاي شکل پذیري و انعطاف پذیري در محیط هاي با شرایط آب و هوایی خیلی نامساعد را از خود نشان دهند لذا به عنوان ابزاري غیر مخرب براي ارزیابی وضعیت سازه هاي عمرانی در حال ظهور و پیشرفت می باشند. توسعه یک حسگر فیبر نوري به دلیل قدرت تشخیص بالاي آنها و کم هزینه بودن براي تشخیص خرابی در بتن که ناشی از خوردگی فولاد و یا افزایش میزان کرنش و ترك در بتن است امري ضروري در جهت نظارت و کترل ایمنی سازه هاي بتنی مسلح می باشد. زیرا این حسگرها به آسانی در داخل بتن تعبیه و براي اندازه گیري مستقیم میزان کرنش داخلی و نیز میزان خوردگی فولاد در سازه هاي بتنی بکار می روند .در این تحقیق که نتیجه طرح پژوهشی می باشد به مفهوم و مزایاي فیبر نوري و اجزاء مختلف آن ، کاربرد فیبر در بتن و تولید بتن الیافی وکاربرد حسگر (سنسور) فیبر نوري در بتن اشاره شده و نیز به پدیده خوردگی در بتن و خرابی هاي شیمیایی ناشی از عوامل محیطی ( خرابی سولفاتی و خرابی کلروري) پرداخته و در ادامه دو روش جدید و متداول کنترل ایمنی سازه هاي بتنی با کنترل کرنش در سازه و همچنین کنترل ایمنی سازه هاي بتنی مسلح با کنترل میزان خوردگی فولاد در بتن به وسیله حسگر فیبر نوري آورده شده است.


کلمات کلیدي:

خوردگی ، سازه هاي بتنی ، حسگر ، فیبر نوري ، ایمن

نویسندگان :

صابر رحیمی، روح الله صحرائی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خوردگی , سازه هاي بتنی , حسگر , فیبر نوري , ایمن ,
:: بازدید از این مطلب : 975
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر محیط دریا بر رفتار خستگی اتصالات لوله اي جوشی سکوهاي دریایی

خلاصه
از مهمترین پدیده هایی که عمرسازه هاي دریایی مثل سکو را به شدت کاهش می دهد، پدیده خستگی است.سکوها بدلیل قرارگرفتن در محیط دریا، در معرض دائم بارهاي متناوب ناشی از موج می باشند به همین دلیل کلیه اعضاء سکوها تحت پدیده خستگی قرار دارند. که باید این موضوع را طوري در طراحی اعمال کرد که عمر خستگی از عمر بهره برداري سکو بیشتر باشد. از طرفی سکوهاي دریایی به علت قرار گرفتن در محیط دریا به شدت در معرض پدیده خوردگی می باشند که این پدیده به شدت بر پدیده خستگی سکو تأثیرگذار می باشد وعمر خستگی را کاهش می دهد. در این مقاله سعی بر آن شده است که اثر محیط دریا بر عمر خستگی و در نتیجه عمر سکو مورد بررسی قرار گیرد.


کلمات کلیدي:

خستگی سکوها، خستگی ، خوردگی ، اتصالات جو

نویسندگان :

مصباح سایبانی ، داریوش ملکی ، سعید دهش

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خستگی سکوها , خستگی , خوردگی , اتصالات جو ,
:: بازدید از این مطلب : 700
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه