<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مروری بر خصوصیات حرارتی خاک و روش های تعیین آن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

هدایت حرارتی . تبادل گرمایی . درجه اشباع . رسانش گرمایی خاک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هدایت حرارتی , تبادل گرمایی , درجه اشباع , رسانش گرمایی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات تنش موثر بر مدول برشی ماکزیمم ماسه غیر اشباع در مسیر خشک شدگی

خلاصه
 در ارزیابی نشست خاک های ماسه ای غیر اشباع متغیرهای مختلفی دخیل می باشند. در این میان مدول برشی در کرنش های کوچک و ، Gmax حالت تنش خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. تحقیقات اخیر نشان داده اند که درجه اشباع و تر و خشک شدگی های متوالی اثرات قابلتوجهی بر روی سختی برشی خاک ها در حالت غیر اشباع دارند. بنابراین لایه خاک، بسته به درجه اشباع و شرایط آب و هوایی فصلی، رفتارمتفاوتی را تجربه می کند. در این پژوهش با بهره گیری از مفهوم منحنی مشخصه تنش مکشی، اثر تنش موثر به عنوان پارامتری مهم و تاثیر گذار برروی مدول برشی ماکزیمم ماسه غیر اشباع در طول منحنی خشک شدگی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. بدین منظور سلول سه محوری اصلاحشده ای که در آن المان های خمشی تعبیه شده اند به همراه سیستم کنترل درجه ی اشباع و مکش ساختاری ساخته شد. براساس یافته های اینمطالعه، تغییرات مدول برشی ماکزیمم حین پروسه خشک شدگی بیشتر تابع تغییرات تنش موثر اعمالی است تا تغییرات درجه اشباع. نتایج همچنیننشان دادند که در محدوده تغییرات کم درجه اشباع از حالت اشباع اولیه، با افزایش مکش ساختاری مدول برشی ماکزیمم ابتدا تا مقدار بیشینه ای افزایش یافته و سپس افزایش مکش فراتر از مکش متناظر با نقطه ورود هوا منجر به کاهش قابل توجهی در مدول برشی میگردد.


کلمات کلیدی:

مدول برشی ماکزیمم . ماسه غیر اشباع . تنش مکشی . مکش ساختاری . درجه اشباع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول برشی ماکزیمم , ماسه غیر اشباع , تنش مکشی , مکش ساختاری , درجه اشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 353
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي نحوه تغييرات پارامترهاي ديناميكي ماسه هاي غير اشباع در محدوده كرنشهاي مختلف با آزمايش برش ساده تناوبي

خلاصه
در اين تحقيق، آزمايش هاي برش ساده تناوبي به منظور ارزيابي نحوه تغييرات خصوصيات ديناميكي ماسه هاي بابلسر و تويورا در سطوح اشباع5 و ،0/ 50 و 75 % انجام گرفت. نمونه ها داراي شرايط مختلفي از لحاظ چگالي نسبي و تنش تحكيمي بوده و در دامنه كرنش هاي برشي 5 ،250% مقاديرمدول برشي با افزايش تعداد سيكل بارگذاري ثابت بوده و / %10 تحت بار تناوبي قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد كه در كرنش 5ضريب ميراييكاهش مي يابد. اين مقادير در كرنشهاي 5 و 10 %، در درجات اشباع 25 و 50 % به ترتيب افزايش و كاهش يافته و در درجه اشباع75% هر دو كاهش مي يابند. همچنين با افزايش تنش تحكيمي، مقادير مدول برشي و ضريب ميرايي به ترتيب افزايش و كاهش مي يابند.


كلمات كليدي:

ماسه . مدول برشي . ضريب ميرايي . برش ساده تناوبي . درجه اشباع .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , مدول برشي , ضريب ميرايي , برش ساده تناوبي , درجه اشباع , ,
:: بازدید از این مطلب : 221
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر درجه ی اشباع هسته رسی بر رفتار سد خاکی تحت بارانفجار

از آنجا که درجه اشباع هسته رسی در سدهای خاکی با گذشت زمان افزایش می یابد، مطالعه تاثیر عامل درجه اشباع بر روی رفتار سازه ای این سدها تحت بار انفجار، امکان ارزیابی و شناخت بهتر عملکرد سدهای خاکی تحت اثر بارهای ناشی از انفجار رابرای مهندسین فراهم می کند. درای پ نژوه ی شکسدخاکیباهستهرسی با درجات اشباع مختلف مصالح هسته (خشک، نیمه اشباع و بااستفادهازمدلهایموجوددرادبیاتفنی،مدلشدهوباانجام انفجار برروی تاج AUTODYN 2D اشباع)درنرمافزار سدموردتحلیلقرارمیگیرد و با مقایسه پارامترهای موج انفجار، توزیع تنش و کرنش و خرابی های ایجاد شده اثر درجه ی اشباع و نقش آن در مکانیزم های خرابی مشخص می شود.


کلمات کلیدی:

سدخاکی،بارهایانفجاری،درجه اشباع،هسته رسی،مکانیزمخرابی

نویسندگان :

امین قلیزاد(استاديارگروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی)

عیسی حسینزاده (دانشجوي كارشناسی ارشدمهندسی سازه دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدخاکی , بارهایانفجاری , درجه اشباع , هسته رسی , مکانیزمخرابی ,
:: بازدید از این مطلب : 1299
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدل نشست تحکیمی خاکهایریزدانه رسی نیمه اشباع (مطالعه موردی رس رشت)

علم مکانيک خاک كلاسيک، به بررسي رفتار مهندسي خاكها در حالت كاملاً اشباع مي پردازد،و این در حالي است كه رفتار خاكهای نيمه اشباع تفاوت زیادی با رفتار آنها در شرایط كاملاً اشباع دارد. از طرفي بخشهای بزرگي از لایه های سطحي زمين كه سهم اصلي در تحمل بارهای وارده را دارند و در محدوده تنش های رو سازه هستند ، از خاكهای نيمه اشباع تشکيل شده اند.مشکلات آزمایشگاهي و پيچيدگي های تئوری ، همانند اندازه گيری مستقيمِ مکش، سبب گردیده است ، توسعه و پيشرفت درک رفتار خاكهای نيمه اشباع به كندی پيش رود.در این پژوهش به بررسي نشست تحکيمي خاک ریزدانه رسي نيمه اشباع با توجه به پارامترهای مؤثر ساده آزمایشگاهي پرداخته شده است. برای مطالعه نشست تحکيمي خاک رس ،مجموعه ای از آزمایشهای تحکيم یک بعدی، در دو حالت اشباع و نيمه اشباع انجام شده اند. در ادامه با استفاده از نتایج و داده های آزمایشگاهي بدست آمده ، یک مدل تجربي ساده به صورت تابع لگاریتمي ، برای تعيين نشست تحکيمي خاكهای ریزدانه رسي رشت،در حالت نيمه اشباع بر اساس پارامترهای مؤثر ساده آزمایشگاهي ارائه گردید.اساس كار در این رابطه ، سير تدریجي و پيوستگي روند نشست تحکيمي از حالت نيمه اشباع به اشباع كامل است.پارامترهای مؤثر مورد استفاده در رابطه مذكور،درجه اشباع ، وزن مخصوص خشک و نشانه فشردگي مي باشند.هدف اصلي در این تحقيق ، ارائه رابطه نشست تحکيمي خاك هایریزدانه رسي نيمه اشباع بدون در نظرگيری اثرات مکش و از طریق آزمایش نمونه ها در آزمایشگاههای معمول ژئوتکنيک و مکانيک خاک است ، تا مدل مذكور كاربرد عمومي و آسان داشته باشد .


کلمات کلیدی:

خاکهای نیمه اشباع ، نشست تحکیمی ، مکش ماتریک ، درجه اشباع ، مدل تجربی لگاریتمی

نویسندگان :

علی شفیعی (کارشناس ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی،دانشگاه گیلان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای نیمه اشباع , نشست تحکیمی , مکش ماتریک , درجه اشباع , مدل تجربی لگاریتمی ,
:: بازدید از این مطلب : 1449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه