<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

دانلود نسخه 2018 (R2 v9.1.1.16749) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی بررسی تأثیر بار راک بولت بر رشد ترک از درزه های Y شکل

خلاصه
شکل مدلسازی شود. با Y تأثیر نیروی وارده از طرف راکبولت بر روی درزۀ franc 2d در این مقاله سعی شده که با استفاده از نرمافزارو )α( و همچنین تغییر زاویۀ درزۀ کوچک نسبت به درزۀ بزرگ )β( انجام شدن این مدلسازی که با تغییر زاویۀ درزۀ بزرگ نسبت به افقطول درزۀ بزرگ است، انجام گرفته است، مدلسازی در چهار حالت مورد بررسی a 2 از مرکز محل اعمال نیرو که a همچنین با فاصله درزۀ024 و 004 درجه، اثر نیروی راکبولت بررسی ،044 ،04 ،04 ، بین 04 α و تغییر زاویۀ β قرار گرفت. در سه حالت اول با ثابت در نظر گرفتن β 04  و 04 تغییر میکرد، که در این حالت با افزایش زاویۀ ، بین 4 β متغیر انتخاب شد. زاویۀ β زاویۀ ،α شد. سپس با ثابت در نظر گرفتن گسترش ترک کاهش یافت.

کلمات کليدی:

راکبولت . درزه . franc 2d . رشد ترک . زاویه داری درزه Y شکل

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , راکبولت , درزه , franc 2d , رشد ترک , زاویه داری درزه Y شکل ,
:: بازدید از این مطلب : 694
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيشبينی تنشهاي برشی در تقاطع درزه و پيچ سنگ با استفاده از روشهاي تحليلی و عددي

چكيده
پارامترهای زیادی از جمله قطر چال، ضخامت و خصوصیات اتصال، خواص مکانیکی تودهسنگ، دوغاب و پیچسنگ، خصوصیات سطحپروفیل و همچنین پیشتنیدگی در مکانسیم انتقال بار پیچسنگها اثر دارند و یکی از مهمترین این پارامترها پروفیل پیچسنگ می-باشد. کارایی سیستم تقویت پیچسنگها به خوبی شناخته شده است ولی تاکنون در خصوص بهینهسازی پروفیل پیچسنگ کهمستقیماً در انتقال بار بین پیچسنگ و دوغاب مشارکت دارد، مطالعات زیادی انجام نشده است. هدف از این تحقیق، ارائه مدل تحلیلیجهت پیشبینیتنشهای برشی در تقاطع درزه و پیچسنگهای تمام تزریقی با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی میباشد. ازمشخصات این مدل، لحاظ نمودن پروفیل پیچسنگ در سنگهای درزهدار تحت شرایط کشش پیچسنگ میباشد. این مدل با توسعهمدلهای فارمر، لی و استیل بورگ، ایندراتنا، کاو و همکاران و داس و همکاران به دست آمده است. برای اعتبار سنجی مدل تحلیلی،دو پیچسنگ با پروفیلهای متفاوت توسط نرم افزار آنسیس مدلسازی شده است. نتایج بررسیهای تحلیلی و عددی نشان داد کهحداکثر تنش برشی در تقاطع درزه و پیچسنگ متمرکز شده است و نرخ تنشهای برشی ایجاد شده از طرف پیچسنگ به سمتسنگ به صورت نمایی کاهش مییابد. بنابراین با کشش پیچسنگ تحت تنش 333 مگاپاسکال، حداکثر تنش برشی ایجاد شده در17 و 7 مگاپاسگال بوده و به عبارتی دیگر با افزایش ارتفاع آج، نسبت تنش- /8 ،171/ پیچسنگ، دوغاب و سنگ درزهدار به ترتیب 93 افزایش مییابد. مقایسه نتایج تحلیلی و عددی نشان دهنده انطباق خوبی بین نتایج / 3 به 22 / های برشی به تنشهای کششی از 21روشهای مذکور میباشد.


واژه هاي کليدي:

پیچسنگ . تنش برشی . درزه . روشهای تحلیلی و عددی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیچسنگ , تنش برشی , درزه , روشهای تحلیلی و عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 490
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر ترک ها روی مقاومت باربری سنگ ها

اثر ترک ها روی مقاومت باربری سنگ ها

کلمات کلیدی :

ناهمسانگردی . مقاومت فشاری . درزه . ناپیوستگی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ناهمسانگردی , مقاومت فشاری , درزه , ناپیوستگی ,
:: بازدید از این مطلب : 729
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی تأثیر عوامل هندسی و ژئومکانیکی درزه بر انتشار امواج حاصل از بارگذاری دینامیکی انفجار

چکیده 
 به دلیل دو جز عمده توده سنگ، قسمتهای بکر و ناپیوستگی، بررسی رفتار آن روند پیچیدهای است. بگونهای که ناپیوستگیها کنترل کننده رفتار توده سنگ میباشند. از طرفی بارگذاری دینامیکی همواره به عنوان منبع انرژی حائز اهمیت بوده است. در اثر انفجار ماده منفجره به عنوان نمونهای از بارگذاری دینامیکی در داخل یک محیط پیوسته در زمان کوتاهی، انرژی قابل توجهی آزاد میگردد. گذشت زمان و وجود درزه به عنوان یکی از مهمترین ناپیوستگیهای توده سنگی، باعث تضعیف موج انتشاری حاصل از انرژی آزاد شده میشود. بنابراین تحلیل، طراحی و حفاظت سازههای سطحی و زیرزمینی ملزوم درک صحیح از عوامل هندسی و ژئومکانیکی توده سنگ درزهدار و تأثیر این عوامل بر میرایی امواج ناشی از بارگذاری دینامیکی است. در این مقاله، تحلیل عددی تأثیر عوامل مذکور بر تضعیف موج انتشاری دینامیکی حاصل ازانفجار با استفاده از نرم- که برای مدلسازی محیطهای ITASCA که از سری نرمافزارهای گروه UDEC افزار اجزاء مجزا ناپیوسته تهیه شده، استفاده شده است. عوامل هندسی در نظر گرفته شده تعداد و فاصلهداری مورد تحلیل jkn و jks درزه که بیانگر موقعیت درزه نیز بوده و برای عوامل ژئومکانیکی دو عامل قرار گرفته شده است. نتایج بیانگر کاهش تنش برشی در نقطه شاهد برای دو حالت افزایش تعداد درزه از بدون درزه تا 3 درزه و نیز برای افزایش فاصلهداری از نیم متر، 1 متر و 2 متر بوده در حالی که زمان رسیدن این موج تنش برشی به نقطه شاهد افزایش مییابد. در مورد عوامل jks ناحیه پلاستیک افزایش مییابد که مقدار افزایشی برای ، jkn و jks ژئومکانیکی، با افزایش است. علاوه بر این با افزایش تعداد درزه، ناحیه پلاستیک اطراف چال نیز jkn بیشتر ازمقدار افزایش مییابد. با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین برای نیل به محیط واقعیتر به نظر می- رسد مدلسازی و تحلیل سایر عوامل موثر توده سنگ و محیط نیز کمک زیادی برای درک بهتر رفتار واقعی محیط خواهد کرد.

واژه های کلیدی:

تحلیل عددی، انتشار موج، انفجار، میرایی، درزه.

نویسندگان :

سید سعید موسوی  ، هادی فتحیپور آذر  ، سید محمد اسماعیل جلالی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , انتشار موج , انفجار , میرایی , درزه , ,
:: بازدید از این مطلب : 1278
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شیوه آنالیز سینماتیکی پایداری سقف تونل به روش گوه ای

 

شیوه آنالیز سینماتیکی پایداری سقف تونل به روش گوه ای

 

کلمات کلیدی :

توده سنگ ، درزه ، گسیختگی ، گوه ناپایدار ، امتداد بهینه

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توده سنگ , درزه , گسیختگی , گوه ناپایدار , امتداد بهینه ,
:: بازدید از این مطلب : 1632
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر شکل و خصوصیات درزه ها بر جریان سیال درون سنگ هاي درزه دار

توده سنگ را می توان به صورت یک سري بلوك هاي سنگ بکر که توسط ناپیوستگی هایی از هم مجزا شده اند توصیف کرد. ناپیوستگی ها می توانند به عنوان رساناي هیدرولیکی عمل کنندو مسیري براي انتقال سیالات فراهم نمایید.جریان سیال در توده سنگ به ویژگی هاي سنگ بکر و ناپیوستگی ها ارتباط دارد.در تحلیل رفتار هیدرولیکی توده سنگ سه مدل به کار می رود:جریان درون سنگ متخلخل،جریان درون درزه هاي سنگ،جریان درون سنگ متخلخل و درزه هاي سنگ.مدلی که در این مقاله استفاده می شود مدل جریان درون درزه هاي سنگ می باشد به این معنی که فرض می شود ماده سنگ نفوذناپذیر بوده و جریان از درون درزه هاي سنگ عبور می کند.با توجه به این فرض با پیشنهاد روشی نفوذپذیري توده سنگ به دست می آوریم و با روابط که توسط محققین مختلف بدست آمده مقایسه میگردد. واثر شکل ترك، زاویه ترك و عمق سنگ بررسی می گردد.


کلمات کلیدي:

درزه، قانون دارسی ، باز شدگی هیدرولیکی درزه ، نفوذپذیري،دبی

نویسندگان :

محمد جعغر حسن پور حقیقی (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی دانشگاه شیراز)

نادر هاتف (استادبخش راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , درزه , قانون دارسی , باز شدگی هیدرولیکی درزه , نفوذپذیري , دبی ,
:: بازدید از این مطلب : 1677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل عددي اثر زلزله بر روي مغارهاي نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه

نيروگاه 1000 مگاواتي تلمبه اي ذخيره اي سياه بيـشه در فاصـله تقريبـي 50 كيلـومتري شـمال تهران، متشكل از 2 سد با پوسته بتني و هسته سـنگي، تونـل هـاي انتقـال و مغارهـاي نيروگـاه ميباشد . به علت قرار گرفتن مغار سياه بيشه در پهنه لرزه اي - تكتونيكي البرز كه احتمـال وقـوع زمين لرزه در آن زياد است، تحليل پايداري اين مغار در برابر امواج زلزله ضروري مينمايد [.1] اين مجموعه شامل 3 مغار اصلي ميباشد كه به علت مجاورت و تأثير گذاري آنها بر يكديگر، در يك مدل واحد مورد بررسي قرار گرفته اند . سيستم نگهـداري ايـن مغـار تركيبـي از شـاتكريت و راك بولتهايي با ابعاد متفاوت و انواع مختلف است . در اين تحقيق تحليل پايداري ديناميكي به 2 روش انجام پذيرفته است . در روش اول ناحيه اطراف مغار به صورت ناپيوسته به روش المـان مجـزا و با نرم افزار UDEC در حالت 2 بعدي تحليل پايداري شـده اسـت . در روش دوم بـا فـرض محـيط پيوسته معادل به روش المان محدود با نرم افزار Phase 2 مغار مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و در نهايت مقادير بدست آمده از دو روش با يكديگر مقايسه شده اند . همچنين در اين تحقيـق پـارامتر هاي طراحي سازه در حالت استاتيك و در حالت ديناميك مورد مقايسه قرار گرفته اند.

 

كلمات كليدي:

زلزله، مغار، سياه بيشه، درزه، ديناميك

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , مغار , سياه بيشه , درزه , ديناميك ,
:: بازدید از این مطلب : 1896
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل عددي سه بعدي تغييرات توامان تنش – نفوذپذيري در توده سنگ

توده سنگ تركيبي از ماده سنگ و درزه است كه درزه نقشي تعيين كننده در ميـزان نفوذپـذيري توده سنگ به عنوان مسيرهاي اصلي عبور جريان دارد . نفوذپذيري توده سنگ بـه شـدت تحـت تاثير تنشهاي وارد بر آن است بنابر اين تغيير آهنگ بارگذاري به صورت ثابت يا متغييـر باعـث تغيير نفوذپذيري توده سنگ اطـراف آن مـي شـود . در ايـن مقالـه بـه بررسـي تـاثير تـنش روي نفوذپذيري توده سنگ در دو حالت بارگذاري همه جانبه پرداخته مي شود بار گذاري در حالت اول به صورت افزايشي با نرخ ثابت تنش و در حالت دوم به صورت افزايشي با نرخ متغيـر تـنش در نظر گرفته شده و توده سنگ به صورت يك شبكه شكستگي مجزاي سه بعدي با جهت درزه داري تصادفي مدل سازي شده است . نتايج نشان مي دهد كه در حالت بارگذاري با نـرخ ثابـت مكـانيزم غالب بسته شدن قائم درزه و كاهش در ميزان جريان است و در حالـت بارگـذاري بـا نـرخ متغيـر مكانيزم غالب بازشدگي ناشي از اتساع برشي و در نتيجه افزايش در ميزان جريان است .

 

كلمات كليدي:

توده سنگ، درزه، تنش، رفتار هيدرومكانيكي، تنش- جريان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توده سنگ , درزه , تنش , رفتار هيدرومكانيكي , تنش- جريان ,
:: بازدید از این مطلب : 1851
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل عددي سه بعدي تغييرات توامان تنش – نفوذپذيري در توده سنگ

توده سنگ تركيبي از ماده سنگ و درزه است كه درزه نقشي تعيين كننده در ميـزان نفوذپـذيري توده سنگ به عنوان مسيرهاي اصلي عبور جريان دارد . نفوذپذيري توده سنگ بـه شـدت تحـت تاثير تنشهاي وارد بر آن است بنابر اين تغيير آهنگ بارگذاري به صورت ثابت يا متغييـر باعـث تغيير نفوذپذيري توده سنگ اطـراف آن مـي شـود . در ايـن مقالـه بـه بررسـي تـاثير تـنش روي نفوذپذيري توده سنگ در دو حالت بارگذاري همه جانبه پرداخته مي شود بار گذاري در حالت اول به صورت افزايشي با نرخ ثابت تنش و در حالت دوم به صورت افزايشي با نرخ متغيـر تـنش در نظر گرفته شده و توده سنگ به صورت يك شبكه شكستگي مجزاي سه بعدي با جهت درزه داري تصادفي مدل سازي شده است . نتايج نشان مي دهد كه در حالت بارگذاري با نـرخ ثابـت مكـانيزم غالب بسته شدن قائم درزه و كاهش در ميزان جريان است و در حالـت بارگـذاري بـا نـرخ متغيـر مكانيزم غالب بازشدگي ناشي از اتساع برشي و در نتيجه افزايش در ميزان جريان است .

 

كلمات كليدي:

توده سنگ، درزه، تنش، رفتار هيدرومكانيكي، تنش- جريان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توده سنگ , درزه , تنش , رفتار هيدرومكانيكي , تنش- جريان ,
:: بازدید از این مطلب : 1905
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انحلال پذيري ژيپس و نقش آن در عمليات آب بندي سدها

ساختگاه سد مخزني خيرآباد واقع در شرق شهرستان بهبهان در استان خوزستان متشكل از تناوب ماسه سنگ، مارن، لاي سنگ و ميان لايه هاي ژيپسي متعلق به سازند آغاجاري است . گسترش سازند ياد شده در ساختگاه با توجه به وجود لايه ها و رگه هاي ژيپس ( گچ ) موجب شده تا به منظور آب بندي محل و مخزن سد موضوع انحلال پذيري ژيپس مد نظر قرار بگيرد . به اين منظور از رخنمون هاي سطحي ومغزه هاي حاصل از حفاري گمانه هاي اكتشافي سيزده نمونه ژيپس تهيه گرديد . خصوصيات فيزيكي و درجه خلوص نمونه ها تعيين شد . آزمايش هاي انحلال پذيري براي تعيين ثابت سرعت انحلال ژيپس در سه سيكل با اسيديته هاي متفاوت انجام گرفت . بر اساس مطالعات آزمايشگاهي ثابت سرعت انحلال ژيپس(Kc )به ميزان 3.27×10−6 cm/ s محاسبه گرديد . بعلت وجود توده سنگ هاي درزه دار پر شده از ژيپس و نيز رخنمون لايه اي از سنگ گچ با ضخامت 80 سانتيمتر در محور سد آزمايش آبگذري وچگونگي گسترش دهانه درزه ها مورد توجه قرار گرفت . در اين آزمايش آب محتوي گازكربنيك در يك سيكل بسته با دماي بين 5 تا 15 درجه سانتيگراد، فشار 1 تا 3 پاوند بر اينچ مربع و اسيديته بين 7-7/5 جريان داشت . نتايج بدست آمده از اندازه گيري ميزان آبگذري نشان داد كه درزه هاي با باز شدگي 0/5 ميليمتر بعد از ده سال حدود 205 ميليمتر گسترش مي يابد كه با در نظر گرفتن پنجاه سال عمر مفيد سازه اين ميزان گسترش به بيش از يك مترخواهد رسيد . در اين مقاله ضمن ارزيابي وضعيت زمين شناسي ساختگاه و موضوع انحلال ژيپس روش هاي مناسب جهت انجام عمليات آب بندي ارائه شده است.

 

كلمات كليدي:

سازند آغاجاري, ژيپس, درزه, انحلال پذيري ,عمليات آب بندي

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

 محمدحسين قبادي - دانشيار گروه زمين شناسي دانشگاه بوعلي سينا , همدان
 ساجدالدين موسوي - كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازند آغاجاري , ژيپس , درزه , انحلال پذيري , عمليات آب بندي ,
:: بازدید از این مطلب : 1913
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5810 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5810 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه