<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای دما و بارش حوزه آبریز ارومیه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تغییر اقلیم . دما . بارش . مدل های گردش عمومی و روش های کاهش مقیاس

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تغییر اقلیم , دما , بارش , مدل های گردش عمومی و روش های کاهش مقیاس ,
:: بازدید از این مطلب : 331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی واکنش قلیایی سیلیسی و کنترل کیفی بتن رویه در پروژه سد مخزنی شهر بیجار (CFRD)

خلاصه :
موضوع این مقاله ، بررسی واکنش قلیایی سیلیسی وکنترل کیفی بتن رویه سد مخزنی شهر بیجار می باشد . با توجه به اینکه بتن رویه – Concrete Faceمهمترین بخش جهت آب بندی در سدهای – CFRD به حساب می آید، مستند سازی پارامترهای کنترل کیفی آن در کنار شناخت دقیق عوامل واکنش زا بر روی بتن می تواند مرجع مناسبی برای سایر پروژه ها باشد . بتن رویه سد مخزنی شهر بیجار مطابق نقشه های ابلاغی مشاور با طرح اختلاط C25/38 مصوب و اجرا شد. نمونه گیری از بتن در قالبهای مکعبی 51 در 51 سانتیمتر انجام گرفت و در سنین 7 و 82 روزه تعیین مقاومت گردید. با توجه به اینکه سن مقاومت مشخصه مطابق مشخصات فنی 82 روز می باشد ، در صورت عدم حصول مقاومت 81 مگاپاسکال در 82روز و با توجه به عدم بارگذاری کوتاه مدت رویه بتنی سد مخزنی شهربیجار ، تعیین مقاومت در سن 09 روزه صورت گرفت . جهت فراهم آوردن داده های بتن رویه از دامنه وسیعی از آزمایشهایی که در کارگاه و مراکز تحقیقاتی مختلف بر روی نمونه های اخذ شده از بتن تازه و سخت شده انجام پذیرفته اند ، بهره گیری به عمل آمده است که این امر پشتوانه اطلاعاتی و فنی مناسبی را برای نتایج مندرج در این مقاله فراهم نموده است . علاوه بر این بررسی تطابق خصوصیات و مشخصات بتن اجرا شده با فرضیات بکار گرفته شده در زمان طراحی پروژه ، براساس نتایح حاصل میسر گردیده است. با توجه به نیاز فراوان مهندسین و طراحان سازه در مورد عملکرد بتن در شرایط محیطی مختلف، لازم است تا روش ها و فناوری  های جدیدی در زمینه سازه و بتن، مورد بررسی قرار گیرد و با شرایط محیطی و مصالح ایران تطبیق داده شود.یکی از مهمترین عوامل خرابی بتن وا کنش های قلیایی سیلیسیی سنگدانه ها می باشد .ضمنا اطلاعات این پژوهش می تواند در پروژه های آتی سدسازی که در مراحل مطالعاتی و اجرایی با استفاده از طرح CFRD می باشند ، مثمر ثمر واقع گردد.


واژه های کلیدی :

بتن رویه ، مقاومت فشاری ، اسلامپ ، دما ، درصد هوای بتن

نویسندگان :

وحید محمودی گیلانی ، امین قربانی  ، مسرور قریشی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن رویه , مقاومت فشاری , اسلامپ , دما , درصد هوای بتن ,
:: بازدید از این مطلب : 462
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر حرارت بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های دربرگیرنده پهن ه های استخراجی روش UCG

چکیده
 لایه های ( UCG: Underground Coal Gasification) در فرآیند گاز کردن زیرزمینی زغال سن زغال سنگ با ضخامت های مختلف و در اعماق متفاوت بدون نیاز به عملیات معدن کاری سنتی با یک فرآیند پیشرفته ترمومکانیکی و شیمیایی به صورت برجا در زیرزمین به گاز سنتزی تبدیل می شود ( حفاری چاه تزریق و تولید تا سطح لایه زغالسنگ و سپس ایجاد ارتباط بین دو چاه و در
 انتها شروع عملیات آتش زدن) و گاز حاصله طی فرآیندهای نسبتاً ساد های به انواع محصولات حامل انرژی از جمله متان، هیدروژن، منواکسیدکربن، سوخت مایع و همچنین محصولات پتروشیمیایی همانند بنزن تبدیل م یگردد. در این شرایط در اثر سوختن و گازکردن زغالسنگ در زیرزمین، فضای استخرجی ایجاد می شود که در آن دمایی بین 700 تا 1000 درجه سانت یگراد ایجاد می شود که ممکن است در مواقعی به 1500 درجه سانتی گراد نیز برسد. بنابراین شرایطی بوجود می آید که سن گها و لایه زغالسنگ در مجاورت پهنه استخراجی در مجاورت دمای بالا قرار م یگیرند. دمای ایجاد شده باعث تغییر در خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های دربرگیرنده می شود. در این تحقیق با بررسی تاثیر دما بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های رسوبی اطراف یک روند کلی از نحوه ی تاثیر دما برخصوصیات فیزیکی و مکانیکی ، UCG کارگاه های استخراج به UCG سنگ های رسوبی بیان شده است و در نهایت با مدلسازی عددی یک کارگاه استخراج پرداخته شده است. نتایج بررسی UCG اهمیت بررسی انتشار دما در اطراف یک پهنه استخراجی شده بیانگر آن است که خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سن گها به شدت به تغییرات دما وابسته هستند. از میان این خصوصیات، مقاومت فشاری تک محوری بیشتر به دما وابسته است در حالی که چگالی و نفوذپذیری و تخلخل وابستگی کمتری دارند. تغییر خصوصیات سنگ ها به دما به شدت به خصوصیات سنگ ( شامل نوع سنگ، تخلخل اولیه و ساختار سنگ)، شرایط آزمایش ( نرخ افزایش گرما)، شرایط زمین شناسی ( عمق و ناپیوستگی ها) و غیره وابسته است.

واژه های کلیدی:

گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ ( UCG) ، خصوصیات فیزیکی ومکانیکی ، دما

نویسندگان :

مهدی نجفی ، سید محمد اسماعیل جلالی ، رضا خالوکاکایی

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گاز کردن زیرزمینی زغالسنگ ( UCG) , خصوصیات فیزیکی ومکانیکی , دما ,
:: بازدید از این مطلب : 924
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه دستگاهی برای مطالعه تاثیر دما بر مقاومت فشاری تک محوری و مدول الاستیسیته سنگها

به دلیل اهمیت ناپایداری های ناشی از تغییرات آب و هوایی، این تحقیق به بررسی نحوه و میزان وابستگی خواص مکانیکی سنگ به تغییرات دما می پردازد. در شرایط طبیعی زمین تغییر فاز سیال( آب)، مهمترین عامل موثر در تغییر خواص مکانیکی سنگ بر اثر تغییر دما می باشد. به همین دلیل بازه دمایی + 30] ° C و 30 -] برای انجام آزمایش ها انتخاب شده است. مطالعه بر روی سه نوع سنگ متمرکز شده است. در این مطالعه، با استفاده از ساخت دستگاه تثبیت دما، مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته سنگ ها در دماهای مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که، 1 ) کاهش دما و انجماد آب باعث بهبود خصوصیات مکانیکی سنگ شامل افزایش قابل توجه مقاومت و مدول الاستیسیته ی سنگهای اشباع، با انجماد آب می شود. 2 ) تغییر مقاومت سنگ بر اثر تغییر دما، علاوه بر تخاخل به دلیل عوامل دیگری مانند نوع و شکل تخلخل می باشد. میزان افزایش مقاومت درسنگهایی با تخلخل ریزدرز و ریزترک، بیشتر از سنگهایی با تخلخل از نوع منافذ کروی می باشد. 3 ) بیشینه تغییرات در خواص سنگ در دمای 0] ° C و 10 -] اتفاق می افتد، که در این بازه بیشترین تغییر
 فاز سیال منفذی رخ می دهد.


 واژه های کلیدی :

دما، مقاومت فشاری تک محوره، مدول الاستیسیته، آب منفذی، تخلخل، تراورتن،گرانیت، بتن

نویسندگان :

جبار اشرفی

آناهیتا مدیری آثاری 

بهنام فردوسی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (سال 1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دما , مقاومت فشاری تک محوره , مدول الاستیسیته , آب منفذی , تخلخل , تراورتن , گرانیت , بتن ,
:: بازدید از این مطلب : 1465
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر تاثیر دما بر رفتار و خصوصیات خاک رس

به دلیل نفوذپذیری پایین خاک رس استفاده از آن در بسیاری از کارهای عمرانی مرسوم است. از جمله موارد کاربرد خاک رس، استفاده از آن به عنوان پوشش در محل های دفن زباله است. نقش اصلی خاک رس در این محل ها نفوذپذیری پایین آن و جلوگیری از خروج مواد حاصل از این زباله ها به محیط اطراف است. از آنجاییکه خاک رس در محل های دفن زباله در معرض دمای ناشی از این زباله ها قرار می گیرد، در خصوصیات رفتاری آن تغییراتی به وجود خواهد آمد. تغییر این خصوصیات در عملکرد خاک رس تاثیر گذار است. در این مقاله هدف، بررسی بیشتر اثر تغییرات دمایی بر روی خواص مهندسی خاک رس است. رفتار گرمایی برروی خاکهای رسی می تواند باعث تغییرات فیزیکی و شیمیایی در ساختار این نوع از خاکها شود. همچنان که با توجه به محدودیت ذخیره سازی آب حفره ای و با توجه به دمای تبخیر آب، گرماموجب تورق، پراکندگی و یا کلوخه شدگی ذرات رس نسبت بهیکدیگرمی شود. با از دست رفتن رطوبت لایه رس، ساختار خاک تغییر می کند. این تغییر منجر به ایجاد ترک ها در ناحیه ای که رطوبت از دست داده می شود. اگرچه این ترک ها می توانند اندازه کوچکی داشتهباشند ولی با تبدیل شدن به کانال های جریان مشکلات جدی ایجاد می کنند . با به وجود آمدن ترک در لاینر و پوشش محل دفن زباله،امکان نشت شیرابه به آب های زیر زمینی، خارج شدن گازها از محل دفن زباله و در نتیجه آلودگی های زیست محیطی وجود خواهد داشت.


کلمات کلیدی:

خاک رس، دما، ترک، حد خمیری، تغییرات فیزیکی و شیمیایی

نویسندگان :

مهتاب دلفان آذری (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق)

علی نورزاد (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق)

احمدرضا محبوبی اردکانی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق)

سارا بایندر (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , دما , ترک , حد خمیری , تغییرات فیزیکی و شیمیایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1402
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه