<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثير سختي پنجه و اتصالات بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي (GRS) با رويه  بلوك بتني در نرمافزار FLAC  

خلاصه
كاربرد ديوارهاي حائل خاك مسلح از سال 1970 ميلادي به سبب مزيتهاي زيادي از قبيل انعطافپذيري لرزهاي، زيبايي ظاهري،مقرون به صرفه بودن و ساخت سريع اين سازهها، رشد زيادي داشته است. عناصر تسليح در اين ديوارها در ابتدا تسمههاي فولاديبوده كه به همراه پوسته پيشساخته به كار ميرفته است ولي از سال 1990 ساخت ديوارها با استفاده از ژئوسنتتيكها و بهكار گيريFLAC - بلوكهاي مدولار بتني به عنوان پوسته مرسوم گرديده است. در اين مقاله با بكارگيري يك كد تفاضل محدود با نرمافزار2 به مدلسازي يك ديوار حائل خاك مسلح ژئوسنتتيكي با رويه بلوك بتني با يك مدل رفتاري مناسب براي خاكريز كه قابليت Dشبيهسازي رفتار الاستوپلاستيك خاك را داراست، پرداخته شده است. تمامي مراحل ساخت از جمله آماده سازي بستر زير ديوار وساخت مرحلهاي ديوار مدلسازي گرديده است. در نهايت تاثير پارامترهاي مهم از جمله سختي پنجه ديوار و نوع اتصال مسلحكنندهبه نماي بلوك بتني بر روي پاسخ استاتيكي ديوار در شرايط انتهاي ساخت و اعمال سربار بررسي شده است. نتايج حاصل از اين مقالهدر شناسايي رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي در حين ساخت و تحت اثر سربار مؤثر بوده و نحوه طراحي اين ديوارها را ارتقا ميبخشد.

كلمات كليدي:

خاك مسلح . ديوار حائل . ژئوسنتتيك . تفاضل محدود . FLAC-2D  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , ديوار حائل , ژئوسنتتيك , تفاضل محدود , FLAC-2D , ,
:: بازدید از این مطلب : 492
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر ارتفاع بحراني ديوارهاي حائل بر پايداري آن و گسيختگي خاك زير ديوار با مطالعه موردي بر روي ديوار حائل مسكن مهر سربيشه

خلاصه
لغزش و ناپايداري در گودبرداريها و ترانشهها همواره يكي از عوامل تهديدكنندهايست كه ايمني سازهها و شريانهاي حياتي نظير گودبرداري پروژههاي عظيم،بزرگراهها و ... را به مخاطره مياندازد. يكي از روشهاي جلوگيري از وقوع اين ناپايداريها استفاده از سيستمهاي پايداركننده نظير سازههاي نگهبان و ديوارهاي حائلاست. يكي از مباحث مهم در ارتباط با ديوارهاي حائل، پايداري اين ديوارها در برابر لغزش و واژگوني است كه پارامترهايي همچون ارتفاع و نوع مقطع ديوارحائل برآن تاثيرگذار است. در اين مقاله سعي بر آن شده است كه با استفاده از مدلسازي عددي به بررسي اثر ارتفاع ديوار حائل بر پايداري آن در حالات بحراني وهمچنين تغييرمقاطع كه شامل تغيير در عمق مدفون ديوار، ضخامت، طول پاشنه و پنجه و اثر آن بر پايداري ديوار، پرداخته شود. همچنين در انتهاي مقاله با بررسي يك پروژه موردياجرا شده، مقاطع مختلف ديوار حائل مسكن مهر سربيشه و اثر بحرانيترين حالت ارتفاع مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت براي ديوارهاي حائل با ارتفاع بيش از 8يا 9 متر ميتوان براي افزايش پايداري ديوار عمق مدفون ديوار را افزايش دادو يا از پشتبندهايي براي افزايش ايمني در پايداري ديوار استفاده كرد.


كلمات كليدي:

ديوار حائل . مدلسازي عددي . پايداري . ارتفاع بحراني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ديوار حائل , مدلسازي عددي , پايداري , ارتفاع بحراني ,
:: بازدید از این مطلب : 471
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل حساسيت پارامترهاي مقاومتي خاك و سطح آب زير زميني در تغيير شكلهاي ناشي از گودبرداري

خلاصه
با انجام گودبرداري و به خصوص گودبرداري هاي عميق، تعادل خاك برهم خورده و وضعيت تنش ها در خاك تغيير مي كند. همچنين در اثرعمليات گودبرداري، تغيير شكلهايي در خاك به وجود مي آيد. هريك از اين حالتها مي توانند موجب برهم خوردن انسجام خاك ياگسيختگي آن و يا موجب برهم خوردن تعادل و پايداري سازه ي مجاور گود شود. بنابراين ازجمله موضوعات مهم در گودبرداري ها كنترلتغيير شكل هاي زمين در اثر حفاري و احداث سازه هاي نگهبان و حائل خاك براي تاسيسات زير زميني مربوطه است. تغيير شكل هاي ناشي ازو با تغيير پارامترهاي Plaxis2D گودبرداري به موارد مختلفي بستگي دارد كه در اين تحقيق سعي بر آن شده است با مدل سازي در نرم افزار(Rinter) و ضريب كاهنده اندركنش (E) )، مدول الاستيسيته خاك

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي مقاومتي , تحليل حساسيت , خاك پشت ديوار , ديوار حائل , گودبرداري ,
:: بازدید از این مطلب : 508

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير سختي پنجه و اتصالات بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي (GRS) با رويه بلوك بتني در نرمافزار FLAC  

خلاصه
كاربرد ديوارهاي حائل خاك مسلح از سال 1970 ميلادي به سبب مزيتهاي زيادي از قبيل انعطافپذيري لرزهاي، زيبايي ظاهري، مقرون به صرفه بودن و ساخت سريع اين سازهها، رشد زيادي داشته است. عناصر تسليح در اين ديوارها در ابتدا تسمههاي فولادي بوده كه به همراه پوسته پيشساخته به كار ميرفته است ولي از سال 1990 ساخت ديوارها با استفاده از ژئوسنتتيكها و بهكار گيريFLAC - بلوكهاي مدولار بتني به عنوان پوسته مرسوم گرديده است. در اين مقاله با بكارگيري يك كد تفاضل محدود با نرمافزار 2 به مدلسازي يك ديوار حائل خاك مسلح ژئوسنتتيكي با رويه بلوك بتني با يك مدل رفتاري مناسب براي خاكريز كه قابليت Dشبيهسازي رفتار الاستوپلاستيك خاك را داراست، پرداخته شده است. تمامي مراحل ساخت از جمله آماده سازي بستر زير ديوار وساخت مرحلهاي ديوار مدلسازي گرديده است. در نهايت تاثير پارامترهاي مهم از جمله سختي پنجه ديوار و نوع اتصال مسلحكنندهبه نماي بلوك بتني بر روي پاسخ استاتيكي ديوار در شرايط انتهاي ساخت و اعمال سربار بررسي شده است. نتايج حاصل از اين مقالهدر شناسايي رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي در حين ساخت و تحت اثر سربار مؤثر بوده و نحوه طراحي اين ديوارها را ارتقاميبخشد.

كلمات كليدي:

خاك مسلح . ديوار حائل . ژئوسنتتيك . تفاضل محدود . FLAC-2D    

نویسندگان :

امين سلسله ، علي پاك

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , ديوار حائل , ژئوسنتتيك , تفاضل محدود , FLAC-2D ,
:: بازدید از این مطلب : 596
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل حساسيت پارامترهاي مقاومتي خاك و سطح آب زير زميني در تغيير شكلهاي ناشي از گودبرداري

خلاصه
با انجام گودبرداري و به خصوص گودبرداري هاي عميق، تعادل خاك برهم خورده و وضعيت تنش ها در خاك تغيير مي كند. همچنين در اثر عمليات گودبرداري، تغيير شكلهايي در خاك به وجود مي آيد. هريك از اين حالتها مي توانند موجب برهم خوردن انسجام خاك يا گسيختگي آن و يا موجب برهم خوردن تعادل و پايداري سازه ي مجاور گود شود. بنابراين ازجمله موضوعات مهم در گودبرداري ها كنترل تغيير شكل هاي زمين در اثر حفاري و احداث سازه هاي نگهبان و حائل خاك براي تاسيسات زير زميني مربوطه است. تغيير شكل هاي ناشي از و با تغيير پارامترهاي Plaxis2D گودبرداري به موارد مختلفي بستگي دارد كه در اين تحقيق سعي بر آن شده است با مدل سازي در نرم افزار (Rinter) و ضريب كاهنده اندركنش (E) )، مدول الاستيسيته خاك

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي مقاومتي , تحليل حساسيت , خاك پشت ديوار , ديوار حائل , گودبرداري ,
:: بازدید از این مطلب : 611

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه