<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر استفاده از دیوارهای برشی بتن مسلح در ساختمان های فولادی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ساختمان فولادی . قاب خمشی . دیوار برشی بتنی . روش تنش های مجاز . روش حالات حدی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمان فولادی , قاب خمشی , دیوار برشی بتنی , روش تنش های مجاز , روش حالات حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نامنظمی سیستم های غیر موازی در ساختمان های بتن مسلح همراه با دیوار برشی با رویکرد آیین نامه 2800

خلاصه
در مواردی که بعضی اجزای قائم باربر جانبی به موازات محورهای متعامد ساختمان نباشد، نوعی از نامنظمی در پلان به نام نامنظمی سیستم غیر موازیرا به سازه تحمیل میکند. با توجه شایع شدن این نوع نامنظمی در سازهها در این تحقیق با مدلسازی 12 ساختمان 5 ، 10 ، 15 طبقه بتن مسلح همراهبا دیوار برشی اثر نامنظمی سیستمهای غیرموازی بررسی گردیده است. با انجام تحلیلهای استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی خطی بر اساس استاندارد2800 در نرمافزار ETABS ، عملکرد ساختمانهای نامنظم با زوایای انحراف مختلف نسبت به محورهای متعامد با یکدیگر مقایسه شده است. نتایجاین مطالعه نشان داد با انحراف بیش از 15 درجه در سیستم باربر جانبی نامنظمی شدید پیچشی در ساختمانها به وجود میآید، همچنین کمتر بودننیروهای طراحی دیوار برشی منحرفشده در جهت عمود بر زاویه انحراف در تحلیل استاتیکی معادل در مقایسه با تحلیل دینامیکی طیفی خطی از دیگر نتایج این مطالعه میباشد.


کلمات کلیدی:

نامنظمی سیستمهای غیرموازی . دیوار برشی بتنی . تحلیل دینامیکی خطی . تحلیل استاتیکی معادل

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نامنظمی سیستمهای غیرموازی , دیوار برشی بتنی , تحلیل دینامیکی خطی , تحلیل استاتیکی معادل ,
:: بازدید از این مطلب : 818
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تکرار زلزله روی توزیع انرژی سازه های دوگانه دیوار برشی بتنی

خلاصه
پژوهش هاي مختلف نشان مي دهند كه اثرات مخرب زلزله بسيار متأثر از انرژي لرزه اي رسيده به سازه در طول زمان زلزله است كه پيش بينيآن با طيف پاسخ غيرخطي مقاومت و يا حتي تغيير شكل به طور كامل مقدور نمي باشد. با بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد كه مفاهيم انرژيقادر است تقريباً تمامي پارامترهاي مؤثر در رفتار لرزه اي سازه ها را توجيه نمايد.پاسخ سازه در تكرار زلزله به شدت به عواملي همچون رفتارغيرخطي سازه و ويژگي هاي پارامترهاي لرزه اي دارد.پژوهش هاي مختلفي كه در گذشته انجام شده نشان مي دهد كه اثرات مخرب زلزله بسيارمتاثر از انرژي لرزه اي رسيده به سازه درطول زمان زلزله است كه پيش بيني آن با طيف پاسخ غير خطي مقاومت و يا حتي تغيير شكل به طور كاملمقدور نمي باشد.در چند دهه اخير ايده مطلوب توازن انرژي از طريق بهينه سازي توزيع خسارت در سازه مورد توجه قرار گرفته و گسترش يافت.بهطور خاص در اين مقاله،بر روي قاب دوبعدي دوگانه ديوار برشي 15 و 20 طبقه مطالعاتي انجام شده است.مقايسه اي بين تكرار زلزله و تک لرزه ،توزيع انرژي و انرژي ورودي انجام شده است .


کلمات کلیدی:

تکرار زلزله . دیوار برشی بتنی . توزیع انرژی . انرژی ورودی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تکرار زلزله , دیوار برشی بتنی , توزیع انرژی , انرژی ورودی ,
:: بازدید از این مطلب : 329
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شاخصهاي خرابی قابهاي خمشی فولادي قبل و بعد از مقاومسازي با دیوار برشی بتنی

خلاصه
شاخص خرابی در واقع یک مدل ریاضی است که مقدار خرابی اعضاء سازه، طبقات و نهایتاً خرابی کل را به صورت کمی و عددي تعیین میکند. در این مقاله جهت تعیین وضعیت کلی خرابی و بررسی کارایی سیستم لحاظ شده براي مقاومسازي، دو قاب فولادي خمشی سهدهنه 5 و 10 طبقه که نیاز به بهسازي لرزهاي داشتهاند را قبل و بعد از قرار دادن دیوار برشی بتنی در دهانه میانی، تحت شتابنگاشتهاي مختلف قرار داده و میزان محاسبه میکنیم. نتیجه بیانگر « کراوینکلر- زهرهاي » و « قبارا » خرابی آنها را با تجزیه و تحلیل به روشهاي غیرخطی، توسط شاخصهاي خرابی در شاخص کراوینکلر-زهرهاي،کاهش « داخلی » به « سخت » در شاخص قبارا و از « جزئی » به « شدید » آنست که در این سیستم مقاومسازي، خرابی از مییابد.


کلمات کلیدي:

شاخص خرابی، قاب خمشی، دیوار برشی بتنی، مقاوم سازي

نویسندگان :

احمدرضا فتحیان ، مهرداد حجازي ، محسن ایزدينیا

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شاخص خرابی , قاب خمشی , دیوار برشی بتنی , مقاوم سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 1058
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر بکارگیري مصالح حافظه دار شکلی در عملکرد دیوار برشی بتنی مسلح

خلاصه
در دیوارهاي برشی بتنی مسلح، تأمین شرایط شکل پذیري امري بسیار دشوار می باشد و نیاز به آرماتورگذاري پیچیده اي دارد. در این مقاله به بررسی اثر استفاده از آلیاژهاي حافظه دار شکلی 1، با خصوصیت هاي رفتار سوپرالاستیک و رفتار مادي حافظه دار شکلی براي استفاده در سازه هاي بتنی به جهت تحلیل مدل دیوار ABAQUS ویژه در دیوارهاي برشی بتنی می پردازیم. در متن مقاله، از روش اجزاي محدود 2 به همراه استفاده از نرم افزار برشی بتنی تحت بارگذاري استاتیکی و دینامیکی استفاده می گردد و نتایج بدست آمده از آن با نتایج دیوار برشی بتنی مشابه با مصالح متعارف تحت بارگذاري یکسان مقایسه و بررسی می گردد و در نهایت تأثیر این آلیاژها در عملکرد دیوار برشی بتنی مورد تحلیل قرار می گیرد.


کلمات کلیدي:

آلیاژهاي حافظه دار شکلی، دیوار برشی بتنی، کرنش پسماند، اجزاي محدود

نویسندگان :

معین رضاپور ، ادهم قلی پور ، حسین پهلوان

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلیاژهاي حافظه دار شکلی , دیوار برشی بتنی , کرنش پسماند , اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1029
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه