<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد لرزه ای دیوار برشی فولادی با اتصال جوشی منقطع

خلاصه
با در نظر گرفتن زلزله های شدید و کمبود توان باربری، امروزه در صنعت ساختمان توجه به دو مقوله مقاوم سازی سازه در برابر نیروهای جانبیاز جمله زلزله وهمچنین سبک سازی در دستور کار اصلی طراحان و سازندگان ساختمان در سراسر دنیا قرار گرفته است ، یکی از این نوعسیستم ها که در اکثر کشورهایپیشرفته در زمینه ساختمان های کوتاه و بلند مرتبه کاربرد دارد سیستم دیوار برشی فولادی می باشد. بیشترآزمایشات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه اتصال دیوار برشی فولادی به صورت آزمایش بر روی خود اتصال و خارج از قاب بوده به همیندلیل به نظر می رسد که برای درک صحیح تری از تاثیر اتصالات بر رفتار قابها باید تحقیقات بیشتری انجام شود. در این مقاله به بررسی تاثیر نوعاتصالات جوشی منقطع در میزان شکل پذیری و مقاومت نهایی قاب ها با دیوار برشی فولادی پرداخته می شود. مدلهای مورد بررسی به صورتقاب های فولادی چند دهانه با انواع اتصالات جوشی سراسری، اتصالات جوشی منقطع در فاصله های مختلف و ضخامت متغییر در توسطنرم افزار ABAQUS مدل سازی شده وتحلیل استاتیکی غیرخطی بر روی آن انجام می شود و نمودارها و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده و بیانگر تاثیر قابل توجه این عامل می باشد.


کلمات کلیدی:

تحلیل استاتیکی غیر خطی . ضریب شکل پذیری . دیوار برشی فولادی . روش عناصر محدود . مقاومت نهایی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل استاتیکی غیر خطی , ضریب شکل پذیری , دیوار برشی فولادی , روش عناصر محدود , مقاومت نهایی ,
:: بازدید از این مطلب : 365
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار سازه مجهز به دیواربرشی فولادی تحت زلزله نزدیک گسل با ویژگی جابجایی ماندگار زمین

خلاصه
مطالعات بر زلزله های حوزه نزدیک گسل نشان داده است یکی از ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل اثر جابجایی ماندگار زمین بر سازه می باشد که بصورت یک یا چند پالس ضربه ای با دامنه بزرگ و دوره تناوب زیاد در نگاشت سرعت وجود دارد و سبب افزایش نیاز به شکل پذیری برای سازه ها در زلزلههای نزدیک گسل ایجاد می شود . یکی از انواع سیستم های باربر جانبی که توانایی بالایی برای شکل پذیری و میرا کردن انرژی ناشی از زلزله را دارد دیواربرشی فولادی است. افزایش نسبت پریود پالس حرکت زمین به پریود طبیعی سازه و همچنین افزایش شتاب زمین به مقاومت تسلیم سازه موجب افزایشپاسخغیر خطی و خسارات وارده به سازه می شود. دراین مطالعه اثرات زلزله نزدیک گسل بصورت نگاشت هایی بر رفتار قاب های 17،12،7 طبقه دارای دیوار برشیفولادی توسط تحلیل دینامیکی غیر خطی در دو بعد بررسی می شود. مشاهده شد زلزله های نزدیک گسل تقاضای بیشتری برای شکل پذیری به سازه اعمال میکنند که با افزایش پریود سازه این مقادیر بیشتر نیز می شود.


کلمات کلیدی:

حوزه نزدیک . جابجایی ماندگار زمین . دیوار برشی فولادی . تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوزه نزدیک , جابجایی ماندگار زمین , دیوار برشی فولادی , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 297
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییر دهانه و ضخامت ورق بر رفتار دیوار های برشی فولادی تقویت شده با الیاف GFRP

بررسی تغییر دهانه و ضخامت ورق بر رفتار دیوار های برشی فولادی تقویت شده با الیاف GFRP

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی . تغییر دهانه . ضخامت ورق . الیاف GFRP

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی , تغییر دهانه , ضخامت ورق , الیاف GFRP ,
:: بازدید از این مطلب : 763
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار های برشی فولادی تقویت شده با FRP(CSPSW)

مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار های برشی فولادی تقویت شده با FRP(CSPSW)

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی . روش اجزا محدود . میدان کششی قطری . مقاومت نهایی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی , روش اجزا محدود , میدان کششی قطری , مقاومت نهایی ,
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر ممان اینرسی سخت کننده بر کمانش دیوار برشی فولادی بدون بازشو

خلاصه
امروزه دیوار های برشی فولادی به عنوان یکی از سیستمهای مقاوم در برابر زلزله شناخته شده و کاربرد فراوانی پیدا کرده است. استفاده از سخت کننده مناسب در دیوار برشی فولادی از کمانش کلی ورق جلوگیری کرده و باعث بهبود رفتار کمانشی و افزایش جذب انرژی می شود. در این تحقیق حداقل ممان اینرسی لازم برای جلوگیری از کمانش کلی ورق فولادی با استفاده از تئوری اندرکنش ورق و قاب (PFI) به وسیله رسم منحنی تنش برشی کمانشی بر حسب ممان اینرسی سخت کننده محاسبه شده است. نتایج آنالیز های انجام شده روی دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده های افقی، قائم و متعامد نشان میدهدکه استفاده از سخت کننده با ممان اینرسی در محدوده انتقال منحنی یاد شده باعث می شود تا کمانش دیوار برشی فولادی بدون بازشو به سمت کمانش موضعی متمایل گردد. بنابراین استفاده از ممان اینرسی در ناحیه انتقال منحنی یاد شده برای این دیوارهای برشی نتایج قابل قبولی به همراه خواهد داشت.


کلمات کلیدی:

دیوار برشی فولادی،کمانش موضعی، اندرکنش ورق و قاب، ممان اینرسی

نویسندگان :

سعید صبوری ، سید رامین اسعد سجادی ، الناز مجیدیان

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی , کمانش موضعی , اندرکنش ورق و قاب , ممان اینرسی ,
:: بازدید از این مطلب : 588
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر چیدمان فولاد بانقطه تسلیم پایین بر رفتار دیوار برشی فولادی سخت شده در طبقات تحت بارگذاری لرزه ای

تاثیر چیدمان فولاد بانقطه تسلیم پایین بر رفتار دیوار برشی فولادی سخت شده در طبقات تحت بارگذاری لرزه ایتاثیر چیدمان فولاد بانقطه تسلیم پایین بر رفتار دیوار برشی فولادی سخت شده در طبقات تحت بارگذاری لرزه ای

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی . فولاد بانقطه تسلیم پایین . انرژی کرنشی . بارگذاری لرزه ای . اتلاف انرژی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی , فولاد بانقطه تسلیم پایین , انرژی کرنشی , بارگذاری لرزه ای , اتلاف انرژی ,
:: بازدید از این مطلب : 607
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین مقطع تیرهای طبقات در دیوار های برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها

تعیین مقطع تیرهای طبقات در دیوار های برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی ، لبه های نیمه مقید ، صلبیت خمشی تیرها ، عمل میدان کششی

نویسندگان :

حجت لطفی خواه ، علیرضا جهانپور

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی , لبه های نیمه مقید , صلبیت خمشی تیرها , عمل میدان کششی ,
:: بازدید از این مطلب : 761
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 مهر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه