<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار دیوار برشی فولادي داراي بازشو در قاب دوبعدي بر روي بستر خاك نوع دو

خلاصه
چکیده: در دهههاي اخیر دیوارهاي برشی فولادي بعنوان سیستمی مقاوم در برابر بارهاي جانبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مزایاي خاصاینسیستم نسبت به سایر سیستمهاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی سبب شده که استفاده از آن در ساختمانهاي بلند گسترش یابد. این سیستم از نظرسختی برشی از سختترین سیستمهاي مهاربندي از جمله مهاربند همگرا، سختتر عمل نموده و با توجه به امکان ایجاد بازشو در هر نقطه از آن،2 و 3 ، کارایی همه سیستمهاي مهاربندي را دارا میباشد. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار دیار برشی فولادي با بازشو در قابهاي دوبعدي 1طبقه مستقر بر روي زمین نوع دو با استفاده از روش المان محدود تحت بارگذاري استاتیکی و چرخهاي پرداخته شده و تاثیر کاربرد سخت کنندهناودانی بر بهبود رفتار آن مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که وجود بازشو در دیوار برشی در قابه هاي مستقر بر زمین نوع دو بهمقدار بسیار زیاد باعثکاهشمقاومتنهایی میشود و کاربرد سختکننده می تواند بخشی از این کاهشمقاومت را جبران مینماید.


کلمات کلیدي:

دیوار برشی . بازشو . سختی .  زمین نوع دو . هیسترزیس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی , بازشو , سختی , زمین نوع دو , هیسترزیس ,
:: بازدید از این مطلب : 263
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی توزیع انرژی هیسترتیک در ارتفاع ساختمان های با قاب خمشی فولادی به همراه دیوار برشی تحت زلزله های شدید

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

انرژی هیسترتیک . تحلیل دینامیکی غیر خطی . قاب خمشی . دیوار برشی

 

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انرژی هیسترتیک , تحلیل دینامیکی غیر خطی , قاب خمشی , دیوار برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 378
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر ستون های برشی در بهبود عملکرد سیستم های دوگانه با دیوار برشی بتنی

خلاصه
از مسایل اساسی اجرای سازههای بتنی، مشکل معماری و عدم امکان ایجاد نورگیری مناسب میباشد. در اکثر ساختمانهای متعارف از دو دیوار برشیدر هرجهت سازه استفاده میشود که با درنظرگیری احتمال خرابی یک دهانه حین زلزله، مرکز سختی ساختمان دچار تغییر شده و کنترل تغییر مکانجانبی مشکل میباشد. در تحقیق حاضر ساختمانهای 7 و 9 طبقه با دیوار برشی بتنی با مقطع مستطیلی و سپری مدل شده است. با ثابت نگهداشتن طولدیوار برشی در هر دو جهت و افزایش نسبت عرض جان به بال در سپری، تغییر مکان جانبی کاهش یافت. همچنین با حذف یک دیوار برشی در مدلسپری و در مدلی که تمام دهانه قرار دارد، خروج از مرکزیت در حالت دوم برخلاف حالت اول بیش از 5% شده و مقدار دریفت نیز تغییرات زیادیداشته است. تغییرات ارتفاع و میزان میلگردهای مصرفی در مدلها بررسیشده و مشاهدهگردید که با پخش دیوار برشی در پلان، نتایج بهتری بدست خواهد آمد.


کلمات کلیدی:

دیوار برشی . ستون برشی . سیستم دیوار برشی سپری .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی , ستون برشی , سیستم دیوار برشی سپری , ,
:: بازدید از این مطلب : 306
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر ستون های برشی در بهبود عملکرد سیستم های دوگانه با دیوار برشی بتنی

خلاصه
از مسایل اساسی اجرای سازههای بتنی، مشکل معماری و عدم امکان ایجاد نورگیری مناسب میباشد. در اکثر ساختمانهای متعارف از دو دیوار برشیدر هرجهت سازه استفاده میشود که با درنظرگیری احتمال خرابی یک دهانه حین زلزله، مرکز سختی ساختمان دچار تغییر شده و کنترل تغییر مکانجانبی مشکل میباشد. در تحقیق حاضر ساختمانهای 7 و 9 طبقه با دیوار برشی بتنی با مقطع مستطیلی و سپری مدل شده است. با ثابت نگهداشتن طولدیوار برشی در هر دو جهت و افزایش نسبت عرض جان به بال در سپری، تغییر مکان جانبی کاهش یافت. همچنین با حذف یک دیوار برشی در مدلسپری و در مدلی که تمام دهانه قرار دارد، خروج از مرکزیت در حالت دوم برخلاف حالت اول بیش از 5% شده و مقدار دریفت نیز تغییرات زیادیداشته است. تغییرات ارتفاع و میزان میلگردهای مصرفی در مدلها بررسیشده و مشاهدهگردید که با پخش دیوار برشی در پلان، نتایج بهتری بدست خواهد آمد.


کلمات کلیدی:

دیوار برشی . ستون برشی . سیستم دیوار برشی سپری

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی , ستون برشی , سیستم دیوار برشی سپری ,
:: بازدید از این مطلب : 313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی و بررسی ظوابط و رفتار سازه ای پایه دیوارها در دیوارهای سازه ای بتن آرمه

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار سازه ای بتن آرمه . دیوار برشی . پایه دیوار . بازشو . ظوابط لرزه ای

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار سازه ای بتن آرمه , دیوار برشی , پایه دیوار , بازشو , ظوابط لرزه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 376
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین ظرفیت دیوار برشی بتنی به روش حدی

تعیین ظرفیت دیوار برشی بتنی به روش حدی

کلمات کلیدی :

دیوار برشی . تعیین ظرفیت . بست و بند . خطوط مشخصه

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی , تعیین ظرفیت , بست و بند , خطوط مشخصه ,
:: بازدید از این مطلب : 512
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی سطوح عملکرد در سازه هاي بتنی نا متقارن در پلان با دیوار برشی - قاب خمشی

خلاصه 
با توجه به پیشرفت روز افزون طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از تغییر مکان ، مطالعاتی روي سازه هاي مختلف انجام شده که بیشتراین مطالعات برروي سازه هاي متقارن در پلان بوده است . در این تحقیق سعی شده است که سازه هاي بتنی بلند نا متقارن در پلان با دیوار برشی- قاب خمشی طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 ایران را مورد بررسی قرار داده و از این طریق سطح عملکرد سازه هاي طراحی شده بر اساس این استاندارد را به دست آورده تا مشخص شود که چه سطح عملکردي را در زلزله طراحی پوشش می دهد .براي نشان دادن این موضوع از معیارپذیرش اعضا و معیار تغییر مکان در آنالیز بار افزون و دینامیکی استفاده شده است .همچنین براي نشان دادن تاثیر خروج از مرکزیت در سطح عملکرد، محل مرکز جرم به میزان 10 و 15 درصد بعد سازه نسبت به مرکز سختی انتقال یافته و تاثیر بارگذاري ثقلی و جانبی با توجه به الگوهاي انتخاب شده بررسی شده است. در سازه هاي ساختمانی به دلایل برون مرکزي جرم یا سختی،تسلیم نامتقارن عناصر باربر جانبی وبسیاري از عوامل دیگر، تقارن در پلان وجود نخواهد داشت،که این در استفاده از روشهاي تحلیل پوش اور استاتیکی غیر خطی به طور گسترده اي در تخمین تقا ضاي لرزه اي سازه ها وبه ویژه در ارزیابی عملکرد سازه ها به کار می رود.اگر چه تخمین دقیق تر تقاضاي لرزه اي ساز ه ها از طریق روش تحلیل غیر خطی تار یخچه زمانی نیز میسر است لیکن استفاده از روش پوش اور استاتیکی غیر خطی،در کار برد هاي معمولی مهندسی به جهت حل منطبق بر عملکرد سازه،متداول تر می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش خروج از مرکزیت تغییر مکان مرکز جرم نیز تا 10 درصد افزایش می یابد و الگوي تشکیل مفاصل پلاستیکو تعداد آنها نیز تغییر می کند.


کلمات کلیدي:

ساختمان هاي بتنی، نامتقارن در پلان، آنالیز بار افزون، تحلیل دینامیکی، دیوار برشی

نویسندگان :

لطف الله قاسمی ، رضا رهگذر

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمان هاي بتنی , نامتقارن در پلان , آنالیز بار افزون , تحلیل دینامیکی , دیوار برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 785
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر اندرکنشی خاک و سازه برای دیوار برشی بتن مسلح و خاک های مختلف

محور اصلی این مقاله بررسی اثر اندرکنشی میان خاک و سازه است که در همین رابطه این اثر را برای دیوار برشی بتن مسلح و پرفیل خاک های مختلف بررسی نموده و نتایج انجام م یدهد کمک گرفته شده است. مورادی که در این مقاله مورد مطالعه abaqus آن را استخراج کرده، برای انجام این کار از تحلیل غیرخطی که نرم افزار المان محدود قرار گرفته شده شامل بررسی اثر فوق میان دیوار برشی بتنی و خاک رسی، خاک ماسه ای نرم و خاک ماسه ای متراکم (سخت)بوده است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه پاسخ دیوار برشی به زلزله در تماس با خاک های مختلف م یباشد، مدل سازی در نرم افزار فوق به عنوان روشی برای این هدف در نظر گرفته شده است .


کلمات کلیدی :

اندرکنش، دیوار برشی، خاک، المان محدود

نویسندگان :

مسعود نوری زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعت آب و برق)

محمود رضا شیراوند (استادیار دانشگاه صنعت آب و برق)

مرتضی نظری منفرد (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

علی دارابی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش , دیوار برشی , خاک , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1030
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه