<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تخمین فشار جانبی فعال خاک روی دیوارهای حایل با روش مشخصه های تنش

خلاصه
تئوری مشخصه های تنش بر اساس حل معادلات پلاستیسیته خاک در طول خطوط مشخصه ها برای تحلیل مسائل فشار جانبی فعال خاک وارده بهدیوار های حایل به کار گرفته شده است. در این مقاله علاوه بر دیوار های حایل در حالت تقارن محوری و کرنش مسطح که در گذشته مورد مطالعهقرار گرفته یک مدل جدید از دیوار حایل در حالت تقارن محوری مورد بررسی قرار گرفته است که به طور گسترده ای در راهسازی و جاده سازیو سایر مسائل ژئوتکنیکی مورد استفاده قرار می گیرد. یک کد کامپیوتری برای حل معادلات تئوری مشخصه های تنش به فرم تفاضل محدود نوشته شده که با گرفتن پارامترهای ورودی مانند مشخصات خاک و دیوار و ... نیرو و توزیع فشار جانبی فعال وارده به دیوار را محاسبه می کند.


کلمات کلیدی:

فشار جانبی فعال . دیوار حایل . تقارن محوری . روش مشخصه های تنش

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار جانبی فعال , دیوار حایل , تقارن محوری , روش مشخصه های تنش ,
:: بازدید از این مطلب : 641
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی عددی لرزه ای دیوار حایل با ژئوفوم

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار حایل . ژئوفوم . میز لرزان . اجزای محدود . تحلیل دینامیکی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حایل , ژئوفوم , میز لرزان , اجزای محدود , تحلیل دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کنترل روانگرایی خاك بستر با در نظر گرفتن اثر همزمان هندسه صندوقه و عمق بستر دریا

چکیده

دیوار هاي ساحلی از هر نوعی که باشند در خاك هاي داراي استعداد روانگراییی در معرض خطر می باشند. در هنگام رخ دادن زلزله ها فشار جانبی زمین در خاکریز هاي اشباع به علت بالارفتن اضافه فشار آب حفره اي گسترش می یابد و مقاوم شدن آنها در برابر روانگراییی امري مهم و حیاتی است. در تحقیقات گذشته سعی شده است تا با استفاده از شمع و تغییر شکل برآمدگی پشت دیوار امکان ایجاد روانگراییی کاهش داده شود در این مدل هاي متفاوتی از شکلهاي هندسی دیوار هاي ساحلی مدل شده است و سعی شده است تا بهینه ترین FLAC3D تحقیق با استفاده از نرم افزار حالت براي کاهش خسارات سازه هاي ساحلی که دیوار ساحلی وظیفه حفاظت از آنان را بر عهده دارد انتخاب شود. نتایج و نمودارهاي به دست آمده نشان داده اند که می توان با استفاده از تغییر شکل صندوقه و استفاده از پشت بند در دیوار ساحلی در سمت دریا اثرات ناشی از روانگراییی را کاهش داده و نشست خاك پشت دیوار ساحلی را کنترل شود.

کلمات کلیدي:

دیوارهاي ساحلی، روانگرایی، دیوار حایل ، صندوقه، زلزله

نویسندگان :

پدرام پژوهش ، مهدي مخبري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوارهاي ساحلی , روانگرایی , دیوار حایل , صندوقه , زلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 819
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تحلیلی تغییرات سرعت موج برشی در خاك پشت دیوارهاي حایل صلب طره اي و انعطاف پذیر کوتاه طی مدت زلزله

چکیده :
مطالعه ی تحلیلی روی مدل های دو بعدی دیوار Plaxis در این مطالعه با روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار حایل صلب طره ای و انعطاف پذیر با مهار انجام گرفت.این مطالعات شامل بررسی تغییرات سرعت موج برشی در خاک نگهداری شده توسط هر دو تیپ دیوار حایل مذکور در اثر تغییرات جنس خاک پشت دیوار ، نوع دیوار ، ضخامت دیوار انعطاف پذیر و ارتفاع دیوار در طی مدت زلزله می باشد . نتایج نشان داده اند که : ١- هرچقدر خاک - پشت دیوار حایل صلب و انعطاف پذیر درشت دانه تر و متراکم تر باشد سرعت موج برشی در آن خاک بیشتر است ٢ سرعت موج برشی در پشت دیوار حایل صلب بیشتر از دیوار حایل انعطاف پذیر است ٣- تغییر ضخامت دیوار حایل انعطاف پذیر در محدوده در نظر گرفته شده در این تحقیق ( ٣٠٠ میلیمتر تا ٤٠٠ میلیمتر) تاثیر چندانی بر روی سرعت موج برشی ندارد ٤- در دیوار حایل انعطاف پذیر کوتاه با افزایش ارتفاع دیوار سرعت موج برشی در خاک نگهداری شده توسط دیوار کاهش می یابد ولی در دیوار حایل صلب افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:

دیوار حایل ، صلب ، طره ای، انعطاف پذیر ، موج برشی ،Plaxis

نویسندگان :

محمد میانرودي ، حمید رضا صبا

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حایل , صلب , طره ای , انعطاف پذیر , موج برشی , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 822
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تحلیلی تغییرات نیروي برشی در ارتفاع دیوارهاي حایل صلب طره اي و انعطاف پذیر کوتاه طی مدت زلزله

چکیده :
مطالعه ی تحلیلی روی مدل های دو بعدی Plaxis در این تحقیق با روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار دیوار حایل صلب طره ای و انعطاف پذیر با مهار انجام گرفت . این مطالعات شامل بررسی تغییرات نیروی برشی در ارتفاع دیوار حایل صلب طره ای و انعطاف پذیر کوتاه در اثر تغییرات جنس خاک پشت دیوار ، نوع دیوار ، ضخامت دیوار انعطاف پذیر و ارتفاع دیوار در طی مدت وقوع زلزله می باشد . نتایج نشان داده اند که : ١- مقدار نیروی برشی ایجاد شده در دیوار صلب بیشتر از دیوار حایل انعطاف پذیر است ٢- مقدار نیروی برشی ایجاد شده در دیوار حایل انعطاف پذیر و صلب با افزایش ارتفاع دیوار افزایش می یابد ٣- در دیوار حایل انعطاف پذیر ٥ متری هر چقدر که وزن مخصوص خاک پشت دیوار بیشتر باشد مقدار نیروی برشی ایجاد شده در دیوار بیشتر است ولی در در دیوار انعطاف پذیر با ارتفاعی بین ١٠ تا ٢٠ متر علاوه بر وزن مخصوص خاک می بایستی به فاکتور تکیه گاه جانبی دیوار از دیدگاه جنس خاک توجه شود . ٤- در دیوار حایل صلب با ارتفاعی بین ٥ تا ٢٠ متر مقدار نیروی برشی علاوه بر وزن مخصوص خاک پشت دیوار به تکیه گاه جانبی دیوار از دیدگاه جنس خاک بستگی دارد.

کلمات کلیدی:

دیوار حایل ، صلب ، طره ای، انعطاف پذیر ، نیروی برشی ، Plaxis

نویسندگان :

محمد میانرودي ، حمید رضا صبا

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حایل , صلب , طره ای , انعطاف پذیر , نیروی برشی , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 778
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي عملکرد دیوار حایل وزنی تحت اثر بار هارمونیک عمود بر صفحهي دیوار

خلاصه
با وجود فقدان روشهاي محاسباتی جامع و کافی براي طراحی دیوارهاي حایل با مصالح بنایی، این نوع دیوار حایل به دلایل متعدد به فراوانی اجرا میشود. بنابراین نیاز به مطالعه جامع در مورد این گونه دیوارها و همچنین طراحی واقعبینانه آنها به طور خاص احساس میشود. در این پژوهش با و با اعمال شرایط واقعی، مطالعه پارامتریک انجام گرفته و عملکرد خاك و توزیع تنش در نقاط مختلف PLAXIS استفاده از نرمافزار ژئوتکنیکی پشت دیوار مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از نمودارهاي جابجایی و تنش افقی وارد بر دیوار در طول زمان بارگذاري و نیز با اعمال فرکانسهاي مختلف رفتار لرزهاي دیوار در اثر اعمال بار هارمونیک عمود بر صفحهي آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده به صورتی کاربردي ارائه گردیده است.

کلمات کلیدي:

دیوار حایل، نرم افزار  PLAXIS ، رفتار لرزه اي

نویسندگان :

نوید سلطانی  ، رضا پورحسینی  ، نعمت سلطانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حایل , نرم افزار PLAXIS , رفتار لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1124
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررس ت یاثیر ویژگیهای ساختگاه بر عملکرد دیوارهایحایل با خاکریز ازجنس مخلوط خاک و خردههای لاستیک فرسوده

كاهش تغييرمکان استاتيکي و دیناميکي وارده به دیوارهای حایل و نيز افزایش اطمينان از پایداری آنها یکي از مسایل مهم در مهندسي ژئوتکنيک ميباشد. یکي از روش های موثر در كاهش تغيير مکان وارده به این سازه های ژئوتکنيکي، كاهش وزن مصالح خاكریز قرار گرفته در پشت آنها ميباشد. از سوی دیگر حجم عظيم لاستيکهای فرسوده با توجه به عدم تجزیهپذیری در طبيعت باعث ایجاد مشکلات زیست محيطي فراوان شده كه رفع آن از دغدغههای اصلي كارشناسان این حوزه ميباشد. لذا در سالهای اخير مخلوط كردن خردههای لاستيک با خاک و استفاده از آنها در پشت دیوار حایل به عنوان یکي از روشهای كاهش تغييرمکان و فشارهای استاتيکي و دیناميکي وارده به دیوارهای حایل مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش تاثير استفاده از مخلوط خاک-خرده لاستيک فرسوده به عنوان خاكریز در پشت دیوار حایل بر پارامترهای موثر در پایداری بررسي شده است. درصد خرده لاستيک موجود در مخلوط و ویژگي های ساختگاهي Plaxis و EERA این سازههای با استفاده از دو نرمافزار پارامترهای مورد مطالعه در این پژوهش ميباشند. برای افزایش دقت پاسخها از مدل رفتاری معادل خطي در مرحله اول (بررسي پاسخ ساختگاه) و موهر كولمب در مرحله دوم (آناليز مجموعه دیوار، خاكریز و ساختگاه) برای مصالح ساختگاه و مدل رفتاری خاک سختشونده با لحاظ سختي در كرنش های كوچک برای مصالح خاكریز از جنس مخلوط خاک-خرده لاستيک فرسوده استفاده شده است. نتایج نشان ميدهد با افزایش درصد خرده لاستيک ضریب اطمينان استاتيکي دیوار افزایش مييابد كه این افزایش ضریب اطمينان در ساختگاههای سخت بيش از ساختگاههای نرم مي باشد. همچنين با افزایش درصد خرده لاستيک تا ميزان مشخصي، تغيير مکان دیناميکي كاهش یافته ولي افزایش بيشتر از آن تاثير چنداني بر كاهش این پارامتر ندارد. همچنين لغزش پایه ایجاد شده در اثر بارهای لرزهای با استفاده از این مصالح در ساختگاههای نرم كاهش زیادی مييابد.


کلمات کلیدی:

مخلوط خاک و خرده لاستیک فرسوده، دیوار حایل، آنالیز دینامیکی، ویژگیهای ساختگاه

نویسندگان :

فرزام زائری (کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه ارومیه)

مسعود عامل سخی (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخلوط خاک و خرده لاستیک فرسوده , دیوار حایل , آنالیز دینامیکی , ویژگیهای ساختگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 1257
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه