<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی وضعیت زیرسطحی خط ریلی مترو پس از بهسازی با استفاده از روش رادار نفوذی زمین

خلاصه
رادار نفوذی زمین یک روش الکترومغناطیسي اندازه گیری عمق است كه برای بررسي های زیرسطحي كم عمق یا اشیا با ویژگي های الکتریکيمتضاد مورد استفاده قرار میگیرد. امواج الکترومغناطیسي GPR در فصول مشترک مابین مصالح با ثوابت الکتریکي غیر مشابه، انعکاس مي یابند.این روش از جمله ابزارهای تست غیر مخرب ) NDT ( محسوب شده و در مطالعات راه، راه آهن و لایه های مربوطه نظیر بالاست و آلودگي هایاحتمالي مورد استفاده قراردارد و پذیرش عام آن به عنوان روشي موثر در مهندسي راه آهن به دهه ۹0 میلادی باز مي گردد. از این روش برایمطالعات ژئوتکنیکي و كنترل كیفیت بستر و لایه های مسیرهای ریلي در كشورهای آمریکای شمالي و اروپایي بوفور استفاده شده است. كاربردرادار نفوذی زمین در زمینه ریلي در سه دسته كلي مي باشد: مطالعات بالاست، مطالعات ژئوتکنیکي بستر راه، اطمینان از كیفیت ساختاری بسترمسیرهای بدون بالاست جدید این فصول مشترک شامل فصل مشترک های تعریف شده مانند فصل مشترک بالاست، زیربالاست یا فصل مشترکهای تعریف نشده مانند وجود بي نظمي ها و عدم تجانس ها در هر لایه است. كمترین عمقي كه توسط امواج GPR مورد اكتشاف قرار مي گیرددر حدود یک سوم طول موج است و این درحالي است كه این عمق برای سایر تکنیک های غیرمخرب بازتاب موج، حدود نصف طول موج استو از این رو بدست آوردن تصاویر واضح از لایه های فوقاني با استفاده از GPR امکان پذیر مي باشد. در عمل روال كاری براساس برداشتوضعیت زیرسازی با استفاده از روش رادار نفوذی زمین، تحلیل و ارائه نتایج شامل تعیین و تفکک ضخامت لایه های روسازی و زیرسازی، تعییننقاط مسئله دار در بستر زیرسازی، همگن سازی قطعات برداشت شد و تعیین نقاط بهینه برای برداشت میداني و آزمایش های ژئوتکنیک و شناسایياولیه نقاط مسئله دار و مستعد اصلاح و ارتقا زیرسازی مي باشد. در این مقاله با استفاده از دو آنتن با فركانس 250 و 500 مگاهرتز بستر روسازی وزیرسازی یک خط مترو در داخل كشور در دو حالت قبل از بهسازی و پس از بهسازی برداشت شده است و با استفاده از فیلتر داده های خامچگونگي وضعیت زیر خط و انتخاب بهترین حالت جهت برداشت وضعیت خطوط ریلي در داخل ایران بررسي و انتخاب شده است كه در اینمقاله استفاده از برداشت خطي در طول مسیر و استفاده از دو آنتن با فركانس های متفاوت و نزدیک بهم برای عرض خط استاندارد ریلي در ایران( 14۳5 میلي متر( بهترین گزینه مي باشد و بهسازی خط موجب ارتقای كیفیت زیرسازی و كیفیت بهتر بالاست با استفاده از شاخص آلودگيبالاست شده است همچنین وضعیت دقت روش نیز در مقایسه با روش های سنتي و موجود در ایران بسیار متفاوت است و مي توان با استفاده از اینروش بسیاری از مشکلات خطوط موجود را مورد بررسي قرار داده و در خصوص نگهداری، بازسازی، بهسازی و نوسازی خطوط تصمیم گیریهای دقیق تری صورت پذیرد و باعث كاهش هزینه های رایج در خطوط ریلي گردد.


کلمات کلیدی:

بهسازی . رادار نفوذی زمین . بالاست . زیرسازی . خطوط ریلی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , رادار نفوذی زمین , بالاست , زیرسازی , خطوط ریلی ,
:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آسیب نگاریِ فرار آب از مخزن سدهای خاکی با استفاده از رادار نفوذیِ زمین (GPR) مطالعه موردی سد اُنار

ساخت سدها، عملياتي پرهزینه با هدف تامين آب برای كاربریهای مشخص است. عوامل مختل كننده بهره برداری سدها، چه بر سازه سد تاثير بگذارند و چه بر آب تنظيمي آن، موجب اتلاف سرمایه گذاریهای كلان مي شوند. یکي از این عوامل، پدیده فرار آب از مخزن، پي و جناحين ميباشد كه همواره گریبانگير بخشي از سدها بوده است. علت بروز فرار آب، عدم كفایت مطالعات ژئوتکنيک و ژئوفيزیک مي باشد. از بين روشهای مختلف ژئوفيزیکي، روش رادار نفوذیِ زمين بعنوان یک تست غير مخرب از سرعت و قدرت تفکيک بالائي برخوردار است، از شرایط آب و هوائي و بسياری از محدودیتهای كارگاهي تاثير نمي پذیرد و با روند بهره برداری عادی سازه تداخل نمي كند. در این مطالعه، پس از بررسي تجارب موفق بين المللي، مخزن سد اُنار با رادار نفوذیِ زمين آسيب نگاری شده و مدلي سه بعدی بدست آمده است كه مبنای عمليات علاج بخشي قرار خواهد گرفت.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، فرار آب، ژئوفیزیک، رادار نفوذی زمین

نویسندگان :

بابک خیاط رستمی (گروه تحقیقات و ارتباط با دانشگاه، شرکت آب منطقه ای اردبیل)

توحید راثی نظامی (گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، شرکت آب منطقه ای اردبیل)

حسین حسین پور آزاد (گروه آبهای معدنی، شرکت آب منطقه ای اردبیل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , فرار آب , ژئوفیزیک , رادار نفوذی زمین ,
:: بازدید از این مطلب : 1337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه