<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

شبیه سازی ژئوگرید در زیرسازی مسیر راه آهن بافق یزد

چکیده
امروزه ژئوگریدها در زمینه های گوناگون مهندسي از جمله مهندسي راهآهن استفاده ميشوند. تنوع زیاد هندسي و مشخصات مصالح درمحصولات ژئوگرید باعث ابهام در ارزیابي كاركرد این مصالح ميگردد، لذا تحقیقات گستردهتری در این زمینه لازم است. با توجه به رویکردجدید وزارت راه و شهرسازی، ساخت و توسعه بیش از سیزده هزار كیلومتر راهآهن در دستور كار قرار گرفته است كه تقریبا نیمي از آن در مناطقبیاباني و كویری با بستر ریزدانه قرار مي گیرد. به كارگیری ژئوگریدها با هدف بالابردن ضریب اطمینان پایداری خاكریز در برابر لغزش، نشست وهمچنین كاهش حجم عملیات خاكریزی مي تواند منجر به كاهش مدت زمان ساخت و هزینههای تمامشده پروژهها شود.در این پژوهش ابتدا آزمایشات مکانیک خاک بر روی نمونههای خاک مسیر راهآهن بافق-یزد انجام گردید، سپس مدل دوبعدی اجزا محدودمورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان مي دهد كه ژئوگرید مي تواند عملکرد مثبتي در كاهش نشست روسازی راه آهن ساخته شده بر رویبسترهای بسیار ضعیف داشته باشد. تقویت بسترهای ضعیف با لایه های ژئوگرید منجر به جلوگیری از انجام خاكبرداری ها و خاكریزی های غیرضروری ميشود كه خود به طور مستقیم باعث كاهش قیمت تمامشده )به واسطه كاهش بارگیری و حمل خاک، مصرف آب و عملیات پخش،رگلاژ و كوبیدن( و همچنین كاهش زمان مورد نیاز اجرای زیرسازی راهآهن و تخریب كمتر محیط زیست به واسطه برداشت كمتر از معادن شود.


کلمات کلیدي:

ژئوگرید . راه آهن . روسازي راه آهن . آباکوس

 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , راه آهن , روسازي راه آهن , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 53
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداري ترانشه هاي راه آهن دورود- خرم آباد به روش تجربی (مطالعه موردي؛ ترانشه کیلومتر 250+91 الی 025+92)

چکیده:
92 راه آهن دورود-خرمآباد ، و مشاهده ناپایداري در + 91 الی 025 + با توجه به اجراي ترانشه کیلومتر 520دیواره هاي ترانشه، لزوم پایدارسازي ضروري میباشد. در همین راستا به منظور تحلیل پایداري و ارائهراهکارهاي جهت پایدارسازي، مطالعات در سه بخش دفتري، صحرایی و نرمافزاري انجام گردید . بر اساسمطالعات صحرایی، دیوارههاي ترانشه شامل توالی آبرفتهاي درشتدانه، مارنهاي آهکی و شیلهاي سبز می -باشد، که به مرور زمان تحت تاثیر فرایندهاي هوازدگی ریزش مینمایند. به منظور تحلیل پایداري از معیاراستفاده شده است. تحلیل پایداري ترانشه مذکور به روش استاتیکی و شبه- Slide شکست کولمب در نرمافزاراستاتیکی صورت گرفت، نتایج مطالعات و بررسیها نشان میدهد در مصالح مارنی-شیلی با تغییر هندسه شیبنمیتوان به ضریب اطمینان مطلوبی براي پایدارسازي رسید. بنابراین براي رسیدن به پایدارسازي مطلوب دردراز مدت نیاز به احداث دیوار حایل میباشد.


کلمات کلیدي:

ترانشه . راه آهن . تحلیل پایداري . خرمآباد

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

تحلیل پایداري ترانشههاي راهآهن دورود- خرمآباد به روش تجربی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ترانشه , راه آهن , تحلیل پایداري , خرمآباد ,
:: بازدید از این مطلب : 510
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی نواحی بحرانی در شبکه حمل ونقل ریلی کالاهای خطرناک : حمل نقل گاز مایع ( LPG ) در مسیر اصفهان به زاهدان

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

کالاهای خطرناک . گروه های امدادی . راه آهن . نواحی بحرانی . تئوری بازی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کالاهای خطرناک , گروه های امدادی , راه آهن , نواحی بحرانی , تئوری بازی ,
:: بازدید از این مطلب : 307
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه فني و اقتصادي خاكريزهاي معمولي و مسلح شده ژئوگريدي راهآهن با نگرش به تامين منابع قرضه

خلاصه
در شرايط موجود خاكريزهاي راهآهن، سازههاي ژئوتكنيكي خاص هستند و طراحي و اجراي آن مستلزم تامين مصالح قرضهمناسب و تحكيم بسنر موجود بارگذاري ميباشد. احداث خاكريز در مناطقي كه با كمبود تامين منابع قرضه روبرو است، باعثافزايش هزينه، تاخير در اجراي پروژهها، تملك اراضي و بروز عوارض زيستمحيطي محتمل خواهد شد. در اين مقاله مقايسه و 10 متر و فواصل حمل متفاوت منابع ، فني و اقتصادي بين خاكريز مسلح با مصالح ژئوسينتيك و غير مسلح با ارتفاعهاي 6قرضه (در محدوده 50 الي تا 125 كيلومتر) انجام شده است. بارگذاري و طراحي خاكريزهاي راه آهن بر اساس نشريه 279(مشخصات فني عمومي زيرسازي راه آهن) سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و فواصل حمل ثابت آب، سيمان و ميلگرد، و 9 كيلومتر در نظر گرفته شده است. خاكريز مسلح داراي شيب ،250 ، پيكني و نيز حمل بتن با تراك ميكسر به ترتيب 10 (قائم) ميباشد. ضريب اطمينان پايداري آن در حالت مسلح و / (افقي) 10:1 (قائم) و خاكريز غير مسلح با شيب (افقي) 5انجام و در ادامه جهت كنترل عملكرد، جابجاييهاي افقي و قائم خاكريز توسط Slide و Ressa غيرمسلح با نرم افزارهايتحليل گرديد. نتايج نشان ميدهد در ارتفاع 6 متر هزينه برآورد يك متر طول خاكريز Plaxis نرم افزار اجزاي محدودمعمولي از خاكريز مسلح بيشتر است. با افزايش ارتفاع و فاصله حمل از قرضه مصالح خاكريز، برآورد خاكريز مسلح از برآوردهزينه خاكريز معمولي كمتر ميگردد، به طوري كه در ارتفاع 10 متر و در فاصله حمل قرضه 125 كيلومتر، اختلاف 32درصدي هزينهها در واحد طول خاكريز مشهود است. همچنين در انتها روابط رگرسيوني برآورد خاكريزهاي معمولي و مسلح براي ارتفاع و شيبهاي متفاوت و بر مبناي فواصل حمل متغيير پيشنهاد شده است.


كلمات كليدي:

راه آهن . خاكريز . ژئوسينتتيك . آناليز هزينه

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , راه آهن , خاكريز , ژئوسينتتيك , آناليز هزينه ,
:: بازدید از این مطلب : 525
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه فني و اقتصادي خاكريزهاي معمولي و مسلح شده ژئوگريدي راهآهن با نگرش به تامين منابع قرضه

خلاصه
در شرايط موجود خاكريزهاي راهآهن، سازههاي ژئوتكنيكي خاص هستند و طراحي و اجراي آن مستلزم تامين مصالح قرضه مناسب و تحكيم بسنر موجود بارگذاري ميباشد. احداث خاكريز در مناطقي كه با كمبود تامين منابع قرضه روبرو است، باعث افزايش هزينه، تاخير در اجراي پروژهها، تملك اراضي و بروز عوارض زيستمحيطي محتمل خواهد شد. در اين مقاله مقايسه8 و 10 متر و فواصل حمل متفاوت منابع ، فني و اقتصادي بين خاكريز مسلح با مصالح ژئوسينتيك و غير مسلح با ارتفاعهاي 6 قرضه (در محدوده 50 الي تا 125 كيلومتر) انجام شده است. بارگذاري و طراحي خاكريزهاي راه آهن بر اساس نشريه 279 (مشخصات فني عمومي زيرسازي راه آهن) سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و فواصل حمل ثابت آب، سيمان و ميلگرد، 5 و 9 كيلومتر در نظر گرفته شده است. خاكريز مسلح داراي شيب ،250 ، پيكني و نيز حمل بتن با تراك ميكسر به ترتيب 10 (قائم) ميباشد. ضريب اطمينان پايداري آن در حالت مسلح و / (افقي) 10:1 (قائم) و خاكريز غير مسلح با شيب (افقي) 5انجام و در ادامه جهت كنترل عملكرد، جابجاييهاي افقي و قائم خاكريز توسط Slide و Ressa غيرمسلح با نرم افزارهايتحليل گرديد. نتايج نشان ميدهد در ارتفاع 6 متر هزينه برآورد يك متر طول خاكريز Plaxis نرم افزار اجزاي محدودمعمولي از خاكريز مسلح بيشتر است. با افزايش ارتفاع و فاصله حمل از قرضه مصالح خاكريز، برآورد خاكريز مسلح از برآوردهزينه خاكريز معمولي كمتر ميگردد، به طوري كه در ارتفاع 10 متر و در فاصله حمل قرضه 125 كيلومتر، اختلاف 32درصدي هزينهها در واحد طول خاكريز مشهود است. همچنين در انتها روابط رگرسيوني برآورد خاكريزهاي معمولي و مسلح براي ارتفاع و شيبهاي متفاوت و بر مبناي فواصل حمل متغيير پيشنهاد شده است.


كلمات كليدي:

راه آهن . خاكريز . ژئوسينتتيك . آناليز هزينه

نویسندگان :

سيد مسعود نصرآزاداني ، محمد منجمي ، هدا اسدي  . احسان بدخشان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , راه آهن , خاكريز , ژئوسينتتيك , آناليز هزينه ,
:: بازدید از این مطلب : 444
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

رفتارنگاري و تحليل تغيير شكل تونل راه آهن و تاثير آن بر عملكرد تونل مطالعه موردي تونل 85 راه آهن ایران

خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن برداشت شده است و در ادامه تاثير اين تغيير شكل ها بر عملكرد تونل مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج نشان مي دهد بر خلاف تغيير شكل هاي زياد اوليه، ميزان تغيير شكل به مرور زمان در همه نقاط مقطع در حال كاهش و يكسان شدن مي باشد
و در صورت تغيير شكل مقطع به ميزان 24 سانتيمتر در پاي تونل و يا تغيير در عرض خط راه آهن به ميزان 35 + و يا 6- ميليمتر سير و حركت در
تونل غير ممكن و يا با تقليل سرعت امكان پذير خواهد شد.
کلمات کليدی : رفتارنگاری، تغيير شكل، تونل راه آهن، گاباری، عرض خط

 

اصغر بهروزيان ، فاطمه باقرزاده آلپاوتي 2
-1 کارشناس ارشد خاک و پي،دانشگاه آزاد اسلامي،واحد زنجان،گروه خاک و پي،زنجان،ايران
-2 دانشجوی کارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسلامي،واحد اهر،گروه زمين شناسي مهندسي،اهر،ايران

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رفتارنگاري , تحليل , تغيير شكل , تونل , راه آهن , تاثير , عملكرد , مطالعه موردي تونل 85 راه آهن ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 1573
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انجام پایان نامه تحلیل لرزه ای ریل راه آهن در اثر عبور قطار با نرم افزار پلکسیز (plaxis)

 

انجام پایان نامه تحلیل لرزه ای ریل راه آهن در اثر عبور قطار با نرم افزار پلکسیز (plaxis):: موضوعات مرتبط: نمونه پایان نامه , دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار پلکسیز دو بعدی (PLAXIS 2D) , ,
:: برچسب‌ها: انجام , پایان نامه , تحلیل , لرزه ای , ریل , راه آهن , قطار , نرم افزار , پلکسیز , (plaxis) ,
:: بازدید از این مطلب : 2572
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه