<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی فشار تورم ناشی از وجود سولفات در خاک های رسی تثبیت شده با آهک

 

 

 

کلوات کلیدی:

رس . آهک . سولفات . تثثیت . تورم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس , آهک , سولفات , تثثیت , تورم ,
:: بازدید از این مطلب : 666
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه كارايي لايه هاي نازك ماسه اي و ژئوتكستايل در تامين زهكشي لايه هاي رسي

خلاصه
تاثير مسلح كنندهها در زهكشي لايههاي رسي به دليل زمانبر بودن آن به طور ويژه مورد بررسي قرار نگرفته است. در مقاله حاضر نتايج حاصل ازآزمايش تحكيم بزرگ مقياس بر روي نمونههاي رسي با هدف بررسي كارايي لايههاي نازك ماسهاي و ژئوتكستايل در زهكشي لايههاي رسي2 و يا 3 لايه ماسه ، 10 كه شامل 1 cm 10/2 و ارتفاع cm ارائه گرديده است. در آزمايشهاي تحكيم بزرگ مقياس، از نمونههاي استوانه اي به قطرو يا ژئوتكستايل با الگوهاي قرارگيري متفاوت در ارتفاع مي باشد، استفاده شده است.آزمايشها براساس ميزان نشست و تغييرات ضريب100 مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج آزمايشها نشان مي دهند عملكرد لايههاي kPa 50 و kPa،25kPa نفوذپذيري نمونهها تحت تنشهايژئوتكستايل در تامين زهكشي لايههاي رسي از لايههاي نازك ماسه بهتر بوده است.


كلمات كليدي:

رس . ژئوتكستايل . لايههاي نازك ماسه . نشست . ضريب نفوذپذيری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس , ژئوتكستايل , لايههاي نازك ماسه , نشست , ضريب نفوذپذيری ,
:: بازدید از این مطلب : 329
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير آلودگي نفت خام بر پارامترهاي مقاومتي خاك رسي

خلاصه
نفت خام ميتواند سبب تغيير پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك شود. در اين تحقيق اثر نفت خام بر تراكمپذيري، پلاستيسيته و پارامترهاي مقاومتيخاك رسي بررسي شده است. آزمايشات تراكم در دو سطح انرژي تراكم استاندارد و 0,33 انرژي استاندارد، و پارامترهاي مقاومتي با آزمايشاتبرش مستقيم تحكيم يافته زهكشي شده انجام گرفتهاند. نتايج نشان دهنده آن است كه با افزايش ميزان آلودگي، تراكمپذيري افزايش و پلاستيسيت ه و مقاومت خاك كاهش مييابد كه ميزان كاهش مقاومت در تنشهاي تحكيمي بالاتر نمايانتر است.


كلمات كليدي:

نفت خام . رس . مقاومت . تراكمپذيري . پلاستيسيته

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفت خام , رس , مقاومت , تراكمپذيري , پلاستيسيته ,
:: بازدید از این مطلب : 462
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه دو نمونه خاک لس فروریزشی با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی

خلاصه
در خاک لس فروریزشی به دلیل ساختار باز بین دانهای و پیوند سست میان ذرهای، در صورت جذب رطوبت و با اعمال تنش سربار، ساختار خاکبه ناگهان فرو میریزد. پیشبینی فروریزش خاک لس جهت طراحی بسیاری از سازههای مهندسی حائز اهمیت است. لذا برای شناخت بهتر ویژگی-های خاک لس فروریزشی، دو نمونه خاک لس از شرق شهر سمنان نمونهبرداری گردید و برخی خصوصیات آن با استفاده از میکروسکپالکترونی روبشی ) SEM-EDS ( بررسی شد. نتایج این بررسی نشان داد که این دو نوع خاک دارای مقدار رس پایینی میباشند. همچنین فضاهایبین ذرات خاک یا تخلخل خاک که به میزان زیادی بستگی به مقدار رس خاک دارد در این دو نوع خاک بالا بوده و خاکی که دارای رسکمتری بود تخلخل بیشتری نشان میداد. همچنین با توجه به آنالیز عناصر خاک که توسط دستگاه صورت گرفت میزان نمک موجود در خاکی که فروریزش بیشتری نشان میداد بالاتر بود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مقادیر رس و نمک تاثیر بسزایی در میزان فروریزش خاک دارند.


کلمات کلیدی:

خاک لس فروریزشی . میکروسکپ الکترونی روبشی . رس . نمک

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک لس فروریزشی , میکروسکپ الکترونی روبشی , رس , نمک ,
:: بازدید از این مطلب : 562
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي ظرفيت باربري نهايي شمعهاي مدفون در خاكهاي رسي نرم در اثر تغييرات سطح آب زيرزميني به كمك مدلسازي سه بعدي

خلاصه
تغيير زياد مشخصههاي مكانيكي خاكهاي رسي در اثر تغيير رطوبت، آنها را به يكي از مستعدترين خاكها براي استفاده از شمعها تبديل كرده است. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اثر تغييرات سطح آب زيرزميني بر ظرفيت باربري نهايي شمعهاي درجا ريز بتني با قطرهاي متفاوت در خاك رسي نرم است. در اين مقاله، با توجه به زمانبر بودن و هزينههاي بالاي آزمايشهاي استاتيكي و ديناميكي روي شمعها، از مدلسازي عددي به جهت پيشبيني رفتار شمع تحت اثر بار افقي استفاده شده است. با بهرهگيري از مدلهاي PLAXIS 3D( كمك نرمافزار اجزاء محدود ( 2015 و توزيع لنگرخمشي در شمعها، مورد بررسي قرارگرفته و p-y بهدستآمده، تأثير تغيير در سطح آب زيرزميني در خاك رسي نرم بر روي منحني درنهايت با يكديگر مقايسه ميشوند. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه تك شمعهاي با قطر كوچكتر، كاهش محسوستري در ظرفيت باربري نهايي خود در اثر بالا آمدن سطح آب زيرزميني دارند.


كلمات كليدي:

شمع . روش اجزاء محدود . رس . پلكسيس سه بعدي . ظرفيت باربري 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , روش اجزاء محدود , رس , پلكسيس سه بعدي , ظرفيت باربري ,
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي ظرفيت باربري نهايي شمعهاي مدفون در خاكهاي رسي نرم در اثر تغييرات سطح آب زيرزميني به كمك مدلسازي سه بعدي

خلاصه
تغيير زياد مشخصههاي مكانيكي خاكهاي رسي در اثر تغيير رطوبت، آنها را به يكي از مستعدترين خاكها براي استفاده از شمعها تبديل كردهاست. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اثر تغييرات سطح آب زيرزميني بر ظرفيت باربري نهايي شمعهاي درجا ريز بتني با قطرهاي متفاوت در خاكرسي نرم است. در اين مقاله، با توجه به زمانبر بودن و هزينههاي بالاي آزمايشهاي استاتيكي و ديناميكي روي شمعها، از مدلسازي عددي بهجهت پيشبيني رفتار شمع تحت اثر بار افقي استفاده شده است. با بهرهگيري از مدلهاي PLAXIS 3D( كمك نرمافزار اجزاء محدود ( 2015و توزيع لنگرخمشي در شمعها، مورد بررسي قرارگرفته و p-y بهدستآمده، تأثير تغيير در سطح آب زيرزميني در خاك رسي نرم بر روي منحنيدرنهايت با يكديگر مقايسه ميشوند. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه تك شمعهاي با قطر كوچكتر، كاهش محسوستري در ظرفيت باربرينهايي خود در اثر بالا آمدن سطح آب زيرزميني دارند.


كلمات كليدي:

شمع . روش اجزاء محدود . رس . پلكسيس سه بعدي . ظرفيت باربري

نویسندگان :

امير كاشكي ، ابوالفضل باغباني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , روش اجزاء محدود , رس , پلكسيس سه بعدي , ظرفيت باربري ,
:: بازدید از این مطلب : 452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل نشست در رسوبات حاشیه دریاچه ارومیه و ارائه راهکار براي پیشگیري از تخریب کانال هاي شبکه غرب دشت بناب

خلاصه
احداث کانال از نوع بدنه خاکی با پوشش بتنی در بسیاري کشور بسیار متداول بوده و هست که این نوع کانالها در برابر نشست بستر و یا تورم بستر خاکی خود بسیار حساس بوده و این دو عامل می تواند باعث ایجاد ترك خوردگی در لاینینگ بتنی شده و به دنبال آن و با نفوذ آب به بستر خاکی مجموعه کانال را تخریب کند. لذا در این پژوهش نشست بستر کانال انتقال آب دشت بناب به ظرفیت 5.5 متر مکعب بر ثانیه در یک  کیلومتر آن که حاصل از رسوبات رسی دریاچه ارومیه می باشد مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی براي تحکیم و نشست بستر ارائه گردیده است که در پروژه مذکور موفقیت آمیز بوده ولی معایبی را نیز در بر دارد که به نقد و بررسی آنها پرداخته شده و پیشنهاد هایی ارائه شده است.


کلمات کلیدي :

نشست تحکیمی ، کانال ، رس ، رسوب ، پیش بارگذاري

نویسندگان :

علی حاجی سقطی ، رضا گلداران ، زین العابدین رسول نژاد ، محمد نوبري نیا

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست تحکیمی , کانال , رس , رسوب , پیش بارگذاري ,
:: بازدید از این مطلب : 430
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محاسبه پارامترهاي تغییرشکل خاكهاي رسی بر اساس آزمایشپرسیومتري و روابط تجربی

خلاصه
بررسی پارامترهاي تغییر شکل خاكها یکی از مسائل اصلی در طراحی سازهها میباشد. نتایج حاصل از آزمایشهاي برجا بهواسطه حفظ شرایط طبیعی زمین نسبت به روشهاي آزمایشگاهی قابلیت اعتماد بیشتري دارند. پرسیومتري یکی از مناسبترین آزمایشهاي برجا براي بررسی شرایط خاكها است. براي انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه پل شهید بهشتی در تقاطع با جاده قدیم قم در حین حفاري گمانهها، هفت آزمایش پرسیومتر نیز انجام شده است. نوع خاك محدوده مورد مطالعه رس (به همراه آهک) بوده است. در این مقاله مدول الاستیسیته منارد، مدول برشی منارد و فشار حدي با استفاده از دادههاي آزمایش پرسیومتر محاسبه شده است. در انتها مدول الاستیسیته و فشار حدي منارد با مدول الاستیسیته و فشار حدي محاسبه شده از طریق روابط تجربی مقایسه شدهاند. بررسی نتایج نشان میدهد نوع و شرایط خاك منطقه مورد مطالعه باعث تشدید اختلاف بین مقادیر حاصل از پرسیومتر و روابط تجربی شده است.


کلمات کلیدي:

پارامترهاي خاك؛ پرسیومتر؛ رس؛ آهک

نویسندگان :

حامد اتابکی ؛ شاهین رضوي ؛ یوسف علاءدین

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي خاك , پرسیومتر , رس , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 521
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی استفاده از روش الکترواسمزي ونقش آن در پایداري سدهاي خاکی

خلاصه
استفاده از خاك رس در اکثر پروژههاي عمرانی از جمله سد سازي، سازههاي انتقال آب،راهسازي و ... اجتناب ناپذیر بوده و در بسیاري از سازهها نقش اساسی و سهم ویژهاي در اقتصاد پروژه خواهد داشت. با توجه به اینکه خاك رس ساختمان مولکولی متشکل از ذرات باردار را دارد لذا در مقابل یک مولکول باردار دیگر مانند آب رفتارهایی از خود نشان میدهد که در آن خاکهاي رس مختلف، متفاوت است. چگونگی استفاده بهینه از خاك رس در مورد ذکر شده فوق بسیار حائز اهمیت بوده و نمیتوان مسئله را از نظر دور داشت چون در اکثر پروژههاي خاکی و آبی بعلت اینکه خاك درصد حجم فیزیکی بسیار زیادي در پروژه دارد.لذا یکی از راههاي استفاده بهینه از خاك موجود اصلاح آن است که ممکن است به روشهاي مختلف انجام گیرد، ولی هر روش در هر خاکی و در هرشرایطی مناسب نمیباشد و هر روشی شرایط مخصوص خود را میطلبد. یکی از این روشها، روش الکترواسمزي و استفاده از جریان برق است که در این مقاله بکار گرفته شده است ومی توان بیان کرد که با انجام عمل الکترو اسمزي میتوان واگرایی خاك رس را در هسته سدهاي ناهمگن ودر بدنه سدهاي همگن کاهش داد و از بوجود آمدن آبشستگی در آن جلوگیري کرد که این عمل نیز خود در پایداري ساختن سد در زمان ساختمان و بهرهبرداري نقش به سزایی دارد.

کلمات کلیدي:

رس- واگرایی- بهبود وضیعت خاك - روش الکترواسمزي- پدیده Arching

نویسندگان :

اسماعیل مرادي  ، علی اکبر اهري آبش احمدلو

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس , واگرایی , بهبود وضیعت خاك , روش الکترواسمزي , پدیده Arching ,
:: بازدید از این مطلب : 553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر میکروسیلیکا یا الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاري خاك رس تثبیت شده با آهک

خلاصه
خاك هاي رسی از حساس ترین نوع خاکها در پی سازه هاي عمرانی بوده و یکی از روشهاي اصلاح یا بهبود خواص این خاکها ، تثبیت با آهک می باشد. بهمین دلیل بهسازي وضعیت خاك از اهمیت ویژه اي در مهندسی ژئوتکنیک برخوردار است. آنچه دراین تحقیق مورد ارزیابی قرار بر مقاومت فشاري محدود نشده مخلوطهاي خاك-آهک در خاك مورد مطالعه (PP) گرفت، تأثیر افزودن میکروسیلیکا و الیاف پلی پیروپیلن (رس لاي دار با خاصیت خمیري کم) می باشد، با درصد هاي مختلف و پس از عمل آوري از طریق آزمایشات مکانیک خاك مورد مطالعه قرار گرفته است. و نتایج نشان می دهد با افزودن 5 درصد میکروسیلیس و 2 درصد الیاف، مقاومت فشاري افزایش یافته و نیز با افزودن 3 درصد از هر دوي آنها وزن مخصوص خشک حداکثر کاهش و رطوبت بهینه افزایش پیدا می کند.


کلمات کلیدي:

رس، آهک، میکروسیلیکا، الیاف پلی پروپیلن، مقاومت فشاري

نویسندگان :

محمود ولی اله پور امیري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس , آهک , میکروسیلیکا , الیاف پلی پروپیلن , مقاومت فشاري ,
:: بازدید از این مطلب : 920
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه