<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی تأثير رفتار وابسته به زمان سازندهای نمكی بر گسيختگی لوله های جداری چاه های نفتی

چكيده
امروزه نوسانات نرخ بهای نفت، افزایش هزینههای حفاری و نیاز به بازیابی حداکثری از مخازن ضرورت بهره برداری بلندمدت از چاههاینفتی را افزایش داده است. بنابراین کنترل فاکتورهایی که در درازمدت پایداری چاههای نفتی را تحت تاثیر قرار میدهند بسیار اهمیت پیدامیکند. گسیختگی در لولههای جداری، از پدیدههایی است که به دلایل مختلف امکان وقوع آن وجود دارد. در بین علل گوناگون وقوعگسیختگی لولههای جداری، رفتارهای وابسته به زمان سازند نمکی به عنوان یک سازند شکلپذیر، موضوعی قابل بحث و بررسی است.خواص ویسکوپلاستیک و خزشی نمک چالش بزرگی را در طراحی چاه حفر شده در میان سازند نمکی ایجاد میکند. در موارد متعددی،گزارش گسیختگی جزئی یا شدید لولههای جداری چاههای نفتی در اعماق دارای لایههای نمکی گزارش شده است. این گسیختگیها دربعضی موارد منجر به متروک شدن چاه در سالهای ابتدایی بهرهبرداری و در پی آن زیانهای اقتصادی فراوانی شده است. بنابراین ارائهمدلهایی که به فهم واضحتری از تأثیر رفتار وابسته به زمان سازندهای نمکی بر عملکرد چاههای نفتی بخصوص گسیختگی لولههایجداری آن کمک کند بسیار اهمیت دارد. در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار عددی تفاضل محدود FLAC3D ، مدلسازی مجموعهسازند غلاف سیمانی لوله جداری به منظورارزیابی مقادیر تنش و جابجایی وارد بر لوله جداری ناشی از رفتار خزشی لایههای نمک یک - -چاه نفتی بررسی شده است. سازند در برگیرنده غلاف سیمانی لوله جداری بهصورت موادی با رفتار الاستیک با میان لایههای نمکی با -خاصیت ویسکوپلاستیک در نظر گرفته شده است. رفتار در نظر گرفته شده برای نمکهای موجود در سازند پیرامون این چاه نفتی به دلیلدشواری مغزه گیری و عدم امکان انجام آزمونهای آزمایشگاهی مربوطه با استفاده از مطالعات گذشته تعیین شده است. نتایج این مدل-سازی حاکی از اعمال تنش در دراز مدت بر مجموعه غلاف سیمانی لوله جداری تحت تأثیر جریان پلاستیک لایههای نمک است. تأثیر -زمان بر میزان تنشها و جابجاییهای مدل مورد بررسی قرار گرفته و برای نخستین بار تغییرشکلهای سطح داخلی لوله در تمام طول آن نمایش داده شده است.


واژگان کليد
ی :

پایداری چاه . لوله جداری . رفتار خزشی . سازند نمکی . مدلسازی عددی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری چاه , لوله جداری , رفتار خزشی , سازند نمکی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی تأثير رفتار وابسته به زمان سازندهای نمكی بر گسيختگی لوله های جداری چاه های نفتی

چكيده
امروزه نوسانات نرخ بهای نفت، افزایش هزینههای حفاری و نیاز به بازیابی حداکثری از مخازن ضرورت بهره برداری بلندمدت از چاههاینفتی را افزایش داده است. بنابراین کنترل فاکتورهایی که در درازمدت پایداری چاههای نفتی را تحت تاثیر قرار میدهند بسیار اهمیت پیدامیکند. گسیختگی در لولههای جداری، از پدیدههایی است که به دلایل مختلف امکان وقوع آن وجود دارد. در بین علل گوناگون وقوعگسیختگی لولههای جداری، رفتارهای وابسته به زمان سازند نمکی به عنوان یک سازند شکلپذیر، موضوعی قابل بحث و بررسی است.خواص ویسکوپلاستیک و خزشی نمک چالش بزرگی را در طراحی چاه حفر شده در میان سازند نمکی ایجاد میکند. در موارد متعددی،گزارش گسیختگی جزئی یا شدید لولههای جداری چاههای نفتی در اعماق دارای لایههای نمکی گزارش شده است. این گسیختگیها دربعضی موارد منجر به متروک شدن چاه در سالهای ابتدایی بهرهبرداری و در پی آن زیانهای اقتصادی فراوانی شده است. بنابراین ارائهمدلهایی که به فهم واضحتری از تأثیر رفتار وابسته به زمان سازندهای نمکی بر عملکرد چاههای نفتی بخصوص گسیختگی لولههایجداری آن کمک کند بسیار اهمیت دارد. در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار عددی تفاضل محدود FLAC3D ، مدلسازی مجموعهسازند غلاف سیمانی لوله جداری به منظور ارزیابی مقادیر تنش و جابجایی وارد بر لوله جداری ناشی از رفتار خزشی لایههای نمک یک - -چاه نفتی بررسی شده است. سازند در برگیرنده غلاف سیمانی لوله جداری بهصورت موادی با رفتار الاستیک با میان لایههای نمکی با -خاصیت ویسکوپلاستیک در نظر گرفته شده است. رفتار در نظر گرفته شده برای نمکهای موجود در سازند پیرامون این چاه نفتی به دلیلدشواری مغزه گیری و عدم امکان انجام آزمونهای آزمایشگاهی مربوطه با استفاده از مطالعات گذشته تعیین شده است. نتایج این مدل-سازی حاکی از اعمال تنش در دراز مدت بر مجموعه غلاف سیمانی لوله جداری تحت تأثیر جریان پلاستیک لایههای نمک است. تأثیر -زمان بر میزان تنشها و جابجاییهای مدل مورد بررسی قرار گرفته و برای نخستین بار تغییرشکلهای سطح داخلی لوله در تمام طول آننمایش داده شده است.


واژگان کليدی :

پایداری چاه . لوله جداری . رفتار خزشی . سازند نمکی . مدلسازی عددی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری چاه , لوله جداری , رفتار خزشی , سازند نمکی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 542
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار وابسته به زمان مچاله شدگی در تونل انتقال آب گلاب

 

تحلیل رفتار وابسته به زمان مچاله شدگی در تونل انتقال آب گلاب

 

کلمات کلیدی :

رفتار خزشی ، مچاله شدگی ، مدل ویسکوالاستیک ، همگرایی ، همجواری ، تونل گلاب

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار خزشی , مچاله شدگی , مدل ویسکوالاستیک , همگرایی , همجواری , تونل گلاب ,
:: بازدید از این مطلب : 1328
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه