<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار سد مخزنی کالپوش با استفاده از ابزارهای دقیق و آنالیز برگشتی


چکیده
رفتارسنجی سدهادر مرحله ساخت و پس از آن، یکی از مفیدترین ابزارها جهت کنترل طرح و یا بهینه کردن و تصحیح آن و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم در حین ساخت و یا پس از تکمیل پروژه به منظور جلوگیری از صدمات و خرابیهای احتمالی میباشد. بدین منظور با نصب ابزارهای اندازهگیری پارامترهای موثر درپایداری و عملکرد سد در مقاطع و قسمتهای مختلف آن، رفتار سد در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی قرار میگیرد. در این مقاله ابتدا کمیتهای اندازه گیری شده توسط ابزار دقیقهای موجود در بدنه سد مخزنی کالپوش مورد بررسی قرار گرفته اند. این کمیتها شامل فشارهای آب منفذی، تنشهای کل در جهت قائم و نشستهای قائم و افقی است که به ترتیب توسط پیزومترهای الکتریکی، سلولهای فشارکل، نشست سنجها و انحراف سنجها اندازه گیری شدهاند. با توجه به نحوه تغییرات هر یک از این چهار کمیت، چگونگی رفتار سد مزبور در مقاطع مختلف زمانی مشخص میشود. ضمنا در ادامه مقایسهای بین نتایج تحلیل ابزاردقیقها و نتایج حاصل از آنالیز غیرخطی توسط نرم افزار Geo- Slope و برخی معادلات تئوری صورت گرفته است.

کلمات کلیدی :

رفتار سنجی . ابزاردقیق . آنالیز غیرخطی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار سنجی , ابزاردقیق , آنالیز غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی سیستم های اجرایی در مهندسی تونل با نگرشی بر پروژه ی خط ( 2 ) قطار شهری کرج

چکیده
 در این مقاله، با استفاده از تحلیل برگشتی داده های ابزاربندی پیرامونی تونل، قابلیت اطمینان سیستم های حفاری تونل های شهری در زمین های سست مورد بررسی قرار گرفته است. طبق فرضیات این تحقیق، از خطاهای اجتناب ناپذیر اندازه گیری در رفتار سنجی، صرف نظر شده و نیز، عدم قطعیت پارامتر های ژئومکانیکی و عناصر نگهداری در سیستم های اجرایی متفاوت، ثابت فرض شده است. در ابتدا، اطلاعات مورد نیاز با بکارگیری تکنیک های رفتار سنجی در مهندسی تونل، مانند همگرایی سنجی و نشست سنجی به منظور استفاده از روش های ارزیابی قابلیت اطمینان گرد آوری شد. و به @ Risk سپس تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های مختلف حفاری تونل، با استفاده از نرم افزار روش شبیه سازی مونت کارلو مورد ارزیابی قرار گرفت. به کمک این نرم افزار تابع چگالی احتمالاتی را محاسبه و با ارزیابی قابلیت اطمینان، شاخص اعتماد پذیری و احتمال شکست در هر از تحلیل ،@ Risk کدام از سیستم های اجرایی تونل محاسبه شد. داده های ورودی نرم افزار برگشتی داده های ابزار دقیق بکار رفته در پروژه خط ( 2 ) قطار شهری کرج، تأمین گشته و اعتبار سنجی این مقاله نیز در آن پروژه بررسی گردیده است. مرسوم در پروژه N. A. T. M در آخر، با توجه به نتایج و بررسی های حاصل از این مقاله، روش پیشنهادی در پروژه مذکور دارد. N. A. T. M های بومی، قابلیت اطمینان کمتری را نسبت به روش روش حفاری پیشنهادی در این تحقیق، به صورت تمام مقطع با سینه کار قوسی و به وسیله ماشین های بازویی و همراه با کف بند اجرا می شود.

واژه های کلیدی:

سیستم های اجرایی تونلزنی، شبیه سازی مونت کارلو، مهندسی تونل، رفتار سنجی، قابلیت اطمینان سیستم.

نویسندگان :

مهرداد احسان ملکی  ، محمد سلیمی  ، احسان کاتبیان

 

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم های اجرایی تونلزنی , شبیه سازی مونت کارلو , مهندسی تونل , رفتار سنجی , قابلیت اطمینان سیستم , ,
:: بازدید از این مطلب : 1137
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مسائل و محدودیت های توسعه رفتار سنجی و پایش در زمان ساخت تونلهای کشور

 

مسائل و محدودیت های توسعه رفتار سنجی و پایش در زمان ساخت تونلهای کشور

 

کلمات کلیدی :

تونل ، رفتار سنجی ، تحلیل های برگشتی ، مدل های محاسباتی ، پارامترهای ژئوتکنیکی

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , رفتار سنجی , تحلیل های برگشتی , مدل های محاسباتی , پارامترهای ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1259
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی میزان همگرایی تونل انتقال آب سد سیلوه به روش مشاهده ای و روش عددی با استفاده از نرم افزار FLAC3D

روشهای مختلفی برای ارزیابی میزان همگرایی تونل ها وجود دارند. در این تحقیق همگرایی تونل انتقال آب سد سیلوه توسط روش های مشاهده ای بر پایه رفتارسنجی توده سنگ در برگیرنده تونل و روش عددی با استفاده از نرم افزار FLAC3D تعیین و نتایج به دست آمده مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در روش عددی که در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند نه تنها داده های ورودی متفاوت بوده، بلکه روش محاسبه همگرایی نیز متفاوت است. اعتبار سنجی چنین روش هایی با روش هایی که توسط آنها به طور مستقیم رفتار توده سنگ اندازه گیری می شود، در تحلیل پایداری تونل مفید می باشد. با استفاده از داده های بدست آمده از رفتار سنجی توده سنگ دربرگیرنده شیست- شیل و دولومیت تونل انتقال آب سد سیلوه توسط همگرایی سنج، میزان کل همگرایی در سقف و دیواره ها پس از نصب سیستم نگهداری اولیه قاب آهن و شاتکریت اندازه گیری شد. سپس میزان همگرایی در سقف و دیواره های تونل به روش عددی با استفاده از نرم افزار FLAC3D بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان همگرایی اندازه گیری شده در روش عددی بخصوص برای توده سنگ دربرگیرنده دولومیت به مقدار ناچیزی از روش های مشاهده ای بر پایه رفتارسنجی توده سنگ بیشتر است.


واژه های کلیدی:

همگرایی تونل، رفتار سنجی، همگرایی سنج، روش مشاهده ای، روش عددی.

نویسندگان :

امیر شعبانلویی ، حس مومیوند ، کامران رحیمی ، عادل چگینی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همگرایی تونل , رفتار سنجی , همگرایی سنج , روش مشاهده ای , روش عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1120
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه