<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تأثیر تغییر طول پیستون در میراگر مایع لزج

چکیده
در میراکننده مایع لزج با حل معادله ناویر استوکس با استفاده از اثر برشی و رفتار ویسکوالاستیک سیال نیوتنی می توان به میرایی در سازه ها دست یافت، لذا در اینپس از مدلسازي نمونه اصلی و صحت سنجی صورت پذیرفته نسبت Ansys Fluent تحقیق به بررسی چنین میراکننده هایی پرداخته شد. ابتدا با استفاده از نرم افزاربه مدلسازي طرحی نو با افزایش طولی پیستون در میراکننده پرداخته شد .در این مقاله تغییرات فشار ، نیرو، سرعت، و دما مورد بررسی قرار گرفته است و نسبت به ترسیمدیاگرام هاي نیرو، سرعت، دما و منحنی هیسترزیس اقدام گردیده است. همچنین معادله تغییرات نیرو بر اساس سرعت و نیز پیدایش میرایی انجام پذیرفته است. سپس باتغییر طول پیستون در داخل سیلندر نسبت به بررسی موضوع اقدام شد.

واژ ههاي کلیدي:

میراکننده مایع لزج . نرم افزار Ansys Fluent . المان محدود،سرعت . رفتار لرزه اي . فرکانس .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراکننده مایع لزج , نرم افزار Ansys Fluent , المان محدود،سرعت , رفتار لرزه اي , فرکانس , ,
:: بازدید از این مطلب : 355
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثيرحضورحفره هاي زيرزميني برپاسخ لرزه اي سازههاي واقع برآن بااستفاده ازروش عددي

خلاصه
ارتعاش يك ساختمان براثر امواج زلزله برخلاف ارتعاش ناشي از يك موج ساده با وجود عوارضي مانند حفرات زيرزميني از پيچيدگي خاصيبرخوردار است. مطالعه درباره حركات ناگهاني زمين موسوم به زلزله سابقه اي طولاني دارد با توجه به كمبودهاي زياد ، بسياري كه آيين نامه هايمرسوم ساختماني نياز به تحليل هاي ويژه ساختگاهي درمناطق با وجود حفرات زيرزميني و اثرات آن برروي اندركنش و رفتار لرزه اي سازه هايطراحي شده و زمين دارند كه هيچگونه اشارهاي به آن نشده است. ميزان خرابي ايجاد شده دراثر وقوع زلزله به عوامل بسياري از جمله مكانيزمشكست، فاصله گسل تا محل، نوع خاك و خصوصيات ركورد زلزله شامل محتواي فركانسي ، مدت زمان و دامنه و همچنين خصوصيات ديناميكيسازه وابسته است. روشن است به حداقل رساندن خسارت هاي جاني ، اقتصادي و اجتماعي و.... نيازمند مطالعات پارامترهاي مختلف در اين زمينه وتدوين و گسترش ديدگاه هاي تحليلي نسبت به ارتعاشات زلزله مي باشد. محدوديت روش هاي تحليلي و تجربي ضرورت استفاده از روش عدديجهت حل مسائل برآورد اندركنش و رفتار لرزه اي سازه ها به ويژه درحضور حفره هاي زيرزميني و بدون حضور حفره هاي زيرزميني را ايجابخواهدكرد در اين مقاله با استفاده از روش عددي به كمك نرم افزار آباكوس مبتني بر روش اجزاي محدود ، به عوامل موثر بر پاسخ لرزه اي سازههاي موجود با وجود و يا عدم وجود حفرات زيرزميني پرداخته خواهد شد و نتايج حاصله موردبررسي و مقايسه قرارخواهد گرفت، نتايج به دستآمده نشان مي دهد كه با افزايش بزرگاي زلزله پاسخ ها به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت ، به طوريكه پاسخ هاي به دست آمده با توجه به تغييرات نوع خاك و تونل و فركانس تفاوت چشمگيري دارند.


كلمات كليدي:

رفتار لرزه اي . اندركنش . سازه هاي موجود . حفرات زيرزميني . روش عددي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار لرزه اي , اندركنش , سازه هاي موجود , حفرات زيرزميني , روش عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 320
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثيرحضورحفره هاي زيرزميني برپاسخ لرزه اي سازههاي واقع برآن بااستفاده ازروش عددي

خلاصه
ارتعاش يك ساختمان براثر امواج زلزله برخلاف ارتعاش ناشي از يك موج ساده با وجود عوارضي مانند حفرات زيرزميني از پيچيدگي خاصي برخوردار است. مطالعه درباره حركات ناگهاني زمين موسوم به زلزله سابقه اي طولاني دارد با توجه به كمبودهاي زياد ، بسياري كه آيين نامه هاي مرسوم ساختماني نياز به تحليل هاي ويژه ساختگاهي درمناطق با وجود حفرات زيرزميني و اثرات آن برروي اندركنش و رفتار لرزه اي سازه هاي طراحي شده و زمين دارند كه هيچگونه اشارهاي به آن نشده است. ميزان خرابي ايجاد شده دراثر وقوع زلزله به عوامل بسياري از جمله مكانيزم شكست، فاصله گسل تا محل، نوع خاك و خصوصيات ركورد زلزله شامل محتواي فركانسي ، مدت زمان و دامنه و همچنين خصوصيات ديناميكي سازه وابسته است. روشن است به حداقل رساندن خسارت هاي جاني ، اقتصادي و اجتماعي و.... نيازمند مطالعات پارامترهاي مختلف در اين زمينه و تدوين و گسترش ديدگاه هاي تحليلي نسبت به ارتعاشات زلزله مي باشد. محدوديت روش هاي تحليلي و تجربي ضرورت استفاده از روش عددي جهت حل مسائل برآورد اندركنش و رفتار لرزه اي سازه ها به ويژه در حضور حفره هاي زيرزميني و بدون حضور حفره هاي زيرزميني را ايجاب خواهدكرد در اين مقاله با استفاده از روش عددي به كمك نرم افزار آباكوس مبتني بر روش اجزاي محدود ، به عوامل موثر بر پاسخ لرزه اي سازه هاي موجود با وجود و يا عدم وجود حفرات زيرزميني پرداخته خواهد شد و نتايج حاصله موردبررسي و مقايسه قرارخواهد گرفت، نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه با افزايش بزرگاي زلزله پاسخ ها به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت ، به طوريكه پاسخ هاي به دست آمده با توجه به تغييرات نوع خاك و تونل و فركانس تفاوت چشمگيري دارند.


كلمات كليدي:

رفتار لرزه اي . اندركنش . سازه هاي موجود . حفرات زيرزميني . روش عددي

نویسندگان :

مجتبيفيروزمند ، حميدعليالهي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار لرزه اي , اندركنش , سازه هاي موجود , حفرات زيرزميني , روش عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 590
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهکار جدیدي در مقاوم سازي ساختمانهاي با مصالح بنایی توسط کامپوزیتهاي مسلح شده به الیاف( FRP)

خلاصه
با توجه به زلزله هاي به وقوع پیوسته اخیر در کشور که منجر به خسارتهاي مالی و جانی بسیار زیادي شده است، بازنگري درآیین نامه هاي طراحی و ساخت اینگونه ساختمانها، ضروري و غیر قابل اجتناب می باشد. بررسی آمار مرگ و میر وخسارات در ساختمانها موید این مطلب است که، ساختمانهاي با مصالح بنایی بیشترین صدمات ناشی از زلزله را به خود دیده است. آسیب هاي وارده به این ساختمانها عموما ناشی از عدم توجه به ضوابط آیین نامه 2800 در طراحی، و سهل انگاري در اجرا بوده و لذا می بایست مقاوم سازي این ساختمانها مورد توجه هر چه بیشتر قرار گیرد. گزینه مناسبی جهت بهسازي و مقاوم سازي دیوار با مصالح بنایی می باشد. سهولت ( FRP) استفاده کامپوزیتهاي مسلح شده به الیاف استفاده، عدم نیاز به نیروي کار ماهر، سبکی و ضخامت کم، آن را راهکارمناسبی جهت مقاوم سازي بدون برهم زدن عملکرد عادي فضا   ساخته و به همین منظور مورد توجه معماران به ویژه در ترمیم و بهسازي بناهاي قدیمی قرارگرفته است. در این مقاله ابتدا رفتار لرزه اي ساختمان هاي با مصالح بنایی معرفی شده است. بعد از آن روش هاي رایج و متداول مقاوم سازي به اختصار مرور گردیده و در ادامه روشی جدید جهت مقاوم سازي ارائه شده است.

واژه هاي کلیدي:

ساختمانهاي با مصالح بنایی، مقاوم سازي، رفتار لرزه اي، کامپوزیتهاي FRP

نویسندگان :

حسن آقا براتی  ،ایرج رسولان  ، محمد جواد صفائیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمانهاي با مصالح بنایی , مقاوم سازي , رفتار لرزه اي , کامپوزیتهاي FRP ,
:: بازدید از این مطلب : 750
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیرمهارجانبی برروي عملکرد لرزه اي دیوارهاي بنایی در مطالعات آزمایشگاهی

خلاصه
10 در آزمایشگاه x100x174 cm این مقاله به بررسی تاثیر میزان گیرداري بالاي دیوار بنایی بر رفتار لرزه اي دیوار پرداخته است. در این مطالعه یک دیوار بنایی به ابعاد مدل سازي گردید. براي مدل سازي دیوار مصالح بنایی از ABAQUS ساخته و تحت تاثیر بار گذاري چرخه اي قرار گرفت. سپس این دیوار در نرم افزار اجزا محدود استفاده شده است نتایج این مطالعه نشان می (Cohesive ) روش میکرو ساده شده استفاده شده و براي مدل سازي چسبندگی اولیه بین ملات و آجر از المان چسب دهد که مدل عددي ایجاد شده داراي قابلیت کافی براي پیش بینی رفتار لرزه اي دیوار هاي بنایی می باشد. همچنین نتایج نشان داد میزان گیرداري بالاي دیوار بنایی تاثیر زیادي بر روي ظرفیت باربري داخل صفحه دیوار بنایی دارد.

کلمات کلیدي:

مصالح بنایی، میکرو مدل ، رفتار لرزه اي ،ABAQUS

نویسندگان :

فتح اله عثمان زاده ، بهزاد رافضی ، میر نقی موسوي ،الشن آهنی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مصالح بنایی , میکرو مدل , رفتار لرزه اي , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 882
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي عملکرد دیوار حایل وزنی تحت اثر بار هارمونیک عمود بر صفحهي دیوار

خلاصه
با وجود فقدان روشهاي محاسباتی جامع و کافی براي طراحی دیوارهاي حایل با مصالح بنایی، این نوع دیوار حایل به دلایل متعدد به فراوانی اجرا میشود. بنابراین نیاز به مطالعه جامع در مورد این گونه دیوارها و همچنین طراحی واقعبینانه آنها به طور خاص احساس میشود. در این پژوهش با و با اعمال شرایط واقعی، مطالعه پارامتریک انجام گرفته و عملکرد خاك و توزیع تنش در نقاط مختلف PLAXIS استفاده از نرمافزار ژئوتکنیکی پشت دیوار مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از نمودارهاي جابجایی و تنش افقی وارد بر دیوار در طول زمان بارگذاري و نیز با اعمال فرکانسهاي مختلف رفتار لرزهاي دیوار در اثر اعمال بار هارمونیک عمود بر صفحهي آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده به صورتی کاربردي ارائه گردیده است.

کلمات کلیدي:

دیوار حایل، نرم افزار  PLAXIS ، رفتار لرزه اي

نویسندگان :

نوید سلطانی  ، رضا پورحسینی  ، نعمت سلطانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حایل , نرم افزار PLAXIS , رفتار لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1165
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر توپوگرافی هاي ناهمگون خاك در پاسخ لرزهاي زمین

تأثیر لایههاي خاك در ایجاد تفاوتهاي قابل ملاحظه بین امواج گسیل شده از چشمه و امواج رسیده به سطح زمین به اثبات رسیده است اما مشکل موجود عدم حصول به نتایج قابل قبول وعملی براي تعیین رفتار لرزهاي عوارض گوناگون توپوگرافیونیزکاربردي شدن ایننتایج میباشد. در تحقیق حاضر مطالعه پارامتریک روي مشخصات هندسی دره صورت گرفته و تاثیر عمق دره در مقایسه با ضخامت لایه خاك، همچنین اثر فرکانس موج برخوردي، بر روي پاسخ زمین با انجام شده، نتایج و PLAXIS روشی متفاوت بررسی شده است. این کار با استفاده از مدلسازي دو بعدي در نرمافزار پاسخهاي به دست آمده به صورت نمودارهاي بیبعد دامنه جابجایی در نقاط مختلف و به صورتیکاربردي ارائه گردیده است.


کلمات کلیدي:

توپوگرافیهاي ناهمگون، رفتار لرزه اي، نرم افزار PLAXIS

نویسندگان :

نوید سلطانی (دانشجوي کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه شهید با هنر کرمان)

محمد حسین باقري پور (عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید با هنر کرمان)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توپوگرافیهاي ناهمگون , رفتار لرزه اي , نرم افزار PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 1500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه