<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار وابسته به زمان شاتکریت در مدلسازی سه بعدی تونل دسترسی (مطالعه موردی تونل انتقال آب سد کانی سیب)

خلاصه
جابجایی های ایجاد شده در زمین از موضوعات مهمی است که باید در اجرای هر پروژه تونلسازی مد نظر قرار گیرد. در این میان انتخاب روشحفاری و استفادهاز سیستم نگهداری بهینه و مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد. امروزه شاتكریت به عنوان یك نگهدارنده اولیه برای تونل هاییکه در توده سنگ های ضعیف و با روش های مرسوم حفر می شوند، مطرح می گردد. پوشش شاتكریتی معمولاً نزدیك جبهه کار تونل به منظورکاهش شرایط تسلیم زمین و محدود نمودن تغییرشكل های زمین بكار برده می شود. قابلیت شاتكریت در افزایش تدریجی مقاومت و سختی وابستهبه زمان، و خصوصیات خزشی شاتكریت تازه، ایمنی لازم حتی در توده سنگ های ضعیف را نیز می تواند جبران نماید. در این تحقیق از طریقمدلسازی سه بعدی در نرم افزار FLAC3D ، رفتار وابسته به زمان شاتكریت در تونل دسترسی تونل انتقال آب گلاس مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

رفتار وابسته به زمان . مدلسازی سه بعدی . تونل انتقال آب . شاتکریت . FLAC3D .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار وابسته به زمان , مدلسازی سه بعدی , تونل انتقال آب , شاتکریت , FLAC3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 340
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی عملكرد بلند مدت پایه در معدنكاری اتاق پایه سنگ نمک تحت تأثير رفتار خزشی نمک

چكيده
خواص ویسکوپلاستیک و خزشی نمک چالش بزرگی را در طراحی معادن نمک ایجاد میکند. بررسی سنگ نمک تحت شرایط خزشیثابت برای طولانی مدت و زمان رسیدن به حالت شکست بهراحتی قابل پیش بینی نیست. توسعه روشهایی که رفتار خزشی نمک و تغییرشکل پایه های نمکی ناشی از این رفتار را پیش بینی کنند بسیار مهم است. بر اساس مطالعاتی که طی سالیان گذشته در این زمینهصورت گرفته است، رابطههای زیادی برای تعیین نرخ تغییرشکل نمونههایی از نمک با رفتارهای مختلف در نظر گرفته شده است. همچنینطرحهای مختلفی از معادن به منظور فهم رفتارهای تنش و تغییرشکل پایه ها مدلسازی شده است. هدف این مقاله مدلسازی عددی بهروش تفاضل محدود) FDM ) بهمنظور تحلیل نرخ همگرایی نسبت به دروههای زمانی مختلف پس از استخراج معادن نمک است. در اینمدلسازی از رفتار خزش توانی 1 برای رفتار مجموعه اتاق پایه نمکی استفاده شده است. نتایج مدلسازی، برای دروههای مختلف نشان دهنده رابطه مستقیم تأثیر مدت دوره زمانی بر میزان همگرایی سقف اتاق و همچنین شکم دادگی پایه است.


واژههای کليد
ی :

معادن نمک . رفتار وابسته به زمان . خزش . روش تفاضل محدود . نرخ همگرایی . روش اتاق پایه . مدلسازی عددی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادن نمک , رفتار وابسته به زمان , خزش , روش تفاضل محدود , نرخ همگرایی , روش اتاق پایه , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی عملكرد بلند مدت پایه در معدنكاری اتاق پایه سنگ نمک تحت تأثير رفتار خزشی نمک

چكيده
خواص ویسکوپلاستیک و خزشی نمک چالش بزرگی را در طراحی معادن نمک ایجاد میکند. بررسی سنگ نمک تحت شرایط خزشیثابت برای طولانی مدت و زمان رسیدن به حالت شکست بهراحتی قابل پیش بینی نیست. توسعه روشهایی که رفتار خزشی نمک و تغییرشکل پایه های نمکی ناشی از این رفتار را پیش بینی کنند بسیار مهم است. بر اساس مطالعاتی که طی سالیان گذشته در این زمینهصورت گرفته است، رابطههای زیادی برای تعیین نرخ تغییرشکل نمونههایی از نمک با رفتارهای مختلف در نظر گرفته شده است. همچنینطرحهای مختلفی از معادن به منظور فهم رفتارهای تنش و تغییرشکل پایه ها مدلسازی شده است. هدف این مقاله مدلسازی عددی بهروش تفاضل محدود) FDM ) بهمنظور تحلیل نرخ همگرایی نسبت به دروههای زمانی مختلف پس از استخراج معادن نمک است. در اینمدلسازی از رفتار خزش توانی 1 برای رفتار مجموعه اتاق پایه نمکی استفاده شده است. نتایج مدلسازی، برای دروههای مختلف نشان  دهنده رابطه مستقیم تأثیر مدت دوره زمانی بر میزان همگرایی سقف اتاق و همچنین شکم دادگی پایه است.


واژه های کليدی :

معادن نمک . رفتار وابسته به زمان . خزش . روش تفاضل محدود . نرخ همگرایی . روش اتاق پایه . مدلسازی عددی .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادن نمک , رفتار وابسته به زمان , خزش , روش تفاضل محدود , نرخ همگرایی , روش اتاق پایه , مدلسازی عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 640
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

گسترش وابسته به زمان زون خرابي پيرامون فضاهاي زيرزميني با استفاده از مدلهاي ويسكوپلاستيك خرابي

خلاصه
امروزه با توسعه جوامع بشري، ايجاد فضاهاي زيرزميني با طول عمر بالا همانند فضاهاي نگهداري پسماندهاي اتمي، نيروگاههاي زيرزميني، مغارهايذخيرهسازي نفت و گاز گسترشيافته است. با توجه به عملكرد طولاني اين نوع سازههاي زيرزميني، رفتار وابسته به زمان توده سنگ ميزبان بهعنوانمسئلهاي اساسي در پايداري بلند مدت فضاهاي زيرزميني مطرح است.براي شبيه- CVISC تاكنون معمولا از مدلهاي رفتاري ويسكوالاستيك همچون برگر و تواني يا مدلهاي رفتاري ويسكوالاستوپلاستيك مانندسازي رفتار بلندمدت فضاهاي زيرزميني استفاده شدهاست؛ اين مدلها توانايي شبيهسازي رفتارهاي پلاستيك وابسته به زمان را ندارند. در اين مقالهتلاش شده، رفتار برگشتناپذير پلاستيك سنگها بهصورت، وابستهبهزمان با استفاده از مدلهاي رفتاري ويسكوپلاستيك شبيهسازي شود. در اينراستا مدل رفتاري جديد براي بيان رفتار الاستوويسكوپلاستيك پيشنهاد شدهاست.در فضاي تفاضل محدود كدنويسي شده - FLAC نويسي نرمافزار FISH بدين منظور مدل الاستو-ويسكوپلاستيك پيشنهادي با استفاده از قابليتاست. همچنين نتايج اين مدلسازي با آزمون خزش تكمحوري براي صحتسنجي عملكرد مدل مقايسه شده است و در نهايت به منظور بررسيكاراييهاي مدل پيشنهادي، تونل سنت مارتين با استفاده از اين مدل مطالعه شدهاست و نتايج آن با همگرايي حاصل از ابزاربندي تونل مقايسه شده -است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه مدل رفتاري پيشنهادي قابليت نمايش رشد كرنشهاي ويسكوپلاستيك با گذشت زمان را داراست.


كلمات كليدي:

رفتار وابسته به زمان . مدلرفتاري . تابع تسليم . تونل سنت مارتين . مدلسازيعددي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار وابسته به زمان , مدلرفتاري , تابع تسليم , تونل سنت مارتين , مدلسازيعددي ,
:: بازدید از این مطلب : 235
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

گسترش وابسته به زمان زون خرابي پيرامون فضاهاي زيرزميني با استفاده از مدلهاي ويسكوپلاستيك خرابي

خلاصه
امروزه با توسعه جوامع بشري، ايجاد فضاهاي زيرزميني با طول عمر بالا همانند فضاهاي نگهداري پسماندهاي اتمي، نيروگاههاي زيرزميني، مغارهاي ذخيرهسازي نفت و گاز گسترشيافته است. با توجه به عملكرد طولاني اين نوع سازههاي زيرزميني، رفتار وابسته به زمان توده سنگ ميزبان بهعنوان مسئلهاي اساسي در پايداري بلند مدت فضاهاي زيرزميني مطرح است.  براي شبيه- CVISC تاكنون معمولا از مدلهاي رفتاري ويسكوالاستيك همچون برگر و تواني يا مدلهاي رفتاري ويسكوالاستوپلاستيك مانند سازي رفتار بلندمدت فضاهاي زيرزميني استفاده شدهاست؛ اين مدلها توانايي شبيهسازي رفتارهاي پلاستيك وابسته به زمان را ندارند. در اين مقاله تلاش شده، رفتار برگشتناپذير پلاستيك سنگها بهصورت، وابستهبهزمان با استفاده از مدلهاي رفتاري ويسكوپلاستيك شبيهسازي شود. در اين راستا مدل رفتاري جديد براي بيان رفتار الاستوويسكوپلاستيك پيشنهاد شدهاست. در فضاي تفاضل محدود كدنويسي شده - FLAC نويسي نرمافزار FISH بدين منظور مدل الاستو-ويسكوپلاستيك پيشنهادي با استفاده از قابليت است. همچنين نتايج اين مدلسازي با آزمون خزش تكمحوري براي صحتسنجي عملكرد مدل مقايسه شده است و در نهايت به منظور بررسي كاراييهاي مدل پيشنهادي، تونل سنت مارتين با استفاده از اين مدل مطالعه شدهاست و نتايج آن با همگرايي حاصل از ابزاربندي تونل مقايسه شده - است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه مدل رفتاري پيشنهادي قابليت نمايش رشد كرنشهاي ويسكوپلاستيك با گذشت زمان را داراست.


كلمات كليدي:

رفتار وابسته به زمان . مدلرفتاري . تابع تسليم . تونل سنت مارتين . مدلسازي عددي

نویسندگان :

ميلاد اسمعيلي ، حامد ملاداودي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار وابسته به زمان , مدلرفتاري , تابع تسليم , تونل سنت مارتين , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 469
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی خاکر ز یهای مسلح در رسوبات خاک رس نرم با توجه به و یسکوز ت یه فنداسو ین و مسلح کردن

اثرات ترکیبی ماهیت ویسکوپلاستیک خاک فنداسو ین و رفتار ویسکوالاستیک تقویت ژئوسنتزی (پلی استر، پلی پرو ل پین و پلی ا ل تین) بررسی شده است. روش جد د ی برای تعیين مرحله بحرانی با توجه به ثبات خاكر ز ی، و مز یان فشار مد یانی عم ا لیتی برای كاربرد در ارز ا یبی استحکام برشی زهکشی نشده خاكهای فنداسو ین حساس مشابه با موارد برسی شده، پیشنهاد شده است . اثر م ز یان ساخت سفتی تقویت در مرحله بحرانی بررسی شده است . این تحقیق نشان می دهد كه انتخاب سفتی یک طراحی با استفاده از داده بدستآمده از تست خزش، نتا یج معقول و محافظه كارانه ای را عرضه نموده است . اثرات پروفیل استحکام برشی زهکشی نشده، سفتی تقویت و ویسکوز ت یه خاک در عملکرد خاكر ز ی تحت شرایط فشار كاری بررسی شده و روش طراحی بر مبنای تعادل محدود جد د ی پیشنهاد شده است. تحلیل های اجزء محدود برای بررسی بازده بالقوه روش طراحی ساده شده پیشنهادی اس فا تده شده است.


کلمات کلیدی:

خاکر ز ی ، خاک مسلح شده ، رفتار وابسته به زمان ، طرح رز یی عددی ، ملاحظات طراحی

نویسندگان :

وحیدحاج نوروزی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

ف نیسه حاج نوروزی (دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک دانشگاه علوم و تحقق یات تهران)

علی خواجه علیجانی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

احسان سعیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی اراک)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکر ز ی , خاک مسلح شده , رفتار وابسته به زمان , طرح رز یی عددی , ملاحظات طراحی ,
:: بازدید از این مطلب : 1440
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين پارامترهاي رفتار وابسته به زمان توده سنگ و تحليل پايداري به روش كنترل مستقيم كرنش مطالعه موردي مغار نيروگاه طرح توسعه مسجد سليمان

طرح توسعه نيروگاه برق آبي مسجد سليمان داراي دو فضاي بزرگ زيرزميني شامل مغار نيروگاه و مغار ترانسفورمر است تركهاي مشاهده شده در شاتكريت و بتن فاز يك و نتايج ابزار دقيق نشان دهنده ي رفتار وابسته به زمان لايه هاي سيلتستون مي باشد بدليل دوره ي طولاني بهره برداري از چنين فضاهايي شناخت رفتار وابسته به زمان توده سنگ و ارزيابي پايداري سيستم نگهداري در آينده ضروري است دراين تحقيق تحليل برگشتي مستقيم برمبناي جابجايي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي تك متغيره و نرم افزار FLAC3D انجام شد و پارامترهاي مدل ويسكوپلاستيك خزش برگر براي لايه هاي سيلتستون تعيين شد نتايج مدلسازي عددي در تطابق مناسبي با قرائت كشيدگي سنج ها بود كه صحت مدلسازي عددي و نتايج تحليل برگشتي را تاييد كرد.

 

كلمات كليدي:

مغار نيروگاه طرح توسعه مسجد سليمان، رفتار وابسته به زمان، نرم افزار FLAC3D، تحليل برگشتي، تحليل پايداري، تكنيك كنترل مستقيم كرنش

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 سعيد خسروي  - كارشناسي ارشد مكانيك سنگدانشگاه شهيد باهنر كرمان

 

 حسين توكلي  - استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار نيروگاه طرح توسعه مسجد سليمان , رفتار وابسته به زمان , نرم افزار FLAC3D , تحليل برگشتي , تحليل پايداري , تكنيك كنترل مستقيم كرنش ,
:: بازدید از این مطلب : 2036
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه