<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ضرورت استخراج پارامترهای مصالح بدنه سدهای خاکی با استفاده از تحلیل های برگشتی برای ارزیابی عملکرد سد (با نگرشی ویژه بر سد داریان)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد داریان . رفتارنگاری . تحلیل برگشتی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد داریان , رفتارنگاری , تحلیل برگشتی ,
:: بازدید از این مطلب : 467
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تغییر شکلهای بدنه سد ماملو حین ساخت، آبگیری اولیه و مرحله بهره برداری

 

 

 

کلمات کلیدی :

رفتارنگاری . تحلیل برگشتی . ابزار دقیق . سد ماملو . نرم افزار FLAC

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتارنگاری , تحلیل برگشتی , ابزار دقیق , سد ماملو , نرم افزار FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 542
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی میزان نشست زمین در مناطق شهری در اثر حفر تونلهای کم عمق

چكیده
جابجایی زمین از مسایل اجتنابناپذیر در حفاریها، ساخت تونلها و فضاهای زیرزمینی در نزدیکی سطح زمین است. حفر تونل در هر عمقی ازخاک منجر به تغییر سیستم توزیع تنشها، رها شدن تنشهای برجا و نشست سطح زمین میشود. این مسئله در مورد تونلهای کمعمق حفرشده در مناطق شهری و به خصوص به هنگام عبور از زیر مناطق مسکونی از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین اطلاع از نحوه رفتار تونل ونشستهای ناشی از آن از الزامات طراحی این نوع سازههای زیرسطحی میباشد. به دلیل عبور از زیرمناطق مسکونی، برآورد میزان آسیبهایاحتمالی به سازهها مهم بوده و یکی از قسمتهای اساسی اجرای چنین پروژههایی محسوب میشود.احداث تونلهای کمعمق سبب ایجاد کرنش در اطراف فضای حفاری میشود که این امر باعث آسیب بر سازههای اطراف تونل میگردد. در دهه-های اخیر روشهای تجربی، تحلیلی و عددی بسیاری توسط پژوهشگران مختلف در قالب مقالههای علمی با هدف تخمین حداکثر جابجایی درسطح زمین و در امتداد محور تونل ارائه شده است.در این پایاننامه با مدلسازی سهبعدی بخش فوقانی تونل خط دو قطار شهری کرج با نرمافزار اجزاء محدود پلاکسیس، میزان نشست برآورد شدهاست. این تحلیل عددی در شرایط بدون حضور سازه سطحی) Greenfield 3/ ( انجام شده است. میزان ماکزیمم نشست حاصل در سطح زمین 94 سانتیمتر را ثبت کردهاند، مقدار معقولی / سانتیمتر به دست آمده است. در ادامه با مقایسه نتایج حاصل با نتایج رفتارنگاری پروژه که نشست 4ارزیابی میگردد.


واژههای کلیدی:

پلاکسیس . نشست سطحی . رفتارنگاری

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پلاکسیس , نشست سطحی , رفتارنگاری ,
:: بازدید از این مطلب : 506
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای موثر در رفتارنگاری سد نساء به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق

چکیده
در ایران است که در 80 کیلومتری شهرستان بم ( CFRD) سد نساء کرمان اولین و بزرگترین سد سنگریزه ای با رویه بتنی واقع شده است؛ که دارای ارتفاع از پی 111 متر، طول تاج 590 متر، عرض تاج 10 متر با دو تونل انحراف جمعا با طول 1246 متر و حجم مفید مخزن 131 میلیون متر مکعب می باشد که بر روی رودخانه نساء ساخته شده است. با توجه به حساسیت که نقش لایه نفوذ ناپذیر و آب بند سد را دارد، انتخاب نوع ابزار و رفتارنگاری تمام مراحل CFRD رویه بتنی به رفتار سدهای ( ساخت و زمان بهره برداری) اهمیت بسزایی دارد. استفاده از ابزار دقیق به عنوان ادوات کمکی برای قضاوت صحیح مهندسی و شناخت بهتر رفتار سدها بسیار مفید هستند. حصول اطمینان از ایمنی سازه های مهمی همچون سدها ( هم در زمان ساخت و هم بعد از آغاز بهره برداری) با استفاده از داده ها ی ابزار دقیق نصب شده در بخش های مختلف سد، می تواند دنبال گردد . در این پژوهش پارامترهای اندازه گیری شده توسط ابزار دقیق نصب شده در این سد و رفتارنگاری آنها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می دهند که به علت آبگیری مخزن سد فشار آب افزایش پیدا کرد، با افزایش سطح تراز خاکریز، نشست افزایش یافت، پایش چاهک های مشاهده ای نشان داد که در بعضی از آنها هیچ آبی وجود نداشت ه و خشک بودند و با پایش این کلینومترها در مقاطع مختلف مشخص شد که محور سد در شهریور و اسفند 1390 دچار انحراف شده است.

کلمات کلیدی :

ابزار دقیق . سد نساء . رفتارنگاری . CFRD 

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزار دقیق , سد نساء , رفتارنگاری , CFRD ,
:: بازدید از این مطلب : 410
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب و بهروز رسانی کلاس حفاری و نگهداری مطابق شرایط زمین ( مطالعه موردی تونل سبزکوه)

چکیده
 به طور کلی انجام مطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیک، پیش از حفاری تونل برای تضمین ایمنی ضروری است. همچنین این مطالعات باید طی حفاری تونل ادامه یابد، چرا که شرایط زمین در حالی که تونل در دست ساخت است، به طور غیرمنتظره میتواند تغییر کند. پایداری تونل یکی از مسائل اصلی در حفاری تونل در زمینهای نرم و آبرفتی به منظور حفظ فرآیند ساخت پایدار و اجتناب از ریزشهای موضعی است. انتخاب یک روش حفاری مناسب، متاثر از مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک و استفاده جامع و مناسب از این اطلاعات در طراحی تونل است. این مقاله یک مطالعه موردی از سازوکارهای ناپایداری، و مراحل حفاری و بازبینی قسمت کوتاهی از تونل سبزکوه ( نزدیک به 200 متر) به عنوان بخشی از 11 کیلومتر تونل انتقال آب در جنوب غربی ایران است. گام 1 متر بدون اجرای سیستم نگهداری در حفاری تونل سبزکوه باعث بسیاری از مشکلات / حفاری 5 شد. بنابراین، برای غلبه بر شرایط پیچیده زمین و ریزش تونل، روش حفاری از تمام مقطع به حفاری مرحلهای تغییر پیدا کرد. در فرآیند ساخت تونل سبزکوه مدل ژئوتکنیکی به طور مستقل و بدون توجه به مدل زمینشناسی، برنامهریزی، اجرا و تحلیل شد. عدم برقراری ارتباط منطقی بین این دو مدل همچنین پیچیدگی شرایط زمین و عدم قطعیتها، اطلاعات نامناسبی را در اختیار طراحان قرار داد. پس از ناکارآمدی روش حفاری اولیه با بهرهگیری از تجربیات مشابه، یک پایگاه دادهها به منظور جمعآوری دادههای به دست آمده از مطالعات میدانی و مطالعات حین ساخت در این ناحیه ایجاد شد. از این پتانسیل با بهرهگیری جامع و کامل از این دادهها به منظور بازنگری در فرآیند ساخت تونل استفاده شد. ویژگی اصلی این سیستم توانایی به روز رسانی دادههای اضافی جمعآوری شده در طی فرآیند ساخت بود.نتایج بازنگری، حاکی از مدل زمینشناسی پیچیده ای در منطقه بود که شناسایی، تحلیل و رفتار- سنجی مداوم و مستمر حرکت توده خاک پیرامونی را برای دستیابی به اقتصادیترین و پایدارترین روش حفاری و نگهداری در شرایط مواجهه با وضعیتهای متفاوت تونل ضروری م یدانست. بنابراین روش حفاری مرحلهای به دلیل انعطا فپذیری و کارآمدی آن با شرایط ساختگاه تونل انتخاب شد. این مقاله به بررسی برخی از چالش های ژئوتکنیکی کلیدی در طراحی تونل، از جمله شرایط زمین، انتخاب پارامترهای طراحی مناسب، و ارزیابی حفاری و مراحل نصب سیستم نگهداری بر اساس رفتارنگاری و تجزیه و تحلیل رفتار زمین، طی ساخت بحث میکند. این مطالعه موردی یک بار دیگر اهمیت تشخیص زود هنگام یا پیشبینی مناطق با پتانسیل بالای خرابی ( از طریق حفاری گمانه پیشرو و رفتارنگاری) در تونل را به ویژه در زمینهای مختلط یا مشکلدار با لایههای متناوب، گسلها و مناطق با فشار موضعی آب بالا نشان میدهد. از آنجا که به روشهای تشخیص مکانیکی نمیتوان به طور کامل اعتماد کرد، استفاده از پرسنل با تجربه با اتکا به پیشبینی و برخورد موثر با مشکلاتی همچون ناپایداری، بی درنگ بهترین تضمین برای تکمیل موفقیتآمیز یک پروژه تونلزنی است.

واژه های کلیدی:

مدل زمینشناسی، بهروز رسانی، ریزش، حفاری مرحلهای، رفتارنگاری.

نویسندگان :

جعفر خادمی حمیدی  ، مجید طارمی ، عباس افتخاری ، رضا ظریفپور

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل زمینشناسی , بهروز رسانی , ریزش , حفاری مرحلهای , رفتارنگاری , ,
:: بازدید از این مطلب : 1201
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتارنگاری فضاهای زیرزمینی و سازه های جانبی آنها در محیط های شهری

 

رفتارنگاری فضاهای زیرزمینی و سازه های جانبی آنها در محیط های شهری

 

کلمات کلیدی :

ابزار بندی ، رفتارنگاری ، سازه های زیرزمینی ، سازه های سطحی و تونل صدر نیایش

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزار بندی , رفتارنگاری , سازه های زیرزمینی , سازه های سطحی و تونل صدر نیایش ,
:: بازدید از این مطلب : 1279
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایگاه داده ژئوتکنیکی رفتار سنجی گامی موثر در رفتار نگاری تونل ها

 

پایگاه داده ژئوتکنیکی رفتار سنجی گامی موثر در رفتار نگاری تونل ها

 

کلمات کلیدی :

پایگاه داده ، رفتارنگاری ، ابزار دقیق تونلی ، اکسس

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایگاه داده , رفتارنگاری , ابزار دقیق تونلی , اکسس ,
:: بازدید از این مطلب : 1156
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتارنگاری توده ای رانشی با روش جابجایی های نقاط مجزا مطالعه موردی: رانش پلتفرم چاههای فشارشکن سد رودبار لرستان

با توجه به اهمیت زمین رانشها در رابطه با تهدیدات جانی و مالی پروژه ها، نیاز به استفاده از تمهیدات رفتارنگاری به منظور بررسی وابسته به زمان این پدیده از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. درمقاله پیش رو در ابتدا روشهای مختلف رفتارنگاری زمین رانشها و روش جابجایی نقاط مجزا به عنوان روشی با هزینه کمتر و دقت مناسب شرح داده شده و در ادامه رفتارنگاری رانش پلتفرم چاههای فشار شکن سد رودبار لرستان با استفاده از این روش شرح داده شده است. برای این منظور ایستگاههای مختلف بررسی جابجایی در نظر گرفته شده و تعداد 7 قرائت قبل از وقوع رانش در ایستگاهها انجام شده و مورد تفسیر قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جابجایی توده رانشی در نقاط مختلف آن متفاوت بوده به طوری که با نزدیک شدن به لبه پلتفرم ( سر شیب)، مقدار جابجایی ها افزایش می یابد. همچنین بررسی نرخ جابجایی در ایستگاه ها نشان می دهد که با افزایش تدریجی نفوذ آب در ترک کششی، نرخ جابجایی ها تا اتفاق افتادن رانش افزایش یافته و پس از آن به یکباره کاهش یافته است.


واژه های کلیدی :

زمین رانش، رفتارنگاری، نرخ جابجایی، ترک کششی، ایستگاه

نویسندگان :

جعفر عباسی ، سعید رشیدی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین رانش , رفتارنگاری , نرخ جابجایی , ترک کششی , ایستگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 1087
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تغییر شکلهای بدنه سد 15 خرداد حین ساخت، آبگیری اولیه و مرحله بهره برداری

کنترل ایمنی و پایداري سدهاي خاکی از نظر امنیت اجتماعی و اقتصادي، از اهمیت بسزائی برخوردار است. براي این منظور پارامترهاي فیزیکی مهمی در سدهاي خاکی اندازه گیري می شوند که از مهمترین آنها، جابجاییها و تغییرشکلها است. در این مقاله با در اختیار داشتن داده هاي حاصل از ابزار دقیق سد 15 خرداد به بررسی تغییر شکلهاي سد از جمله تغییرشکلهاي قائم(نشست) و افقی که از پارامترهاي کلیدي در بررسی پایداري و ایمنی سد به شمار می روند، پرداخته شده است. در که یک نرم افزار بسیار توانمند در FLAC2D بخش دیگري از این مقاله سد 15 خرداد با نرم افزار زمینه تحلیل محیطهاي پیوسته است، مدلسازي شده است. در مدلسازي سد با استفاده از این نرم افزار از مدل رفتاري موهر کلمب استفاده شده است و درآن براي واقعی تر شدن مدل، تکنیک ساخت مرحله اي لایه هاي سد لحاظ گردیده است. سپس نتایج عددي حاصل از نرم افزار را با نتایج واقعی مقایسه نموده و با انجام تحلیل برگشتی پارامترهاي ژئوتکنیکی مصالح مورد صحت سنجی قرار گرفته و مقادیر دقیق تري از پارامترها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:

رفتارنگاری، تحلیل برگشتی، ابزار دقیق، سد 15 خرداد، نرم افزار FLAC

نویسندگان :

محمد صالحیان (دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه قم)

علی محمد رجبی (استادیار دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتارنگاری , تحلیل برگشتی , ابزار دقیق , سد 15 خرداد , نرم افزار FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 1344
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتارنگاري و تحليل تغيير شكل تونل راه آهن و تاثير آن بر عملكرد تونل(مطالعه موردي تونل 85 راه آهن ایران)

تونل مورد مطالعه، تونل 85 راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه تغيير شكل يك مقطع از آن با رفتارنگاري ساده و با همكاري شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن برداشت شده است و در ادامه تاثير اين تغيير شكل ها بر عملكرد تونل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد بر خلاف تغيير شكل هاي زياد اوليه، ميزان تغيير شكل به مرور زمان در همه نقاط مقطع در حال كاهش و يكسان شدن مي باشد و در صورت تغيير شكل مقطع به ميزان 24 سانتيمتر در پاي تونل و يا تغيير در عرض خط راه آهن به ميزان 35 + و يا 6- ميليمتر سير و حركت در تونل غير ممكن و يا با تقليل سرعت امكان پذير خواهد شد.


کلمات کليدی :

رفتارنگاری، تغيير شكل، تونل راه آهن، گاباری، عرض خط 

نویسندگان :

اصغر بهروزيان (کارشناس ارشد خاک و پي،دانشگاه آزاد اسلامي،واحد زنجان،گروه خاک و پي،زنجان،ايران)

فاطمه باقرزاده آلپاوتي (دانشجوی کارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسلامي،واحد اهر،گروه زمين شناسي مهندسي،اهر،ايران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , دانلود مقالات انگلیسی (کنفرانس های خارجی) , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتارنگاری , تغيير شكل , تونل راه آهن , گاباری , عرض خط ,
:: بازدید از این مطلب : 1837
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه