<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تخمین مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ بعد از فرآیند تزریق تحکیمی در ساختگاه سد بختیاری

 

 

 

کلمات کلیدی :

تزریق . مدول تغییرشکل پذیری . روابط تجربی . سد بختیاری

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزریق , مدول تغییرشکل پذیری , روابط تجربی , سد بختیاری ,
:: بازدید از این مطلب : 410
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین عمق آبشستگی در پاییندست سرریزهاي جامی به روشسیستم فازي-عصبی

خلاصه
هستند که ایمنی لازم را دارند و از نظر اقتصادي مقرون به (Flip Bucket) از جمله مستهلک کنندههاي انرژي سرریزهاي با پرتاب کننده جامی صرفه میباشند. براي پیشبینی ابعاد آبشستگی در پایین دست این سرریزها مطالعات زیادي انجام شده است که حاصل این مطالعات ارائه فرمولهاي و زاویه dw ،d50 ،R1 ،H مختلف براي پیشبینی موقعیت و شکل آبشستگی است. در این مقاله میزان عمق ماکزیمم آبشستگی براساس پارامترهاي تخمین زده شده است. نتایج دادههاي آزمایشی جمعآوري و (ANFIS) پرتاب کننده با استفاده از روش سیستم استنتاج فازي- عصبی تطبیقی پارامترهاي تأثیر گذار بر عمق آبشستگی در پاییندست پرتاب کنندهاي جامی مورد بررسی قرار گرفت. بررسیها نشان داد که عمق آبشستگی تابعی از پارامترهایی مانند عدد فرود جریان ریزشی، نسبت هد آب بالادست به عمق آب پاییندست، نسبت زوایه پرتاب کننده به هد آب، نسبتمیانگین اندازه دانهها به هد آب و زاویه پرتاب کننده است. نتایج این تحقیق میتواند براي تخمین عمق آبشستگی در پایین دست پرتاب کنندهاي جامی قابل استفاده باشد.

کلمات کلیدي:

آبشستگی، پرتاب کنندههاي جامی، آنالیز ابعادي، روابط تجربی، مدل ANFIS

نویسندگان :

مجتبی گودرزي ، مهدي اژدري مقدم ، محمدرضا کاویانپور اصفهانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبشستگی , پرتاب کنندههاي جامی , آنالیز ابعادي , روابط تجربی , مدل ANFIS ,
:: بازدید از این مطلب : 639
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی سه بعدی توزیع مدول تغییر شکل توده سنگ با استفاده از روش زمین آمار مطالعه موردی ساختگاه سد بختیاری

 

 

مدلسازی سه بعدی توزیع مدول تغییر شکل توده سنگ با استفاده از روش زمین آمار مطالعه موردی ساختگاه سد بختیاری

 

کلمات کلیدی :

مدول تغییر شکل توده سنگ ، امتیاز توده سنگ ، روابط تجربی ، زمین آمار ، سد بختیاری

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول تغییر شکل توده سنگ , امتیاز توده سنگ , روابط تجربی , زمین آمار , سد بختیاری ,
:: بازدید از این مطلب : 1158
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 19 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه مدول تغییرشکلپذیری تودهسنگ ناهمسانگرد با استفاده از نتایج آزمونهای برجا و روابط تجربی

یکی از عوامل تاثیرگذار در ویژگیهای مکانیکی و ژئوتکنیکی تودههایسنگ، ناهمسانگردی می باشد. یکی از مهمترین انواع ناهمسانگردی، وجود صفحات شیستوزیته است. جهتیابی سطوح شیستوزیته نسبت به محور بارگذاری منجر به ایجاد تغییرات چشمگیر در خواص مقاومتی و تغییرشکل تودهسنگ میگردد که این تغییرات دارای روند یکسانی نمیباشند. در این تحقیق، توده سنگ دگرگونی از نوع اسلیت در ساختگاه یک سد مورد بررسی قرار میگیرد . ویژگی بارز این تشکیلات، ناهمسانی رفتار تودهسنگ و وجود صفحات شیستوزیته است. آزمونهای آزمایشگاهی همچون آزمایش تعیین مقاومت فشاری تکمحوری و نیز آزمایشهای برجا از جمله آزمایش دیلاتومتری به منظور مطالعه ویژگیهای این ساختگاه انجام شدهاند. مقاله حاضر نتایج به دست آمده از آزمونهای مذکور را با روابط تجربی مقایسه نموده و قابلیت کاربرد آنها را در مورد توده - سنگهای شیستوز بررسی نموده است. نتایج نشان می دهند که تغییرات مدولهای به دست آمده از هر یک از روشهای مذکور نسبت به زاویه( زاویه بین سطوح ضعف نسبت به محور بارگذاری) روند مشابهی دارند. مدول تغیرشکلپذیری به دست آمده از آزمونهای برجا را میتوان در طراحی به عنوان حد بالا در نظر گرفت و از روابط تجربی برای تعیین حد پایین مدول توده سنگ استفاده نمود.


واژه های کلیدی

شیستوزیته، مدولتغیرشکلپذیری، روابط تجربی.

نویسندگان :

سیامک هاشمی 

امیر عبداله ایران زاده

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیستوزیته , مدولتغیرشکلپذیری , روابط تجربی ,
:: بازدید از این مطلب : 947
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روابط بین پارامترهای ژئوتکنیکی و نتایج آزمایش پرسیومتری به کمک شبیه سازی عددی

پرسيومتر به عنوان یک ابزار تحقيقات محلي، به علت اندازه گيری توام پارامترهای تغيير شکل و مقاومت وهمچنين تفسير نتایج به كمک آناليزها و تحليل های تئوری( تئوری انبساط حفره )با توجه به شرایط مرزی معين و هندسه ساده فرایند انبساط سوند درميان آزمایشات درجاازجایگاه ویژه ای برخورداراست. آزمایش پرسيومتری را مي توان در حالت ایده آل به صورت انبساط یک حفره استوانه ای در محيط الاستو پلاستيک مدل نمود و توزیع تنش و كرنش را در اطراف سوند با در نظر گرفتن فرضيات ساده كننده ای مورد بررسي قرار داد. در این پژوهش آزمایش پرسيومتری به شبيه سازی شده و تاثير تغييرات پارامترهای خاک از قبيل سختي، چسبندگي، زاویه Plaxis كمک تحليل های عددی، با استفاده ازنرم افزارمورد استفاده، با Plaxis اصطکاک داخلي، نسبت پواسون روی نتایج حاصل از آزمایش بررسي گردیده است. برای افزایش دقت كار، نرم افزارنمونه عملي تدقيق شده است. سپس با بررسي معيارهای تسليم مختلف و مقایسه نتایج ، مدل سخت شوندگي خاک به عنوان مدلي كه رفتار تنش كرنش خاک را مطابق با واقعيت پيش بيني مي كند، پيشنهاد شد. در خاتمه، روابط جدیدی بين پارامترهای ژئوتکنيکي و نتایج آزمایش پرسيومتری ارائه گردید .


کلمات کلیدی:

آزمایش پرسیومتری، شبیه سازی عددی، پارامترهای ژئوتکنیکی، روابط تجربی

نویسندگان :

سامیه رضازاده (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه گیلان، گروه عمران)

عطا جعفری شالکوهی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی، گروه عمران)

ابوالفضل اسلامی (دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش پرسیومتری , شبیه سازی عددی , پارامترهای ژئوتکنیکی , روابط تجربی ,
:: بازدید از این مطلب : 1304
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رابطه اي جدید براي پیش بینی افزایش ظرفیت باربري شمع با گذشت زمان

افزایش ظرفیت باربري محوري شمع با گذشت زمان را استفاده قرار می گیرند، این افزایش ظرفیت را در نظر نمی گیرند و در حقیقت، از تمام ظرفیت باربري شمع، استفاده نمی وجود دارند که البته داراي ضعف هایی Set Up کنند. در حال حاضر چند رابطه ي تجربی به منظور پیش بینی میزان Set پیشنهاد شده است که تغییرات آهنگ Set Up می باشند. در این مقاله، رابطه اي جدید براي پیش بینی آهنگ  Upرا در نظر می گیرد و ضعف هاي روابط فعلی را برطرف می کند.


کلمات کلیدي:

شمع هاي کوبشی، افزایش ظرفیت باربري، روابط تجربی، آزمایش بارگذاري شمع

نویسندگان :

مسعود اولی پور (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده ي مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز)

عصام قیم (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی، دانشکده ي مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز)

شهاب الدین یثربی (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع هاي کوبشی , افزایش ظرفیت باربري , روابط تجربی , آزمایش بارگذاري شمع ,
:: بازدید از این مطلب : 1604
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

یک معیار گسیختگی تجربی براي سن گهاي با رفتار غیرهمسا نگرد با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

معیارهاي گسیختگی تجربی در مهندسی سنگ کاربرد فراونی دارد. بیشترین کاربرد اصلی این معیارها، تخمین مقاومت توده هاي سنگی با رفتار همسان گرد است که این ساختار سنگی می تواند یک توده درزه خرد شده و یا یک ساختار کاملا بکر باشد. در این تحقیق سعی می شود با به کارگیري داده هاي به دست آمده از آزمایش هاي تجربی، رابطه هاي مربوط به یک معیار گسیختگی تجربی با استفاده از روش شبکه عصبی، براي رفتار غیرهمسان گرد سنگها شبیه سازي شود. بدین ترتیب، می توان با استفاده از روابط شبی هسازي شده توسط شبکه عصبی و نتایج به دست آمده از شرایط مختلف آزمایشگاهی، این معیار را براي رفتار غیر همسان گرد سنگ ها در شرایط مختلف که امکان انجام آزمایش هاي تجربی وجود ندارد، تعمیم داد. هدف اصلی از این تحقیق، ارائه روشی است که با استفاده از آن بتوان هم از پیچیدگی هاي موجود در روابط تجربی که سبب ایجاد خطا در نتایج به دست آمده می شود،اجتناب شود و هم در وقت و هزینه اي که براي انجام آزمایش هاي جدید باید اختصاص داده شود، صرفه جویی شود. براي نیل به این هدف، شبکه اي تربیت شده که ورودي هاي آن شامل تنش اصلی کمینه و زاویه درزه موجود در سنگ و تنش سنگ بکر و خروجی شبکه، نسبت تنش هاي اصلی می باشد. پس از انتخاب داده هاي به دست آمده از آزمایش هاي موجود و تربیت شبکه، شبکه براي داده هاي موجود دیگري آزمایش شده و صحت روش و درصد خطاي آن مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازي رفتار گسیختگی سنگها، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نحوه طراحی شبکه و عوامل موثر بر رفتار آن در مسایل مربوط، به طور خلاصه بررسی شده است.


کلمات کلیدي:

معیار گسیختگی تجربی سنگ، شبکه عصبی مصنوعی، روابط تجربی

نویسندگان :

نرجس مظفري (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شیراز)

حسین رهنما (استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز)

علی لشکري (استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز)

سید محمد بینش (استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معیار گسیختگی تجربی سنگ , شبکه عصبی مصنوعی , روابط تجربی ,
:: بازدید از این مطلب : 1324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 16 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحلیل تجربی وابستگی خصوصیات توده سنگ نسبت به عمق مجموعه تونل های آزادراه خرم آباد پل زال

در این مقاله وابستگي خصوصيات توده سنگ نسبت به تغييرات عمق برای ارائه روابط تجربي تحقيق شده است. برای این منظور داده های درزه ها، سنگ بکر و توده سنگ در رخنمون های سطحي و مسير احداث تونل های 42 گانه محدوده احداث آزادراه خرم آباد – پل زال اندازه گيری شده اند. در مرحله بعد وابستگي خصوصيات توده سنگ نسبت به عمق با استفاده از رگرسيون غيرخطي مدل سازی شده است. روابط غيرخطي ارائه شده برای طراحي تونل ها در مراحل مقدماتي به كار مي رود. نتایج نشان مي دهد كه با افزایش عمق كيفيت توده سنگ بهبود یافته و رده بندی ژئومکانيکي BRMR  به اندازه یک كلاس افزایش مي یابد. همچنين با افزایش عمق فاكتور پيوستگي از CF>30 به 3<CF

کلمات کلیدی:

عمق اندازه گیری، خصوصیات توده سنگ، رگرسیونی غیرخطی، روابط تجربی، خرم آباد-پل زال

نویسندگان :

سیدحامد موسوی (کارشناس ارشد گروه تونل و راهسازی شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان)

 مصطفی شریفزاده (استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران))

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عمق اندازه گیری , خصوصیات توده سنگ , رگرسیونی غیرخطی , روابط تجربی , خرم آباد-پل زال ,
:: بازدید از این مطلب : 1504
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه