<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تعيين وزن گل در عمليات حفاري مخزن با استفاده از دو معيار موهر-كلمب و هوك-براون مطالعه موردي: يكي از چاههاي ميدان نفتي كرنج

خلاصه
يكي از مشكلات عمده در فرآيند حفاري مخازن نفتي، عدم پايداري ديواره چاه است كه هزينه زيادي را به دنبال خود دارد. وزن گل تنها عامل قابلكنترل در پيشگيري از عدم پايداري ديواره چاه است. درصورتي كه وزن گل از حداقل فشار گل لازم كمتر باشد منجر به ورود سيال سازندي بهداخل چاه و شكست برشي ديواره چاه خواهد شد و در صورتي كه از حداكثر فشار گل لازم بيشتر باشد موجب نفوذ گل به سنگ و شكست كششيدر سنگ خواهد شد. لذا هدف از اين مطالعه تعيين محدوده وزن گل به منظور پيشگيري از مشكلات عدم پايداري ديواره چاه است. براي تعيينپنجره ايمن گل، ابتدا لازم است مدل ژئومكانيكي يك بعدي آن ساخته شود. لذا پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ مخزن از روي نگارهاي پتروفيزيكياستخراج شد. بدين منظور از نتايج تستهاي آزمايشگاهي براي كاليبره كردن اين ويژگيها استفاده شد. سپس فشار منفذي با استفاده از فشار نقطهمبنا و گراديان فشار آن نقطه محاسبه شد. از روابط پوروالاستيك نيز براي تخمين تنشهاي برجا استفاده شد. به منظور كاليبره كردن مدل ژئومكانيكييك بعدي، از دو معيار موهر-كلمب و هوك-براون استفاده شد. نتايج نشان داد كه معيار موهر-كلمب تخمين كمتري از حداقل فشار لازم به منظورشكست برشي چاه ارائه مينمايد. در برخي از محدوده عمقي چاه كه دادههاي نشت حاكي از هرز روي سيال حفاري است هر دو معيار هيچگونهشكستي را در ديواره چاه نشان نميدادند اما بررسي نتايج نگار تصويري در اين محدودهها، نشان داد كه وجود شكافهاي باز طبيعي در كنار بالابودن فشار گل از فشار منفذي، عامل اين هدر روي بوده است. نتايج معيار هوك-براون همخواني خوبي با نگار كاليپر دارد. ميتوان نتيجه گرفت كه معيار هوك-براون نسبت به معيار موهر-كلمب در اين چاه، نتايج واقعبينانهتري ارائه مينمايد.


كلمات كليدي:

پنجره ايمن گل . معيار شكست . مدل ژئومكانيكي . پايداري چاه . روابط پوروالاستيك

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پنجره ايمن گل , معيار شكست , مدل ژئومكانيكي , پايداري چاه , روابط پوروالاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 282
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين وزن گل در عمليات حفاري مخزن با استفاده از دو معيار موهر-كلمب و هوك-براون مطالعه موردي: يكي از چاههاي ميدان نفتي كرنج

خلاصه
يكي از مشكلات عمده در فرآيند حفاري مخازن نفتي، عدم پايداري ديواره چاه است كه هزينه زيادي را به دنبال خود دارد. وزن گل تنها عامل قابل كنترل در پيشگيري از عدم پايداري ديواره چاه است. درصورتي كه وزن گل از حداقل فشار گل لازم كمتر باشد منجر به ورود سيال سازندي به داخل چاه و شكست برشي ديواره چاه خواهد شد و در صورتي كه از حداكثر فشار گل لازم بيشتر باشد موجب نفوذ گل به سنگ و شكست كششي در سنگ خواهد شد. لذا هدف از اين مطالعه تعيين محدوده وزن گل به منظور پيشگيري از مشكلات عدم پايداري ديواره چاه است. براي تعيين پنجره ايمن گل، ابتدا لازم است مدل ژئومكانيكي يك بعدي آن ساخته شود. لذا پارامترهاي ژئومكانيكي سنگ مخزن از روي نگارهاي پتروفيزيكي استخراج شد. بدين منظور از نتايج تستهاي آزمايشگاهي براي كاليبره كردن اين ويژگيها استفاده شد. سپس فشار منفذي با استفاده از فشار نقطه مبنا و گراديان فشار آن نقطه محاسبه شد. از روابط پوروالاستيك نيز براي تخمين تنشهاي برجا استفاده شد. به منظور كاليبره كردن مدل ژئومكانيكي يك بعدي، از دو معيار موهر-كلمب و هوك-براون استفاده شد. نتايج نشان داد كه معيار موهر-كلمب تخمين كمتري از حداقل فشار لازم به منظور شكست برشي چاه ارائه مينمايد. در برخي از محدوده عمقي چاه كه دادههاي نشت حاكي از هرز روي سيال حفاري است هر دو معيار هيچگونه شكستي را در ديواره چاه نشان نميدادند اما بررسي نتايج نگار تصويري در اين محدودهها، نشان داد كه وجود شكافهاي باز طبيعي در كنار بالا بودن فشار گل از فشار منفذي، عامل اين هدر روي بوده است. نتايج معيار هوك-براون همخواني خوبي با نگار كاليپر دارد. ميتوان نتيجه گرفت كه معيار هوك-براون نسبت به معيار موهر-كلمب در اين چاه، نتايج واقعبينانهتري ارائه مينمايد.


كلمات كليدي:

پنجره ايمن گل . معيار شكست . مدل ژئومكانيكي . پايداري چاه . روابط پوروالاستيك

نویسندگان :

محمد انه منگلي ، احمد رمضانزاده ، بهزاد تخمچي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پنجره ايمن گل , معيار شكست , مدل ژئومكانيكي , پايداري چاه , روابط پوروالاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 462
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه