<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پيش بينی عملكرد ماشين های بازویی حفر تونل (رودهدر) با استفاده از مدل سازی عصبی- فازی، فازی و رگرسيون خطی

چكيده
نرخ حفاری ماشین رودهدر یکی از شاخص های مهم در عملیات پیشروی در تونل ها و معادن زیرزمینی محسوب می شود. این پارامتر به دو عاملمهم مشخصات دستگاه و خواص ژئومکانیکی توده سنگ بستگی دارد و بر اساس آنها محققین مختلف، مدل های متنوعی را برای تعیین نرخ حفاریبه صورت تئوری و تجربی ارائه نموده اند. کاهش نرخ حفاری می تواند تبعات مختلفی همچون افزایش هزینه تجهیزات و سرویس دهی و طولانیشدن عمر حفاری را به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت مدیریت زمان و هزینه در پروژه های تونل سازی و معادن، پارامترهای تاثیر گذار بر اینعامل بایستی به گونه ای هماهنگ شوند تا نرخ حفاری در ماشین های بازویی به مقدار بهینه خود نزدیک شود. پارامترهای مختلفی بر نرخحفاریماشین رودهدر موثر می باشندکه مطالعه تاثیر هر یک از آنها بر این عامل به صورت واحد صحیح نیست بلکه باید تاثیر توامان آنها را در نظر گرفت.سیستم های انفیس، فازی و رگرسیون از جمله روش هایی هستند که با در نظر گرفتن مهم ترین عوامل موثر بر نرخ حفاری، می توانند سرعتحفاری ماشین بازویی را در عملیات حفاری تخمین بزنند. در این مقاله با استفاده از برداشت های میدانی ، پایگاه داده ای مربوط به 26 بخش از تونلپیشروی معدن مکانیزه پروده زغال سنگ طبس که عملا توسط ماشین رودهدر حفر شده اند، تهیه گردید. با مشخص نمودن متغیر های ورودی ومتغیر پاسخ در بین داده ها و کاربرد سیستم انفیس و فازی در نرم افزار متلب و رگرسیون، نرخ حفاری ماشین رودهدر در این معدن تحت شرایطمختلف حفاری پیش بینی شده است. هم چنین میزان ضریب تعیین یک به یک پارامترها نسبت به نرخ حفاری در نرم افزار spss بدست آمد کهمقدار آنها به ترتیب برای مقاومت فشاری تک محوری 298.6 ، مقاومت کششی برزیلی 29528 ، اندیس شکنندگی توده سنگ 29880 و زاویه بین امتداد تونل و ناپیوستگی 29.82 شده است. ضریب همبستگی کلینیز 29.00 می باشد.


واژه های کليدی:

رودهدر . رگرسیون خطی . مدل سازی عصبی- فازی . نرخ حفاری . معدن پروده طبس

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رودهدر , رگرسیون خطی , مدل سازی عصبی- فازی , نرخ حفاری , معدن پروده طبس ,
:: بازدید از این مطلب : 389
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی محل برخورد TBM و رودهدر در حفاری تونل انتقال آب بازی دراز

چکیده
 با توجه به اهمیت تونل بازی دراز در کل پروژه انتقال آب مناطق گرم س یری، حفاری از دو سمت پرتال ورودی ) ب صورت مکانیزه با ا ستفاده از یک د ستگاه TBM ( و خروجی این تونل ) بصورت سنتی با استفاده یک د ستگاه رودهدر( در د ستور کار قرار گرفته است. جهت پیش بینی محل برخورد دو بخش مکانیزه و سنننتی و در نهایت مدت زمان انماپ پروژه، مزپ اسننت عملکرد هر دو دسننتگاه حفا پیش بینی شود. از این در این مقاله بر ا ساس خ صو صیات توده م سیر تونل و نیز ویژگی های TBM و رودهدر مورد ا ستفاده به پیش بینی عملکرد این دو د ستگاه و تعیین مدت زمان حفاری واحدهای مختلف زمین شنا سی م سیر تونل تو سط این دو د ستگاه پرداخته شده و در ادام ه با پیش بینی طول حفاری سنتی و مکانیزه، محل برخورد TBM و رودهدر ) طول حفاری مکانیزه و سنتی( تعیین و در نهایت مدت زمان انماپ پروژه پیش یبنی شده است.


واژههای کلیدی : 

TBM . رودهدر . پیش بینی عملکرد . مکانیزه سنتی

نویسندگان :

سید رسول علوی ، احمد اسماعیل موحد نژاد  ، روح الله جاودان

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , رودهدر , پیش بینی عملکرد , مکانیزه سنتی ,
:: بازدید از این مطلب : 408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی و ارزیابی عملکرد رودهدر WIRTH مدل T2.11 در پروژه احداث تونل آبرسان سد سردشت

 

پیش بینی و ارزیابی عملکرد رودهدر WIRTH مدل T2.11 در پروژه احداث تونل آبرسان سد سردشت

 

کلمات کلیدی :

ارزیابی عملکرد ، رودهدر ، حفاری مکانیزه ، تونل آبرسان سد سردشت

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارزیابی عملکرد , رودهدر , حفاری مکانیزه , تونل آبرسان سد سردشت ,
:: بازدید از این مطلب : 1318
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد ماشینهای بازویی حفر تونل ( رودهدر) در معادن تمام مکانیزه زغالسنگ طبس
 

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد دستگاههای رودهدر در معدن زغالسنگ طبس می باشد. در این تحقیق، اندیس شکنندگی توده سنگ ( RMBI ) به منظور بررسی تاثیر اندیس شکنندگی بر عملکرد رودهدر تعریف شد و اندیسی است که می تواند خصوصیات ماده و توده سنگ را به عملکرد ماشین مرتبط سازد. نتایج تحلیل ها نشان داد که ارتباط بسیار خوبی بین نرخ حفاری آنی رودهدر ( ICR ) و RMBI با ضریب همبستگی ( R ² = 0.92 ) وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل ها نشان داد که رابطه خوبی نیز بین فاکتور نرخ مصرف تیغه ( PCRF ) – فاکتور نرخ مصرف تیغه بصورت معکوس نرخ مصرف تیغه تعریف شد - و RMBI با ضریب همبستگی ( R ² = 0.92 ) وجود دارد. با این وجود با انجام تحلیل های تکمیلی و معرفی پارامتری بنام اندیس مصرف تیغه ( PCI ) در رابطه فوق، رابطه بهتری با ضریب همبستگی بالاتر R ² = 0.94) ) بدست آمد. نتایج حاصله نشان داد که این سری جدید معادلات را می توان بطور موفقیت آمیزی برای پیش بینی عملکرد رودهدرها بکار برد.


واژه های کلیدی:

پیش بینی عملکرد، رودهدر، اندیس شکنندگی توده سنگ، معدن زغالسنگ طبس

نویسندگان :

آرش ابراهیم آبادی ، کامران گشتاسبی ، مسعود چراغی سیف آباد

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بینی عملکرد , رودهدر , اندیس شکنندگی توده سنگ , معدن زغالسنگ طبس ,
:: بازدید از این مطلب : 1347
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب روش حفاری بهینه از لحاظ فنی و اقتصادی تونل انتقال آب چم شیر

تونل انتقال آب چم شير در شمال غرب استان بوشهر و در شمال شرق شهرستان دیلم قرار دارد و برای انتقال آب به سد چم شير در استان كهگيلویه اجرا مي شود. یکي از فاكتورهای موثر در سرعت پيشروی و هزینه اجرای پروژه های احداث تونل انتخاب روش مناسب حفاری است. در این مقاله تلاش شده مناسب ترین روش برای حفر تونل انتقال آب انتخاب شود. با توجه به اینکه پارامترهای TBM است تا از بين سه گزینه انفجار، حفاری با رودهدر و حفاری با برای انتخاب گزینه برتر استفاده شده است. برای این )AHP ( مختلف فني و اقتصادی در این تصميم گيری تاثيرگذار هستند از فرآیند تحليل سلسله مراتبي وزن نسبي هر یک از گزینه ها و معيارها محاسبه شد. بر اساس AHP منظور معيارهای مورد مطالعه در انتخاب روش حفر تونل تعریف و بر اساس روش نتایج حاصله مشخص شد كه حفاری مکانيزه با TBM مناسب ترین گزینه برای حفر تونل انتقال آب چم شير است.

کلمات کلیدی:

انفجار، رودهدر ،TBM ،تونل انتقال آب چم شیر، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسندگان :

امیرحسین مازندرانیان

سعید سلطانی محمدی

محمد رسولی عل یآبادی

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار , رودهدر , TBM , تونل انتقال آب چم شیر , فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ,
:: بازدید از این مطلب : 1943
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

نحوه انتخاب ماشين حفر تونل در پروژه قطعه اول تونل انتقال آب كرج

تونل انتقال آب كرج به طول تقريبي 30 كيلومتر به منظور انتقال 16 متر مكعب آب در ثانيه از سد امير كبير به تصفيه خانه شماره 6 طراحي شده است . طراحي و احداث قطعه اول تونل انتقال آب كرج حد فاصل تصفيه خانه شماره 6 واقع در اراضي كن ET تا اراضي K’ بطول 15980 متر و شيب 0/13 درصد مي باشد . با توجه به طول زياد تونل و محدوديت زماني 70 ماهه براي پروژه و با عنايت به نرخهاي پايين تونلسازي با روشهاي سنتي، استفاده از روشهاي حفر مكانيزه تونل امري اجتناب پذير است . در اين مقاله با توجه به شرايط زمين شناسي مسير تونل و مقايسه مزايا و معايب و سرعت حفاري انواع ماشينها، ماشين تونلزني سپري تلسكوپي D.S.TBM براي اجراي قطعه اول تونل كرج انتخاب شده است .

 

كلمات كليدي:

حفاري مكانيزه، رودهدر،انتخاب ماشين، TBM،RQD

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري مكانيزه , رودهدر , انتخاب ماشين , TBM , RQD ,
:: بازدید از این مطلب : 1242
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه