<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار دیوار با شمع نگهبان تحت اثر سربار به روش اجزا محدود

چکیده
استفاده روزافزون از روشهای گوناگون سازه نگهبان جهت پایدارسازی گودها و رفتار متفاوت این قبیل سازه های نگهبان در مقابل سربارها و بارهای واردهاز موضوعات مهم علم مکانیک خاک است،لذا دراین پژوهش به بررسی گودبرداری پروژه بیمارستانی واقع در شهر مشهدپرداخته شده است. دراین پروژهدیواره گود با شمعهای نگهبان فولادی مسلح شده است .هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سربارهای اطراف بر جابجایی شمع و اثرات این جابجایی برملکهای مجاور میباشد. پارامترهای مورد بررسی و نتایج حاصله عبارت است از : انطباق نتایج حاصل از نرم افزار

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , شمع فولادی نگهبان , روش اجزا محدود , ,
:: بازدید از این مطلب : 438

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تقويت و بهسازي سازه هاي بتني با استفاده از آلياژهاي هوشمند

خلاصه
در ديوارهاي بتني مسلح، تامين شرايط شكل پذيري كار بسيار دشواري ميباشد و نياز به آرماتورگذاري زياد و پيچيد هاي دارد. هدف از اين مقالهبررسي اثر استفاده از آلياژهاي حافظه دار شكلي هوشمند، با خصوصيتهاي رفتار فوق الاستيك و رفتار مادي حافظه دار شكلي براي استفاده درسازههاي بتني بويژه در ديوارهاي برشي بتني ميباشد. اين آلياژها به علت داشتن رفتار حافظه شكلي قادر به حذف كرنشهاي پسماند به كمكجهت تحليل مدل ديوارها تحت بارگذاري يكنواخت و ABAQUS اعمال دما ميباشند. در اين مطالعه، از روش المان محدود به كمك نرمافزارمتناوب استفاده گرديد و نتايج بدست آمده نشان دهنده بهبود رفتار ديوارها و بازگردانندگي و كاهش تغييرمكانها يا كرنشهاي پلاستيك آنها در برابر پاسخهاي لرزه اي مخصوصأ بعد از زلزله بودهاست.


كلمات كليدي:

آلياژهاي حافظه دار شكلي هوشمند . ديوارهاي برشي بتني . روش اجزا محدود . رفتار حافظه شكلي . رفتار فوق الاستيك

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلياژهاي حافظه دار شكلي هوشمند , ديوارهاي برشي بتني , روش اجزا محدود , رفتار حافظه شكلي , رفتار فوق الاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش ESO  

 

 

 

کلمات کلیدی :

بهینه سازی شکل . سد بتنی وزنیبهینه سازی تکاملی سازه (ESO) . روش اجزا محدود . کد نویسی در FORTRAN  

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه سازی شکل , سد بتنی وزنی , بهینه سازی تکاملی سازه (ESO) , روش اجزا محدود , کد نویسی در FORTRAN ,
:: بازدید از این مطلب : 467
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر پارامترهاي ورودي – رفتاري بر روي كيسون ها با استفاده از مدلسازي عددي

چكيده:
يكي از پي هاي خاصي كه جهت سازه هاي تحتاني مورد استفاده قرار ميگيرند كيسون ها هستند. كوچكترين حركت و جابجايي كيسون ها ممكن است منجر به صدماتو خسارات جبران ناپذيري در سازه هاي حساس گردد. يكي از عواملي كه باعث حركت كيسون ها مي شود ، جابجايي خاك اطراف اين سازه ميباشد. در اينتحقيقتاثير پارامترهاي ورودي – رفتاري نظير چسبندگي ، اصطكاك داخلي ، زاويه اتساعي و مش بندي (plaxis 2d) سعي شده است با استفاده از نرم افزار اجزاء محدودرا در جابجايي خاك اطراف كيسون ها بررسي گردد. اعداد مختلفي از پارامترهاي تاثير گذار انتخاب شده كه جابجايي خاك اطراف كيسون ها در شرايط مختلف مورارزيابي قرار ميگيرد. همچنين جابجايي خاك تحت سه نوع مش بندي ريز – متوسط و درشت نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. از نتايج اين تحقيق ميتوان به انتخابخاك با خاصيت مناسب و همچنين داشتن اطلاعات كافي از سازه تحتاني در هنگام طراحي اين سازه اشاره كرد.


كلمات كليدي:

كيسون . مدلسازي عددي . روش اجزا محدود . آناليز استاتيكي . پارامتر هاي ورودي- رفتاري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كيسون , مدلسازي عددي , روش اجزا محدود , آناليز استاتيكي , پارامتر هاي ورودي- رفتاري ,
:: بازدید از این مطلب : 284
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر پارامترهاي ورودي – رفتاري بر روي كيسون ها با استفاده از مدلسازي عددي

چكيده:
يكي از پي هاي خاصي كه جهت سازه هاي تحتاني مورد استفاده قرار ميگيرند كيسون ها هستند. كوچكترين حركت و جابجايي كيسون ها ممكن است منجر به صدمات و خسارات جبران ناپذيري در سازه هاي حساس گردد. يكي از عواملي كه باعث حركت كيسون ها مي شود ، جابجايي خاك اطراف اين سازه ميباشد. در اين تحقيق تاثير پارامترهاي ورودي – رفتار ي نظير چسبندگي ، اصطكاك داخلي ، زاويه اتساعي و مش بندي (plaxis 2d) سعي شده است با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود را در جابجايي خاك اطراف كيسون ها بررسي گردد. اعداد مختلفي از پارامترهاي تاثير گذار انتخاب شده كه جابجايي خاك اطراف كيسون ها در شرايط مختلف مورد ارزيابي قرار ميگيرد. همچنين جابجايي خاك تحت سه نوع مش بندي ريز – متوسط و درشت نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. از نتايج اين تحقيق ميتوان به انتخاب خاك با خاصيت مناسب و همچنين داشتن اطلاعات كافي از سازه تحتاني در هنگام طراحي اين سازه اشاره كرد.


كلمات كليدي:

كيسون . مدلسازي عددي . روش اجزا محدود . آناليز استاتيكي . پارامتر هاي ورودي رفتاري

نویسندگان :

حسين خادمي ، محمد علي زمرديان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كيسون , مدلسازي عددي , روش اجزا محدود , آناليز استاتيكي , پارامتر هاي ورودي رفتاري ,
:: بازدید از این مطلب : 507
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار های برشی فولادی تقویت شده با FRP(CSPSW)

مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار های برشی فولادی تقویت شده با FRP(CSPSW)

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی . روش اجزا محدود . میدان کششی قطری . مقاومت نهایی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی , روش اجزا محدود , میدان کششی قطری , مقاومت نهایی ,
:: بازدید از این مطلب : 668
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی شمع با استفاده از نرم افزار اجزا محدود Plaxis 3D (مطالعه موردی: خاک زیر پی مدرسه شهیدرجایی یاسوج)

شمععلاوهبرتحملنيرویمحوری،قادربهمقاومتدربرابربارجانبينيزميباشدشمعهایدارایبارگذاریجانبيدربعضيسازههایساحليونيزپلهایيکپارچهوجوددارند.
تحتاثربارجانبيشمعدچارتغييرشکلجانبيشدهواینامرسبباعمالنيروهایفشاریاز طرفخاكاحاطهکنندهبهشمعخواهدشد.امروزه كنترل نشست نسبي در پيها از اهميت زیادی برخوردار است. از آنجایي كه نشستهای نسبي تاثير منفي زیادی روی پي و سازه متکي برآن دارند، لذا مقدار آنها بایستي به مقادیر مجاز آیين نامه محدود شود. نشست پي متکي بر شمع تحت تاثير عوامل مختلفي مانند شرایط بارگذاری، شکل پي و سختي نسبي بين پي با شمع و خاک زیر آن ميباشد. در تحقيق حاضر بدست آوردن ظرفيت باربری نهایي، نمودار نيرو- جابهجایي، مقادیر جابهجایيهای عمودی در مقطع عرضي از شمع و تنشهای برشي در اطراف نوک شمع به عنوان تابع هدف در با در نظر گرفتن رفتار ارتجاعي برای خاک و بتن انجام گرفتهاست. در این مقاله، Plaxis3D نظرگرف ه تشدهاند. مدلسازی و تحليل مساله در نرمافزار اجزایمحدود آزمایش بارگذاری بر یک شمع درجا شبيهسازی ميشود. در طي انجام آزمایش واقعي در یاسوج مجموعا 16 شمع تک مورد آزمایش قرار گرفتند. بارگذاری نامحدود روی یکي از شمعها با قطرو طولهای متفاوتانجام شد. این شمع در خاک شني رسدار اجرا شده و سطح آب دقيقا پایين شمع واقع شده است. نتایج نشان ميدهد با افزایش عمق نفوذ شمع مقدار ظرفيت باربری نوک آنزیاد ميگردد . همچنين تنش در نوک شمع با افزایش قطر آن افزایش مييابد.


کلمات کلیدی:

روش اجزا محدود، شمع درجا، کنترل نشست، تنشهای برشی نوک شمع، بارگذاری شمع

نویسندگان :

محمد باقر صلاحی (كارشناسي ارشد ژئوتکنيک، دانشگاه یاسوج)

مهدی یوسفی (كارشناسي ارشد ژئوتکنيک، دانشگاه یاسوج)

سمیه سیروسپور (كارشناسي ارشد ژئوتکنيک، دانشگاه یاسوج)

محمد صدقی اصل (استادیار دانشکده كشاورزی گروه خاكشناسي، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار دانشکده كشاورزی گروه خاكشناسي، دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش اجزا محدود , شمع درجا , کنترل نشست , تنشهای برشی نوک شمع , بارگذاری شمع ,
:: بازدید از این مطلب : 1361
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تراکم بستر و مقطع هندسی دیوار ساحلی پشت شکسته روی عملکرد آن طی زلزله

ديوارهای ساحلي (Quay wall)يکي از المان های كلیدی برای تسهیلات و امکانات بندرگاهي مي باشد. بنابراين واژگوني و يا جابجايي های ناگهاني در طي زلزله مي تواند خسارات جبران ناپذيری در زمینه اقتصاد و اجتماعي در سطح ملي حتي بین المللي را به همراه داشته باشد. دراين مقاله در ابتدا به بررسي مقطع و شرايط بستر و عرض خاكريز بهبود يافته ديوارساحلي بلوكي گوژپشتي در زلزله پرداخته مي شود كه اين نوع اسکله به صورت خاص مربوط به بندر پتروشیمي پارس واقع در عسلويه بوشهر مي باشد . نتايج حاكي از آن است كه در شرايط بستر نرم و سست ديوارهای ساحلي وزني دارای نشست بسیار زياد و حركت انتقالي و چرخش به سمت دريا مي باشند و دارای تغییر شکل قابل توجهي در خاك فونداسیون مي باشد. همچنین مي توان مقطع بهینه را توسط نمودار های ارائه شده بدست آورد تا كمترين جابجايي را داشته باشد .


كلمات كليدي:

اسكله بلوكي،آناليز عددي،حركت انتقالي،روش اجزا محدود،جابجایي نرماليز شده

نویسندگان :

فيض اله نيك زاد (كارشناس ارشدعمران، ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد واحد تهران مركز)

عسكر جانعلي زاده (دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده عمران، دانشگاه صنعتي بابل)

حميدرضا توكلي (استاديار گروه زلزله دانشکده عمران، دانشگاه صنعتي بابل)

محمد ابراهيم نيك زاد (دانشجوی كارشناسي ارشد كامپیوتر،دانشگاه شهید بهشتي تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اسكله بلوكي , آناليز عددي , حركت انتقالي , روش اجزا محدود , جابجایي نرماليز شده ,
:: بازدید از این مطلب : 1496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه