<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

دانلود نسخه 2018 (R2 v9.1.1.16749) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزيابي تئوريك نقش هسته هاي رسي مايل و قائم در پايداري ديناميكي و شبه استاتيكي سدهاي خاكي

خلاصه
سدهاي خاكي به لحاظ مزاياي آنها از جمله استفاده از مصالح طبيعي موجود و روش اجراي نسبتا ساده آنها و طبيعتا هزينهساخت كمتر همواره مورد توجه بوده اند. معمول ترين نوع اين سدها ، سدهاي خاكي با هسته رسي ميباشند. آب در حينعبور از هسته سد به دليل نفوذپذيري بسيار كم ،مقدار زيادي از انرژي پتانسيل خود را بدليل اصطكاك از دست ميدهد ودر نتيجه مقدار نشت نيز به تناسب كاهش مي يابد.اين نوع سدها خود ميتوانند با هسته مركزي قائم يا هسته شيب دار (مايل)ساخته شوند كه انتخاب هر نوع از اين هسته ها در يك سد خاكي مزيت ها و معايبي را بهمراه دارد. يكي از مسائلي كه نوعهسته رسي (مايل يا قائم) در آن نقش دارد، تاثير متفاوت هر نوع هسته رسي بر پايداري ديناميكي يك سد خاكي ميباشد كهمتاسفانه علي رغم اهميت بالاي اين مسئله تا كنون تحقيقات دقيقي در اين مورد صورت نگرفته است. در اين تحقيق پس ازانجام تحليل ديناميكي با دو روش شبه استاتيكي و ديناميكي مشاهده ميشود كه يك سد خاكي با هسته رسي مايل رفتارديناميكي پايدارتري نسبت به يك سد خاكي با هسته قائم دارد.


كلمات كليدي:

هسته مايل . هسته قائم . پايداري ديناميكي . روش اجزاي محدود . روش شبه استاتيكي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هسته مايل , هسته قائم , پايداري ديناميكي , روش اجزاي محدود , روش شبه استاتيكي ,
:: بازدید از این مطلب : 821
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آناليز هيدروديناميكي رايزرهاي دريايي تحت اثر امواج منظم خطي و غيرخطي

خلاصه
رايزر دريايي ، يكي از اجزاي تشكيل د هنده سكوهاي دريايي است كه از يك سمت به عرشه سكو و از سمت ديگر به بستر دريا اتصال دارد وكار انتقالنفت از بستر دريا به سكو را انجام مي دهد . موج مهمترين نيروي محيطي در طراحي اين گونه ساز هها است. بيشتر پژوهشگران با تئوري امواج خطي و غيرخطي اين نيروها را در نظر مي گيرند. هدف از اين پژوهش، استفاده ازاين تئوري ها در تعيين ميزان تغييرمكان رايزر و مقايسه نتيجهها با يكديگر مي باشد .موج و سازه رايزر الگوسازي شدند. نتايج تحليل براي يك رايزر نمونه Aqua Module و ABAQUS براي دستيابي به اين هدف، با كمك نرم افزارمقايسه گرديد . هماهنگي اين نتايج اعتبار الگوي جزء محدود رايزر را نشان داد . با تحليل مودال API با نتايج ارائه شده در بولتن شركت نفت آمريكارايزر، بسامدهاي طبيعي و ميرايي آن به دست آمدند و اثر ميرايي روي پاسخ سازه مورد ارزيابي قرار گرفت. يافتههاي اين پژوهش نشان دا دند كه تغييرمكانهاي رايزر در اثر امواج غيرخطي با انرژي يكسان نسبت به موج خطي كمتر است . لذا بهتر است ، اثر غيرخطي بودن موج را در طراحي رايزرها جهتطرح بهينه در نظر گرفت . همچنين نتايج نشان داد كه براي رايزر نمونه اثر مي رايي ناچيز است و مي توان در اين گونه رايزرها از اثر ميرايي روي تغييرمكانها چشم پوشيد.

كلمات كليدي:

رايزر دريايي . تئوري موج Airy . تئوري موج Stokes . آناليز هيدروديناميكي . روش اجزاي محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رايزر دريايي , تئوري موج Airy , تئوري موج Stokes , آناليز هيدروديناميكي , روش اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 594
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ي نظري و عددي نشست الاستيك پي هاي سطحي واقع بر مصالح غيرهمسان

خلاصه
تخمين نشست الاستيك پي هاي سطحي، در بسياري موارد از اهميت به سزايي برخوردار است. براي محاسبه ي نشست الاستيك، در اغلب موارد وسطوح بارگذاري شده ي با شكل هندسي مشخص، مانند دايره يا مربع، ح لهاي بسته يي وجود دارد. اين ح لها عموماً با فرض قرارگيري پي برنيم فضاي الاستيك همسانگرد به دست آمد هاند. براي محي طهاي غيرهمسانگرد اما، پاس خهاي بر اساس حل بست هي معادلات الاستيسيته بسيار محدودهستند. در اين پژوهش، ابتدا معادلات حاكم بر مساله، در برآورد ميدان تنش در يك جسم غيرهمسان الاستيك خطي ارائه گرديد هاند و سپس، باتحليل اجزاي محدودي، ضرايبي براي اصلاح نشست پي هاي مستقر بر مصالح الاستيك غيرهمسانگرد در شرايط مختلف به دست آمده است. خاطرنشان مي شود كه به دليل خطي بودن اين مساله، ضرايب به دست آمده مستقل از ابعاد مساله هستند و براي هر هندسه ي مشابه قابل اعمال خواهند بود.


كلمات كليدي:

پي هاي سطحي . مصالح غيرهمسانگرد . نشست الاستيك . روش اجزاي محدود

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پي هاي سطحي , مصالح غيرهمسانگرد , نشست الاستيك , روش اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 538
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل عددي ميزان نشست شمع هاي بتني درجاريز در خاك هاي چسبنده اشباع

خلاصه
با توجه به استفاده قابل ملاحظه از شمع هاي بتني در پروژه هاي عمراني، تخمين ميزان نشست اين نوع شمع ها در خاك هاي ضعيف نسبت به خاكهاي ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار است. در محاسبه ميزان نشست شمعهاي بتني درجاريز تحت بار محوري علاوه بر رفتار خاك اطراف شمع،طول و قطر شمع پارامترهاي مهمي هستند. به علت اختلاف نتايج تجربي و همچنين محدوديتهاي روشهاي تجربي در شرايط مختلف و عدمجامعيت آنها براي لحاظِ كلي پارامترهاي موثر در اين پديده، با استفاده از روش عدديِ اجزاي محدود به مقايسه پارامترهاي ذكر شده با روش ارائهشده توسط اُنيل و رِس و همچنين آيين نامهها و دستورالعملهاي معتبر از جمله اَشتو و كَلتِرنس پرداخته شده است. بدين ترتيب شمعهايي با طول1 متر در چهار نوع خاك چسبنده معمول و متفاوت، تحت پنج نوع بار قائم متعارف / 1 و 50 /20 ،1/00 ،0/ 30 و 40 متر و قطرهاي 80 ،20 ،107500 و 9500 كيلونيوتن، با استفاده از نرم افزار اجزاي محدود پِلَكسيس مُدل سازي شده است. در نهايت نتايج حاصل ،5500 ،3500 ،1500از 320 مُدل اجزاي محدود اثر مشخصات هندسي و بارگذاري در تخمين ميزان نشست شمعهاي بتني درجاريز قرار گرفته در خاكهاي چسبندهزهكشي نشده اشباع، مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نتايج، اثر افزايش قطر شمع در كاهش نشست جدار بيشتر از كاهش نشست در نوك شمع ميباشد. بنابراين افزايش قطر شمع، با سهم بيشتري كه در كاهش نشستِ جدار شمع ميگذارد، منجر به كاهش نشست كلي شمع ميشود.

كلمات كليدي:

شمع . نشست . خاك چسبنده . روش اجزاي محدود . Plaxis  .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , نشست , خاك چسبنده , روش اجزاي محدود , Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 784
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر فشار سربار بر مقاومت بيرون كشيدگي نيل به روش اجزاي محدود

خلاصه
امروزه با پيشرفت و گسترش ساخت و ساز در مناطق شهري و با توجه به كمبود زمين و در پي آن افزايش تراكم ساخت بهناچار بايستي پي سازهها بر روي خاك مقاوم و پايدارتر از قبل قرار گيرد. در شرايط خاكي نه چندان مساعد براي رسيدن به زمينمستحكم، گودبرداري با اعماق مختلف صورت ميگيرد. با توجه به موضوع ذكر شده در نتيجه پايدارسازي گودبرداريها به جزئيلاينفك در اكثر پروژههاي متوسط تا بزرگ تبديل شده است. يكي از روشهاي متداول پايدارسازي گودبرداري ها در ايران، به دليلمزيتهاي اقتصادي و عملكرد مناسب، پايدارسازي به روش نيلينگ است. در مقاله حاضر با استفاده از مدلسازي سه بعدي توسط نرم -افزار المان محدود آباكوس، يك تك نيل مدل شده و درستي آن با نتايج نمونه آزمايشگاهي صحتسنجي شده است. در ادامه اثرفشارهاي سربار مختلف بر روي مقاومت بيرون كشيدگي نيل مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج مدل عددي با نتايج تستهايتجربي بر روي مدلهاي آزمايشگاهي مقايسه خواهند شد. نتايج حاصله نشان ميدهد با افزايش فشار سربار مقاومت بيرون كشيدگينيل افزايش كمي پيدا خواهد كرد.


كلمات كليدي:

نيلينگ . روش اجزاي محدود . فشار سربار . بيرون كشيدگي نيل 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نيلينگ , روش اجزاي محدود , فشار سربار , بيرون كشيدگي نيل ,
:: بازدید از این مطلب : 499
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي عملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا روي رفتار ديوارهاي خاكي

خلاصه
با توجه به رشد روز افزون ساخت و سازهاي شهري و لزوم اجراي گودبرداري هاي عميق، پايدارسازي ايمن ديواره گودبرداري ها، اهميت زيادي پيداكرده است. از جمله روش هاي متداول جهت پايدارسازي ايمن جداره هاي خاكي، مي توان به ميخ كوبي جداره و نيز احداث ديواره شمعي درجا درپيرامون محل گودبرداري اشاره كرد. در اين ميان، احداث ديواره شمعي درجا پيش از آغاز عمليات گودبرداري و ميخ كوبي جداره در طي مراحلاين عمليات، به عنوان اقدامي موثر جهت افزايش پايداري جداره به شمار آمده و منجر به تشكيل سيستمي تركيبي شده كه در مقايسه با به كارگيريضمن ارزيابي ،Plaxis 2D سيستم ميخ كوبي به تنهايي ايمن تر مي باشد. در اين تحقيق، با شبيه سازي هاي عددي اجزاي محدود توسط نرم افزارعملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا در پايدارسازي و كاهش جابه جايي هاي جداره گودبرداري در خاك ماسه اي، تأثيرپارامترهاي موثر ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا چون طول ميخ ها و طول گيرداري ديواره شمعي درجا نيز بر روي اين عملكرد، مورد مطالعه قرارگرفته است. نتايج حاصل از اين مطالعه دو بعدي، نشان از عملكرد مناسب سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا در پايدارسازي و كاهش جابه جايي هاي جداره گودبرداري خصوصا با افزايش طول ميخ ها و طول گيرداري ديواره شمعي تا حدي مشخص دارد.


كلمات كليدي:

ميخ كوبي خاك . ديواره شمعي درجا . پايدارسازي گودبرداري . خاك ماسه اي . روش اجزاي محدود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميخ كوبي خاك , ديواره شمعي درجا , پايدارسازي گودبرداري , خاك ماسه اي , روش اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 439
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل عددي ميزان نشست شمع هاي بتني درجاريز در خاك هاي چسبنده اشباع

خلاصه
با توجه به استفاده قابل ملاحظه از شمع هاي بتني در پروژه هاي عمراني، تخمين ميزان نشست اين نوع شمع ها در خاك هاي ضعيف نسبت به خاك هاي ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار است. در محاسبه ميزان نشست شمعهاي بتني درجاريز تحت بار محوري علاوه بر رفتار خاك اطراف شمع، طول و قطر شمع پارامترهاي مهمي هستند. به علت اختلاف نتايج تجربي و همچنين محدوديتهاي روشهاي تجربي در شرايط مختلف و عدم جامعيت آنها براي لحاظِ كلي پارامترهاي موثر در اين پديده، با استفاده از روش عدديِ اجزاي محدود به مقايسه پارامترهاي ذكر شده با روش ارائه شده توسط اُنيل و رِس و همچنين آيين نامهها و دستورالعملهاي معتبر از جمله اَشتو و كَلتِرنس پرداخته شده است. بدين ترتيب شمعهايي با طول 1 متر در چهار نوع خاك چسبنده معمول و متفاوت، تحت پنج نوع بار قائم متعارف / 1 و 50 /20 ،1/00 ،0/ 30 و 40 متر و قطرهاي 80 ،20 ،107500 و 9500 كيلونيوتن، با استفاده از نرم افزار اجزاي محدود پِلَكسيس مُدل سازي شده است. در نهايت نتايج حاصل ،5500 ،3500 ،1500 از 320 مُدل اجزاي محدود اثر مشخصات هندسي و بارگذاري در تخمين ميزان نشست شمعهاي بتني درجاريز قرار گرفته در خاكهاي چسبنده زهكشي نشده اشباع، مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به نتايج، اثر افزايش قطر شمع در كاهش نشست جدار بيشتر از كاهش نشست در نوك شمع ميباشد. بنابراين افزايش قطر شمع، با سهم بيشتري كه در كاهش نشستِ جدار شمع ميگذارد، منجر به كاهش نشست كلي شمع ميشود

كلمات كليدي:

شمع . نشست . خاك چسبنده . روش اجزاي محدود . Plaxis  

نویسندگان :

نيما نيك ، شبير ارشدنِژاد ، محمدرضا رخشان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , نشست , خاك چسبنده , روش اجزاي محدود , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 455
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر فشار سربار بر مقاومت بيرون كشيدگي نيل به روش اجزاي محدود

خلاصه
امروزه با پيشرفت و گسترش ساخت و ساز در مناطق شهري و با توجه به كمبود زمين و در پي آن افزايش تراكم ساخت به ناچار بايستي پي سازهها بر روي خاك مقاوم و پايدارتر از قبل قرار گيرد. در شرايط خاكي نه چندان مساعد براي رسيدن به زمين مستحكم، گودبرداري با اعماق مختلف صورت ميگيرد. با توجه به موضوع ذكر شده در نتيجه پايدارسازي گودبرداريها به جزئي لاينفك در اكثر پروژههاي متوسط تا بزرگ تبديل شده است. يكي از روشهاي متداول پايدارسازي گودبرداري ها در ايران، به دليل مزيتهاي اقتصادي و عملكرد مناسب، پايدارسازي به روش نيلينگ است. در مقاله حاضر با استفاده از مدلسازي سه بعدي توسط نرم - افزار المان محدود آباكوس، يك تك نيل مدل شده و درستي آن با نتايج نمونه آزمايشگاهي صحتسنجي شده است. در ادامه اثر فشارهاي سربار مختلف بر روي مقاومت بيرون كشيدگي نيل مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج مدل عددي با نتايج تستهاي تجربي بر روي مدلهاي آزمايشگاهي مقايسه خواهند شد. نتايج حاصله نشان ميدهد با افزايش فشار سربار مقاومت بيرون كشيدگي نيل افزايش كمي پيدا خواهد كرد.


كلمات كليدي:

نيلينگ . روش اجزاي محدود . فشار سربار . بيرون كشيدگي نيل

نویسندگان :

اميررضا بهزاديان ، محمد نوروز عليايي ،داود كامراني مقصود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نيلينگ , روش اجزاي محدود , فشار سربار , بيرون كشيدگي نيل ,
:: بازدید از این مطلب : 745
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي عملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا روي رفتار ديوارهاي خاكي

خلاصه
با توجه به رشد روز افزون ساخت و سازهاي شهري و لزوم اجراي گودبرداري هاي عميق، پايدارسازي ايمن ديواره گودبرداري ها، اهميت زيادي پيدا كرده است. از جمله روش هاي متداول جهت پايدارسازي ايمن جداره هاي خاكي، مي توان به ميخ كوبي جداره و نيز احداث ديواره شمعي درجا در پيرامون محل گودبرداري اشاره كرد. در اين ميان، احداث ديواره شمعي درجا پيش از آغاز عمليات گودبرداري و ميخ كوبي جداره در طي مراحل اين عمليات، به عنوان اقدامي موثر جهت افزايش پايداري جداره به شمار آمده و منجر به تشكيل سيستمي تركيبي شده كه در مقايسه با به كارگيري ضمن ارزيابي ،Plaxis 2D سيستم ميخ كوبي به تنهايي ايمن تر مي باشد. در اين تحقيق، با شبيه سازي هاي عددي اجزاي محدود توسط نرم افزار  عملكرد سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا در پايدارسازي و كاهش جابه جايي هاي جداره گودبرداري در خاك ماسه اي، تأثير   پارامترهاي موثر ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا چون طول ميخ ها و طول گيرداري ديواره شمعي درجا نيز بر روي اين عملكرد، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين مطالعه دو بعدي، نشان از عملكرد مناسب سيستم تركيبي ميخ كوبي و ديواره شمعي درجا در پايدارسازي و كاهش جابه جايي هاي جداره گودبرداري خصوصا با افزايش طول ميخ ها و طول گيرداري ديواره شمعي تا حدي مشخص دارد.


كلمات كليدي:

ميخ كوبي خاك . ديواره شمعي درجا . پايدارسازي گودبرداري . خاك ماسه اي . روش اجزاي محدود

نویسندگان :

شيرين مرادي ، سيد مهدي حسيني

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميخ كوبي خاك , ديواره شمعي درجا , پايدارسازي گودبرداري , خاك ماسه اي , روش اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 804
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر عمق نفوذ دیوار آب بند بتن پلاستیک و مشخصات هسته و پی آبرفتی بر تشکیل ناحیه خمیري در سدهاي خاکی

خلاصه
استفاده از بتن پلاستیک براي ساخت دیوار آب بند یکی از راه هاي کاهش و کنترل تراوش آب می باشد. مشخصات دیوار آب بند در پی آبرفتی باید به گونه اي باشد که با مح یط اطراف سازگاري مناسبی در برابر نیروهاي اعمالی داشته باشد. نفوذپذیري کم و داشتن رفتار پلاست یک و انعطاف پذیري بالا از خواص ا ین نوع بتن می باشد. در برخی از پروژه ها ي سد ساز ي به علت تسریع در اجراي سد، پیمانکار قصد دارد ابتدا خاکریزي سد خاکی را انجام دهد و سپس از تراز مورد نظر، د یوار آب بند بتن پلاستیک را از درون هسته رسی تا آبرفت و سنگ بستر اجرا نماید. با توجه به آن که سرعت اجراي خاکریزي می تواند بالا باشد، هر چه عمق خاکر یزي بی شتر باشد، اجرا ي پروژه تسر یع می شود اما اولاً وقت ی ارتفاع د ی وار آب بند افزا یش م ی یابد، می تواند در ق یمت آن تاثیر گذارد و ثان یاً وجود ی ک المان نسبتاً بلند و صلب تر از مصالح رس ی در هسته سد ممکن است به ا یجاد خطرات ی برا ي سد منجر شود . بررسی شده است و در آن اثر تغییرات عوامل مختلفی همچون عمق نفوذ PLAXIS در این مطالعه، این مساله به کمک نرم افزار دیوار آب بند به داخل هسته سد و مشخصه ها ي مقاومت ی مصالح هسته رسی و پی آبرفتی مورد بررس ی قرار م ی گی رد. هدف اصل ی، مطالعه اثر این عوامل در تشکیل نقاط پلاستیک در بدنه و پی سد خاکی و بررسی محل نقاط پلاستیک (ناحیه خمیري) می باشد.


کلمات کلیدي:

سد خاکی با هسته رسی، بتن پلاستیک، دیوار آب بند، روش اجزاي محدود، ناحیه خمیر

نویسندگان :

محمدرضا شعاعی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی با هسته رسی , بتن پلاستیک , دیوار آب بند , روش اجزاي محدود , ناحیه خمیر ,
:: بازدید از این مطلب : 1181
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5810 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5810 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه