<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر سختی برشی بر روی رفتارزهکشی شده ماسه با استفاده از روش اجزای مجزا

خلاصه
در پژوهش حاضر، از روش اجزای مجزا برای شبیهسازی دو بعدی رفتار زهکشي شده در مصالح دانهای گردگوشه استفاده شده استو تاثیر سختي برشي )مماسي( بر رفتار خاک بررسي شده است. به این منظور، برای صحت سنجي شبیهسازی عددی، ماسه تویورا شبیهسازی شده و رفتار مقاومتي آن در تنش 100 كیلوپاسکال با نتایج آزمایشگاهي مقایسه شده است كه مقایسه نتایج، نشاندهنده صحتشبیه سازی است. برای بررسي تاثیر سختي برشي روی رفتار زهکشي شده ماسه، مقدار نسبت سختي برشي به سختي قائم متغیر در نظرگرفته شد و مقدار تغییرات زاویه اصطکاک بیشینه خاک، ضریب پواسن، كرنش حجمي كمینه، مدول برشي و زاویه اتساع بررسيشد. نتیجه گرفته شد كه با افزایش سختي مماسي، زاویه اصطکاک، زاویه اتساع بیشینه، ضریب پواسن و مدول برشي زیاد مي شود اماكرنش حجمي كمینه كاهش مي یابد.


کلمات کلیدی:

روش اجزای مجزا . تحلیل زهکشی شده . سختی برشی . ماسه تویورا

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش اجزای مجزا , تحلیل زهکشی شده , سختی برشی , ماسه تویورا ,
:: بازدید از این مطلب : 95
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری ترانشههای تونل انحراف آب سد هایقر با استفاده از روش عددی اجزا مجزا

سد بتنی غلتکی هایقر ( دهرود) به منظور جمعآوری سیلابهای منطقه و انتقال آن به سمت دشت - های آزادگان، دهرم، احمدآباد و دشت هنگام در فاصله 45 کیلومتری از شهر فیروزآباد در استان فارس احداث میشود. تونل انحراف آب سد هایقر در جناح چپ سد حفر شده است. ترانشه ورودی و خروجی تونل در بخش پرشیب دامنه واقع شده است. تحلیل و بررسی تنش- کرنش محیط به دلیل وجود ناپیوستگی در محل حفر، با استفاده از روش المان مجزا صورت گرفته است. همچنین از آنجایی که در ترانشه و شیروانیها فرضیه کرنش صفحهای صادق نیست لذا از نرم افزار 3DEC ، برای شبیه سازی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل و شبیه سازی نشان میدهد که میزان جابجایی القایی در سطح ترانشه و پرتالها در اثر حفر، کمتر از 10 میلیمتر بوده که به دلیل خواص مقاومتی سنگ میزبان، باعث ناپایداری و شکست در سطح ترانشه و پرتال تونل نخواهد شد. برای جلوگیری از هوازدگی سطح آزاد ترانشهها و همچنین ریزش موضعی سنگهای خرد شده، بتنپاشی به ضخامت 10 سانتیمتر پیشنهاد شده است. میزان جابجایی القایی به سازهنگهدار کمتر از 1 میلیمتر بوده که پایداری بتن پاشیده شده در سطح را نشان میدهد.


واژه های کلیدی:

ترانشه تونل، روش اجزای مجزا، نرم افزار 3DEC ، تحلیل پایداری

نویسندگان :

پرویز معارفوند ، محسن دلشاد

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ترانشه تونل , روش اجزای مجزا , نرم افزار 3DEC , تحلیل پایداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1225
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه پایداری تونل انحراف آب سد هایقر در محل تغییر جهت حفاری

سد بتنی غلتکی هایقر ( دهرود) به منظور جمعآوری سیلابهای منطقه و انتقال آن به سمت دشت های آزادگان، دهرم، احمدآباد و دشت هنگام در فاصله 45 کیلومتری از شهر فیروزآباد در استان فارس احداث می شود. تونل انحراف آب سد هایقر به طول 272 و قطر 5 / 6 متر، در جناح چپ سد حفر شده است. تونل به دلیل مشکلات اجرایی، از یک بخش مستقیم به طول 186 متر و یک بخش قوسی به طول 86 متر تشکیل شده است. از آنجایی که فرضیه کرنش صفحهای در محل تغییر جهت حفاری صادق نیست و همچنین وجود ناپیوستگی در سازند محل حفر تونل، برای تحلیل پایداری و بررسی شرایط تنش- کرنش، از نرم افزار اجزا مجزای 3DEC استفاده شده است. نتایج حاصل از این شبیه سازی نشان میدهد که میزان تنش القایی در اثر حفر بخش انحنای تونل، 5 / 2 مگاپاسکال بوده که جابجایی متناظر با آن 4 میلیمتر میباشد. با توجه به این تحلیل، تونل بعد از حفر پایدار بوده و نیاز به نگهداری ندارد ولی با توجه به کاربری تونل که به منظور انحراف آب، حفر شده است و همچنین وجود ناپیوستگیها که احتمال ناپایداری در این ناحیه را افزایش میدهد، بتن ریزی به ضخامت 5 / 0 متر به عنوان سازهنگهدار پیشنهاد شده است.


واژه های کلیدی:

تونل انحراف آب، روش اجزای مجزا، نرم افزار 3DEC ، تحلیل پایداری

نویسندگان :

محسن دلشاد 

پرویز معارفوند

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انحراف آب , روش اجزای مجزا , نرم افزار 3DEC , تحلیل پایداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1060
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه