<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدل سازی عددی تاثیر عمق نصب زهکش های قائم بر فرآیند تحکیم خاک نرم مطالعه موردی

خلاصه
یکي از روش های موثر بهسازی، پیش بارگذاری با استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته ميباشد. هنگامي كه زهکش ها تا عمق طراحي آنهانصب شوند موجب تحکیم خاک در زمان مناسب و جلوگیری از افزایش زمان پیش بارگذاری ميشود. در این مقاله از نرم افزار آباكوس برایمدلسازی پروژه انبار نفت ماهشهر استفاده شده. مدلسازی برای بررسي عملکرد زهکش های قائم از نظر تغییر در طول و عمق نفوذ آنها در خاک وبا در نظر گرفتن ناحیه دست خورده در اطراف زهکش قائم و به روش چای انجام شده است. با در نظر گرفتن نرخ تغییرات درجه تحکیم نسبت بهانتخاب مناسب ترین طول زهکش برای این پروژه اقدام شده و بهینه ترین مقدار پیشنهاد داده شده است. نتایج نشان داده افزایش طول زهکش قائمتا عمق نفوذ مناسب ضمن صرفه جویي در هزینه ساخت بر میزان نشست خاک افزوده و نشست در زمان كمتر انجام شده است. از این رو موجب تسریع در فرآیند تحکیم خاک نرم گردیده است.

کلمات کلیدی:

پیش بارگذاری . زهکش های قائم پیش ساخته (PVDs) . خاک نرم . تحکیم . روش اجزای محدود

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بارگذاری , زهکش های قائم پیش ساخته (PVDs) , خاک نرم , تحکیم , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه ی روشِ قطعات به حالت تقارن محوری در جریانِ تراوشِ محبوس آب از خاک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تراوش . تقارن محوری . روش قطعات . روش اجزای محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراوش , تقارن محوری , روش قطعات , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر موقعیت و زاویه نصب پرده آب تند تر کنترل ترواش در پی سدهای خاکی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار آب بند . Seep/W  . سد یامچی . روش اجزای محدود . تراوش از پی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار آب بند , Seep/W , سد یامچی , روش اجزای محدود , تراوش از پی ,
:: بازدید از این مطلب : 68
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی اثر بارندگی بر پایداری لغزش افسر آباد با استفاده از روش اجزای محدود

خلاصه
بارندگی به دلیل کاهش پارامترهای مقاومتی توده خاک و افزایش وزن آن، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ناپایداری دامنهها میباشد. در اینمطالعه روش اجزای محدود برای تحلیل پایداری شیب دامنه افسرآباد استفاده شده است. برای این منظور لغزش افسرآباد با توجه به پارامترهایبهدست آمده از آزمایشهای برجا و آزمونهای آزمایشگاهی در نرم افزار plaxis مدل شده است. جهت تعیین اثر یارندگی بر پایداری دامنه، با2 متر برای فصل بارندگی و 5 متر برای فصل خشک( انجام شده است و / توجه به گمانههای حفر شده، تحلیل پایداری در دو سطح مختلف آب ) 50( محاسبه گردیده است. توده لغزشی در / 0( و در فصل تر) 6 / نتایج آن مقایسه گردید. ضرایب اطمینان برای پایداری دامنه در فصل خشک) 77رسوبات عهد حاضر در هنگام بارندگی به دلیل اشباع شدن، افزایش فشار آب منفذی و کاهش پارامترهای مقاومتی مواد، رخ داده است. همچنین سطح لغزش بحرانی بین لایه MH-ML و سنگ بستر مارنی واقع شده است. شواهد زمینی موجود مؤید نتایج تحلیل با این روش بوده است.


کلمات کلیدی:

پایداری لغزش . افسرآباد . روش اجزای محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری لغزش , افسرآباد , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل اثرات محتوای فرکانسی زلزله بر روی رفتار لرزه ای دیوار حایل طره ای بادرنظرگیری اندرکنش خاک سازه

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار حایل طره ای . محتوای فرکانسی زلزله . اندرکنش خاک سازه . نتایج تحلیلی . روش اجزای محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حایل طره ای , محتوای فرکانسی زلزله , اندرکنش خاک سازه , نتایج تحلیلی , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 458
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه ای دره های آبرفتی ذوزنقه ای با شیب متفاوت تحت تاثیر زلزله های میدان نزدیک

خلاصه
از دیدگاه لرزهای بررسی اثرات لایههای نرم و آبرفتهای مستقر بر بستر سنگی همواره مورد بحث پژوهشگران حوزه ژئوتکنیک بوده است. درسالهای اخیر پژوهشهای کاربردی بسیاری در مورد رفتار لرزهای درههای آبرفتی در برابر عوامل متعددی از قبیل شکل و هندسه آنها، پر یا نیمه پربودن دره و نسبت ضریب شکل آن انجام شده است. اما یکی از موارد بسیار مهم که نقش تعیینکنندهای در رفتار لرزهای یک دره آبرفتی مستقر بربستر سنگی دارد، میزان شیب و زاویه دره میباشد و از آنجایی که کشور ایران به علت قرار گرفتن در پهنه لرزهخیزی آلپ هیمالیا همواره در -معرض زلزلههای میدان نزدیک و دور است با توجه به وجود این نوع بسترهای آبرفتی در مناطق مختلف کشور، ارزیابی رفتار آنها در برابر اینزلزلهها میتواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. اما آنچه که زلزلههای میدان نزدیک و دور را از یکدیگر متمایز میکند فاصله بین محل شکست)تولید موج( و محل دریافت آن است. به طوری که برخی دانشمندان این فاصله را برای زلزلههای حوزه نزدیک بین 01 تا 01 کیلومتر پیشنهادنمودهاند. به علت همین فاصله کم، فرصتی بین میرا شدن فرکانسهای بالا نبوده و تاریخچه زمانی شتاب این زلزلهها محتوای فرکانسی بالایی دارند.از این رو شدت و طیف زلزلههای نزدیک گسل به زلزلههای دور از گسل بیشتر است. لذا در این پژوهش با مدلسازی یک دره آبرفتی ذوزنقهایمستقر بر بستر سنگی با تغییر شیب دره و با بهرهگیری از روش اجزای محدود به بررسی رفتار لرزهای هر یک اعم از تغییرات شتاب و تغییر مکانهایبه وجود آمده تحت اثر زلزلههای میدان نزدیک میپردازیم.


کلمات کلیدی:

زلزله های میدان نزدیک . درههای آبرفتی . تغییر شیب دره . روش اجزای محدود . تغییرات شتاب . تغییرمکانها

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله های میدان نزدیک , درههای آبرفتی , تغییر شیب دره , روش اجزای محدود , تغییرات شتاب , تغییرمکانها ,
:: بازدید از این مطلب : 461
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای بتنی با استفاده از روش اجزای محدود

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدول گسیختگی . مقاومت خمشی . مقاومت کششی . نمونه ی بتنی استوانه ای . روش اجزای محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول گسیختگی , مقاومت خمشی , مقاومت کششی , نمونه ی بتنی استوانه ای , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 457
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر مشخصات هندسی و نحوه چیدمان لایه های FRP بر مقاوم سازی دیوارهای با مصالح بنایی

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاوم سازی لرزه ای . دیوار بنایی . لایهFRP  . روش اجزای محدود . نرم افزار ABAQUS

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازی لرزه ای , دیوار بنایی , لایهFRP , روش اجزای محدود , نرم افزار ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی و بررسی پارامتری ستون های کوتاه فولادی پر شده با بتن با در نظر گرفتن اثرات محصورشدگی در مقاطع دایرهای، مربعی و مستطیلی

خلاصه
هدف از این تحقیق، مطالعه اثر محصورشدگی بر روابط تنش  کرنش ستون های فولادی پر شده با بتن) CFST1 ( با مقطع عرضی دایرهای، مربعیو مستطیلی میباشد. در ستونهای CFST ، با توجه به محصورشدگی منفعل ایجاد شده توسط جدارهی فولادی برای هستهی بتنی، شبیهسازی رفتاربتن در یک ستون مرکب، همواره مورد چالش بوده است. در همین راستا در مطالعه پیش رو جهت بررسی رفتار و مقاومت این نوع ستونها تحتفشار محوری، از یک مدل اجزای محدود غیرخطی استفاده شده است که در آن، اثرات محصورشدگی هستهی بتنی نیز در نظر گرفته میشود. نتایجبدست آمده از آنالیز اجزای محدود با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه گردیده و از درستی مدلسازی اطمینان حاصل میگردد. همچنین اثر تعدادیاز پارامترهای موثر در رفتار ستونهای CFST ، از قبیل شکل مقطع عرضی، مقادیر مشخصههای مقاومتی مصالح مصرفی)

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستونهای فولادی پرشده با بتن , محصورشدگی , نیروی محوری فشاری , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 254

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی استفاده از مصالح پر مقاومت در عملکرد ستون های فولادی مستطیلی پر شده با بتن

خلاصه
در این مطالعه، رفتار ستونهای فولادی پر شده با بتن که در آن از فولاد و بتن پرمقاومت استفاده شده است، با روش اجزای محدود و به کمکنرمافزار آباکوس تحت فشار محوری مورد بررسی قرار میگیرد. جهت بررسی رفتار و مقاومت این نوع ستونها از یک مدل اجزای محدود غیرخطیاستفاده شده است که در آن، اثرات محصورشدگی هستهی بتنی، نقص هندسی اولیه و تنشهای پسماند نیز در نظر گرفته میشود. نتایج بدست آمدهاز آنالیز اجزای محدود با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه گردیده و از درستی مدلسازی اطمینان حاصل میگردد. مطالعات پارامتری نیز جهت بررسی اثر مقاومت فشاری بتن و تنش تسلیم فولاد بر رفتار و مقاومت ستونها و همچنین دقت پیشبینی آییننامهی AISC انجام شده است.


کلمات کلیدی:

ستونهای فولادی پرشده با بتن . فولاد و بتن پرمقاومت . نیروی محوری فشاری . روش اجزای محدود

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستونهای فولادی پرشده با بتن , فولاد و بتن پرمقاومت , نیروی محوری فشاری , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 320
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه