<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارائه روش تحليلي الاستوپلاستيك شمع تحت اثر بار محوري

خلاصه
اكثر رو شهاي تحليلي ارائه شده براي تعيين ظرفيت باربري شم عها، در خاك همگن و لاي هاي، در شرايط الاستيك م يباشند. هدف در اين مقاله ارائهيك روش تحليلي جديد براي تعيين ظرفيت باربري شم عها تحت اثر بار قائم در خاك همگن يا لايه اي در حالت الاستوپلاستيك مي باشد. براي اينبه حالت الاستوپلاستيك، برنامه اي SSM 1]، استفاده شده است. براي گسترش ] منظور، از روش تحليلي ارائه شده توسط قضاوي و همكاران در سال 1997در حالت الاستوپلاستيك، از داد ههاي پايه SSM نوشته شده است و براي مدل سازي، بررسي و صح تسنجي نتايج حاصل از MATLAB در نر مافزار تست هاي موجود استفاده شده است نتايج نشان ميدهد تطابق بسيار خوبي بين پيشگويي روش ارائه شده با نتايج حاصل از آزمايش هاي صحرايي است.


كلمات كليدي:

ظرفيت باربري . شمع . الاستوپلاستيك . روش تحليلي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفيت باربري , شمع , الاستوپلاستيك , روش تحليلي ,
:: بازدید از این مطلب : 506
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل و طراحي سنگ دوزهاي تزريقي فعال

دراين تحقيق با فرض اينكه سنگدوزهاي تزريقي تنش همهجانبه توده سنگ شكسته اطراف تونل را افزايش ميدهند مدل تحليلي براي درك ميزان پايدارسازي تونل با سنگ دوزهاي تزريقي فعال ارائهميشود دراين مدل تونل دايروي در توده سنگ همگن و ايزوتوپ تحت شرايط تنش هيدروستاتيك و در توده سنگ با رفتار نرم شوندگي حفر شده و سپس سنگ دوزهاي تزريقي فعال بصورت منظم در راستاي طولي و عرضي نصب مي شوند سپ سمعادلات مربوط به منحني پاسخ زمين براي تونل مسلح با سنگدوزه هاي تزريقي غيرفعال و فعال حاصل ميشود اين مدل تاثير فاصله محل نصب سنگدوزها از جبهه حفاري تاثير افزايش پيش تنيده كردن سنگ دوز، افزياش فاصله داري سنگ دوزه ها و افزايش سطح مقطع سنگدوزها را در ميزان كاهش همگرايي توده سنگ در نظر مي گيرد.

 

كلمات كليدي:

روش تحليلي، سنگ دوزهاي تزريقي فعال، طراحي تونل، روش كنترل همگرايي، تونل مسلح

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 احمد فهيمي فر - استاد دانشگاه صنعتي اميركبير
 مسعود رنجبرنيا - دانشجوي دكتري ژئوتكنيك دانشگاه صنعتي اميركبير

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش تحليلي , سنگ دوزهاي تزريقي فعال , طراحي تونل , روش كنترل همگرايي , تونل مسلح ,
:: بازدید از این مطلب : 1770
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل نيروهاي داخلي پوشش تونل با تاكيد بر اندركنش زمين - پوشش

دراين مقاله مقايسه اي بين يك تحليل عددي براساس روش المان محدود و دو روش تحليلي براي بررسي لنگر خمشي و نيروي محوري گسترش يافته در طاق وديوراه پوشش تونلها انجام شده است روشهاي تحليلي مورد استفاده دراين مقاله روشهاي كورتس و انيشتين - شوارتز مي باشند روشهاي تحليلي مورد استفاده حالتهاي لغزش كامل و عدم لغزش بين پوشش و زمين اطراف تونل را دربرميگيرند نتايج تحليل عددي و روشهاي تحليلي نشان ميدهد كه براي تخمين نيروي محوري گسترش يافته در طاق پوشش تحليل عددي به روش المان محدود سازگاري خوبي با روش تحليلي كورتس در هر دو حالت لغزش كامل و عدم لغزش بين پوشش و زمين اطراف تونل دارد در حاليكه براي تخمين نيروي محوري گسترش يافته در ديواره پوشش تحليل عديد سازگاري بهتري با روش تحليلي انيشتين - شوارتز درحالت عدم لغزش بين پوشش و زمين اطراف تونل دارد.

 

كلمات كليدي:

پوشش تونل، تحليل عددي، روش تحليلي، PLAXIS، نيروي محوري، لنگر خمشي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 احمد فهيمي فر  - عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
 پيام فلكيني - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران مكانيك خاك و پي
 سامان فرضي سيزكوه - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران مكانيك خاك و پي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوشش تونل , تحليل عددي , روش تحليلي , PLAXIS , نيروي محوري , لنگر خمشي ,
:: بازدید از این مطلب : 2043
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي عمق بهينه پرده آب بند سد آزادي به روش هاي تحليلي و عددي

به منظور جلوگيري از پيامدهاي منفي آبگيري روشهاي مختلفي اتخاذ ميشود كه احداث پرده آببند يكي از اين تدابير محسوب ميشود . مؤثرترين پارامتر پردة تزريق بر ميزان نشت، عمق نفوذ پردة آببند ميباشد . عمق بهينه پردة آببند با توجه به معيار آببندي و با استفاده از نتايج آزمايشهاي نفوذپذيري انتخاب ميشود . هرچند در اين زمينه روابطي تجربي ارائه شده ولي نميتوان در مورد هر سدي با شرايط متفاوت آن را بكار گرفت . بنابراين ميزان تأثير پردة تزريق در جهت كاهش ميزان دبي نشت از پي سد و تعيين عمق بهينة آن را ميتوان با تهيه مدلي از پي سد مورد بررسي قرار داد . در سد مخزني آزادي با توجه به نتايج آزمايشات نفوذپذيري و شرايط زمين شناسي منطقه لزوم اجراي پردة آببند معلق پذيرفته شد . لذا عمق بهينه و ميزان تأثير اين پردة آب بند بر كاهش نشت از پي و تكيه گاههاي سد با تهية مدلي از پي سد مورد بررسي قرارگرفت . عمق بهينة پردة آببند از روش تحليلي Fragment تعيين و نتايج با روش عددي ( نرم افزار (ANSYS مقايسه گرديد . در مدلهاي ساخته شده ميزان نشت آب از پي سد براي اعماق مختلف پردة آببند محاسبه و عمق بهينة پردة آببند براي دو جناح چپ و راست سد پيشنهاد گرديد .

 

كلمات كليدي:

تزريق، پردة آب‎بند، نشت، مدلسازي عددي، روش تحليلي

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

 كامران گشتاسبي  - عضو هيئت علمي، دانشكدة فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس
 داراب رئيسي - دكتراي مكانيك سنگ، شركت مهندسين مشاور آبدانفراز
 علي لنگري  - كارشناس ارشد مكانيك سنگ
 محمود بهنيا  - دانشجوي دكتري مكانيك سنگ، دانشكدة فني دانشگاه تربيت مدرس
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزريق , پردة آب‎بند , نشت , مدلسازي عددي , روش تحليلي ,
:: بازدید از این مطلب : 2507
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آناليز منحني مشخصه زمين با روش حل عددي و تحليلي در مطالعه موردي تونل انتقال آب دشت عباس

آناليز منحني مشخصه بايستي هم شامل فاصله از مقطع حفاري و هم شامل زمان، از هنگام عبور مقطع حفاري از مقطع مورد نظر باشد . براي اين منظور مي توان روش هاي حل عددي را به كاربرد . از جمله ديگر روش هاي آناليز روش هاي تحليلي هستند كه روي فرض هاي زيادي استوار شده اند . به همين دليل ممكن است نتايج آن دربعضي از سازه ها كه در عمل با آن مواجه مي شويم دور از واقعيت باشد . درتحقيق حاضر از نتايج نرم افزار عددي PHASE2 در تحليل مورد مطالعاتي، تونل انتقال آب دشت عباس، استفاده شده وبا در نظر گرفتن تنش اصلي حداقل و جابجايي
شعاعي، منحني مشخصه آن رسم شده است . ضمن اينكه همين منحني با روش تحليلي ( تئوري هاي مختلف ) نيز ترسيم شده است . مقايسه و آناليز اين دو نوع منحني بيانگر تغيير رفتار منحني مشخصه زمين از حالت خطي - غير خطي درروش تحليلي به حالت غير خطي - خطي - غير خطي درروش عددي است . ضمن اينكه مقدار كل جابجايي به دست آمده از روش هاي عددي به مراتب
كمتر از مقدار به دست آمده از روش تحليلي با تئوري هاي مختلف بوده است .

كلمات كليدي:

منحني مشخصه زمين، روش عددي، روش تحليلي، نرم افزارPHASE2

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران


نويسند‌گان:

 اسماعيل طهماسبي سولگاني  - معاونت فني - مؤسسه حرا، كارگاه اميديه
 حسين معاذالهي - كارشناس دفتر فني - موئسسه حرا،كارگاه اميديه
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منحني مشخصه زمين , روش عددي , روش تحليلي , نرم افزار PHASE2 ,
:: بازدید از این مطلب : 2777
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه