<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی و اثر پارامترهای مختلف بر رفتار دیوارهای دیافراگمی طره ای با استفاده از روش های تعادل حدی و المان محدود

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش تعادل حدی . دیوارهای دیافراگمی . المان محدود . عمق حفاری 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش تعادل حدی , دیوارهای دیافراگمی , المان محدود , عمق حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 592
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 31 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و بهبود شرايط پايداري خاکريزهاي پساب کارخانه فرآوري شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

چکیده :
امروزه دفع مواد زائد به خصوص باطلههای معادن مسئله مهمی به شمار میآید. خاکریزهای محل نگهداری پساب یا سدهای باطله به عنوان عمدهترین روش دفع و نگهداری باطلههای معادن تعیین شدهاند.این سدها به منظور دفع باطلههای معدن کاری ساخته میشوند و در صورت امکان از خود باطلهها برای ساخت آنها استفاده میشود.هدف از ساخت این سدها دفع و نگهداری مواد زائد با کمترین هزینه است،علاوه بر مقرون به صرفه بودن بایستی به پایداری بلند مدت و مسائل زیست محیطی نیز توجه شود.بنابراین در مورد این سدها باید اصول ژئومکانیکی، مانند سایر سدهای خاکریز رعایت گردد.علاوه بر آن،به علت تفاوتهای ذاتی سدهای باطله با سایر سدها، خصوصیات خاص این سدها نیز بایستی بررسی گردد. از آنجا که عمدهترین دلیل خرابی سدهای باطله و خاکریزها، ناپایداری شیبهامیباشد،در این مقاله به تحلیل و بررسی پایداری شیب خاکریزهای پساب کارخانه فرآوری گل گهر سیرجان با استفاده از روش تعادل حدی (نرم افزار SLIDE) پرداخته شده است.به طور کلی نتایج تحلیلها نشان میدهد که خاکریزهای مذکور در چند مقطع از پایداری و ایمنی لازم برخوردار نبوده و نیاز به اقدامات اصلاحی میباشد. بنابراین پیشنهاد میشود که با اصلاح شیب (خاکریزی یا خاکبرداری) و روش هایدیگری که در این نوشتار ذکر شده است نسبت به پایدارسازی اقدام نمود. 

کلمات کلیدی :

بررسی پایداری شیب خاکریزها ، سد باطله گل گهر سیرجان ، روش تعادل حدی ، نرم افزار SLIDE

نویسندگان :

حمیدرضا محمدي ، محمدجواد خانجانی ، سعید مکنونی

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بررسی پایداری شیب خاکریزها , سد باطله گل گهر سیرجان , روش تعادل حدی , نرم افزار SLIDE ,
:: بازدید از این مطلب : 1187
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آسیب شناسی، برآورد ضرایب ایمنی و طرح پایدارسازی دیواره چپ سد لتیان با استفاده از شبیه سازی عددی

سد لتیان از نوع بتنی پایه دار به منظور تأمین آب شرق تهران، آبیاری دشت ورامین و تولید برق، در سال 1346 در 35 کیلومتری شمال شرق تهران احداث شده است. در اسفند ماه سال 1384 ، ساحل چپ این سد در محدوده وسیعی به حالت ناپایدار رسید و بعد از لغزش های کوچک، با یک جابجایی قابل ملاحظه به سمت پایین حرکت نمود. در حال حاضر وجود ترک های کششی گسترده در منطقه این موضوع را تأیید می کند که احتمال وقوع مجدد لغزش در ساحل چپ این سد وجود دارد. با توجه به تاریخچه وقوع زلزله در ناحیه البرز، وجود توف های به شدت هوازده و گسل های فراوان در منطقه، افزایش تراز آب زیرزمینی و اعمال بار دینامیکی جاده موجود به ساحل چپ، همواره نیاز جدی به تحلیل و بررسی مهندسی شیروانی ساحل چپ سد لتیان وجود داشته است. در این مقاله با استفاده از روش تعادل حدی سه بعدی و تحلیل عددی، پتانسیل لغزش زمین در دیواره چپ سد لتیان بررسی شده است. بدین منظور نتایج تحلیل های هیدرولیکی و دینامیکی در دو مبحث کلی، بررسی جابجایی های رخ داده و ضرایب اطمینان ارائه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیواره چپ به شدت ناپایدار است. همچنین نتایج تحلیل های دینامیکی در این دیواره، بیانگر پتانسیل بالای لغزش منطقه در برابر زلزله های بیشتر از 5.5 ریشتر است. بدین منظور برای پایدارسازی دیواره، سه روش حفر پله های عریض، ساخت دیواره حائل و زهکشی توصیه شده و نتایج به دست آمده از این طرح ها، تحلیل عددی شده است.

واژه های کلیدی:

سد لتیان، روش تعادل حدی، CLARA ، روش تفاضل محدود، FLAC ، تحلیل دینامیکی، دیواره حائل.

نویسندگان :

محمد داربر ، حسین سالاری راد ، پرویز معارف وند

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد لتیان , روش تعادل حدی , CLARA , روش تفاضل محدود , FLAC , تحلیل دینامیکی , دیواره حائل ,
:: بازدید از این مطلب : 1234
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طرح پایدارسازی ترانشه رانشی کیلومتر 700 + 384 قطعه یک راه آهن میانه- اردبیل

محدوده رانشی مورد نظر در شمال باختری ایران، حوالی شهرستان میانه، حد فاصل کیلومتر 384+ 680 تا کیلومتر 760 + 384 قطعه یک راه آهن میانه- اردبیل واقع شده است. پس از پایان یافتن عملیات حفر این ترانشه، بدلیل نامناسب بودن وضعیت لیتولوژی و ژئومکانیکی تودهسنگ، علیرغم اینکه شیروانی یاد شده با شیب ملایم اجرا گردیده، در اثر نفوذ آب حاصل از بارندگیها به جسم ترانشه، رانش نسبتا بزرگی در دامنه سمت راست در طول 80 متر بوقوع پیوسته و حجم قابل توجهی از مصالح دامنه شیروانی بر روی یک سطح شکست قاشقی شکل دچار رانش شده است. در این مقاله پس از بررسی شرایط زمینشناسی، ژئوتکنیکی و عوامل دخیل در ایجاد این رانش، جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگ اقدام به آنالیز برگشتی شده و پس از تخمین پارامترهای یاد شده، تحلیل پایداری شیروانی با روش تعادل حدی انجام و پس از بررسی روشهای مختلف پایدارسازی، پیشنهاداتی جهت پایدارسازی محدوده یاد شده ارائه گردیده است.


کلمات کلیدی:

تحلیل پایداری ترانشه، آنالیز برگشتی، رانش زمین، روش تعادل حدی، نرمافزار SLIDE

نویسندگان :

سعید مشکین

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری ترانشه , آنالیز برگشتی , رانش زمین , روش تعادل حدی , نرمافزار SLIDE ,
:: بازدید از این مطلب : 1712
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی و تحلیل پایداری ترانشههای پرتال دهانه تونل در زمینهای مساله دار مطالعه موردی: تونل محور طالقان- هشتگرد

ثبات و پایداری دامنه بالای تونل جهت جلوگیری از انسداد دهانه تونل از اهمیت خاصی برخوردا است . با توجه به وجود تودهسنگهای خرد شده و هوازده در محدوده پرتال تونل محور طالقان- هشتگرد و همچنین وجود چشمههای فراوان در منطقه مذکور و رانشی بودن زمین، سبب گردید تا طرحی مناسب جهت پایدارسازی و تثبیت دامنه در بالای تونل با توجه به درنظر گرفتن عوامل ناپایداری از قبیل هوازدگی سنگها، وجود سفرههای آب زیرزمینی و بارهای دینامیکی مدنظر قرار گیرد. جهت جلوگیری از گسترش شکست، برداشت قسمت رانشی به صورت ایجاد ترانشه پیشبینی گردید. بدین منظور سه نوع ترانشه با شیبهای مختلف مدنظر قرار گرفت. جهت تحلیل پایداری ترانشهها در شرایط استاتیکی و شبه استاتیکی از روش تعادل حدی و نرمافزار SLIDE و روش عددی المان محدود و نرمافزار PHASE2 استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد ترانشه با شیب کلی 41 درجه یعنی شیب هر پله بصورت 5 / 1 به 1 مناسبترین گزینه خواهد بود. همچنین برخی تمهیدات جهت اطمینان از پایداری بیشتر ترانشهها ارائه گردید.


واژه های کلیدی :

زمینهای مسالهدار، تحلیل پایداری شیروانی، روش تعادل حدی، تحلیل عددی.

نویسندگان :

بهنام پناهبر ، میررئوف هادئی ، حسن زندینژاد ، حسامالدین خجسته

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمینهای مسالهدار , تحلیل پایداری شیروانی , روش تعادل حدی , تحلیل عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روش های تعادل حدی و عددی جهت آنالیز پایداری شیب های سنگی

در این مقاله به بررسي دو روش تعادل حدی و عددی در شيب های سنگي و تفاوت های آنها در نتایج خروجي از نرافزارهای  RockPack III وبوده كه در این بررسيها اگر ضریب اطمينان و پایداری شيب در برابر گسيختگي بيشتر از یك باشد مي توان انتظار داشت كه پایدار Phase2 از متداول ترین روش های (Limit Equilibrium) باشد.ولي مسئله اصلي تفاوت قابل ملاحظه ای بين نتایج حاصله ميباشد.روش تعادل حدی تحليل به شمار مي رود. اساس این روش در نظر گرفتن یك یا چند مکانيزم گسيختگي و محاسبه ضریب اطمينان در مقابل مکانيزم گسيختگي مي باشد. به این ترتيب بر اساس حالات گسيختگي شناخته شده، گسيختگي كه منجر به ناپایداری مي گردد، در نظر گرفته مي شود. جامع ترین روش تحليلي استفاده شده در بررسي رفتار و پاسخ شيب ها، روش های عددی نظير اجزاء محدود و تفاضل محدود مي باشد كه اندازه گيری های دقيق از خواص مصالح و پارامترهای ژئوتکنيکي نياز بوده كه به وقت وهزینه ی زیادی نياز است .امروزه پروژه های عمراني و معدني در كشور و نياز به حفاری شيب های سنگي شامل راه ها و بزرگراه ها، تونل سازی و ساخت سدها و نيروگاه های زیرزميني، تونل های انتقال آب به مناطق شهری و روستایي در كشور گسترش زیادی یافته است. همچنين مقدار بسيار زیادی از مواد معدني توليدی در كشور از طریق معادن روباز حاصل ميشود. نياز است تا با تعيين روندی كلي در مورد آناليز پایداری شيبهای سنگي در مناطق مختلف كشور پایگاه داده جامعي تشکيل شود .

کلید واژه :

Phase2 ، RockPack III ،پایداری شیب ، روش تعادل حدی،روش های عددی

نویسندگان :

عیسی عباسی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

محمد رضا حسنلو(استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-گروه عمران)

محمود حسنلوراد (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه قزوین -گروه عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , Phase2 , RockPack III , پایداری شیب , روش تعادل حدی , روش های عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1601
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه