<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل انرژی کرنش الاستیک درشکست ناپایدار سنگ در شرایط استخراج زیرزمینی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شکست ناپایدار سنگ . انفجارسنگ . انرژی کرنش الاستیک . روش تفاضل محدود

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شکست ناپایدار سنگ , انفجارسنگ , انرژی کرنش الاستیک , روش تفاضل محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 46
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل ظرفیت باربری پیچشی گروه شمع های مایل تحت بارهای جانبی برون محور

خلاصه
برای انتقال كلیه بارهای سازهای اعم از ثقلي و جانبي به زمین از شالودهها كه به طور كلي به دو دسته شالودههای سطحي و عمیق تقسیم ميشوند،استفاده ميگردد. یکي از مؤثرترین و پركاربردترین انواع شالودههای عمیق، گروه شمعها هستند. در این تحقیق رفتار گروه شمعهای مایل تحتبارهای جانبي برون محور مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از اعتبارسنجي مدلسازی عددی )روش تفاضل محدود( گروه شمعهای مایل چهارتایيو نهتایي، ابعاد مختلف مسئله از جمله تأثیر زاویه تمایل شمعها، فاصله شمعها از یکدیگر و مقاومت برشي خاک بر پاسخ آنها به تفصیل موردكنکاش قرار گرفت. در انواع گروه شمعها ملاحظه شد كه با افزایش زاویه تمایل شمعهای گروه، ظرفیت باربری پیچشي آنها افزایش ميیابد كهاین افزایش به صورت غیرخطي است. همچنین گروه شمعهای مایلي كه دارای نسبتهای فاصله به قطر كمتر ) s/d ( هستند، بارهای پیچشيكوچکتری حمل كرده و متقابلاً با افزایش نسبت s/d میزان ظرفیت باربری پیچشي گروه شمع مایل افزایش ميیابد؛ اما با افزایش نسبت فاصله بهقطر بیش از مقدار s/d=3 به دلیل كمتر شدن اندركنش شمع خاک شمع، تغییر چشمگیری در ظرفیت باربری پیچشي گروه شمع مایل رخ - -نميدهد. با بررسي كرنشهای به وجود آمده ناشي از تغییرشکل گروه شمعهای مایل ملاحظه شد كه با افزایش نسبت فاصله شمعها به قطر از میزان اندركنش شمع خاک شمع كاسته شده و شمعها تقریباً بصورت منفرد عمل كرده و باعث ایجاد كرنشهای كمتر در خاک اطراف ميشوند.


کلمات کلیدی:

گروه شمع مایل . بار جانبی پیچشی . ظرفیت باربری پیچشی . روش تفاضل محدود

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع مایل , بار جانبی پیچشی , ظرفیت باربری پیچشی , روش تفاضل محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی عملكرد بلند مدت پایه در معدنكاری اتاق پایه سنگ نمک تحت تأثير رفتار خزشی نمک

چكيده
خواص ویسکوپلاستیک و خزشی نمک چالش بزرگی را در طراحی معادن نمک ایجاد میکند. بررسی سنگ نمک تحت شرایط خزشیثابت برای طولانی مدت و زمان رسیدن به حالت شکست بهراحتی قابل پیش بینی نیست. توسعه روشهایی که رفتار خزشی نمک و تغییرشکل پایه های نمکی ناشی از این رفتار را پیش بینی کنند بسیار مهم است. بر اساس مطالعاتی که طی سالیان گذشته در این زمینهصورت گرفته است، رابطههای زیادی برای تعیین نرخ تغییرشکل نمونههایی از نمک با رفتارهای مختلف در نظر گرفته شده است. همچنینطرحهای مختلفی از معادن به منظور فهم رفتارهای تنش و تغییرشکل پایه ها مدلسازی شده است. هدف این مقاله مدلسازی عددی بهروش تفاضل محدود) FDM ) بهمنظور تحلیل نرخ همگرایی نسبت به دروههای زمانی مختلف پس از استخراج معادن نمک است. در اینمدلسازی از رفتار خزش توانی 1 برای رفتار مجموعه اتاق پایه نمکی استفاده شده است. نتایج مدلسازی، برای دروههای مختلف نشان دهنده رابطه مستقیم تأثیر مدت دوره زمانی بر میزان همگرایی سقف اتاق و همچنین شکم دادگی پایه است.


واژههای کليد
ی :

معادن نمک . رفتار وابسته به زمان . خزش . روش تفاضل محدود . نرخ همگرایی . روش اتاق پایه . مدلسازی عددی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادن نمک , رفتار وابسته به زمان , خزش , روش تفاضل محدود , نرخ همگرایی , روش اتاق پایه , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 465
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی عملكرد بلند مدت پایه در معدنكاری اتاق پایه سنگ نمک تحت تأثير رفتار خزشی نمک

چكيده
خواص ویسکوپلاستیک و خزشی نمک چالش بزرگی را در طراحی معادن نمک ایجاد میکند. بررسی سنگ نمک تحت شرایط خزشیثابت برای طولانی مدت و زمان رسیدن به حالت شکست بهراحتی قابل پیش بینی نیست. توسعه روشهایی که رفتار خزشی نمک و تغییرشکل پایه های نمکی ناشی از این رفتار را پیش بینی کنند بسیار مهم است. بر اساس مطالعاتی که طی سالیان گذشته در این زمینهصورت گرفته است، رابطههای زیادی برای تعیین نرخ تغییرشکل نمونههایی از نمک با رفتارهای مختلف در نظر گرفته شده است. همچنینطرحهای مختلفی از معادن به منظور فهم رفتارهای تنش و تغییرشکل پایه ها مدلسازی شده است. هدف این مقاله مدلسازی عددی بهروش تفاضل محدود) FDM ) بهمنظور تحلیل نرخ همگرایی نسبت به دروههای زمانی مختلف پس از استخراج معادن نمک است. در اینمدلسازی از رفتار خزش توانی 1 برای رفتار مجموعه اتاق پایه نمکی استفاده شده است. نتایج مدلسازی، برای دروههای مختلف نشان  دهنده رابطه مستقیم تأثیر مدت دوره زمانی بر میزان همگرایی سقف اتاق و همچنین شکم دادگی پایه است.


واژه های کليدی :

معادن نمک . رفتار وابسته به زمان . خزش . روش تفاضل محدود . نرخ همگرایی . روش اتاق پایه . مدلسازی عددی .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادن نمک , رفتار وابسته به زمان , خزش , روش تفاضل محدود , نرخ همگرایی , روش اتاق پایه , مدلسازی عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 643
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر و موقعیت مانع نفوذ ناپذیر بر دبی نشت از پی بند بتنی

خلاصه
دبی عبوری از پی آبرفتی بندهای بتنی، متاثر از وجود مانع نفوذناپذیر در مسیر تراوش است. در این مقاله با استفاده از روش تفاضل محدود،معادله حاکم بر حرکت آب به صورت دو بعدی و در حالت دائمی حل شده است. پس از تعیین مقادیر هد کل در محیط محاسباتی، مقادیر سرعت درگرهها محاسبه و در ادامه مقدار دبی نشتی از پی بند بتنی در حضور مانع ناتراوا تعیین شده است. اثر موقعیت قرارگیری مانع ناتروا بر مقدار دبی نشتی باجابجایی آن در 82 حالت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمترین دبی نشت از پی، زمانی روی میدهد که مانع ناوترا زیر بدنه بند و در موقعیت پنجه و پاشنه آن قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

مانع نفوذناپذیر . بند بتنی . نشت از پی . روش تفاضل محدود . توسعه مدل عددی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مانع نفوذناپذیر , بند بتنی , نشت از پی , روش تفاضل محدود , توسعه مدل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 456
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بيني فشار آب حفره اي ناشي از زلزله: مطالعه موردي شهر بابل

خلاصه
روانگرايي خاك پديده اي است كه به صورت از دست رفتن مقاومت برشي خاك تحت بارگذاري يكنواخت و دوره اي بيان مي شود. در برخياز خاك هاي ماسه اي در طول بارگذاري دوره اي فشار آب منفذي قابل توجهي توليد مي شود. بالا رفتن فشار آب حفرهاي، تنش موثر خاك راكاهش ميدهد كه در نهايت منجر به شروع روانگرايي خاك مي گردد. بررسي توليد و زايل شدن فشار آب منفذي اضافي يك روش براي ارزيابيروانگرايي ميباشد. اين پژوهش يك مطالعه موردي از پيش بيني اضافه فشار آب حفره اي از خاك بابل است. گمانه ي مورد بررسي در اينپژوهش شامل لايه ي خاك 30 متري است كه دربردارنده ي دو لايه ماسه ي سيلتي مي باشد كه پيش بيني اضافه فشار آب حفره اي براي اين دوبر اساس روش تفاضل محدود انجام گرفته است. نتايج ،FLAC 2D لايه مورد بررسي قرار مي گيرد. مدل سازي عددي با استفاده از نرم افزارحاصل از مدل سازي نشان مي دهد كه فشارآب حفره اي به مقدار قابل ملاحظه اي در اثر زلزله وارد شده بالا مي رود كه بيانگر مستعد بودن اين لايه ي خاك براي روانگرايي مي باشد. همچنين زمان وارد شدن قسمت اصلي زلزله با روند افزايش فشار آب حفره اي كاملا مطابقت دارد.


كلمات كليدي:

روانگرايي . فشار آب حفرهاي . مدلسازي عددي . روش تفاضل محدود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايي , فشار آب حفرهاي , مدلسازي عددي , روش تفاضل محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 385
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 31 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بيني فشار آب حفره اي ناشي از زلزله: مطالعه موردي شهر بابل

خلاصه
روانگرايي خاك پديده اي است كه به صورت از دست رفتن مقاومت برشي خاك تحت بارگذاري يكنواخت و دوره اي بيان مي شود. در برخياز خاك هاي ماسه اي در طول بارگذاري دوره اي فشار آب منفذي قابل توجهي توليد مي شود. بالا رفتن فشار آب حفرهاي، تنش موثر خاك راكاهش ميدهد كه در نهايت منجر به شروع روانگرايي خاك مي گردد. بررسي توليد و زايل شدن فشار آب منفذي اضافي يك روش براي ارزيابيروانگرايي ميباشد. اين پژوهش يك مطالعه موردي از پيش بيني اضافه فشار آب حفره اي از خاك بابل است. گمانه ي مورد بررسي در اينپژوهش شامل لايه ي خاك 30 متري است كه دربردارنده ي دو لايه ماسه ي سيلتي مي باشد كه پيش بيني اضافه فشار آب حفره اي براي اين دوبر اساس روش تفاضل محدود انجام گرفته است. نتايج ،FLAC 2D لايه مورد بررسي قرار مي گيرد. مدل سازي عددي با استفاده از نرم افزارحاصل از مدل سازي نشان مي دهد كه فشارآب حفره اي به مقدار قابل ملاحظه اي در اثر زلزله وارد شده بالا مي رود كه بيانگر مستعد بودن اينلايه ي خاك براي روانگرايي مي باشد. همچنين زمان وارد شدن قسمت اصلي زلزله با روند افزايش فشار آب حفره اي كاملا مطابقت دارد.


كلمات كليدي:

روانگرايي . فشار آب حفرهاي . مدلسازي عددي . روش تفاضل محدود

نویسندگان :

مريم تقوي نژاد ، عسكر جانعليزاده چوب بستي ، فرزاد فرخزاد

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايي , فشار آب حفرهاي , مدلسازي عددي , روش تفاضل محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر فاصله شمع ها بر ظرفیت باربري گروه شمع در بار گذاري ثقلی وجانبی

خلاصه
بر روي اثر فاصله شمع ها در گروه شمع بر میزان ظرفیت باربري (FLAC3D) در این مقاله ، یک تحقیق عددي بر مبناي تحلیل تفاضل محدود جانبی وثقلی آن ها صورت پذیرفته است. مدل رفتاري الاستیک خطی براي مصالح شمع ها و مدل رفتاري موهر-کلومب براي مصالح خاك در خاك وشمع نیز از فنر هاي نرمال وبرشی استفاده شده است. که این فنر ها داراي (interface) نظر گرفته شده است. براي المان فصل مشترك رفتار غیر خطی می باشند. اتصال شمع ها به کلاهک نیز به صورت گیردار مدل سازي گردیده است. جهت بررسی اثر فاصله شمع ها برظرفیت 2متر تغییر می کند، در نطر گرفته شدهاست. براي . باربري ثقلی (قائم) گروه شمع دو دسته گروه شمع که در هر دسته فاصله شمع ها از 1 متر تا 5 دسته اول گروه شمع ها مقاومت اصطکاکی و اتکایی و براي دسته دوم فقط مقاومت اصطکاکی در نظر گرفته شده است. بارگذاري در جهت قائم و به صورت یکنواخت بر روي کلاهک گروه شمع انجام گردیده است، در حالی که کلاهک شمع ها نیز به صورت صلب در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد اثر فاصله شمع هاي گروه از یکدیگر بر ظرفیت باربري ثقلی، در گروه شمع هاي اصطکاکی بیش از گروه شمع هاي  اصطکاکی و اتکایی می باشد.همچنین جهت بررسی اثر فاصله شمع ها از یکدیگر در گروه شمع، بر ظرفیت باربري جانبی گروه شمع، دو دسته گروه شمع در نظر گرفته گردید، که دسته اول در خاك چسبنده و دسته دوم در خاك دانه اي که در هر دو دسته گروه هاي شمع با فواصل مختلف شمع ها (از 1 متر تا 2,5 متر) از یکدیگر تحت بارگذاري جانبی واقع گردیدند. بارگذاري در جهت افقی و به صورت یکنواخت بر روي کلاهک گروه شمع که به صورت صلب در نظر گرفته شده، انجام گردیده است. نتایج نشان داد اثر فاصله شمع هاي گروه از یکدیگر بر ظرفیت باربري جانبی، در خاك چسبنده بیش از خاك دانه اي می باشد.


کلمات کلیدي:

گروه شمع،فواصل شمع ها، بارگذاري ثقلی و جانبی، روش تفاضل محدود

نویسندگان :

علیرضا نخستین ، حمید رضا صبا

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع , فواصل شمع ها , بارگذاري ثقلی و جانبی , روش تفاضل محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار سه بعدي بارگذاري بر روي دیوارهاي میخکوبی شده

خلاصه
یکی از چالش اصلی مهندسی ژئوتکنیک پایدارسازي ایمن و مطمئن گودبرداريهاي انجام شده در پروژههاي ژئوتکنیکی است. از تکنیکهاي نسبتا جدید و محبوب جهت پایدارسازي گودبرداري ها که در سال هاي اخیر در کشورهاي خارجی و همچنین در داخل ایران رواج پیدا کرده تکنیک میخکوبی در خاك یا نیلینگ است. در این تکنیک، جدارهاي خاکی ناپایدار ناشی از گودبرداري با استفاده از شبکهاي از میلگردهاي فولادي که تا عمق مشخصی در خاك فرو رفته و در پوششی از دوغاب سیمان قرار دارد، پایدار میشود. با توجه به پارامترهاي مختلف و گوناگونی که بر عملکرد دیوارهاي میخکوبی شده تاثیر میگذارد، بررسی و مطالعه رفتاري دیوارهاي میخکوبی شده داراي پیچیدگی گستردهاي میباشد. در اغلب مطالعات محققان ملزم به درنظرگیري برخی ساده سازيها براي مدلهاي مورد مطالعه خود شدهاند. یکی از فرضهاي ساده سازي که در اکثر مطالعات در نظر گرفته شده بررسی رفتار دیوارهاي میخکوبی شده در مدلهاي دوبعدي میباشد. این در حالی است که عملکرد دیوارهاي میخکوبی در واقع به شدت تحت تاثیر شکل سه بعدي گودبرداريهاي انجام شده و همچنین نحوه قرارگیري هندسی بار سربار که خود مسئلهاي سه بعدي است میباشد. در این تحقیق سعی شده است عملکرد تکنیک میخکوبی در گودبرداريهاي منشوري مورد بررسی قرار گرفته و رفتار مطالعه شود. براي مدلسازي خاك محیط، از مدل رفتاري موهر-کولمب و FLAC3D مقاومتی یک گود میخکوبی شده با استفاده از نرمافزار استفاده شده که عملکرد اندرکنشی خاك- دوغاب و میخ FLAC3D جهت مدلسازي میخ و دوغاب در خاك از المان سازهاي کابل در نرمافزار را به خوبی مدلسازي مینماید. از جمله موارد مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرید مطالعه میزان تغییر شکل دیواره بر حسب عمق دیواره و نیز میزان نیروي محوري بسیج شده در میخها میباشد. همچنین برآورد عملکرد دیوارهاي میخکوبی شده تحت اثر شکل هندسی سربار موجود در بالادست گود از اهداف مهم این تحقیق است. جهت اطمینان از مدلسازي انجام شده در نرمافزار و نیز نتایج اکتساب شده پیش از شروع مدلسازي مورد نظر، یک مدل آزمایشگاهی میخکوبی که پیش از این توسط جون و همکاران در انستیتو تکنولوژي ساختمان دوو مورد مطالعه قرار گرفته، مدلسازي شده و نتایج به دست آمده از مطالعه عددي در نرمافزار با نتایج آزمایشگاهی جون و همکاران مقایسه میشود تا از صحت روند مدلسازي اطمینان حاصل گردد.


کلمات کلیدي:

دیوارهاي میخکوبی شده، گودبرداري، روش تفاضل محدود، مدلسازي سه بعد

نویسندگان :

سیاوش ضمیران ، حمیدرضا صبا

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوارهاي میخکوبی شده , گودبرداري , روش تفاضل محدود , مدلسازي سه بعد ,
:: بازدید از این مطلب : 601
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی یک مدل رفتاری تابع زمان برای پیش بینی رفتار خزشی سنگ های جدار تونل و مقایسه با مدل های رفتاری موجود

خلاصه

عدم شناخت صحیح از رفتار خزشی سنگ ها و استفاده از مدل های رفتاری نامناسب در تحلیل و طراحی تونل ها ممکن است منجر به خسارت های جبران ناپذیری گردد. در سال های اخیر بررسی رفتار تابع زمان سنگ ها مورد توجه ویژه قرار گرفته و حتی در بسیاری نرم افزارهای پر کاربرد نیز به این موضوع پرداخته شده است . در این مقاله مدل های رفتاری تابع زمان ماکسول ،کلوین -وویت ،و برگر معرفی و پس از اعمال این مدل ها برروی یک تونل دایره ای در شرایط هیدرواستاتیک در برنامه تفاضل محدود FLAC،نتایج تحلیل ها با یکدیگر مقایسه شده است .به منظور رفع نقایص مدل های مذکور ،مدل تابع زمانی پیشنهاد گردید و صحت عملکرد آن از طریق مقایسه این مدل با مدل های مذکور ارزیابی شد .مهمترین ویژگی مدل رفتاری ارائه شده ،توانایی مدل نمودن هر سه مرحله ی خزش توده سنگ است که در تنش های بالا و اعماق زیاد رخ می دهد. همچنین این مدل ،نرم شوندگی رفتار تنش -کرنش سنگ را از طریق تقلیل پارامترهای مکانیکی سنگ در رویارویی با مرحله ی سوم خزش ،بیان می کند.

کلمات کلیدی :

مدل تابع زمان ،خزش ،روش تفاضل محدود،تونل

نویسندگان :

احمد فهیمی فر ، احسان پاک نیت

 

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل تابع زمان , خزش , روش تفاضل محدود , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 724
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 ارديبهشت 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه