<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددي سه بعدي سیستم Tie-Back در پایدار سازي گودبرداري هاي شهري ( مورد مطالعاتی سیستم سازه نگهبان پروژه برج مالی مشهد)

خلاصه
خرابیهاي گودبرداريها در سالهاي اخیر نشان میدهد که نیاز به مطالعه بیشتر در زمینه طراحی و ساخت سیستم هاي نگهدارنده جانبی انعطاف پذیر موقت میباشد. لذا یکی از مسائل مهم مهندسی عمران در مناطق شهري، پایدارسازي جداره هاي قائم و شیبدار خاکی می باشد. یکی از تکنیک هاي به نسبت جدید که روز به روز در محیط هاي شهري داخل و خارج کشور رواج پیدا کرده است، تکنیک دوخت به پشت می باشد.در این تکنیک که گودبرداري در آن به صورت مرحله به مرحله و از بالا به پایین صورت می گیرد ابتدا پس از خاکبرداري اولیه که در حدود 2 إلی  3متر می باشد چاهک هایی درون دیوارة گود حفر شده و مهاري هایی در درون آنها نصب شده و قسمت انتهایی دوغاب ریخته و نیروي پیش تنیدگی جهت فشرده ساختن خاك و جلوگیري از ریزش خاك صورت می گیرد. به صورت سه بعدي مدل سازي Plaxis 3D Foundation در این تحقیق پروژه گودبرداري برج مالی مشهد توسط نرم افزار اجزاء محدود گردیده است. پارامترهاي خاك توسط آزمایشات درجا و آزمایشگاهی صورت گرفته و با توجه به این پارامترها مدل خاك به کار رفته در نرم افزار موهر- کلمب می باشد و سازه نگهبان نیز شمع هایی به قطر 80 سانتیمتر می باشد و براي جلوگیري از ریزش خاك بین شمع ها نیز از ضخامت مطابق شرایط اجرا شده در محل (staged construction) 20 سانتیمتري شاتکریت استفاده شده است.ضمن اینکه از شرایط ساخت مرحله اي استفاده شده است.

کلمات کلیدي:

گودبرداري، روش دوخت به پشت، مطالعه عددي، نرم افزار اجزاء محدود Plaxis 3D Foundation ،مهاري ها

نویسندگان :

عبدالله تبرئی ، سعید ابریشمی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , روش دوخت به پشت , مطالعه عددي , نرم افزار اجزاء محدود Plaxis 3D Foundation , مهاري ها ,
:: بازدید از این مطلب : 794
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات پارامترهاي مؤثر بر روش دوخت به پشت با استفاده از مدل سازي عددي دو بعدي و طرح بهینه آنها

خلاصه
باتوجه به توسعه شهرنشینی و محدودیت ابعاد زمین در طرح جامع شهري و لزوم استفاده از فضاهاي زیرزمینی، گودبرداري در مناطق شهري اهمیتبسزائی یافته است. محدودیت ابعاد زمین درمناطق شهري مهندسان را ناگزیر از انجام خاکبرداري با جداره هاي قائم و یا نزدیک به قائم ساخته است. بر این اساس تأمین پایداري این گودبرداري ها بخصوص با توجه به بار اعمالی ناشی از سازه هاي مجاور، مهندسان عمران را با چالش استفاده از سازه نگهبان مواجه ساخته است. یکی از روش هایی که امروزه براي گودبرداري هاي شهري به خصوص گودبرداري هاي عمیق در مناطق Plaxis 2D شهري متداول است روش دوخت به پشت می باشد.در این مقاله ابتدا یک گودبرداري به روش دوخت به پشت به وسیله نرم افزار مدل سازي شده است و سپس مدل ساخته شده توسط داده هاي میدانی کالیبره شده و پس از صحت سنجی نتایج حاصل از مدل سازي دو بعدي، اثر طول مهارها ( گیرداري و غیرگیردار)، پارامترهاي مکانیکی خاك ( زاویه اصطکاك داخلی خاك، مدول الاستیسیته خاك) و نیروي پیش تنیدگی مورد بررسی قرار گرفته است. درمدل سازي عددي دو بعدي دیواره (تیرنگهبان) با المان دیوار، طول غیر گیردار مهارها با المان انکر گره به گره ، طول گیرداري مهارها با المان ژئوگرید و خاك توسط مدل خاك سخت شونده شبیه سازي شده است. مراحل کامل گودبرداري شامل خاکبرداري تا عمق مشخص که معمولاً 2 تا 3 متر در نظر گرفته می شود، قراردادن مهارها در چاهک هاي مورد حفر شده در بدنۀ گود و ایجاد نیروي پیش تنیدگی در مهار ها نیز مدل سازي شده است.


کلمات کلیدي:

روش دوخت به پشت، تحلیل اجزاء محدود، پارامترهاي مکانیکی خاك، طول مهارها، نیروي پیش تنیدگی

نویسندگان :

عبدالله تبرئی ، سعید ابریشمی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش دوخت به پشت , تحلیل اجزاء محدود , پارامترهاي مکانیکی خاك , طول مهارها , نیروي پیش تنیدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 667
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 6 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روش های اجرايي گود برداری در مهندسی ژئوتکنيک و معضلات اجرايي آنها

دراین تحقيق سعي شده است كه در ابتدا روش های متداول در اجرای گود برداری و سازه های نگهبان به صورت كلي معرفي شده و در ادامه به بررسي اجمالي هر یک از روش ها پرداخته شود و مزایا و معایب آنها به صورت فني و از دید مهندسي ژئوتکنيک مورد بررسي قرار گيرد . به عنوان مثال سازه نگهبان خرپایي یکي از سازه های متداول در امر مهار گودها محسوب مي شود كه در واقع دارای ایرادات بزرگي از جمله فرض صلبيت خاک جداره گود در طراحي است كه مي تواند آنرا به عنوان یک روش بعضا غير اصولي در امر گود برداری قلمداد نمود كه در این مقاله به بررسي آن پرداخته شده است .. به طور كلي در تمامي گودبرداری ها آنچه كه در وهله نخست حایز اهميت است كيفيت مطالعات ژئوتکنيک مي باشد تا براساس آن طراحي های ژئوتکنيکي صورت پذیرد . دراین خصوص آنچه كه بيش از انجام آزمایشات آزمایشگاهي و آزمایشهای درجا و نتایج به دست آمده از آنها اهميت دارد شواهد توصيفي از وضعيت خاک وسنگ درمحل مي باشد كه مي تواند بيش از نتایج آزمایشات مکانيک خاک معتبر بوده و حتي نتایج آزمایشهای مکانيک خاک را رد یا تایيد نماید .


کلمات کليدی:

سازه نگهبان خرپايي, روش آنکراژ , روش دوخت به پشت , روش اجرای شمع , روش نيلينگ

نویسندگان :

رضا حيدری (مدرس رشته ساختمان- تهران آرياشهر بلوارفردوس)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه نگهبان خرپايي , روش آنکراژ , روش دوخت به پشت , روش اجرای شمع , روش نيلينگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1476
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه