<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

برآورد ضخامت ناحیه آسیب دیده ناشی ازحفر تونل باروش های آتشباری وحفاری مکانیزه

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ناحیه آسیب . روش عددی . تونل دایره ای . روش آتشباری وحفاری مکانیزه

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ناحیه آسیب , روش عددی , تونل دایره ای , روش آتشباری وحفاری مکانیزه ,
:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین ضرایب اندرکنش بین شمع های مایل تحت اثر بار دینامیکی

خلاصه
معمولاً شمعهای مایل در مواقعي كه بار جانبي وجود دارد استفاده ميشوند. در شمعهایي كه نزدیک هم هستند بارگذاری بر روی یکي از شمعها بر شمع دیگری تاثیرشمعهایي كه در دو جهت زوایه تمایل دارند به صورت ۳ بعدی مدلسازی ABAQUS گذاشته و اندركنش بین آنها ایجاد ميشوئ. در این مقاله با استفاده از نرمافزارL/D شده و ضرایب اندركنش بینشمعها تحت بار دینامیکي محوری و جانبي به طور جداگانه تعیین ميگردد. همچنین با در نظر گرفتن شمع بازوایای مختلف و نسبتبا ارائه نمودار به مقایسه آنها با پژوهش قبلي پرداخته شده است. نتایج از تطابق مناسبي را با پژوهش قدیم نشان ميدهد، همچنین ضرایب تاثیر شمع مایل در دو جهتبدست آمده است. نتایج نشان ميدهد تمایل در جهت دوم نیز بر روی ضرایب اندركنش تاثیر گذار است.


کلمات کلیدی:

شمع مایل . بار دینامیکی . روش عددی . آباکوس

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع مایل , بار دینامیکی , روش عددی , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر جریان نشت برروی شستشوی مصالح بدنه و پی سد خاکی درودزن به روش عددی

خلاصه
سدهای خاکی با هدف استفاده بهینه از مصالح محلی برای کنترل و ذخیره رواناب های سطحی احداث می گردد. یکی از مهمترین عوامل تخریب این سازه نشتاز داخل بدنه و زیر پی می باشد. بی توجهی به پدید ه های پیش پا افتاده در سدها خصوصا سدهای خاکی می تواند منجر به حوادث بزرگی گردد، محدود نمودننشت آب از پایین دست سدها از الزامات طراحی و اجرای مناسب آن می باشد. سد درودزن از نوع خاکی همگن و دارای زهکش مرکزی می باشد که حجمیحدود 069 میلیون متر مکعب دارد و در 58 کیلومتری شمال غرب شیراز قرار گرفته است. در این سد در 3 مقطع طولی و 4 مقطع عرضی در بدنه و پی سدپیزومترهای کاساگرانده )سیستم رفتار نگاری ( تعبیه گردیده اند. در این پژوهش تلاش شده است که با انجام آنالیز های اجزاء محدود در فضای نرم افزار Seep/w  و مقایسه نتایج داده های نرم افزار با سیستم رفتارنگاری )ابزار دقیق( سد، میزان نشت و اثر جریان نشت بر روی مصالح بدنه و پی سد درودزن را بدستآوریم . عملکرد این سد همگن در افت سطح آب در طول سد مناسب می باشد. اما به نظر می رسد که تکیه گاه سمت چپ سد دارای نشت بیش از حد مجاز میباشد و مصالح این ناحیه از سد نسبت به نواحی دیگر بدنه و پی سد ریزدانه تر بوده و همین امر باعث آب شستگی و فرسایش ذرات خاک درون بدنه سد شده است.


کلمات کلیدی:

نشت . شستشو . سد خاکی . درودزن . روش عددی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشت , شستشو , سد خاکی , درودزن , روش عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين فشار سينهکار بهينه در بخش خروجی ایستگاه S01 خط دو قطار شهري تبریز با استفاده از روابط تجربی و مدل سازي عددي سه بعدي

چكيده
تونلسازی در نواحي کم عمق شهری و در زمین های نرم، همواره توأم با مخاطراتي است که ناديده گرفتن آن ها مي تواند عواقبناخوشايندی دربر داشته باشد. مسئله نشست سطح زمین و تأثیر آن بر سازه های سطحي از مهم ترين اين مخاطرات است که به منظورجلوگیری از خسارت بر سازه های سطحي بايستي با آيین نامه های مربوطه کنترل گردد . درصورتي که مقدار نشست ايجادشده، از مقدارمجاز آن بیشتر شود ميتواند به سازه های سطحي و زيرسطحي آسیب وارد کند. در ماشینهای حفاری مکانیزه تمام مقطع فشار اتخاذشده برای سینه کار و محیط اطراف ميتواند تأثیر زيادی در کاهش نشست های سطحي زمین داشته باشد. در مسیر خط دو قطار شهریتبريز به ويژه در قسمت خروجي ايستگاه S01 با توجه به وجود سازه های مختلف و تراکم شهری در حوالي مسیر حفاری، اهمیت اينمسئله دوچندان مي شود. هدف از اين مقاله تعیین فشار سینه کار بهینه جهت ورود دستگاه حفاری از ايستگاه S01 به داخل زمینمي باشد. روش های تجربي متعددی جهت تعیین فشار سینه کار وجود دارد. در کنار اين روش ها استفاده از مدلسازی عددی نیز ميتواند دقت محاسبات را تا حد قابل توجهي افزايش دهد. نرم افزار FLAC3D يکي از قدرتمندترين نرم افزارها جهت انجام آنالیزهای موجوددر محیط های خاکي مي باشد. لذا با استفاده از نرم افزار FLAC3D مدلسازی سه بعدی پرتال ورودی TBM در اين ايستگاه انجام گرفتهو میزان فشار سینهکار بهینه مورد نیاز تعیین و با روابط تجربي مقايسه گرديده است. در نهايت به بررسي تاثیر تغییرات فشار سینهکار برروی نشست سطحي زمین با استفاده از مدلسازی عددی پرداخته شده است که فشار KPa 061 به عنوان فشار سینهکار بهینهانتخابگرديد. با توجه به نتايج حاصله، مشاهده گرديد که فشار سینهکار بهینهی بدست آمده از روش مدلسازی عددی انطباق خوبي با نتايج حاصل از روش تجربي دارد، و همچنین نشستهای سطحي ايجاده شده در مدلسازی عددی نیز با برداشتهای صحرايي مطابقت دارند.


واژه هاي کليدي:

حفاری مکانیزه . فشار سینه کار . خط دو قطار شهری تبريز . روش عددی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , فشار سینه کار , خط دو قطار شهری تبريز , روش عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 411
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي و تحليلی نشست سطح زمين و فشار بهينه سينه کار در خط 2 مترو شيراز در حدفاصل ایستگاه عادل آباد تا قهرمانان

چكيده
یکی از نگرانی هایی که در احداث فضاهای زیرزمینی همواره مورد بحث بوده بحث میزان نشست سطح زمین است. با توجه به متداولشدن استفاده از TBM های از نوع EPB در محیط های شهری با بستر خاکی می بایست فشار سینه کار را در حالت بهینه ای نگهداشت تا از فرونشست زمین بر اثر عدم تامین فشار لازم بر سینه کار و یا بالازدگی سطح زمین بر اثر فشار بیش از حد جلوگیری نمود.با توجه به حوادث متعددی که در طول احداث خطوط مختلف مترو در شهرهای کشور پیش آمده اهمیت بررسی این پدیده در خط2 مترو شیراز با توجه به وجود سازه ها و ابنیه های مختلف در سطح زمین احساس می شود. در این مقاله با استفاده از داده هایحاصل از آزمایش های انجام گرفته در گمانه های BH15 , BH14 , BH12 به کمک 6 روش تجربی میزان نشست و با استفاده از 3روش مختلف فشار بهینه سینه کار در محدوده حد فاصل بین ایستگاه عادل آباد تا قهرمانان محاسبه شد. با توجه به محاسبات انجام5 میلی متر و فشار بهینه سینه کار 070 کیلوپاسکال برآورد / 7 و 3 / شده میزان نشست بعد از حفر تونل اول و دوم به ترتیب برابر 33شده است. برای تایید و اعتبارسنجی جواب با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D tunnel حفاری مرحله ای انجام شد. در تعیینمیزان نشست سطحی در تونل های منفرد و دوقلو، روش babet در منطقه مورد مطالعه قابل قبول ترین نتیجه را در بر دارد. درتعیین میزان فشار بهینه سینه کار نیز میانگین روش های Terzaghi و Jancsecz & Steiner نزدیک ترین نتیجه به روش عددی رادر بر دارد.

واژه هاي کليدي:

نشست . فشار بهینه سینه کار . PLAXIS . خط 2 مترو شیراز . روش عددی .

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , فشار بهینه سینه کار , PLAXIS , خط 2 مترو شیراز , روش عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 516
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی تاثیر گسل معکوس بر روی تونلهای شهری

چکیده
در این مقاله، اثر گسل معکوس متقاطع با امتداد تونلهای شاتکریتی کمعمق به روش عددی مدلسازی میشود و اثر پارامترهایی نظیرزاویهی اصطکاک خاک ماسهای، نسبت مدول الاستیسیتهی شاتکریت به مدول الاستیسیتهی خاک، عمق استقرار تونل و همچنین زاویهیگسل مطالعه میشوند تا وزن هر یک از این پارامترها در آسیبپذیری تونل و سازههای واقع بر سطح زمین تعیین شود. نتایج نشانمیدهدکه زاویهی گسل، صلبیت سیستم نگهداری و عمق تونل، سه پارامتر کلیدی میباشند که بر عملکرد تونل و همچنین سازههای واقع بر سطح زمین تاثیر بسزایی دارند. همچنین اگر زاویه گسل نسبت به محور تونل 39 درجه باشد، آسیب به کمترین مقدار خود خواهد رسید.


واژههای کلیدی:

روش عددی . تونل شهری . گسل معکوس . ماکزیمم جابجایی قایم تونل

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش عددی , تونل شهری , گسل معکوس , ماکزیمم جابجایی قایم تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 503
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين فشار سينهکار بهينه در بخش خروجی ایستگاه S01 خط دو قطار شهري تبریز با استفاده از روابط تجربی و مدل سازي عددي سه بعدي

چكيده
تونلسازی در نواحي کم عمق شهری و در زمین های نرم، همواره توأم با مخاطراتي است که ناديده گرفتن آن ها مي تواند عواقبناخوشايندی دربر داشته باشد. مسئله نشست سطح زمین و تأثیر آن بر سازه های سطحي از مهم ترين اين مخاطرات است که به منظورجلوگیری از خسارت بر سازه های سطحي بايستي با آيین نامه های مربوطه کنترل گردد . درصورتي که مقدار نشست ايجادشده، از مقدارمجاز آن بیشتر شود ميتواند به سازه های سطحي و زيرسطحي آسیب وارد کند. در ماشینهای حفاری مکانیزه تمام مقطع فشار اتخاذشده برای سینه کار و محیط اطراف ميتواند تأثیر زيادی در کاهش نشست های سطحي زمین داشته باشد. در مسیر خط دو قطار شهریتبريز به ويژه در قسمت خروجي ايستگاه S01 با توجه به وجود سازه های مختلف و تراکم شهری در حوالي مسیر حفاری، اهمیت اينمسئله دوچندان مي شود. هدف از اين مقاله تعیین فشار سینه کار بهینه جهت ورود دستگاه حفاری از ايستگاه S01 به داخل زمینمي باشد. روش های تجربي متعددی جهت تعیین فشار سینه کار وجود دارد. در کنار اين روش ها استفاده از مدلسازی عددی نیز ميتواند دقت محاسبات را تا حد قابل توجهي افزايش دهد. نرم افزار FLAC3D يکي از قدرتمندترين نرم افزارها جهت انجام آنالیزهای موجوددر محیط های خاکي مي باشد. لذا با استفاده از نرم افزار FLAC3D مدلسازی سه بعدی پرتال ورودی TBM در اين ايستگاه انجام گرفتهو میزان فشار سینهکار بهینه مورد نیاز تعیین و با روابط تجربي مقايسه گرديده است. در نهايت به بررسي تاثیر تغییرات فشار سینهکار برروی نشست سطحي زمین با استفاده از مدلسازی عددی پرداخته شده است که فشار KPa 061 به عنوان فشار سینهکار بهینه انتخابگرديد. با توجه به نتايج حاصله، مشاهده گرديد که فشار سینهکار بهینهی بدست آمده از روش مدلسازی عددی انطباق خوبي با نتايج حاصل از روش تجربي دارد، و همچنین نشستهای سطحي ايجاده شده در مدلسازی عددی نیز با برداشتهای صحرايي مطابقت دارند.


واژه هاي کليدي:

حفاری مکانیزه . فشار سینه کار . خط دو قطار شهری تبريز . روش عددی .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , فشار سینه کار , خط دو قطار شهری تبريز , روش عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 499
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي و تحليلی نشست سطح زمين و فشار بهينه سينه کار در خط 2 مترو شيراز در حدفاصل ایستگاه عادل آباد تا قهرمانان

چكيده
یکی از نگرانی هایی که در احداث فضاهای زیرزمینی همواره مورد بحث بوده بحث میزان نشست سطح زمین است. با توجه به متداولشدن استفاده از TBM های از نوع EPB در محیط های شهری با بستر خاکی می بایست فشار سینه کار را در حالت بهینه ای نگهداشت تا از فرونشست زمین بر اثر عدم تامین فشار لازم بر سینه کار و یا بالازدگی سطح زمین بر اثر فشار بیش از حد جلوگیری نمود.با توجه به حوادث متعددی که در طول احداث خطوط مختلف مترو در شهرهای کشور پیش آمده اهمیت بررسی این پدیده در خط2 مترو شیراز با توجه به وجود سازه ها و ابنیه های مختلف در سطح زمین احساس می شود. در این مقاله با استفاده از داده هایحاصل از آزمایش های انجام گرفته در گمانه های BH15 , BH14 , BH12 به کمک 6 روش تجربی میزان نشست و با استفاده از 3روش مختلف فشار بهینه سینه کار در محدوده حد فاصل بین ایستگاه عادل آباد تا قهرمانان محاسبه شد. با توجه به محاسبات انجام5 میلی متر و فشار بهینه سینه کار 070 کیلوپاسکال برآورد / 7 و 3 / شده میزان نشست بعد از حفر تونل اول و دوم به ترتیب برابر 33شده است. برای تایید و اعتبارسنجی جواب با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D tunnel حفاری مرحله ای انجام شد. در تعیینمیزان نشست سطحی در تونل های منفرد و دوقلو، روش babet در منطقه مورد مطالعه قابل قبول ترین نتیجه را در بر دارد. درتعیین میزان فشار بهینه سینه کار نیز میانگین روش های Terzaghi و Jancsecz & Steiner نزدیک ترین نتیجه به روش عددی را در بر دارد.

واژه هاي کليدي :

نشست . فشار بهینه سینه کار . PLAXIS . خط 2 مترو شیراز . روش عددی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , فشار بهینه سینه کار , PLAXIS , خط 2 مترو شیراز , روش عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 594
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی تاثیر گسل معکوس بر روی تونلهای شهری

چکیده
در این مقاله، اثر گسل معکوس متقاطع با امتداد تونلهای شاتکریتی کمعمق به روش عددی مدلسازی میشود و اثر پارامترهایی نظیرزاویهی اصطکاک خاک ماسهای، نسبت مدول الاستیسیتهی شاتکریت به مدول الاستیسیتهی خاک، عمق استقرار تونل و همچنین زاویهیگسل مطالعه میشوند تا وزن هر یک از این پارامترها در آسیبپذیری تونل و سازههای واقع بر سطح زمین تعیین شود. نتایج نشانمیدهدکه زاویهی گسل، صلبیت سیستم نگهداری و عمق تونل، سه پارامتر کلیدی میباشند که بر عملکرد تونل و همچنین سازههای واقع بر سطح زمین تاثیر بسزایی دارند. همچنین اگر زاویه گسل نسبت به محور تونل 39 درجه باشد، آسیب به کمترین مقدار خود خواهد رسید.

واژههای کلیدی :

روش عددی . تونل شهری . گسل معکوس . ماکزیمم جابجایی قایم تونل

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش عددی , تونل شهری , گسل معکوس , ماکزیمم جابجایی قایم تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 570
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایدارسازی زمین با استفاده از ریب و شمع به منظور برداشتن رینگ سگمنتی و تعویض براش

چکیده
 عملیات ساخت پروژه خط 7 متروی تهران که در حال اتمام میباشد، با استفاده از دستگاه مکانیزه انجام شده است. به منظور تعویض براشهای دستگاه در زمان توقف آن قبل از محدوده قوس میدان قیام، نیاز بود تا رینگ دوم از آخرین رینگ نصب شده که بخشی از آن داخل سپر و بخش دیگر آن در خارج سپر قرار دارد، برداشته شود. با توجه به دستخوردگی و امکان ریزش خاک در این محدوده، قبل از برداشت رینگ میبایست زمین اطراف آن بهسازی یا تقویت میگردید. پس از بررسی گزینههای مختلف، روش روسی ( ریب و شمع) به عنوان گزینه برتر انتخاب گردید. در این روش ابتدا یک تونل پیشرو تا مقطع مورد نظر حفاری و سپس با احداث گالریهای آدم رو سنگکی شکل، تاقهای قوسی در دل خاک حفاری و بتنریزی میگردد. سپس در دو طرف این طاقها، شمعها حفاری و بتنریزی میشوند. در نهایت پس از تکمیل این دو مرحله، خاک زیرین ریبها برداشته و فرایند ساخت در آنجا ادامه پیدا میکند. بدین منظور در این مقاله با مدلسازی این محدوده بر اساس شرایط ژئوتکنیکی موجود، چگونگی محاسبه قطر شمعها و ریبها برای پایدارسازی این محدوده و روند کنترل سازهای و بررسی پایداری آنها با استفاده از دو روش عددی و تحلیلی ارائه خواهد شد.


واژههای کلیدی :

زمین . تونل . بهسازی . ریب وشمع . روش عددی.

نویسندگان :

حامد عجم زاده ، احمد زارعی درمیان

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین , تونل , بهسازی , ریب وشمع , روش عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 699
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه