<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری دهانه ورودی تونل انحرافی سدکارون 2 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل پایداری . ضریب اطمینان . شیروانی . روش های عددی . سدکارون 2 

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , ضریب اطمینان , شیروانی , روش های عددی , سدکارون 2 ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آرایش چیدمان شمع ها در مدلسازی و آنالیز سه بعدی سیستم فونداسیون شمع بررسی آرایش چیدمان شمع ها در مدلسازی و آنالیز سه بعدی سیستم فونداسیون شمع

خلاصه
تاكنون سازه های زیادی بروی خاک های نرم رسي بنا نهاده شده است كه برای كنترل نشست نا متقارن آن ها از فونداسیون های گسترده استفادهگردیده است. همچنین به علت خصوصیات فیزیکي خاک های نرم رسي، استفاده از شمع كمک بسیار شایاني بر كاهش نشست های ناشي از بارسازه خواهد داشت. در این تحقیق به كمک مدلسازی سه بعدی سیستم فونداسیون-شمع- سازه در نرم افزار میداس، به بررسي نشست های ناشي ازبار سازه و همچنین تاثیر نحوه چیدمان و خصوصیات فیزیکي شمع ها بر نشست سیستم فونداسیون-شمع-سازه پرداخته شده است. در این تحقیقنشان داده شده است كه افزایش تعداد شمع ها سبب كاهش نشست سیستم شده اما از یه تعدادی به بعد اثر افزایش تعداد شمع ها بر كاهش نشستسیستم بسیار ناچیز خواهد شد و همچنین نحوه آرایش و قرار گیری شمع ها بر نشست سیستم بسیار تاثیرگزار مي باشد.


کلمات کلیدی:

شمع . سازه . آنالیز سه بعدی . روش های عددی . اندرکنش شمع و سازه . المان محدود

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , سازه , آنالیز سه بعدی , روش های عددی , اندرکنش شمع و سازه , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 61
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محاسبه حداقل فشار سینه کاربه روش عددی تفاضل محدود درحفاری TBM-SLURRY

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

حداقل فشار نگهدارنده . روش های عددی . تونل اصفهان . 3D FLAC . نفوذ دوغاب

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حداقل فشار نگهدارنده , روش های عددی , تونل اصفهان , 3D FLAC , نفوذ دوغاب ,
:: بازدید از این مطلب : 207
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب بهترین روش عددی برای توسعه روش گروههای کلیدی به کمک تصمیمگیری چند معیاره فازی

چکیده
 ناهمسانی و وجود ناپیوستگی ها، در مقاومت و رفتار توده سنگ نقش اساسی ایفا می کند. امروزه مهندسین با محدوده وسیعی از روشها به منظور تحلیل پایداری شیبهای سنگی مواجه هستند. این محدوده از روشهای ساده تعادل حدی و شکست صفحه ای تا روشهای تلفیقی کدهای المان مجزا و محدود گسترش یافته است. کمتر از 25 سال است که بیشتر محاسبات پایداری شیبهای سنگی از طریق کارهای گرافیکی یا محاسبات دستی انجام می پذیرد و موارد استثناء آن استفاده از روشهای تحلیلی پیشرفته شامل یافتن صفحه بحرانی از طریق برنامه های ساده می باشد. در چند دهه اخیر شماری از روش های عددی ارائه شده اند که با استفاده از کامپیوترها جایگاه ویژهای هم از لحاظ محاسبه تنش ها و تغییر مکان ها و هم از نظر برآورد گسیختگی توده سنگ های شامل شیب های سنگی یافته اند. از طرفی با توجه به اینکه تحلیل پایداری توده سنگ درزه دار، منجر به بررسی گروه هایی از بلوک ها می شود که بصورت بالقوه برای پایداری یک شیب سنگی خطرناک می باشند، لذا شناسایی این گروه های کلیدی مهم می باشد. تلفیق روش گروههای کلیدی با روش های عددی موجب افزایش سرعت و دقت تحلیل خواهد شد و همچنین امکان توسعه این روش را در سه بعد فراهم میآورد. در روش تحلیلی گروه های کلیدی بلوک ها صلب فرض می شوند، بنابر این، این روش در توده سنگ هایی که از ماده سنگ با مقاومت بالایی تشکیل شده و ناپیوستگی ها بیشترین تأثیر را در رفتار توده سنگ دارند بکار میرود. برای افزایش کارایی، دقت و سرعت روش گروه های کلیدی، تلفیق آن با یکی از روش های عددی مورد توجه میباشد، تا ضمن توسعه این روش مشکل زمان زیاد محاسبه و کمبود حافظه در روش های عددی مرتفع گردد. در این مقاله، ابتدا به بررسی روش گروههای کلیدی پرداخته شده و در انتها به کمک روش تصمیمگیری چند معیاره فازی بهترین گزینه از میان روش های عددی جهت تلفیق با روش گروه های کلیدی معرفی می گردد.

واژه های کلیدی:

روش های عددی، روش گروه های کلیدی ،DDA ،شیب سنگ درزه دار، تصمیم گیری چندمعیاره فازی.

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش های عددی , روش گروه های کلیدی , DDA , شیب سنگ درزه دار , تصمیم گیری چندمعیاره فازی ,
:: بازدید از این مطلب : 999
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مشخصات ژئومتری، ژئومکانیکی و سیستم نگهداری بر میزاننشست با استفاده از روشهای عددی

 

بررسی مشخصات ژئومتری، ژئومکانیکی و سیستم نگهداری بر میزاننشست با استفاده از روشهای عددی

 

کلمات کلیدی :

نشست ، مشخصات ژئومتری ، ژئومکانیکی ، سیستم نگهداری ، روش های عددی

نویسندگان :

شیوا رزاقی راضی

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , مشخصات ژئومتری , ژئومکانیکی , سیستم نگهداری , روش های عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1224
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی فشار سینه کار حفاری در ماشین EPB مطالعه موردی خط 7 متروی تهران (قطعه شرقی_غربی)

 

مدل سازی فشار سینه کار حفاری در ماشین EPB مطالعه موردی خط 7 متروی تهران (قطعه شرقی_غربی)

 

کلمات کلیدی :

فشار سینه کار حفاری ، ماشین EPB ، پایداری سینه کار ، روش های تجربی تحلیلی ، روش های عددی

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار سینه کار حفاری , ماشین EPB , پایداری سینه کار , روش های تجربی تحلیلی , روش های عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1285
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اعتبار سنجی و استفاده از روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته (DDA) برای تحلیل پایداری تیرهای سنگی ایجاد شده در سقف تونل

 

اعتبار سنجی و استفاده از روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته (DDA) برای تحلیل پایداری تیرهای سنگی ایجاد شده در سقف تونل

 

کلمات کلیدی :

روش تغییر شکل ناپیوسته (DDA) ، محیط لایه ای ، روش های عددی ، معیار شکست موهر کولمب

 

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش تغییر شکل ناپیوسته (DDA) , محیط لایه ای , روش های عددی , معیار شکست موهر کولمب ,
:: بازدید از این مطلب : 1082
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین جریان نشت آب های زیرزمینی به تونل کوهرنگ 3 با استفاده از روش های تحلیلی و عددی و مقایسه آن ها

 

تخمین جریان نشت آب های زیرزمینی به تونل کوهرنگ 3 با استفاده از روش های تحلیلی و عددی و مقایسه آن ها

 

کلمات کلیدی :

روش های تحلیلی ، روش های عددی ، جریان آب ، تونل سازی

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش های تحلیلی , روش های عددی , جریان آب , تونل سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه حداقل فشار لازم برای پایداری سینه کار تونل با ماشین حفاری EPB به وسیله روشهای تحلیلی تجربی وعددی ( مطالعه موردی : تونل خط 2 متروی مشهد )

 

مقایسه حداقل فشار لازم برای پایداری سینه کار تونل با ماشین حفاری EPB به وسیله روشهای تحلیلی تجربی وعددی ( مطالعه موردی : تونل خط 2 متروی مشهد )

کلمات کلیدی :

نشست ، بالازدگی ، روش های عددی ، تحلیلی تجربی ، فشار تعادلی زمین (EPB)

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , بالازدگی , روش های عددی , تحلیلی تجربی , فشار تعادلی زمین (EPB) ,
:: بازدید از این مطلب : 1284
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 17 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روش های تعادل حدی و عددی جهت آنالیز پایداری شیب های سنگی

در این مقاله به بررسي دو روش تعادل حدی و عددی در شيب های سنگي و تفاوت های آنها در نتایج خروجي از نرافزارهای  RockPack III وبوده كه در این بررسيها اگر ضریب اطمينان و پایداری شيب در برابر گسيختگي بيشتر از یك باشد مي توان انتظار داشت كه پایدار Phase2 از متداول ترین روش های (Limit Equilibrium) باشد.ولي مسئله اصلي تفاوت قابل ملاحظه ای بين نتایج حاصله ميباشد.روش تعادل حدی تحليل به شمار مي رود. اساس این روش در نظر گرفتن یك یا چند مکانيزم گسيختگي و محاسبه ضریب اطمينان در مقابل مکانيزم گسيختگي مي باشد. به این ترتيب بر اساس حالات گسيختگي شناخته شده، گسيختگي كه منجر به ناپایداری مي گردد، در نظر گرفته مي شود. جامع ترین روش تحليلي استفاده شده در بررسي رفتار و پاسخ شيب ها، روش های عددی نظير اجزاء محدود و تفاضل محدود مي باشد كه اندازه گيری های دقيق از خواص مصالح و پارامترهای ژئوتکنيکي نياز بوده كه به وقت وهزینه ی زیادی نياز است .امروزه پروژه های عمراني و معدني در كشور و نياز به حفاری شيب های سنگي شامل راه ها و بزرگراه ها، تونل سازی و ساخت سدها و نيروگاه های زیرزميني، تونل های انتقال آب به مناطق شهری و روستایي در كشور گسترش زیادی یافته است. همچنين مقدار بسيار زیادی از مواد معدني توليدی در كشور از طریق معادن روباز حاصل ميشود. نياز است تا با تعيين روندی كلي در مورد آناليز پایداری شيبهای سنگي در مناطق مختلف كشور پایگاه داده جامعي تشکيل شود .

کلید واژه :

Phase2 ، RockPack III ،پایداری شیب ، روش تعادل حدی،روش های عددی

نویسندگان :

عیسی عباسی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

محمد رضا حسنلو(استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-گروه عمران)

محمود حسنلوراد (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه قزوین -گروه عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , Phase2 , RockPack III , پایداری شیب , روش تعادل حدی , روش های عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1644
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه